%PDF-1.6 % 6909 0 obj << /K [ 6954 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6908 0 obj << /K [ 6955 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6910 0 obj << /K [ 6953 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6912 0 obj << /K [ 6951 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6911 0 obj << /K [ 6952 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6904 0 obj << /K [ 3 ] /P 6853 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6903 0 obj << /K [ 4 ] /P 6854 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6905 0 obj << /K [ 2 ] /P 6852 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6907 0 obj << /K [ 6956 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6906 0 obj << /K [ 6957 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6919 0 obj << /K [ 6944 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6918 0 obj << /K [ 6945 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6920 0 obj << /K [ 6943 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6922 0 obj << /K [ 6941 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6921 0 obj << /K [ 6942 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6914 0 obj << /K [ 6949 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6913 0 obj << /K [ 6950 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6915 0 obj << /K [ 6948 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6917 0 obj << /K [ 6946 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6916 0 obj << /K [ 6947 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6889 0 obj << /K [ 18 ] /P 6868 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6888 0 obj << /K [ 19 ] /P 6869 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6890 0 obj << /K [ 17 ] /P 6867 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6892 0 obj << /K [ 15 ] /P 6865 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6891 0 obj << /K [ 16 ] /P 6866 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6884 0 obj << /K [ 23 ] /P 6873 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6883 0 obj << /K [ 24 ] /P 6874 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6885 0 obj << /K [ 22 ] /P 6872 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6887 0 obj << /K [ 20 ] /P 6870 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6886 0 obj << /K [ 21 ] /P 6871 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6899 0 obj << /K [ 8 ] /P 6858 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6898 0 obj << /K [ 9 ] /P 6859 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6900 0 obj << /K [ 7 ] /P 6857 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6902 0 obj << /K [ 5 ] /P 6855 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6901 0 obj << /K [ 6 ] /P 6856 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6894 0 obj << /K [ 13 ] /P 6863 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6893 0 obj << /K [ 14 ] /P 6864 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6895 0 obj << /K [ 12 ] /P 6862 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6897 0 obj << /K [ 10 ] /P 6860 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6896 0 obj << /K [ 11 ] /P 6861 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6923 0 obj << /K [ 6940 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6950 0 obj << /K [ 9 ] /P 6913 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6949 0 obj << /K [ 10 ] /P 6914 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6951 0 obj << /K [ 8 ] /P 6912 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6953 0 obj << /K [ 6 ] /P 6910 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6952 0 obj << /K [ 7 ] /P 6911 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6945 0 obj << /K [ 14 ] /P 6918 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6944 0 obj << /K [ 15 ] /P 6919 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6946 0 obj << /K [ 13 ] /P 6917 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6948 0 obj << /K [ 11 ] /P 6915 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6947 0 obj << /K [ 12 ] /P 6916 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6960 0 obj << /K [ 6995 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6959 0 obj << /K [ 6996 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6961 0 obj << /K [ 6994 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6963 0 obj << /K [ 6992 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6962 0 obj << /K [ 6993 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6955 0 obj << /K [ 4 ] /P 6908 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6954 0 obj << /K [ 5 ] /P 6909 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6956 0 obj << /K [ 3 ] /P 6907 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6958 0 obj << /K [ 6997 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6957 0 obj << /K [ 2 ] /P 6906 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6930 0 obj << /K [ 6933 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6929 0 obj << /K [ 6934 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6931 0 obj << /K [ 6932 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6933 0 obj << /K [ 26 ] /P 6930 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6932 0 obj << /K [ 27 ] /P 6931 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6925 0 obj << /K [ 6938 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6924 0 obj << /K [ 6939 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6926 0 obj << /K [ 6937 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6928 0 obj << /K [ 6935 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6927 0 obj << /K [ 6936 0 R ] /P 2103 0 R /Pg 400 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6940 0 obj << /K [ 19 ] /P 6923 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6939 0 obj << /K [ 20 ] /P 6924 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6941 0 obj << /K [ 18 ] /P 6922 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6943 0 obj << /K [ 16 ] /P 6920 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6942 0 obj << /K [ 17 ] /P 6921 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6935 0 obj << /K [ 24 ] /P 6928 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6934 0 obj << /K [ 25 ] /P 6929 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6936 0 obj << /K [ 23 ] /P 6927 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6938 0 obj << /K [ 21 ] /P 6925 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6937 0 obj << /K [ 22 ] /P 6926 0 R /Pg 400 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6828 0 obj << /K [ 12 ] /P 6827 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6827 0 obj << /K [ 6828 0 R ] /P 6820 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6829 0 obj << /K [ 6836 0 R ] /P 6696 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6831 0 obj << /K [ 6832 0 R ] /P 6696 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6830 0 obj << /K [ 6834 0 R ] /P 6696 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6823 0 obj << /K [ 6824 0 R ] /P 6822 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6822 0 obj << /K [ 6823 0 R ] /P 6697 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6824 0 obj << /K [ 14 ] /P 6823 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6826 0 obj << /K [ 13 ] /P 6825 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6825 0 obj << /K [ 6826 0 R ] /P 6821 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6838 0 obj << /K [ 6839 0 R ] /P 2108 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6837 0 obj << /K [ 9 ] /P 6836 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6839 0 obj << /K [ 8 ] /P 6838 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6841 0 obj << /K [ 6850 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6840 0 obj << /K [ 6851 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6833 0 obj << /K [ 11 ] /P 6832 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6832 0 obj << /K [ 6833 0 R ] /P 6831 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6834 0 obj << /K [ 6835 0 R ] /P 6830 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6836 0 obj << /K [ 6837 0 R ] /P 6829 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6835 0 obj << /K [ 10 ] /P 6834 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6808 0 obj << /K [ 19 ] /P 6807 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6807 0 obj << /K [ 6808 0 R ] /P 6800 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6809 0 obj << /K [ 6818 0 R ] /P 6698 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6811 0 obj << /K [ 6812 0 R ] /P 6698 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6810 0 obj << /K [ 6814 0 R 6815 0 R ] /P 6698 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6803 0 obj << /K [ 6804 0 R ] /P 6802 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6802 0 obj << /K [ 6803 0 R ] /P 6699 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6804 0 obj << /K [ 21 ] /P 6803 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6806 0 obj << /K [ 20 ] /P 6805 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6805 0 obj << /K [ 6806 0 R ] /P 6801 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6818 0 obj << /K [ 6819 0 R ] /P 6809 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6817 0 obj << /K [ 16 ] /P 6814 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6819 0 obj << /K [ 15 ] /P 6818 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6821 0 obj << /K [ 6825 0 R ] /P 6697 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6820 0 obj << /K [ 6827 0 R ] /P 6697 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6813 0 obj << /K [ 18 ] /P 6812 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6812 0 obj << /K [ 6813 0 R ] /P 6811 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6814 0 obj << /K [ 6817 0 R ] /P 6810 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6816 0 obj << /K [ 17 ] /P 6815 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6815 0 obj << /K [ 6816 0 R ] /P 6810 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6842 0 obj << /K [ 6849 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6869 0 obj << /K [ 6888 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6868 0 obj << /K [ 6889 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6870 0 obj << /K [ 6887 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6872 0 obj << /K [ 6885 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6871 0 obj << /K [ 6886 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6864 0 obj << /K [ 6893 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6863 0 obj << /K [ 6894 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6865 0 obj << /K [ 6892 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6867 0 obj << /K [ 6890 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6866 0 obj << /K [ 6891 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6879 0 obj << /K [ 28 ] /P 6878 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6878 0 obj << /K [ 6879 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6880 0 obj << /K [ 27 ] /P 6877 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6882 0 obj << /K [ 25 ] /P 6875 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6881 0 obj << /K [ 26 ] /P 6876 0 R /Pg 407 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6874 0 obj << /K [ 6883 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6873 0 obj << /K [ 6884 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6875 0 obj << /K [ 6882 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6877 0 obj << /K [ 6880 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6876 0 obj << /K [ 6881 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6849 0 obj << /K [ 4 ] /P 6842 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6848 0 obj << /K [ 5 ] /P 6843 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6850 0 obj << /K [ 3 ] /P 6841 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6852 0 obj << /K [ 6905 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6851 0 obj << /K [ 2 ] /P 6840 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6844 0 obj << /K [ 6847 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6843 0 obj << /K [ 6848 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6845 0 obj << /K [ 6846 0 R ] /P 2107 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6847 0 obj << /K [ 6 ] /P 6844 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6846 0 obj << /K [ 7 ] /P 6845 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6859 0 obj << /K [ 6898 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6858 0 obj << /K [ 6899 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6860 0 obj << /K [ 6897 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6862 0 obj << /K [ 6895 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6861 0 obj << /K [ 6896 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6854 0 obj << /K [ 6903 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6853 0 obj << /K [ 6904 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6855 0 obj << /K [ 6902 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6857 0 obj << /K [ 6900 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6856 0 obj << /K [ 6901 0 R ] /P 2105 0 R /Pg 407 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6964 0 obj << /K [ 6991 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7072 0 obj << /K [ 7075 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7071 0 obj << /K [ 7076 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7073 0 obj << /K [ 7074 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7075 0 obj << /K [ 26 ] /P 7072 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7074 0 obj << /K [ 27 ] /P 7073 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7067 0 obj << /K [ 7080 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7066 0 obj << /K [ 7081 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7068 0 obj << /K [ 7079 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7070 0 obj << /K [ 7077 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7069 0 obj << /K [ 7078 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7082 0 obj << /K [ 19 ] /P 7065 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7081 0 obj << /K [ 20 ] /P 7066 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7083 0 obj << /K [ 18 ] /P 7064 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7085 0 obj << /K [ 16 ] /P 7062 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7084 0 obj << /K [ 17 ] /P 7063 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7077 0 obj << /K [ 24 ] /P 7070 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7076 0 obj << /K [ 25 ] /P 7071 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7078 0 obj << /K [ 23 ] /P 7069 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7080 0 obj << /K [ 21 ] /P 7067 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7079 0 obj << /K [ 22 ] /P 7068 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7052 0 obj << /K [ 7095 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7051 0 obj << /K [ 7096 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7053 0 obj << /K [ 7094 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7055 0 obj << /K [ 7092 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7054 0 obj << /K [ 7093 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7047 0 obj << /K [ 2 ] /P 6998 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7046 0 obj << /K [ 3 ] /P 6999 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7048 0 obj << /K [ 7099 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7050 0 obj << /K [ 7097 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7049 0 obj << /K [ 7098 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7062 0 obj << /K [ 7085 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7061 0 obj << /K [ 7086 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7063 0 obj << /K [ 7084 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7065 0 obj << /K [ 7082 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7064 0 obj << /K [ 7083 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7057 0 obj << /K [ 7090 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7056 0 obj << /K [ 7091 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7058 0 obj << /K [ 7089 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7060 0 obj << /K [ 7087 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7059 0 obj << /K [ 7088 0 R ] /P 2097 0 R /Pg 378 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7086 0 obj << /K [ 15 ] /P 7061 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7113 0 obj << /K [ 7142 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7112 0 obj << /K [ 7143 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7114 0 obj << /K [ 7141 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7116 0 obj << /K [ 7139 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7115 0 obj << /K [ 7140 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7108 0 obj << /K [ 7147 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7107 0 obj << /K [ 7148 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7109 0 obj << /K [ 7146 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7111 0 obj << /K [ 7144 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7110 0 obj << /K [ 7145 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7123 0 obj << /K [ 7132 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7122 0 obj << /K [ 7133 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7124 0 obj << /K [ 7131 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7126 0 obj << /K [ 7129 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7125 0 obj << /K [ 7130 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7118 0 obj << /K [ 7137 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7117 0 obj << /K [ 7138 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7119 0 obj << /K [ 7136 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7121 0 obj << /K [ 7134 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7120 0 obj << /K [ 7135 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7093 0 obj << /K [ 8 ] /P 7054 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7092 0 obj << /K [ 9 ] /P 7055 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7094 0 obj << /K [ 7 ] /P 7053 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7096 0 obj << /K [ 5 ] /P 7051 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7095 0 obj << /K [ 6 ] /P 7052 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7088 0 obj << /K [ 13 ] /P 7059 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7087 0 obj << /K [ 14 ] /P 7060 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7089 0 obj << /K [ 12 ] /P 7058 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7091 0 obj << /K [ 10 ] /P 7056 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7090 0 obj << /K [ 11 ] /P 7057 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7103 0 obj << /K [ 7152 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7102 0 obj << /K [ 7153 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7104 0 obj << /K [ 7151 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7106 0 obj << /K [ 7149 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7105 0 obj << /K [ 7150 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7098 0 obj << /K [ 3 ] /P 7049 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7097 0 obj << /K [ 4 ] /P 7050 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7099 0 obj << /K [ 2 ] /P 7048 0 R /Pg 378 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7101 0 obj << /K [ 28 ] /P 7100 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7100 0 obj << /K [ 7101 0 R ] /P 2095 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6991 0 obj << /K [ 8 ] /P 6964 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6990 0 obj << /K [ 9 ] /P 6965 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6992 0 obj << /K [ 7 ] /P 6963 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6994 0 obj << /K [ 5 ] /P 6961 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6993 0 obj << /K [ 6 ] /P 6962 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6986 0 obj << /K [ 13 ] /P 6969 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6985 0 obj << /K [ 14 ] /P 6970 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6987 0 obj << /K [ 12 ] /P 6968 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6989 0 obj << /K [ 10 ] /P 6966 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6988 0 obj << /K [ 11 ] /P 6967 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7001 0 obj << /K [ 7044 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7000 0 obj << /K [ 7045 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7002 0 obj << /K [ 7043 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7004 0 obj << /K [ 7041 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7003 0 obj << /K [ 7042 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6996 0 obj << /K [ 3 ] /P 6959 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6995 0 obj << /K [ 4 ] /P 6960 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6997 0 obj << /K [ 2 ] /P 6958 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6999 0 obj << /K [ 7046 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6998 0 obj << /K [ 7047 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6971 0 obj << /K [ 6984 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6970 0 obj << /K [ 6985 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6972 0 obj << /K [ 6983 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6974 0 obj << /K [ 6981 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6973 0 obj << /K [ 6982 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6966 0 obj << /K [ 6989 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6965 0 obj << /K [ 6990 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6967 0 obj << /K [ 6988 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6969 0 obj << /K [ 6986 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6968 0 obj << /K [ 6987 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6981 0 obj << /K [ 18 ] /P 6974 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6980 0 obj << /K [ 19 ] /P 6975 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6982 0 obj << /K [ 17 ] /P 6973 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6984 0 obj << /K [ 15 ] /P 6971 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6983 0 obj << /K [ 16 ] /P 6972 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6976 0 obj << /K [ 6979 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6975 0 obj << /K [ 6980 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6977 0 obj << /K [ 6978 0 R ] /P 2101 0 R /Pg 393 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6979 0 obj << /K [ 20 ] /P 6976 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6978 0 obj << /K [ 21 ] /P 6977 0 R /Pg 393 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7005 0 obj << /K [ 7040 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7032 0 obj << /K [ 17 ] /P 7013 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7031 0 obj << /K [ 18 ] /P 7014 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7033 0 obj << /K [ 16 ] /P 7012 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7035 0 obj << /K [ 14 ] /P 7010 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7034 0 obj << /K [ 15 ] /P 7011 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7027 0 obj << /K [ 22 ] /P 7018 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7026 0 obj << /K [ 23 ] /P 7019 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7028 0 obj << /K [ 21 ] /P 7017 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7030 0 obj << /K [ 19 ] /P 7015 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7029 0 obj << /K [ 20 ] /P 7016 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7042 0 obj << /K [ 7 ] /P 7003 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7041 0 obj << /K [ 8 ] /P 7004 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7043 0 obj << /K [ 6 ] /P 7002 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7045 0 obj << /K [ 4 ] /P 7000 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7044 0 obj << /K [ 5 ] /P 7001 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7037 0 obj << /K [ 12 ] /P 7008 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7036 0 obj << /K [ 13 ] /P 7009 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7038 0 obj << /K [ 11 ] /P 7007 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7040 0 obj << /K [ 9 ] /P 7005 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7039 0 obj << /K [ 10 ] /P 7006 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7012 0 obj << /K [ 7033 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7011 0 obj << /K [ 7034 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7013 0 obj << /K [ 7032 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7015 0 obj << /K [ 7030 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7014 0 obj << /K [ 7031 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7007 0 obj << /K [ 7038 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7006 0 obj << /K [ 7039 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7008 0 obj << /K [ 7037 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7010 0 obj << /K [ 7035 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7009 0 obj << /K [ 7036 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7022 0 obj << /K [ 7023 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7021 0 obj << /K [ 7024 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7023 0 obj << /K [ 26 ] /P 7022 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7025 0 obj << /K [ 24 ] /P 7020 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7024 0 obj << /K [ 25 ] /P 7021 0 R /Pg 386 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7017 0 obj << /K [ 7028 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7016 0 obj << /K [ 7029 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7018 0 obj << /K [ 7027 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7020 0 obj << /K [ 7025 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7019 0 obj << /K [ 7026 0 R ] /P 2099 0 R /Pg 386 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6584 0 obj << /K [ 6587 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6583 0 obj << /K [ 6588 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6585 0 obj << /K [ 6586 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6587 0 obj << /K [ 49 ] /P 6584 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6586 0 obj << /K [ 50 ] /P 6585 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6579 0 obj << /K [ 6592 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6578 0 obj << /K [ 6593 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6580 0 obj << /K [ 6591 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6582 0 obj << /K [ 6589 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6581 0 obj << /K [ 6590 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6594 0 obj << /K [ 42 ] /P 6577 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6593 0 obj << /K [ 43 ] /P 6578 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6595 0 obj << /K [ 41 ] /P 6576 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6597 0 obj << /K [ 39 ] /P 6574 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6596 0 obj << /K [ 40 ] /P 6575 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6589 0 obj << /K [ 47 ] /P 6582 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6588 0 obj << /K [ 48 ] /P 6583 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6590 0 obj << /K [ 46 ] /P 6581 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6592 0 obj << /K [ 44 ] /P 6579 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6591 0 obj << /K [ 45 ] /P 6580 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6564 0 obj << /K [ 59 ] /P 6563 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6563 0 obj << /K [ 6564 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6565 0 obj << /K [ 58 ] /P 6562 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6567 0 obj << /K [ 56 ] /P 6560 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6566 0 obj << /K [ 57 ] /P 6561 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6559 0 obj << /K [ 6568 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6558 0 obj << /K [ 6569 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6560 0 obj << /K [ 6567 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6562 0 obj << /K [ 6565 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6561 0 obj << /K [ 6566 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6574 0 obj << /K [ 6597 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6573 0 obj << /K [ 6598 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6575 0 obj << /K [ 6596 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6577 0 obj << /K [ 6594 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6576 0 obj << /K [ 6595 0 R ] /P 6553 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6569 0 obj << /K [ 54 ] /P 6558 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6568 0 obj << /K [ 55 ] /P 6559 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6570 0 obj << /K [ 53 ] /P 6557 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6572 0 obj << /K [ 51 ] /P 6555 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6571 0 obj << /K [ 52 ] /P 6556 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6598 0 obj << /K [ 38 ] /P 6573 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6625 0 obj << /K [ 6626 0 R ] /P 6548 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6624 0 obj << /K [ 6628 0 R ] /P 6548 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6626 0 obj << /K [ 6627 0 R ] /P 6625 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6628 0 obj << /K [ 6629 0 R ] /P 6624 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6627 0 obj << /K [ 28 ] /P 6626 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6620 0 obj << /K [ 30 ] /P 6617 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6619 0 obj << /K [ 31 ] /P 6618 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6621 0 obj << /K [ 6622 0 R ] /P 6610 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6623 0 obj << /K [ 6630 0 R ] /P 6548 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6622 0 obj << /K [ 29 ] /P 6621 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6635 0 obj << /K [ 6652 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6634 0 obj << /K [ 6635 0 R 6636 0 R 6637 0 R 6638 0 R 6639 0 R 6640 0 R 6641 0 R 6642 0 R 6643 0 R ] /P 6547 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6636 0 obj << /K [ 6651 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6638 0 obj << /K [ 6649 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6637 0 obj << /K [ 6650 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6630 0 obj << /K [ 6631 0 R ] /P 6623 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6629 0 obj << /K [ 27 ] /P 6628 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6631 0 obj << /K [ 26 ] /P 6630 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6633 0 obj << /K [ 6653 0 R ] /P 6547 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6632 0 obj << /K [ 6655 0 R ] /P 6547 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6605 0 obj << /K [ 36 ] /P 6604 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6604 0 obj << /K [ 6605 0 R ] /P 6603 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6606 0 obj << /K [ 6607 0 R ] /P 6602 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6608 0 obj << /K [ 6609 0 R ] /P 6601 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6607 0 obj << /K [ 35 ] /P 6606 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6600 0 obj << /K [ 37 ] /P 6599 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6599 0 obj << /K [ 6600 0 R ] /P 6552 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6601 0 obj << /K [ 6608 0 R ] /P 6550 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6603 0 obj << /K [ 6604 0 R ] /P 6550 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6602 0 obj << /K [ 6606 0 R ] /P 6550 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6615 0 obj << /K [ 33 ] /P 6614 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6614 0 obj << /K [ 6615 0 R ] /P 6612 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6616 0 obj << /K [ 32 ] /P 6613 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6618 0 obj << /K [ 6619 0 R ] /P 6611 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6617 0 obj << /K [ 6620 0 R ] /P 6611 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6610 0 obj << /K [ 6621 0 R ] /P 6549 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6609 0 obj << /K [ 34 ] /P 6608 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6611 0 obj << /K [ 6617 0 R 6618 0 R ] /P 6549 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6613 0 obj << /K [ 6616 0 R ] /P 6612 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6612 0 obj << /K [ 6613 0 R 6614 0 R ] /P 6549 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6503 0 obj << /K [ 6504 0 R ] /P 6492 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6502 0 obj << /K [ 15 ] /P 6499 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6504 0 obj << /K [ 14 ] /P 6503 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6506 0 obj << /K [ 6510 0 R ] /P 6336 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6505 0 obj << /K [ 6512 0 R ] /P 6336 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6498 0 obj << /K [ 17 ] /P 6495 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6497 0 obj << /K [ 18 ] /P 6496 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6499 0 obj << /K [ 6502 0 R ] /P 6493 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6501 0 obj << /K [ 16 ] /P 6500 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6500 0 obj << /K [ 6501 0 R ] /P 6493 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6513 0 obj << /K [ 11 ] /P 6512 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6512 0 obj << /K [ 6513 0 R ] /P 6505 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6514 0 obj << /K [ 6527 0 R ] /P 6335 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6516 0 obj << /K [ 6517 0 R 6518 0 R 6519 0 R ] /P 6335 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6515 0 obj << /K [ 6523 0 R 6524 0 R ] /P 6335 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6508 0 obj << /K [ 6509 0 R ] /P 6507 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6507 0 obj << /K [ 6508 0 R ] /P 6336 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6509 0 obj << /K [ 13 ] /P 6508 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6511 0 obj << /K [ 12 ] /P 6510 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6510 0 obj << /K [ 6511 0 R ] /P 6506 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6483 0 obj << /K [ 6490 0 R ] /P 6338 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6482 0 obj << /K [ 22 ] /P 6481 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6484 0 obj << /K [ 6488 0 R ] /P 6338 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6486 0 obj << /K [ 6487 0 R ] /P 6485 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6485 0 obj << /K [ 6486 0 R ] /P 6338 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6478 0 obj << /K [ 6479 0 R ] /P 6469 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6477 0 obj << /K [ 6480 0 R ] /P 6469 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6479 0 obj << /K [ 24 ] /P 6478 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6481 0 obj << /K [ 6482 0 R ] /P 6468 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6480 0 obj << /K [ 23 ] /P 6477 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6493 0 obj << /K [ 6499 0 R 6500 0 R ] /P 6337 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6492 0 obj << /K [ 6503 0 R ] /P 6337 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6494 0 obj << /K [ 6495 0 R 6496 0 R ] /P 6337 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6496 0 obj << /K [ 6497 0 R ] /P 6494 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6495 0 obj << /K [ 6498 0 R ] /P 6494 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6488 0 obj << /K [ 6489 0 R ] /P 6484 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6487 0 obj << /K [ 21 ] /P 6486 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6489 0 obj << /K [ 20 ] /P 6488 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6491 0 obj << /K [ 19 ] /P 6490 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6490 0 obj << /K [ 6491 0 R ] /P 6483 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6517 0 obj << /K [ 6522 0 R ] /P 6516 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6544 0 obj << /K [ 6677 0 R 6678 0 R 6679 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6543 0 obj << /K [ 6686 0 R 6687 0 R 6688 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6545 0 obj << /K [ 6666 0 R 6667 0 R 6668 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6547 0 obj << /K [ 6632 0 R 6633 0 R 6634 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6546 0 obj << /K [ 6657 0 R 6658 0 R 6659 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6539 0 obj << /K [ 61 ] /P 6538 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6538 0 obj << /K [ 6539 0 R ] /P 2114 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6540 0 obj << /K [ 6541 0 R ] /P 2113 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6542 0 obj << /K [ 6543 0 R 6544 0 R 6545 0 R 6546 0 R 6547 0 R 6548 0 R 6549 0 R 6550 0 R 6551 0 R ] /P 2112 0 R /Pg 422 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 6541 0 obj << /K [ 60 ] /P 6540 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6554 0 obj << /K [ 6555 0 R 6556 0 R 6557 0 R 6558 0 R 6559 0 R 6560 0 R 6561 0 R 6562 0 R 6563 0 R ] /P 6551 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6553 0 obj << /K [ 6573 0 R 6574 0 R 6575 0 R 6576 0 R 6577 0 R 6578 0 R 6579 0 R 6580 0 R 6581 0 R 6582 0 R 6583 0 R 6584 0 R 6585 0 R ] /P 6551 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6555 0 obj << /K [ 6572 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6557 0 obj << /K [ 6570 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6556 0 obj << /K [ 6571 0 R ] /P 6554 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6549 0 obj << /K [ 6610 0 R 6611 0 R 6612 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6548 0 obj << /K [ 6623 0 R 6624 0 R 6625 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6550 0 obj << /K [ 6601 0 R 6602 0 R 6603 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6552 0 obj << /K [ 6599 0 R ] /P 6551 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6551 0 obj << /K [ 6552 0 R 6553 0 R 6554 0 R ] /P 6542 0 R /Pg 422 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6524 0 obj << /K [ 6525 0 R ] /P 6515 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6523 0 obj << /K [ 6526 0 R ] /P 6515 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6525 0 obj << /K [ 7 ] /P 6524 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6527 0 obj << /K [ 6528 0 R ] /P 6514 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6526 0 obj << /K [ 6 ] /P 6523 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6519 0 obj << /K [ 6520 0 R ] /P 6516 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6518 0 obj << /K [ 6521 0 R ] /P 6516 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6520 0 obj << /K [ 10 ] /P 6519 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6522 0 obj << /K [ 8 ] /P 6517 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6521 0 obj << /K [ 9 ] /P 6518 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6534 0 obj << /K [ 6535 0 R ] /P 6530 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6533 0 obj << /K [ 4 ] /P 6532 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6535 0 obj << /K [ 3 ] /P 6534 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6537 0 obj << /K [ 2 ] /P 6536 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6536 0 obj << /K [ 6537 0 R ] /P 6529 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6529 0 obj << /K [ 6536 0 R ] /P 6334 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6528 0 obj << /K [ 5 ] /P 6527 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6530 0 obj << /K [ 6534 0 R ] /P 6334 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6532 0 obj << /K [ 6533 0 R ] /P 6531 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6531 0 obj << /K [ 6532 0 R ] /P 6334 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6639 0 obj << /K [ 6648 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6747 0 obj << /K [ 6748 0 R ] /P 6743 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6746 0 obj << /K [ 41 ] /P 6745 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6748 0 obj << /K [ 40 ] /P 6747 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6750 0 obj << /K [ 39 ] /P 6749 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6749 0 obj << /K [ 6750 0 R ] /P 6742 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6742 0 obj << /K [ 6749 0 R ] /P 6705 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6741 0 obj << /K [ 42 ] /P 6740 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6743 0 obj << /K [ 6747 0 R ] /P 6705 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6745 0 obj << /K [ 6746 0 R ] /P 6744 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6744 0 obj << /K [ 6745 0 R ] /P 6705 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6757 0 obj << /K [ 37 ] /P 6756 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6756 0 obj << /K [ 6757 0 R ] /P 6752 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6758 0 obj << /K [ 6759 0 R ] /P 6751 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6760 0 obj << /K [ 6771 0 R ] /P 6703 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6759 0 obj << /K [ 36 ] /P 6758 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6752 0 obj << /K [ 6756 0 R ] /P 6704 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6751 0 obj << /K [ 6758 0 R ] /P 6704 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6753 0 obj << /K [ 6754 0 R ] /P 6704 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6755 0 obj << /K [ 38 ] /P 6754 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6754 0 obj << /K [ 6755 0 R ] /P 6753 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6727 0 obj << /K [ 49 ] /P 6716 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6726 0 obj << /K [ 50 ] /P 6717 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6728 0 obj << /K [ 48 ] /P 6715 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6730 0 obj << /K [ 46 ] /P 6713 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6729 0 obj << /K [ 47 ] /P 6714 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6722 0 obj << /K [ 54 ] /P 6721 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6721 0 obj << /K [ 6722 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6723 0 obj << /K [ 53 ] /P 6720 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6725 0 obj << /K [ 51 ] /P 6718 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6724 0 obj << /K [ 52 ] /P 6719 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6737 0 obj << /K [ 44 ] /P 6736 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6736 0 obj << /K [ 6737 0 R ] /P 6735 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6738 0 obj << /K [ 6739 0 R ] /P 6734 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6740 0 obj << /K [ 6741 0 R ] /P 6733 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6739 0 obj << /K [ 43 ] /P 6738 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6732 0 obj << /K [ 45 ] /P 6731 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6731 0 obj << /K [ 6732 0 R ] /P 6708 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6733 0 obj << /K [ 6740 0 R ] /P 6706 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6735 0 obj << /K [ 6736 0 R ] /P 6706 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6734 0 obj << /K [ 6738 0 R ] /P 6706 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6761 0 obj << /K [ 6765 0 R 6766 0 R 6767 0 R ] /P 6703 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6788 0 obj << /K [ 26 ] /P 6787 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6787 0 obj << /K [ 6788 0 R ] /P 6783 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6789 0 obj << /K [ 6790 0 R ] /P 6782 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6791 0 obj << /K [ 6798 0 R ] /P 6700 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6790 0 obj << /K [ 25 ] /P 6789 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6783 0 obj << /K [ 6787 0 R ] /P 6701 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6782 0 obj << /K [ 6789 0 R ] /P 6701 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6784 0 obj << /K [ 6785 0 R ] /P 6701 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6786 0 obj << /K [ 27 ] /P 6785 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6785 0 obj << /K [ 6786 0 R ] /P 6784 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6798 0 obj << /K [ 6799 0 R ] /P 6791 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6797 0 obj << /K [ 23 ] /P 6796 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6799 0 obj << /K [ 22 ] /P 6798 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6801 0 obj << /K [ 6805 0 R ] /P 6699 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6800 0 obj << /K [ 6807 0 R ] /P 6699 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6793 0 obj << /K [ 6794 0 R ] /P 6700 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6792 0 obj << /K [ 6796 0 R ] /P 6700 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6794 0 obj << /K [ 6795 0 R ] /P 6793 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6796 0 obj << /K [ 6797 0 R ] /P 6792 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6795 0 obj << /K [ 24 ] /P 6794 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6768 0 obj << /K [ 34 ] /P 6767 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6767 0 obj << /K [ 6768 0 R ] /P 6761 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6769 0 obj << /K [ 33 ] /P 6766 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6771 0 obj << /K [ 6772 0 R ] /P 6760 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6770 0 obj << /K [ 32 ] /P 6765 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6763 0 obj << /K [ 6764 0 R ] /P 6762 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6762 0 obj << /K [ 6763 0 R ] /P 6703 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6764 0 obj << /K [ 35 ] /P 6763 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6766 0 obj << /K [ 6769 0 R ] /P 6761 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6765 0 obj << /K [ 6770 0 R ] /P 6761 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6778 0 obj << /K [ 6779 0 R ] /P 6774 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6777 0 obj << /K [ 30 ] /P 6776 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6779 0 obj << /K [ 29 ] /P 6778 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6781 0 obj << /K [ 28 ] /P 6780 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6780 0 obj << /K [ 6781 0 R ] /P 6773 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6773 0 obj << /K [ 6780 0 R ] /P 6702 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6772 0 obj << /K [ 31 ] /P 6771 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6774 0 obj << /K [ 6778 0 R ] /P 6702 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6776 0 obj << /K [ 6777 0 R ] /P 6775 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6775 0 obj << /K [ 6776 0 R ] /P 6702 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6666 0 obj << /K [ 6675 0 R ] /P 6545 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6665 0 obj << /K [ 12 ] /P 6664 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6667 0 obj << /K [ 6671 0 R 6672 0 R ] /P 6545 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6669 0 obj << /K [ 6670 0 R ] /P 6668 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6668 0 obj << /K [ 6669 0 R ] /P 6545 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6661 0 obj << /K [ 14 ] /P 6660 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6660 0 obj << /K [ 6661 0 R ] /P 6659 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6662 0 obj << /K [ 6663 0 R ] /P 6658 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6664 0 obj << /K [ 6665 0 R ] /P 6657 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6663 0 obj << /K [ 13 ] /P 6662 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6676 0 obj << /K [ 8 ] /P 6675 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6675 0 obj << /K [ 6676 0 R ] /P 6666 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6677 0 obj << /K [ 6684 0 R ] /P 6544 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6679 0 obj << /K [ 6680 0 R ] /P 6544 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6678 0 obj << /K [ 6682 0 R ] /P 6544 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6671 0 obj << /K [ 6674 0 R ] /P 6667 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6670 0 obj << /K [ 11 ] /P 6669 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6672 0 obj << /K [ 6673 0 R ] /P 6667 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6674 0 obj << /K [ 9 ] /P 6671 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6673 0 obj << /K [ 10 ] /P 6672 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6646 0 obj << /K [ 23 ] /P 6641 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6645 0 obj << /K [ 24 ] /P 6642 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6647 0 obj << /K [ 22 ] /P 6640 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6649 0 obj << /K [ 20 ] /P 6638 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6648 0 obj << /K [ 21 ] /P 6639 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6641 0 obj << /K [ 6646 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6640 0 obj << /K [ 6647 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6642 0 obj << /K [ 6645 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6644 0 obj << /K [ 25 ] /P 6643 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6643 0 obj << /K [ 6644 0 R ] /P 6634 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6656 0 obj << /K [ 15 ] /P 6655 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6655 0 obj << /K [ 6656 0 R ] /P 6632 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6657 0 obj << /K [ 6664 0 R ] /P 6546 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6659 0 obj << /K [ 6660 0 R ] /P 6546 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6658 0 obj << /K [ 6662 0 R ] /P 6546 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6651 0 obj << /K [ 18 ] /P 6636 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6650 0 obj << /K [ 19 ] /P 6637 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6652 0 obj << /K [ 17 ] /P 6635 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6654 0 obj << /K [ 16 ] /P 6653 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6653 0 obj << /K [ 6654 0 R ] /P 6633 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6680 0 obj << /K [ 6681 0 R ] /P 6679 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6707 0 obj << /K [ 6708 0 R 6709 0 R 6710 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6706 0 obj << /K [ 6733 0 R 6734 0 R 6735 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6708 0 obj << /K [ 6731 0 R ] /P 6707 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6710 0 obj << /K [ 6711 0 R ] /P 6707 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6709 0 obj << /K [ 6713 0 R 6714 0 R 6715 0 R 6716 0 R 6717 0 R 6718 0 R 6719 0 R 6720 0 R 6721 0 R ] /P 6707 0 R /Pg 414 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6702 0 obj << /K [ 6773 0 R 6774 0 R 6775 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6701 0 obj << /K [ 6782 0 R 6783 0 R 6784 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6703 0 obj << /K [ 6760 0 R 6761 0 R 6762 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6705 0 obj << /K [ 6742 0 R 6743 0 R 6744 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6704 0 obj << /K [ 6751 0 R 6752 0 R 6753 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6717 0 obj << /K [ 6726 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6716 0 obj << /K [ 6727 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6718 0 obj << /K [ 6725 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6720 0 obj << /K [ 6723 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6719 0 obj << /K [ 6724 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6712 0 obj << /K [ 55 ] /P 6711 0 R /Pg 414 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6711 0 obj << /K [ 6712 0 R ] /P 6710 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6713 0 obj << /K [ 6730 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6715 0 obj << /K [ 6728 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6714 0 obj << /K [ 6729 0 R ] /P 6709 0 R /Pg 414 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6687 0 obj << /K [ 6691 0 R ] /P 6543 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6686 0 obj << /K [ 6693 0 R ] /P 6543 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6688 0 obj << /K [ 6689 0 R ] /P 6543 0 R /Pg 422 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6690 0 obj << /K [ 4 ] /P 6689 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6689 0 obj << /K [ 6690 0 R ] /P 6688 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6682 0 obj << /K [ 6683 0 R ] /P 6678 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6681 0 obj << /K [ 7 ] /P 6680 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6683 0 obj << /K [ 6 ] /P 6682 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6685 0 obj << /K [ 5 ] /P 6684 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6684 0 obj << /K [ 6685 0 R ] /P 6677 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6697 0 obj << /K [ 6820 0 R 6821 0 R 6822 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6696 0 obj << /K [ 6829 0 R 6830 0 R 6831 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6698 0 obj << /K [ 6809 0 R 6810 0 R 6811 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6700 0 obj << /K [ 6791 0 R 6792 0 R 6793 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6699 0 obj << /K [ 6800 0 R 6801 0 R 6802 0 R ] /P 6695 0 R /Pg 414 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6692 0 obj << /K [ 3 ] /P 6691 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6691 0 obj << /K [ 6692 0 R ] /P 6687 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6693 0 obj << /K [ 6694 0 R ] /P 6686 0 R /Pg 422 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6695 0 obj << /K [ 6696 0 R 6697 0 R 6698 0 R 6699 0 R 6700 0 R 6701 0 R 6702 0 R 6703 0 R 6704 0 R 6705 0 R 6706 0 R 6707 0 R ] /P 2109 0 R /Pg 414 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 6694 0 obj << /K [ 2 ] /P 6693 0 R /Pg 422 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7559 0 obj << /K [ 7560 0 R 7561 0 R ] /P 7499 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7558 0 obj << /K [ 7564 0 R ] /P 7499 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7560 0 obj << /K [ 7563 0 R ] /P 7559 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7562 0 obj << /K [ 13 ] /P 7561 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7561 0 obj << /K [ 7562 0 R ] /P 7559 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7554 0 obj << /K [ 7555 0 R ] /P 7544 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7553 0 obj << /K [ 15 ] /P 7552 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7555 0 obj << /K [ 14 ] /P 7554 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7557 0 obj << /K [ 7566 0 R 7567 0 R ] /P 7499 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7556 0 obj << /K [ 7570 0 R ] /P 7499 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7569 0 obj << /K [ 9 ] /P 7566 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7568 0 obj << /K [ 10 ] /P 7567 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7570 0 obj << /K [ 7571 0 R ] /P 7556 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7572 0 obj << /K [ 7575 0 R ] /P 2076 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7571 0 obj << /K [ 8 ] /P 7570 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7564 0 obj << /K [ 7565 0 R ] /P 7558 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7563 0 obj << /K [ 12 ] /P 7560 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7565 0 obj << /K [ 11 ] /P 7564 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7567 0 obj << /K [ 7568 0 R ] /P 7557 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7566 0 obj << /K [ 7569 0 R ] /P 7557 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7539 0 obj << /K [ 20 ] /P 7538 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7538 0 obj << /K [ 7539 0 R ] /P 7534 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7540 0 obj << /K [ 7541 0 R ] /P 7533 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7542 0 obj << /K [ 7543 0 R ] /P 7532 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7541 0 obj << /K [ 19 ] /P 7540 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7534 0 obj << /K [ 7538 0 R ] /P 7501 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7533 0 obj << /K [ 7540 0 R ] /P 7501 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7535 0 obj << /K [ 7536 0 R ] /P 7501 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7537 0 obj << /K [ 21 ] /P 7536 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7536 0 obj << /K [ 7537 0 R ] /P 7535 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7549 0 obj << /K [ 17 ] /P 7548 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7548 0 obj << /K [ 7549 0 R ] /P 7547 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7550 0 obj << /K [ 7551 0 R ] /P 7546 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7552 0 obj << /K [ 7553 0 R ] /P 7545 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7551 0 obj << /K [ 16 ] /P 7550 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7544 0 obj << /K [ 7554 0 R ] /P 7500 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7543 0 obj << /K [ 18 ] /P 7542 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7545 0 obj << /K [ 7552 0 R ] /P 7500 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7547 0 obj << /K [ 7548 0 R ] /P 7500 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7546 0 obj << /K [ 7550 0 R ] /P 7500 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7573 0 obj << /K [ 7574 0 R ] /P 2076 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7600 0 obj << /K [ 7607 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7599 0 obj << /K [ 7608 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7601 0 obj << /K [ 7606 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7603 0 obj << /K [ 7604 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7602 0 obj << /K [ 7605 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7595 0 obj << /K [ 7612 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7594 0 obj << /K [ 7613 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7596 0 obj << /K [ 7611 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7598 0 obj << /K [ 7609 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7597 0 obj << /K [ 7610 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7610 0 obj << /K [ 15 ] /P 7597 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7609 0 obj << /K [ 16 ] /P 7598 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7611 0 obj << /K [ 14 ] /P 7596 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7613 0 obj << /K [ 12 ] /P 7594 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7612 0 obj << /K [ 13 ] /P 7595 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7605 0 obj << /K [ 20 ] /P 7602 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7604 0 obj << /K [ 21 ] /P 7603 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7606 0 obj << /K [ 19 ] /P 7601 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7608 0 obj << /K [ 17 ] /P 7599 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7607 0 obj << /K [ 18 ] /P 7600 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7580 0 obj << /K [ 5 ] /P 7579 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7579 0 obj << /K [ 7580 0 R ] /P 2075 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7581 0 obj << /K [ 4 ] /P 7578 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7583 0 obj << /K [ 2 ] /P 7576 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7582 0 obj << /K [ 3 ] /P 7577 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7575 0 obj << /K [ 6 ] /P 7572 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7574 0 obj << /K [ 7 ] /P 7573 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7576 0 obj << /K [ 7583 0 R ] /P 2075 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7578 0 obj << /K [ 7581 0 R ] /P 2075 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7577 0 obj << /K [ 7582 0 R ] /P 2075 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7590 0 obj << /K [ 7617 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7589 0 obj << /K [ 7618 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7591 0 obj << /K [ 7616 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7593 0 obj << /K [ 7614 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7592 0 obj << /K [ 7615 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7585 0 obj << /K [ 7622 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7584 0 obj << /K [ 7623 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7586 0 obj << /K [ 7621 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7588 0 obj << /K [ 7619 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7587 0 obj << /K [ 7620 0 R ] /P 2073 0 R /Pg 317 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7478 0 obj << /K [ 7492 0 R ] /P 7421 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7477 0 obj << /K [ 39 ] /P 7476 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7479 0 obj << /K [ 7488 0 R 7489 0 R ] /P 7421 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7481 0 obj << /K [ 7482 0 R 7483 0 R ] /P 7421 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7480 0 obj << /K [ 7486 0 R ] /P 7421 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7473 0 obj << /K [ 41 ] /P 7472 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7472 0 obj << /K [ 7473 0 R ] /P 7468 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7474 0 obj << /K [ 7475 0 R ] /P 7467 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7476 0 obj << /K [ 7477 0 R ] /P 7466 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7475 0 obj << /K [ 40 ] /P 7474 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7488 0 obj << /K [ 7491 0 R ] /P 7479 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7487 0 obj << /K [ 36 ] /P 7486 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7489 0 obj << /K [ 7490 0 R ] /P 7479 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7491 0 obj << /K [ 34 ] /P 7488 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7490 0 obj << /K [ 35 ] /P 7489 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7483 0 obj << /K [ 7484 0 R ] /P 7481 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7482 0 obj << /K [ 7485 0 R ] /P 7481 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7484 0 obj << /K [ 38 ] /P 7483 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7486 0 obj << /K [ 7487 0 R ] /P 7480 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7485 0 obj << /K [ 37 ] /P 7482 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7458 0 obj << /K [ 7459 0 R ] /P 7457 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7457 0 obj << /K [ 7458 0 R ] /P 7423 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7459 0 obj << /K [ 46 ] /P 7458 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7461 0 obj << /K [ 45 ] /P 7460 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7460 0 obj << /K [ 7461 0 R ] /P 7456 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7453 0 obj << /K [ 47 ] /P 7452 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7452 0 obj << /K [ 7453 0 R ] /P 7442 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7454 0 obj << /K [ 7464 0 R ] /P 7423 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7456 0 obj << /K [ 7460 0 R ] /P 7423 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7455 0 obj << /K [ 7462 0 R ] /P 7423 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7468 0 obj << /K [ 7472 0 R ] /P 7422 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7467 0 obj << /K [ 7474 0 R ] /P 7422 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7469 0 obj << /K [ 7470 0 R ] /P 7422 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7471 0 obj << /K [ 42 ] /P 7470 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7470 0 obj << /K [ 7471 0 R ] /P 7469 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7463 0 obj << /K [ 44 ] /P 7462 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7462 0 obj << /K [ 7463 0 R ] /P 7455 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7464 0 obj << /K [ 7465 0 R ] /P 7454 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7466 0 obj << /K [ 7476 0 R ] /P 7422 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7465 0 obj << /K [ 43 ] /P 7464 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7492 0 obj << /K [ 7493 0 R ] /P 7478 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7519 0 obj << /K [ 26 ] /P 7518 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7518 0 obj << /K [ 7519 0 R ] /P 7508 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7520 0 obj << /K [ 7530 0 R ] /P 7502 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7522 0 obj << /K [ 7526 0 R ] /P 7502 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7521 0 obj << /K [ 7528 0 R ] /P 7502 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7514 0 obj << /K [ 7515 0 R ] /P 7510 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7513 0 obj << /K [ 29 ] /P 7512 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7515 0 obj << /K [ 28 ] /P 7514 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7517 0 obj << /K [ 27 ] /P 7516 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7516 0 obj << /K [ 7517 0 R ] /P 7509 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7529 0 obj << /K [ 23 ] /P 7528 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7528 0 obj << /K [ 7529 0 R ] /P 7521 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7530 0 obj << /K [ 7531 0 R ] /P 7520 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7532 0 obj << /K [ 7542 0 R ] /P 7501 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7531 0 obj << /K [ 22 ] /P 7530 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7524 0 obj << /K [ 7525 0 R ] /P 7523 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7523 0 obj << /K [ 7524 0 R ] /P 7502 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7525 0 obj << /K [ 25 ] /P 7524 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7527 0 obj << /K [ 24 ] /P 7526 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7526 0 obj << /K [ 7527 0 R ] /P 7522 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7499 0 obj << /K [ 7556 0 R 7557 0 R 7558 0 R 7559 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7498 0 obj << /K [ 7499 0 R 7500 0 R 7501 0 R 7502 0 R 7503 0 R 7504 0 R ] /P 2077 0 R /Pg 325 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 7500 0 obj << /K [ 7544 0 R 7545 0 R 7546 0 R 7547 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7502 0 obj << /K [ 7520 0 R 7521 0 R 7522 0 R 7523 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7501 0 obj << /K [ 7532 0 R 7533 0 R 7534 0 R 7535 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7494 0 obj << /K [ 7497 0 R ] /P 2078 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7493 0 obj << /K [ 33 ] /P 7492 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7495 0 obj << /K [ 7496 0 R ] /P 2078 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7497 0 obj << /K [ 31 ] /P 7494 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7496 0 obj << /K [ 32 ] /P 7495 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7509 0 obj << /K [ 7516 0 R ] /P 7503 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7508 0 obj << /K [ 7518 0 R ] /P 7503 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7510 0 obj << /K [ 7514 0 R ] /P 7503 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7512 0 obj << /K [ 7513 0 R ] /P 7511 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7511 0 obj << /K [ 7512 0 R ] /P 7503 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7504 0 obj << /K [ 7505 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7503 0 obj << /K [ 7508 0 R 7509 0 R 7510 0 R 7511 0 R ] /P 7498 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7505 0 obj << /K [ 7506 0 R ] /P 7504 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7507 0 obj << /K [ 30 ] /P 7506 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7506 0 obj << /K [ 7507 0 R ] /P 7505 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7614 0 obj << /K [ 11 ] /P 7593 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7722 0 obj << /K [ 7727 0 R 7728 0 R ] /P 7718 0 R /Pg 301 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7721 0 obj << /K [ 7733 0 R 7734 0 R ] /P 7718 0 R /Pg 301 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7723 0 obj << /K [ 7724 0 R ] /P 7718 0 R /Pg 301 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7725 0 obj << /K [ 7726 0 R ] /P 7724 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7724 0 obj << /K [ 7725 0 R ] /P 7723 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7717 0 obj << /K [ 13 ] /P 7672 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7716 0 obj << /K [ 14 ] /P 7673 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7718 0 obj << /K [ 7719 0 R 7720 0 R 7721 0 R 7722 0 R 7723 0 R ] /P 2067 0 R /Pg 301 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 7720 0 obj << /K [ 7739 0 R 7740 0 R ] /P 7718 0 R /Pg 301 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7719 0 obj << /K [ 7745 0 R 7746 0 R ] /P 7718 0 R /Pg 301 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7732 0 obj << /K [ 10 ] /P 7731 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7731 0 obj << /K [ 7732 0 R ] /P 7727 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7733 0 obj << /K [ 7737 0 R ] /P 7721 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7735 0 obj << /K [ 7736 0 R ] /P 7734 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7734 0 obj << /K [ 7735 0 R ] /P 7721 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7727 0 obj << /K [ 7731 0 R ] /P 7722 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7726 0 obj << /K [ 12 ] /P 7725 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7728 0 obj << /K [ 7729 0 R ] /P 7722 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7730 0 obj << /K [ 11 ] /P 7729 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7729 0 obj << /K [ 7730 0 R ] /P 7728 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7702 0 obj << /K [ 28 ] /P 7687 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7701 0 obj << /K [ 29 ] /P 7688 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7703 0 obj << /K [ 27 ] /P 7686 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7705 0 obj << /K [ 25 ] /P 7684 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7704 0 obj << /K [ 26 ] /P 7685 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7697 0 obj << /K [ 33 ] /P 7692 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7696 0 obj << /K [ 34 ] /P 7693 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7698 0 obj << /K [ 32 ] /P 7691 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7700 0 obj << /K [ 30 ] /P 7689 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7699 0 obj << /K [ 31 ] /P 7690 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7712 0 obj << /K [ 18 ] /P 7677 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7711 0 obj << /K [ 19 ] /P 7678 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7713 0 obj << /K [ 17 ] /P 7676 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7715 0 obj << /K [ 15 ] /P 7674 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7714 0 obj << /K [ 16 ] /P 7675 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7707 0 obj << /K [ 23 ] /P 7682 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7706 0 obj << /K [ 24 ] /P 7683 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7708 0 obj << /K [ 22 ] /P 7681 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7710 0 obj << /K [ 20 ] /P 7679 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7709 0 obj << /K [ 21 ] /P 7680 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7736 0 obj << /K [ 9 ] /P 7735 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7763 0 obj << /K [ 7780 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7762 0 obj << /K [ 7781 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7764 0 obj << /K [ 7779 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7766 0 obj << /K [ 7777 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7765 0 obj << /K [ 7778 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7758 0 obj << /K [ 7785 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7757 0 obj << /K [ 7786 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7759 0 obj << /K [ 7784 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7761 0 obj << /K [ 7782 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7760 0 obj << /K [ 7783 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7773 0 obj << /K [ 17 ] /P 7770 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7772 0 obj << /K [ 18 ] /P 7771 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7774 0 obj << /K [ 16 ] /P 7769 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7776 0 obj << /K [ 14 ] /P 7767 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7775 0 obj << /K [ 15 ] /P 7768 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7768 0 obj << /K [ 7775 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7767 0 obj << /K [ 7776 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7769 0 obj << /K [ 7774 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7771 0 obj << /K [ 7772 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7770 0 obj << /K [ 7773 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7743 0 obj << /K [ 7744 0 R ] /P 7739 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7742 0 obj << /K [ 7 ] /P 7741 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7744 0 obj << /K [ 6 ] /P 7743 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7746 0 obj << /K [ 7747 0 R ] /P 7719 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7745 0 obj << /K [ 7749 0 R ] /P 7719 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7738 0 obj << /K [ 8 ] /P 7737 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7737 0 obj << /K [ 7738 0 R ] /P 7733 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7739 0 obj << /K [ 7743 0 R ] /P 7720 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7741 0 obj << /K [ 7742 0 R ] /P 7740 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7740 0 obj << /K [ 7741 0 R ] /P 7720 0 R /Pg 301 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7753 0 obj << /K [ 3 ] /P 7752 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7752 0 obj << /K [ 7753 0 R ] /P 2066 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7754 0 obj << /K [ 2 ] /P 7751 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7756 0 obj << /K [ 7787 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7755 0 obj << /K [ 7788 0 R ] /P 2063 0 R /Pg 293 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7748 0 obj << /K [ 5 ] /P 7747 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7747 0 obj << /K [ 7748 0 R ] /P 7746 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7749 0 obj << /K [ 7750 0 R ] /P 7745 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7751 0 obj << /K [ 7754 0 R ] /P 2066 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7750 0 obj << /K [ 4 ] /P 7749 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7641 0 obj << /K [ 7654 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7640 0 obj << /K [ 7655 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7642 0 obj << /K [ 7653 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7644 0 obj << /K [ 7651 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7643 0 obj << /K [ 7652 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7636 0 obj << /K [ 7659 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7635 0 obj << /K [ 7660 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7637 0 obj << /K [ 7658 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7639 0 obj << /K [ 7656 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7638 0 obj << /K [ 7657 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7651 0 obj << /K [ 22 ] /P 7644 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7650 0 obj << /K [ 23 ] /P 7645 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7652 0 obj << /K [ 21 ] /P 7643 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7654 0 obj << /K [ 19 ] /P 7641 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7653 0 obj << /K [ 20 ] /P 7642 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7646 0 obj << /K [ 7649 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7645 0 obj << /K [ 7650 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7647 0 obj << /K [ 7648 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7649 0 obj << /K [ 24 ] /P 7646 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7648 0 obj << /K [ 25 ] /P 7647 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7621 0 obj << /K [ 4 ] /P 7586 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7620 0 obj << /K [ 5 ] /P 7587 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7622 0 obj << /K [ 3 ] /P 7585 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7624 0 obj << /K [ 7671 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7623 0 obj << /K [ 2 ] /P 7584 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7616 0 obj << /K [ 9 ] /P 7591 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7615 0 obj << /K [ 10 ] /P 7592 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7617 0 obj << /K [ 8 ] /P 7590 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7619 0 obj << /K [ 6 ] /P 7588 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7618 0 obj << /K [ 7 ] /P 7589 0 R /Pg 317 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7631 0 obj << /K [ 7664 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7630 0 obj << /K [ 7665 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7632 0 obj << /K [ 7663 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7634 0 obj << /K [ 7661 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7633 0 obj << /K [ 7662 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7626 0 obj << /K [ 7669 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7625 0 obj << /K [ 7670 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7627 0 obj << /K [ 7668 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7629 0 obj << /K [ 7666 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7628 0 obj << /K [ 7667 0 R ] /P 2070 0 R /Pg 309 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7655 0 obj << /K [ 18 ] /P 7640 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7682 0 obj << /K [ 7707 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7681 0 obj << /K [ 7708 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7683 0 obj << /K [ 7706 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7685 0 obj << /K [ 7704 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7684 0 obj << /K [ 7705 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7677 0 obj << /K [ 7712 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7676 0 obj << /K [ 7713 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7678 0 obj << /K [ 7711 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7680 0 obj << /K [ 7709 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7679 0 obj << /K [ 7710 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7692 0 obj << /K [ 7697 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7691 0 obj << /K [ 7698 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7693 0 obj << /K [ 7696 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7695 0 obj << /K [ 35 ] /P 7694 0 R /Pg 301 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7694 0 obj << /K [ 7695 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7687 0 obj << /K [ 7702 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7686 0 obj << /K [ 7703 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7688 0 obj << /K [ 7701 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7690 0 obj << /K [ 7699 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7689 0 obj << /K [ 7700 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7662 0 obj << /K [ 11 ] /P 7633 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7661 0 obj << /K [ 12 ] /P 7634 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7663 0 obj << /K [ 10 ] /P 7632 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7665 0 obj << /K [ 8 ] /P 7630 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7664 0 obj << /K [ 9 ] /P 7631 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7657 0 obj << /K [ 16 ] /P 7638 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7656 0 obj << /K [ 17 ] /P 7639 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7658 0 obj << /K [ 15 ] /P 7637 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7660 0 obj << /K [ 13 ] /P 7635 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7659 0 obj << /K [ 14 ] /P 7636 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7672 0 obj << /K [ 7717 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7671 0 obj << /K [ 2 ] /P 7624 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7673 0 obj << /K [ 7716 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7675 0 obj << /K [ 7714 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7674 0 obj << /K [ 7715 0 R ] /P 2068 0 R /Pg 301 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7667 0 obj << /K [ 6 ] /P 7628 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7666 0 obj << /K [ 7 ] /P 7629 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7668 0 obj << /K [ 5 ] /P 7627 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7670 0 obj << /K [ 3 ] /P 7625 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7669 0 obj << /K [ 4 ] /P 7626 0 R /Pg 309 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7234 0 obj << /K [ 13 ] /P 7211 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7233 0 obj << /K [ 14 ] /P 7212 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7235 0 obj << /K [ 12 ] /P 7210 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7237 0 obj << /K [ 10 ] /P 7208 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7236 0 obj << /K [ 11 ] /P 7209 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7229 0 obj << /K [ 18 ] /P 7216 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7228 0 obj << /K [ 19 ] /P 7217 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7230 0 obj << /K [ 17 ] /P 7215 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7232 0 obj << /K [ 15 ] /P 7213 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7231 0 obj << /K [ 16 ] /P 7214 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7244 0 obj << /K [ 3 ] /P 7201 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7243 0 obj << /K [ 4 ] /P 7202 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7245 0 obj << /K [ 2 ] /P 7200 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7247 0 obj << /K [ 7288 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7246 0 obj << /K [ 7289 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7239 0 obj << /K [ 8 ] /P 7206 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7238 0 obj << /K [ 9 ] /P 7207 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7240 0 obj << /K [ 7 ] /P 7205 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7242 0 obj << /K [ 5 ] /P 7203 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7241 0 obj << /K [ 6 ] /P 7204 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7214 0 obj << /K [ 7231 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7213 0 obj << /K [ 7232 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7215 0 obj << /K [ 7230 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7217 0 obj << /K [ 7228 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7216 0 obj << /K [ 7229 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7209 0 obj << /K [ 7236 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7208 0 obj << /K [ 7237 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7210 0 obj << /K [ 7235 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7212 0 obj << /K [ 7233 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7211 0 obj << /K [ 7234 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7224 0 obj << /K [ 23 ] /P 7221 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7223 0 obj << /K [ 24 ] /P 7222 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7225 0 obj << /K [ 22 ] /P 7220 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7227 0 obj << /K [ 20 ] /P 7218 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7226 0 obj << /K [ 21 ] /P 7219 0 R /Pg 355 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7219 0 obj << /K [ 7226 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7218 0 obj << /K [ 7227 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7220 0 obj << /K [ 7225 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7222 0 obj << /K [ 7223 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7221 0 obj << /K [ 7224 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7248 0 obj << /K [ 7287 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7275 0 obj << /K [ 16 ] /P 7260 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7274 0 obj << /K [ 17 ] /P 7261 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7276 0 obj << /K [ 15 ] /P 7259 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7278 0 obj << /K [ 13 ] /P 7257 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7277 0 obj << /K [ 14 ] /P 7258 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7270 0 obj << /K [ 21 ] /P 7265 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7269 0 obj << /K [ 22 ] /P 7266 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7271 0 obj << /K [ 20 ] /P 7264 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7273 0 obj << /K [ 18 ] /P 7262 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7272 0 obj << /K [ 19 ] /P 7263 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7285 0 obj << /K [ 6 ] /P 7250 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7284 0 obj << /K [ 7 ] /P 7251 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7286 0 obj << /K [ 5 ] /P 7249 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7288 0 obj << /K [ 3 ] /P 7247 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7287 0 obj << /K [ 4 ] /P 7248 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7280 0 obj << /K [ 11 ] /P 7255 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7279 0 obj << /K [ 12 ] /P 7256 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7281 0 obj << /K [ 10 ] /P 7254 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7283 0 obj << /K [ 8 ] /P 7252 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7282 0 obj << /K [ 9 ] /P 7253 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7255 0 obj << /K [ 7280 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7254 0 obj << /K [ 7281 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7256 0 obj << /K [ 7279 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7258 0 obj << /K [ 7277 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7257 0 obj << /K [ 7278 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7250 0 obj << /K [ 7285 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7249 0 obj << /K [ 7286 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7251 0 obj << /K [ 7284 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7253 0 obj << /K [ 7282 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7252 0 obj << /K [ 7283 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7265 0 obj << /K [ 7270 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7264 0 obj << /K [ 7271 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7266 0 obj << /K [ 7269 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7268 0 obj << /K [ 23 ] /P 7267 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7267 0 obj << /K [ 7268 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7260 0 obj << /K [ 7275 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7259 0 obj << /K [ 7276 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7261 0 obj << /K [ 7274 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7263 0 obj << /K [ 7272 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7262 0 obj << /K [ 7273 0 R ] /P 2086 0 R /Pg 347 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7153 0 obj << /K [ 2 ] /P 7102 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7152 0 obj << /K [ 3 ] /P 7103 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7154 0 obj << /K [ 7157 0 R ] /P 2092 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7156 0 obj << /K [ 24 ] /P 7155 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7155 0 obj << /K [ 7156 0 R ] /P 2092 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7148 0 obj << /K [ 7 ] /P 7107 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7147 0 obj << /K [ 8 ] /P 7108 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7149 0 obj << /K [ 6 ] /P 7106 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7151 0 obj << /K [ 4 ] /P 7104 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7150 0 obj << /K [ 5 ] /P 7105 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7163 0 obj << /K [ 7182 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7162 0 obj << /K [ 7183 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7164 0 obj << /K [ 7181 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7166 0 obj << /K [ 7179 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7165 0 obj << /K [ 7180 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7158 0 obj << /K [ 7187 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7157 0 obj << /K [ 23 ] /P 7154 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7159 0 obj << /K [ 7186 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7161 0 obj << /K [ 7184 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7160 0 obj << /K [ 7185 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7133 0 obj << /K [ 22 ] /P 7122 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7132 0 obj << /K [ 23 ] /P 7123 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7134 0 obj << /K [ 21 ] /P 7121 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7136 0 obj << /K [ 19 ] /P 7119 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7135 0 obj << /K [ 20 ] /P 7120 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7128 0 obj << /K [ 27 ] /P 7127 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7127 0 obj << /K [ 7128 0 R ] /P 2094 0 R /Pg 370 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7129 0 obj << /K [ 26 ] /P 7126 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7131 0 obj << /K [ 24 ] /P 7124 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7130 0 obj << /K [ 25 ] /P 7125 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7143 0 obj << /K [ 12 ] /P 7112 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7142 0 obj << /K [ 13 ] /P 7113 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7144 0 obj << /K [ 11 ] /P 7111 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7146 0 obj << /K [ 9 ] /P 7109 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7145 0 obj << /K [ 10 ] /P 7110 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7138 0 obj << /K [ 17 ] /P 7117 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7137 0 obj << /K [ 18 ] /P 7118 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7139 0 obj << /K [ 16 ] /P 7116 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7141 0 obj << /K [ 14 ] /P 7114 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7140 0 obj << /K [ 15 ] /P 7115 0 R /Pg 370 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7167 0 obj << /K [ 7178 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7194 0 obj << /K [ 6 ] /P 7193 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7193 0 obj << /K [ 7194 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7195 0 obj << /K [ 5 ] /P 7192 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7197 0 obj << /K [ 3 ] /P 7190 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7196 0 obj << /K [ 4 ] /P 7191 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7189 0 obj << /K [ 7198 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7188 0 obj << /K [ 7199 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7190 0 obj << /K [ 7197 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7192 0 obj << /K [ 7195 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7191 0 obj << /K [ 7196 0 R ] /P 2090 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7204 0 obj << /K [ 7241 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7203 0 obj << /K [ 7242 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7205 0 obj << /K [ 7240 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7207 0 obj << /K [ 7238 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7206 0 obj << /K [ 7239 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7199 0 obj << /K [ 1 ] /P 7188 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7198 0 obj << /K [ 2 ] /P 7189 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7200 0 obj << /K [ 7245 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7202 0 obj << /K [ 7243 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7201 0 obj << /K [ 7244 0 R ] /P 2088 0 R /Pg 355 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7174 0 obj << /K [ 21 ] /P 7171 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7173 0 obj << /K [ 22 ] /P 7172 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7175 0 obj << /K [ 20 ] /P 7170 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7177 0 obj << /K [ 18 ] /P 7168 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7176 0 obj << /K [ 19 ] /P 7169 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7169 0 obj << /K [ 7176 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7168 0 obj << /K [ 7177 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7170 0 obj << /K [ 7175 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7172 0 obj << /K [ 7173 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7171 0 obj << /K [ 7174 0 R ] /P 2091 0 R /Pg 362 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7184 0 obj << /K [ 11 ] /P 7161 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7183 0 obj << /K [ 12 ] /P 7162 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7185 0 obj << /K [ 10 ] /P 7160 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7187 0 obj << /K [ 8 ] /P 7158 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7186 0 obj << /K [ 9 ] /P 7159 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7179 0 obj << /K [ 16 ] /P 7166 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7178 0 obj << /K [ 17 ] /P 7167 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7180 0 obj << /K [ 15 ] /P 7165 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7182 0 obj << /K [ 13 ] /P 7163 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7181 0 obj << /K [ 14 ] /P 7164 0 R /Pg 362 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7289 0 obj << /K [ 2 ] /P 7246 0 R /Pg 347 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7397 0 obj << /K [ 8 ] /P 7352 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7396 0 obj << /K [ 9 ] /P 7353 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7398 0 obj << /K [ 7 ] /P 7351 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7400 0 obj << /K [ 5 ] /P 7349 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7399 0 obj << /K [ 6 ] /P 7350 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7392 0 obj << /K [ 13 ] /P 7357 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7391 0 obj << /K [ 14 ] /P 7358 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7393 0 obj << /K [ 12 ] /P 7356 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7395 0 obj << /K [ 10 ] /P 7354 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7394 0 obj << /K [ 11 ] /P 7355 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7407 0 obj << /K [ 7416 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7406 0 obj << /K [ 7417 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7408 0 obj << /K [ 7415 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7410 0 obj << /K [ 7413 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7409 0 obj << /K [ 7414 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7402 0 obj << /K [ 3 ] /P 7347 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7401 0 obj << /K [ 4 ] /P 7348 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7403 0 obj << /K [ 2 ] /P 7346 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7405 0 obj << /K [ 7418 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7404 0 obj << /K [ 7419 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7377 0 obj << /K [ 28 ] /P 7372 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7376 0 obj << /K [ 29 ] /P 7373 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7378 0 obj << /K [ 27 ] /P 7371 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7380 0 obj << /K [ 25 ] /P 7369 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7379 0 obj << /K [ 26 ] /P 7370 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7372 0 obj << /K [ 7377 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7371 0 obj << /K [ 7378 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7373 0 obj << /K [ 7376 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7375 0 obj << /K [ 30 ] /P 7374 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7374 0 obj << /K [ 7375 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7387 0 obj << /K [ 18 ] /P 7362 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7386 0 obj << /K [ 19 ] /P 7363 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7388 0 obj << /K [ 17 ] /P 7361 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7390 0 obj << /K [ 15 ] /P 7359 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7389 0 obj << /K [ 16 ] /P 7360 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7382 0 obj << /K [ 23 ] /P 7367 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7381 0 obj << /K [ 24 ] /P 7368 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7383 0 obj << /K [ 22 ] /P 7366 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7385 0 obj << /K [ 20 ] /P 7364 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7384 0 obj << /K [ 21 ] /P 7365 0 R /Pg 333 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7411 0 obj << /K [ 7412 0 R ] /P 2080 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7438 0 obj << /K [ 7439 0 R ] /P 7431 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7437 0 obj << /K [ 53 ] /P 7436 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7439 0 obj << /K [ 52 ] /P 7438 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7441 0 obj << /K [ 51 ] /P 7440 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7440 0 obj << /K [ 7441 0 R ] /P 7430 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7433 0 obj << /K [ 7434 0 R ] /P 7425 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7432 0 obj << /K [ 7436 0 R ] /P 7425 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7434 0 obj << /K [ 7435 0 R ] /P 7433 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7436 0 obj << /K [ 7437 0 R ] /P 7432 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7435 0 obj << /K [ 54 ] /P 7434 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7448 0 obj << /K [ 7449 0 R ] /P 7444 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7447 0 obj << /K [ 50 ] /P 7446 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7449 0 obj << /K [ 49 ] /P 7448 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7451 0 obj << /K [ 48 ] /P 7450 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7450 0 obj << /K [ 7451 0 R ] /P 7443 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7443 0 obj << /K [ 7450 0 R ] /P 7424 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7442 0 obj << /K [ 7452 0 R ] /P 7424 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7444 0 obj << /K [ 7448 0 R ] /P 7424 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7446 0 obj << /K [ 7447 0 R ] /P 7445 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7445 0 obj << /K [ 7446 0 R ] /P 7424 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7418 0 obj << /K [ 57 ] /P 7405 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7417 0 obj << /K [ 58 ] /P 7406 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7419 0 obj << /K [ 56 ] /P 7404 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7421 0 obj << /K [ 7478 0 R 7479 0 R 7480 0 R 7481 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7420 0 obj << /K [ 7421 0 R 7422 0 R 7423 0 R 7424 0 R 7425 0 R 7426 0 R ] /P 2079 0 R /Pg 325 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 7413 0 obj << /K [ 62 ] /P 7410 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7412 0 obj << /K [ 63 ] /P 7411 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7414 0 obj << /K [ 61 ] /P 7409 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7416 0 obj << /K [ 59 ] /P 7407 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7415 0 obj << /K [ 60 ] /P 7408 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7428 0 obj << /K [ 7429 0 R ] /P 7427 0 R /Pg 325 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7427 0 obj << /K [ 7428 0 R ] /P 7426 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7429 0 obj << /K [ 55 ] /P 7428 0 R /Pg 325 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7431 0 obj << /K [ 7438 0 R ] /P 7425 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7430 0 obj << /K [ 7440 0 R ] /P 7425 0 R /Pg 325 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7423 0 obj << /K [ 7454 0 R 7455 0 R 7456 0 R 7457 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7422 0 obj << /K [ 7466 0 R 7467 0 R 7468 0 R 7469 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7424 0 obj << /K [ 7442 0 R 7443 0 R 7444 0 R 7445 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7426 0 obj << /K [ 7427 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7425 0 obj << /K [ 7430 0 R 7431 0 R 7432 0 R 7433 0 R ] /P 7420 0 R /Pg 325 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7316 0 obj << /K [ 7319 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7315 0 obj << /K [ 7320 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7317 0 obj << /K [ 7318 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7319 0 obj << /K [ 28 ] /P 7316 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7318 0 obj << /K [ 29 ] /P 7317 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7311 0 obj << /K [ 7324 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7310 0 obj << /K [ 7325 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7312 0 obj << /K [ 7323 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7314 0 obj << /K [ 7321 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7313 0 obj << /K [ 7322 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7326 0 obj << /K [ 21 ] /P 7309 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7325 0 obj << /K [ 22 ] /P 7310 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7327 0 obj << /K [ 20 ] /P 7308 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7329 0 obj << /K [ 18 ] /P 7306 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7328 0 obj << /K [ 19 ] /P 7307 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7321 0 obj << /K [ 26 ] /P 7314 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7320 0 obj << /K [ 27 ] /P 7315 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7322 0 obj << /K [ 25 ] /P 7313 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7324 0 obj << /K [ 23 ] /P 7311 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7323 0 obj << /K [ 24 ] /P 7312 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7296 0 obj << /K [ 7339 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7295 0 obj << /K [ 7340 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7297 0 obj << /K [ 7338 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7299 0 obj << /K [ 7336 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7298 0 obj << /K [ 7337 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7291 0 obj << /K [ 7344 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7290 0 obj << /K [ 7345 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7292 0 obj << /K [ 7343 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7294 0 obj << /K [ 7341 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7293 0 obj << /K [ 7342 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7306 0 obj << /K [ 7329 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7305 0 obj << /K [ 7330 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7307 0 obj << /K [ 7328 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7309 0 obj << /K [ 7326 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7308 0 obj << /K [ 7327 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7301 0 obj << /K [ 7334 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7300 0 obj << /K [ 7335 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7302 0 obj << /K [ 7333 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7304 0 obj << /K [ 7331 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7303 0 obj << /K [ 7332 0 R ] /P 2084 0 R /Pg 340 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7330 0 obj << /K [ 17 ] /P 7305 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7357 0 obj << /K [ 7392 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7356 0 obj << /K [ 7393 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7358 0 obj << /K [ 7391 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7360 0 obj << /K [ 7389 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7359 0 obj << /K [ 7390 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7352 0 obj << /K [ 7397 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7351 0 obj << /K [ 7398 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7353 0 obj << /K [ 7396 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7355 0 obj << /K [ 7394 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7354 0 obj << /K [ 7395 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7367 0 obj << /K [ 7382 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7366 0 obj << /K [ 7383 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7368 0 obj << /K [ 7381 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7370 0 obj << /K [ 7379 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7369 0 obj << /K [ 7380 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7362 0 obj << /K [ 7387 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7361 0 obj << /K [ 7388 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7363 0 obj << /K [ 7386 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7365 0 obj << /K [ 7384 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7364 0 obj << /K [ 7385 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7337 0 obj << /K [ 10 ] /P 7298 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7336 0 obj << /K [ 11 ] /P 7299 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7338 0 obj << /K [ 9 ] /P 7297 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7340 0 obj << /K [ 7 ] /P 7295 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7339 0 obj << /K [ 8 ] /P 7296 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7332 0 obj << /K [ 15 ] /P 7303 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7331 0 obj << /K [ 16 ] /P 7304 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7333 0 obj << /K [ 14 ] /P 7302 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7335 0 obj << /K [ 12 ] /P 7300 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7334 0 obj << /K [ 13 ] /P 7301 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7347 0 obj << /K [ 7402 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7346 0 obj << /K [ 7403 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7348 0 obj << /K [ 7401 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7350 0 obj << /K [ 7399 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7349 0 obj << /K [ 7400 0 R ] /P 2082 0 R /Pg 333 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7342 0 obj << /K [ 5 ] /P 7293 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7341 0 obj << /K [ 6 ] /P 7294 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7343 0 obj << /K [ 4 ] /P 7292 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7345 0 obj << /K [ 2 ] /P 7290 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7344 0 obj << /K [ 3 ] /P 7291 0 R /Pg 340 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6476 0 obj << /K [ 25 ] /P 6471 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5608 0 obj << /K [ 5609 0 R ] /P 5598 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5607 0 obj << /K [ 63 ] /P 5606 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5609 0 obj << /K [ 62 ] /P 5608 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5611 0 obj << /K [ 5618 0 R ] /P 5583 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5610 0 obj << /K [ 5620 0 R ] /P 5583 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5603 0 obj << /K [ 65 ] /P 5602 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5602 0 obj << /K [ 5603 0 R ] /P 5601 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5604 0 obj << /K [ 5605 0 R ] /P 5600 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5606 0 obj << /K [ 5607 0 R ] /P 5599 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5605 0 obj << /K [ 64 ] /P 5604 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5618 0 obj << /K [ 5619 0 R ] /P 5611 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5617 0 obj << /K [ 60 ] /P 5616 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5619 0 obj << /K [ 59 ] /P 5618 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5621 0 obj << /K [ 58 ] /P 5620 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5620 0 obj << /K [ 5621 0 R ] /P 5610 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5613 0 obj << /K [ 5614 0 R ] /P 5583 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5612 0 obj << /K [ 5616 0 R ] /P 5583 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5614 0 obj << /K [ 5615 0 R ] /P 5613 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5616 0 obj << /K [ 5617 0 R ] /P 5612 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5615 0 obj << /K [ 61 ] /P 5614 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5588 0 obj << /K [ 5592 0 R ] /P 5585 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5587 0 obj << /K [ 5594 0 R ] /P 5585 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5589 0 obj << /K [ 5590 0 R ] /P 5585 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5591 0 obj << /K [ 69 ] /P 5590 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5590 0 obj << /K [ 5591 0 R ] /P 5589 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5583 0 obj << /K [ 5610 0 R 5611 0 R 5612 0 R 5613 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5582 0 obj << /K [ 5622 0 R 5623 0 R 5624 0 R 5625 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5584 0 obj << /K [ 5598 0 R 5599 0 R 5600 0 R 5601 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5586 0 obj << /K [ 5596 0 R ] /P 5585 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5585 0 obj << /K [ 5586 0 R 5587 0 R 5588 0 R 5589 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5598 0 obj << /K [ 5608 0 R ] /P 5584 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5597 0 obj << /K [ 66 ] /P 5596 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5599 0 obj << /K [ 5606 0 R ] /P 5584 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5601 0 obj << /K [ 5602 0 R ] /P 5584 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5600 0 obj << /K [ 5604 0 R ] /P 5584 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5593 0 obj << /K [ 68 ] /P 5592 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5592 0 obj << /K [ 5593 0 R ] /P 5588 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5594 0 obj << /K [ 5595 0 R ] /P 5587 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5596 0 obj << /K [ 5597 0 R ] /P 5586 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5595 0 obj << /K [ 67 ] /P 5594 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5622 0 obj << /K [ 5632 0 R ] /P 5582 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5649 0 obj << /K [ 5650 0 R ] /P 5580 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5648 0 obj << /K [ 5652 0 R ] /P 5580 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5650 0 obj << /K [ 5651 0 R ] /P 5649 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5652 0 obj << /K [ 5653 0 R ] /P 5648 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5651 0 obj << /K [ 49 ] /P 5650 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5644 0 obj << /K [ 5645 0 R ] /P 5634 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5643 0 obj << /K [ 51 ] /P 5642 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5645 0 obj << /K [ 50 ] /P 5644 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5647 0 obj << /K [ 5654 0 R ] /P 5580 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5646 0 obj << /K [ 5656 0 R ] /P 5580 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5659 0 obj << /K [ 5666 0 R ] /P 5579 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5658 0 obj << /K [ 5668 0 R ] /P 5579 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5660 0 obj << /K [ 5664 0 R ] /P 5579 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5662 0 obj << /K [ 5663 0 R ] /P 5661 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5661 0 obj << /K [ 5662 0 R ] /P 5579 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5654 0 obj << /K [ 5655 0 R ] /P 5647 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5653 0 obj << /K [ 48 ] /P 5652 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5655 0 obj << /K [ 47 ] /P 5654 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5657 0 obj << /K [ 46 ] /P 5656 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5656 0 obj << /K [ 5657 0 R ] /P 5646 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5629 0 obj << /K [ 56 ] /P 5628 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5628 0 obj << /K [ 5629 0 R ] /P 5624 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5630 0 obj << /K [ 5631 0 R ] /P 5623 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5632 0 obj << /K [ 5633 0 R ] /P 5622 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5631 0 obj << /K [ 55 ] /P 5630 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5624 0 obj << /K [ 5628 0 R ] /P 5582 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5623 0 obj << /K [ 5630 0 R ] /P 5582 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5625 0 obj << /K [ 5626 0 R ] /P 5582 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5627 0 obj << /K [ 57 ] /P 5626 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5626 0 obj << /K [ 5627 0 R ] /P 5625 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5639 0 obj << /K [ 53 ] /P 5638 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5638 0 obj << /K [ 5639 0 R ] /P 5637 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5640 0 obj << /K [ 5641 0 R ] /P 5636 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5642 0 obj << /K [ 5643 0 R ] /P 5635 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5641 0 obj << /K [ 52 ] /P 5640 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5634 0 obj << /K [ 5644 0 R ] /P 5581 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5633 0 obj << /K [ 54 ] /P 5632 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5635 0 obj << /K [ 5642 0 R ] /P 5581 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5637 0 obj << /K [ 5638 0 R ] /P 5581 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5636 0 obj << /K [ 5640 0 R ] /P 5581 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5527 0 obj << /K [ 16 ] /P 5526 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5526 0 obj << /K [ 5527 0 R ] /P 2198 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5528 0 obj << /K [ 5553 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5530 0 obj << /K [ 5551 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5529 0 obj << /K [ 5552 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5522 0 obj << /K [ 5 ] /P 5503 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5521 0 obj << /K [ 6 ] /P 5504 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5523 0 obj << /K [ 4 ] /P 5502 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5525 0 obj << /K [ 2 ] /P 5500 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5524 0 obj << /K [ 3 ] /P 5501 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5537 0 obj << /K [ 5544 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5536 0 obj << /K [ 5545 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5538 0 obj << /K [ 5543 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5540 0 obj << /K [ 5541 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5539 0 obj << /K [ 5542 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5532 0 obj << /K [ 5549 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5531 0 obj << /K [ 5550 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5533 0 obj << /K [ 5548 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5535 0 obj << /K [ 5546 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5534 0 obj << /K [ 5547 0 R ] /P 2197 0 R /Pg 488 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5507 0 obj << /K [ 5518 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5506 0 obj << /K [ 5519 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5508 0 obj << /K [ 5517 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5510 0 obj << /K [ 5515 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5509 0 obj << /K [ 5516 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5502 0 obj << /K [ 5523 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5501 0 obj << /K [ 5524 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5503 0 obj << /K [ 5522 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5505 0 obj << /K [ 5520 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5504 0 obj << /K [ 5521 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5517 0 obj << /K [ 10 ] /P 5508 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5516 0 obj << /K [ 11 ] /P 5509 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5518 0 obj << /K [ 9 ] /P 5507 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5520 0 obj << /K [ 7 ] /P 5505 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5519 0 obj << /K [ 8 ] /P 5506 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5512 0 obj << /K [ 5513 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5511 0 obj << /K [ 5514 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5513 0 obj << /K [ 14 ] /P 5512 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5515 0 obj << /K [ 12 ] /P 5510 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5514 0 obj << /K [ 13 ] /P 5511 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5541 0 obj << /K [ 15 ] /P 5540 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5568 0 obj << /K [ 76 ] /P 5565 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5567 0 obj << /K [ 77 ] /P 5566 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5569 0 obj << /K [ 75 ] /P 5564 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5571 0 obj << /K [ 73 ] /P 5562 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5570 0 obj << /K [ 74 ] /P 5563 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5563 0 obj << /K [ 5570 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5562 0 obj << /K [ 5571 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5564 0 obj << /K [ 5569 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5566 0 obj << /K [ 5567 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5565 0 obj << /K [ 5568 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5578 0 obj << /K [ 5670 0 R 5671 0 R 5672 0 R 5673 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5577 0 obj << /K [ 5682 0 R 5683 0 R 5684 0 R 5685 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5579 0 obj << /K [ 5658 0 R 5659 0 R 5660 0 R 5661 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5581 0 obj << /K [ 5634 0 R 5635 0 R 5636 0 R 5637 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5580 0 obj << /K [ 5646 0 R 5647 0 R 5648 0 R 5649 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5573 0 obj << /K [ 71 ] /P 5560 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5572 0 obj << /K [ 72 ] /P 5561 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5574 0 obj << /K [ 70 ] /P 5559 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5576 0 obj << /K [ 5694 0 R 5695 0 R 5696 0 R 5697 0 R ] /P 5575 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5575 0 obj << /K [ 5576 0 R 5577 0 R 5578 0 R 5579 0 R 5580 0 R 5581 0 R 5582 0 R 5583 0 R 5584 0 R 5585 0 R ] /P 2191 0 R /Pg 480 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 5548 0 obj << /K [ 8 ] /P 5533 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5547 0 obj << /K [ 9 ] /P 5534 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5549 0 obj << /K [ 7 ] /P 5532 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5551 0 obj << /K [ 5 ] /P 5530 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5550 0 obj << /K [ 6 ] /P 5531 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5543 0 obj << /K [ 13 ] /P 5538 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5542 0 obj << /K [ 14 ] /P 5539 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5544 0 obj << /K [ 12 ] /P 5537 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5546 0 obj << /K [ 10 ] /P 5535 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5545 0 obj << /K [ 11 ] /P 5536 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5558 0 obj << /K [ 78 ] /P 5555 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5557 0 obj << /K [ 79 ] /P 5556 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5559 0 obj << /K [ 5574 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5561 0 obj << /K [ 5572 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5560 0 obj << /K [ 5573 0 R ] /P 2192 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5553 0 obj << /K [ 3 ] /P 5528 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5552 0 obj << /K [ 4 ] /P 5529 0 R /Pg 488 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5554 0 obj << /A [ << /BBox [ 142.55 818.63 1045.2 1513.68 ] /Height 695.04 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 2 ] /P 2196 0 R /Pg 488 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 5556 0 obj << /K [ 5557 0 R ] /P 2193 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5555 0 obj << /K [ 5558 0 R ] /P 2193 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5663 0 obj << /K [ 45 ] /P 5662 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5771 0 obj << /K [ 5772 0 R ] /P 5767 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5770 0 obj << /K [ 11 ] /P 5769 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5772 0 obj << /K [ 10 ] /P 5771 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5774 0 obj << /K [ 9 ] /P 5773 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5773 0 obj << /K [ 5774 0 R ] /P 5766 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5766 0 obj << /K [ 5773 0 R ] /P 5715 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5765 0 obj << /K [ 12 ] /P 5764 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5767 0 obj << /K [ 5771 0 R ] /P 5715 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5769 0 obj << /K [ 5770 0 R ] /P 5768 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5768 0 obj << /K [ 5769 0 R ] /P 5715 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5781 0 obj << /K [ 7 ] /P 5780 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5780 0 obj << /K [ 5781 0 R ] /P 5776 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5782 0 obj << /K [ 5783 0 R ] /P 5775 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5784 0 obj << /K [ 5791 0 R ] /P 5713 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5783 0 obj << /K [ 6 ] /P 5782 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5776 0 obj << /K [ 5780 0 R ] /P 5714 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5775 0 obj << /K [ 5782 0 R ] /P 5714 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5777 0 obj << /K [ 5778 0 R ] /P 5714 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5779 0 obj << /K [ 8 ] /P 5778 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5778 0 obj << /K [ 5779 0 R ] /P 5777 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5751 0 obj << /K [ 5752 0 R ] /P 5750 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5750 0 obj << /K [ 5751 0 R ] /P 5717 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5752 0 obj << /K [ 17 ] /P 5751 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5754 0 obj << /K [ 16 ] /P 5753 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5753 0 obj << /K [ 5754 0 R ] /P 5749 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5746 0 obj << /K [ 5747 0 R ] /P 5739 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5745 0 obj << /K [ 19 ] /P 5744 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5747 0 obj << /K [ 18 ] /P 5746 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5749 0 obj << /K [ 5753 0 R ] /P 5717 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5748 0 obj << /K [ 5755 0 R ] /P 5717 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5761 0 obj << /K [ 14 ] /P 5760 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5760 0 obj << /K [ 5761 0 R ] /P 5759 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5762 0 obj << /K [ 5763 0 R ] /P 5758 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5764 0 obj << /K [ 5765 0 R ] /P 5757 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5763 0 obj << /K [ 13 ] /P 5762 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5756 0 obj << /K [ 15 ] /P 5755 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5755 0 obj << /K [ 5756 0 R ] /P 5748 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5757 0 obj << /K [ 5764 0 R ] /P 5716 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5759 0 obj << /K [ 5760 0 R ] /P 5716 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5758 0 obj << /K [ 5762 0 R ] /P 5716 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5785 0 obj << /K [ 5789 0 R ] /P 5713 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5812 0 obj << /K [ 11 ] /P 5809 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5811 0 obj << /K [ 12 ] /P 5810 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5813 0 obj << /K [ 10 ] /P 5808 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5815 0 obj << /K [ 8 ] /P 5806 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5814 0 obj << /K [ 9 ] /P 5807 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5807 0 obj << /K [ 5814 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5806 0 obj << /K [ 5815 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5808 0 obj << /K [ 5813 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5810 0 obj << /K [ 5811 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5809 0 obj << /K [ 5812 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5822 0 obj << /K [ 6 ] /P 5821 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5821 0 obj << /K [ 5822 0 R ] /P 2183 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5823 0 obj << /K [ 5 ] /P 5820 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5825 0 obj << /K [ 3 ] /P 5818 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5824 0 obj << /K [ 4 ] /P 5819 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5817 0 obj << /K [ 5826 0 R ] /P 2183 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5816 0 obj << /K [ 7 ] /P 5805 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5818 0 obj << /K [ 5825 0 R ] /P 2183 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5820 0 obj << /K [ 5823 0 R ] /P 2183 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5819 0 obj << /K [ 5824 0 R ] /P 2183 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5792 0 obj << /K [ 3 ] /P 5791 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5791 0 obj << /K [ 5792 0 R ] /P 5784 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5793 0 obj << /K [ 5794 0 R ] /P 2188 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5795 0 obj << /K [ 5804 0 R ] /P 2185 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5794 0 obj << /K [ 2 ] /P 5793 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5787 0 obj << /K [ 5788 0 R ] /P 5786 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5786 0 obj << /K [ 5787 0 R ] /P 5713 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5788 0 obj << /K [ 5 ] /P 5787 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5790 0 obj << /K [ 4 ] /P 5789 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5789 0 obj << /K [ 5790 0 R ] /P 5785 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5802 0 obj << /K [ 15 ] /P 5797 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5801 0 obj << /K [ 16 ] /P 5798 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5803 0 obj << /K [ 14 ] /P 5796 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5805 0 obj << /K [ 5816 0 R ] /P 2184 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5804 0 obj << /K [ 13 ] /P 5795 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5797 0 obj << /K [ 5802 0 R ] /P 2185 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5796 0 obj << /K [ 5803 0 R ] /P 2185 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5798 0 obj << /K [ 5801 0 R ] /P 2185 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5800 0 obj << /K [ 17 ] /P 5799 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5799 0 obj << /K [ 5800 0 R ] /P 2185 0 R /Pg 472 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5690 0 obj << /K [ 5691 0 R ] /P 5683 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5689 0 obj << /K [ 36 ] /P 5688 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5691 0 obj << /K [ 35 ] /P 5690 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5693 0 obj << /K [ 34 ] /P 5692 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5692 0 obj << /K [ 5693 0 R ] /P 5682 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5685 0 obj << /K [ 5686 0 R ] /P 5577 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5684 0 obj << /K [ 5688 0 R ] /P 5577 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5686 0 obj << /K [ 5687 0 R ] /P 5685 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5688 0 obj << /K [ 5689 0 R ] /P 5684 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5687 0 obj << /K [ 37 ] /P 5686 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5700 0 obj << /K [ 5701 0 R ] /P 5696 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5699 0 obj << /K [ 33 ] /P 5698 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5701 0 obj << /K [ 32 ] /P 5700 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5703 0 obj << /K [ 31 ] /P 5702 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5702 0 obj << /K [ 5703 0 R ] /P 5695 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5695 0 obj << /K [ 5702 0 R ] /P 5576 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5694 0 obj << /K [ 5704 0 R ] /P 5576 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5696 0 obj << /K [ 5700 0 R ] /P 5576 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5698 0 obj << /K [ 5699 0 R ] /P 5697 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5697 0 obj << /K [ 5698 0 R ] /P 5576 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5670 0 obj << /K [ 5680 0 R ] /P 5578 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5669 0 obj << /K [ 42 ] /P 5668 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5671 0 obj << /K [ 5678 0 R ] /P 5578 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5673 0 obj << /K [ 5674 0 R ] /P 5578 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5672 0 obj << /K [ 5676 0 R ] /P 5578 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5665 0 obj << /K [ 44 ] /P 5664 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5664 0 obj << /K [ 5665 0 R ] /P 5660 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5666 0 obj << /K [ 5667 0 R ] /P 5659 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5668 0 obj << /K [ 5669 0 R ] /P 5658 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5667 0 obj << /K [ 43 ] /P 5666 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5680 0 obj << /K [ 5681 0 R ] /P 5670 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5679 0 obj << /K [ 39 ] /P 5678 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5681 0 obj << /K [ 38 ] /P 5680 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5683 0 obj << /K [ 5690 0 R ] /P 5577 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5682 0 obj << /K [ 5692 0 R ] /P 5577 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5675 0 obj << /K [ 41 ] /P 5674 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5674 0 obj << /K [ 5675 0 R ] /P 5673 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5676 0 obj << /K [ 5677 0 R ] /P 5672 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5678 0 obj << /K [ 5679 0 R ] /P 5671 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5677 0 obj << /K [ 40 ] /P 5676 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5704 0 obj << /K [ 5705 0 R ] /P 5694 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5731 0 obj << /K [ 5735 0 R ] /P 5719 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5730 0 obj << /K [ 5737 0 R ] /P 5719 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5732 0 obj << /K [ 5733 0 R ] /P 5719 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5734 0 obj << /K [ 23 ] /P 5733 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5733 0 obj << /K [ 5734 0 R ] /P 5732 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5726 0 obj << /K [ 5727 0 R ] /P 5722 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5725 0 obj << /K [ 26 ] /P 5724 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5727 0 obj << /K [ 25 ] /P 5726 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5729 0 obj << /K [ 24 ] /P 5728 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5728 0 obj << /K [ 5729 0 R ] /P 5721 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5741 0 obj << /K [ 5742 0 R ] /P 5718 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5740 0 obj << /K [ 5744 0 R ] /P 5718 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5742 0 obj << /K [ 5743 0 R ] /P 5741 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5744 0 obj << /K [ 5745 0 R ] /P 5740 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5743 0 obj << /K [ 20 ] /P 5742 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5736 0 obj << /K [ 22 ] /P 5735 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5735 0 obj << /K [ 5736 0 R ] /P 5731 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5737 0 obj << /K [ 5738 0 R ] /P 5730 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5739 0 obj << /K [ 5746 0 R ] /P 5718 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5738 0 obj << /K [ 21 ] /P 5737 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5711 0 obj << /K [ 27 ] /P 5706 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5710 0 obj << /K [ 28 ] /P 5707 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5712 0 obj << /K [ 5713 0 R 5714 0 R 5715 0 R 5716 0 R 5717 0 R 5718 0 R 5719 0 R 5720 0 R ] /P 2189 0 R /Pg 480 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 5714 0 obj << /K [ 5775 0 R 5776 0 R 5777 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5713 0 obj << /K [ 5784 0 R 5785 0 R 5786 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5706 0 obj << /K [ 5711 0 R ] /P 2190 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5705 0 obj << /K [ 30 ] /P 5704 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5707 0 obj << /K [ 5710 0 R ] /P 2190 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5709 0 obj << /K [ 29 ] /P 5708 0 R /Pg 480 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5708 0 obj << /K [ 5709 0 R ] /P 2190 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5721 0 obj << /K [ 5728 0 R ] /P 5720 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5720 0 obj << /K [ 5721 0 R 5722 0 R 5723 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5722 0 obj << /K [ 5726 0 R ] /P 5720 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5724 0 obj << /K [ 5725 0 R ] /P 5723 0 R /Pg 480 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5723 0 obj << /K [ 5724 0 R ] /P 5720 0 R /Pg 480 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5716 0 obj << /K [ 5757 0 R 5758 0 R 5759 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5715 0 obj << /K [ 5766 0 R 5767 0 R 5768 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5717 0 obj << /K [ 5748 0 R 5749 0 R 5750 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5719 0 obj << /K [ 5730 0 R 5731 0 R 5732 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5718 0 obj << /K [ 5739 0 R 5740 0 R 5741 0 R ] /P 5712 0 R /Pg 480 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5283 0 obj << /K [ 69 ] /P 5282 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5282 0 obj << /K [ 5283 0 R ] /P 2218 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5284 0 obj << /K [ 5285 0 R ] /P 2217 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5286 0 obj << /A [ << /BBox [ 298.3 251.98 904.54 619.68 ] /Height 367.69 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 67 ] /P 2216 0 R /Pg 505 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 5285 0 obj << /K [ 68 ] /P 5284 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5278 0 obj << /K [ 5279 0 R ] /P 2220 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5277 0 obj << /K [ 2 ] /P 5264 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5279 0 obj << /K [ 71 ] /P 5278 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5281 0 obj << /K [ 70 ] /P 5280 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5280 0 obj << /K [ 5281 0 R ] /P 2219 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5293 0 obj << /K [ 5294 0 R ] /P 2214 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5292 0 obj << /K [ 5295 0 R ] /P 2214 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5294 0 obj << /K [ 64 ] /P 5293 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5296 0 obj << /K [ 62 ] /P 5291 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5295 0 obj << /K [ 63 ] /P 5292 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5288 0 obj << /K [ 5289 0 R ] /P 2215 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5287 0 obj << /K [ 5290 0 R ] /P 2215 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5289 0 obj << /K [ 66 ] /P 5288 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5291 0 obj << /K [ 5296 0 R ] /P 2214 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5290 0 obj << /K [ 65 ] /P 5287 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5263 0 obj << /K [ 9 ] /P 5262 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5262 0 obj << /K [ 5263 0 R ] /P 2223 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5264 0 obj << /K [ 5277 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5266 0 obj << /K [ 5275 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5265 0 obj << /K [ 5276 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5258 0 obj << /K [ 5259 0 R ] /P 5254 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5257 0 obj << /K [ 12 ] /P 5256 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5259 0 obj << /K [ 11 ] /P 5258 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5261 0 obj << /K [ 10 ] /P 5260 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5260 0 obj << /K [ 5261 0 R ] /P 5253 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5273 0 obj << /K [ 6 ] /P 5268 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5272 0 obj << /K [ 7 ] /P 5269 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5274 0 obj << /K [ 5 ] /P 5267 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5276 0 obj << /K [ 3 ] /P 5265 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5275 0 obj << /K [ 4 ] /P 5266 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5268 0 obj << /K [ 5273 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5267 0 obj << /K [ 5274 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5269 0 obj << /K [ 5272 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5271 0 obj << /K [ 8 ] /P 5270 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5270 0 obj << /K [ 5271 0 R ] /P 2222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5297 0 obj << /K [ 5298 0 R ] /P 2213 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5324 0 obj << /K [ 5325 0 R ] /P 5323 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5323 0 obj << /K [ 5324 0 R ] /P 5314 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5325 0 obj << /K [ 57 ] /P 5324 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5327 0 obj << /K [ 56 ] /P 5326 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5326 0 obj << /K [ 5327 0 R ] /P 5322 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5319 0 obj << /K [ 5332 0 R ] /P 5314 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5318 0 obj << /K [ 58 ] /P 5317 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5320 0 obj << /K [ 5330 0 R ] /P 5314 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5322 0 obj << /K [ 5326 0 R ] /P 5314 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5321 0 obj << /K [ 5328 0 R ] /P 5314 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5334 0 obj << /K [ 5347 0 R ] /P 5313 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5333 0 obj << /K [ 53 ] /P 5332 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5335 0 obj << /K [ 5345 0 R ] /P 5313 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5337 0 obj << /K [ 5341 0 R ] /P 5313 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5336 0 obj << /K [ 5343 0 R ] /P 5313 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5329 0 obj << /K [ 55 ] /P 5328 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5328 0 obj << /K [ 5329 0 R ] /P 5321 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5330 0 obj << /K [ 5331 0 R ] /P 5320 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5332 0 obj << /K [ 5333 0 R ] /P 5319 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5331 0 obj << /K [ 54 ] /P 5330 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5304 0 obj << /K [ 5469 0 R 5470 0 R 5471 0 R 5472 0 R 5473 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5303 0 obj << /K [ 5304 0 R 5305 0 R 5306 0 R 5307 0 R 5308 0 R 5309 0 R 5310 0 R 5311 0 R 5312 0 R 5313 0 R 5314 0 R 5315 0 R ] /P 2210 0 R /Pg 505 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 5305 0 obj << /K [ 5454 0 R 5455 0 R 5456 0 R 5457 0 R 5458 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5307 0 obj << /K [ 5424 0 R 5425 0 R 5426 0 R 5427 0 R 5428 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5306 0 obj << /K [ 5439 0 R 5440 0 R 5441 0 R 5442 0 R 5443 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5299 0 obj << /K [ 5300 0 R ] /P 2212 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5298 0 obj << /K [ 61 ] /P 5297 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5300 0 obj << /K [ 60 ] /P 5299 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5302 0 obj << /K [ 59 ] /P 5301 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5301 0 obj << /K [ 5302 0 R ] /P 2211 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5314 0 obj << /K [ 5319 0 R 5320 0 R 5321 0 R 5322 0 R 5323 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5313 0 obj << /K [ 5334 0 R 5335 0 R 5336 0 R 5337 0 R 5338 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5315 0 obj << /K [ 5316 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5317 0 obj << /K [ 5318 0 R ] /P 5316 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5316 0 obj << /K [ 5317 0 R ] /P 5315 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5309 0 obj << /K [ 5394 0 R 5395 0 R 5396 0 R 5397 0 R 5398 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5308 0 obj << /K [ 5409 0 R 5410 0 R 5411 0 R 5412 0 R 5413 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5310 0 obj << /K [ 5379 0 R 5380 0 R 5381 0 R 5382 0 R 5383 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5312 0 obj << /K [ 5349 0 R 5350 0 R 5351 0 R 5352 0 R 5353 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5311 0 obj << /K [ 5364 0 R 5365 0 R 5366 0 R 5367 0 R 5368 0 R ] /P 5303 0 R /Pg 505 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5202 0 obj << /K [ 30 ] /P 5201 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5201 0 obj << /K [ 5202 0 R ] /P 5197 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5203 0 obj << /K [ 5204 0 R ] /P 5196 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5205 0 obj << /K [ 5206 0 R ] /P 5195 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5204 0 obj << /K [ 29 ] /P 5203 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5197 0 obj << /K [ 5201 0 R ] /P 5129 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5196 0 obj << /K [ 5203 0 R ] /P 5129 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5198 0 obj << /K [ 5199 0 R ] /P 5129 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5200 0 obj << /K [ 31 ] /P 5199 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5199 0 obj << /K [ 5200 0 R ] /P 5198 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5212 0 obj << /K [ 27 ] /P 5211 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5211 0 obj << /K [ 5212 0 R ] /P 5210 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5213 0 obj << /K [ 5214 0 R ] /P 5209 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5215 0 obj << /K [ 5216 0 R ] /P 5208 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5214 0 obj << /K [ 26 ] /P 5213 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5207 0 obj << /K [ 5217 0 R ] /P 5128 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5206 0 obj << /K [ 28 ] /P 5205 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5208 0 obj << /K [ 5215 0 R ] /P 5128 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5210 0 obj << /K [ 5211 0 R ] /P 5128 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5209 0 obj << /K [ 5213 0 R ] /P 5128 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5182 0 obj << /K [ 36 ] /P 5181 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5181 0 obj << /K [ 5182 0 R ] /P 5171 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5183 0 obj << /K [ 5193 0 R ] /P 5130 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5185 0 obj << /K [ 5189 0 R ] /P 5130 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5184 0 obj << /K [ 5191 0 R ] /P 5130 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5177 0 obj << /K [ 5178 0 R ] /P 5173 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5176 0 obj << /K [ 39 ] /P 5175 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5178 0 obj << /K [ 38 ] /P 5177 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5180 0 obj << /K [ 37 ] /P 5179 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5179 0 obj << /K [ 5180 0 R ] /P 5172 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5192 0 obj << /K [ 33 ] /P 5191 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5191 0 obj << /K [ 5192 0 R ] /P 5184 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5193 0 obj << /K [ 5194 0 R ] /P 5183 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5195 0 obj << /K [ 5205 0 R ] /P 5129 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5194 0 obj << /K [ 32 ] /P 5193 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5187 0 obj << /K [ 5188 0 R ] /P 5186 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5186 0 obj << /K [ 5187 0 R ] /P 5130 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5188 0 obj << /K [ 35 ] /P 5187 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5190 0 obj << /K [ 34 ] /P 5189 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5189 0 obj << /K [ 5190 0 R ] /P 5185 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5216 0 obj << /K [ 25 ] /P 5215 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5243 0 obj << /K [ 5244 0 R 5245 0 R 5246 0 R ] /P 5241 0 R /Pg 514 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5242 0 obj << /K [ 5253 0 R 5254 0 R 5255 0 R ] /P 5241 0 R /Pg 514 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5244 0 obj << /K [ 5251 0 R ] /P 5243 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5246 0 obj << /K [ 5247 0 R ] /P 5243 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5245 0 obj << /K [ 5249 0 R ] /P 5243 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5238 0 obj << /K [ 5239 0 R ] /P 2225 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5237 0 obj << /K [ 5240 0 R ] /P 2225 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5239 0 obj << /K [ 17 ] /P 5238 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5241 0 obj << /K [ 5242 0 R 5243 0 R ] /P 2224 0 R /Pg 514 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 5240 0 obj << /K [ 16 ] /P 5237 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5253 0 obj << /K [ 5260 0 R ] /P 5242 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5252 0 obj << /K [ 13 ] /P 5251 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5254 0 obj << /K [ 5258 0 R ] /P 5242 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5256 0 obj << /K [ 5257 0 R ] /P 5255 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5255 0 obj << /K [ 5256 0 R ] /P 5242 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5248 0 obj << /K [ 15 ] /P 5247 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5247 0 obj << /K [ 5248 0 R ] /P 5246 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5249 0 obj << /K [ 5250 0 R ] /P 5245 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5251 0 obj << /K [ 5252 0 R ] /P 5244 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5250 0 obj << /K [ 14 ] /P 5249 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5223 0 obj << /K [ 5224 0 R ] /P 5222 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5222 0 obj << /K [ 5223 0 R ] /P 5127 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5224 0 obj << /K [ 23 ] /P 5223 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5226 0 obj << /K [ 22 ] /P 5225 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5225 0 obj << /K [ 5226 0 R ] /P 5221 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5218 0 obj << /K [ 24 ] /P 5217 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5217 0 obj << /K [ 5218 0 R ] /P 5207 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5219 0 obj << /K [ 5229 0 R ] /P 5127 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5221 0 obj << /K [ 5225 0 R ] /P 5127 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5220 0 obj << /K [ 5227 0 R ] /P 5127 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5233 0 obj << /K [ 5234 0 R ] /P 5232 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5232 0 obj << /K [ 5233 0 R ] /P 5126 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5234 0 obj << /K [ 19 ] /P 5233 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5236 0 obj << /K [ 18 ] /P 5235 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5235 0 obj << /K [ 5236 0 R ] /P 5231 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5228 0 obj << /K [ 21 ] /P 5227 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5227 0 obj << /K [ 5228 0 R ] /P 5220 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5229 0 obj << /K [ 5230 0 R ] /P 5219 0 R /Pg 514 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5231 0 obj << /K [ 5235 0 R ] /P 5126 0 R /Pg 514 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5230 0 obj << /K [ 20 ] /P 5229 0 R /Pg 514 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5338 0 obj << /K [ 5339 0 R ] /P 5313 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5446 0 obj << /K [ 5447 0 R ] /P 5442 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5445 0 obj << /K [ 17 ] /P 5444 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5447 0 obj << /K [ 16 ] /P 5446 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5449 0 obj << /K [ 15 ] /P 5448 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5448 0 obj << /K [ 5449 0 R ] /P 5441 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5441 0 obj << /K [ 5448 0 R ] /P 5306 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5440 0 obj << /K [ 5450 0 R ] /P 5306 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5442 0 obj << /K [ 5446 0 R ] /P 5306 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5444 0 obj << /K [ 5445 0 R ] /P 5443 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5443 0 obj << /K [ 5444 0 R ] /P 5306 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5456 0 obj << /K [ 5463 0 R ] /P 5305 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5455 0 obj << /K [ 5465 0 R ] /P 5305 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5457 0 obj << /K [ 5461 0 R ] /P 5305 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5459 0 obj << /K [ 5460 0 R ] /P 5458 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5458 0 obj << /K [ 5459 0 R ] /P 5305 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5451 0 obj << /K [ 14 ] /P 5450 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5450 0 obj << /K [ 5451 0 R ] /P 5440 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5452 0 obj << /K [ 5453 0 R ] /P 5439 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5454 0 obj << /K [ 5467 0 R ] /P 5305 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5453 0 obj << /K [ 13 ] /P 5452 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5426 0 obj << /K [ 5433 0 R ] /P 5307 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5425 0 obj << /K [ 5435 0 R ] /P 5307 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5427 0 obj << /K [ 5431 0 R ] /P 5307 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5429 0 obj << /K [ 5430 0 R ] /P 5428 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5428 0 obj << /K [ 5429 0 R ] /P 5307 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5421 0 obj << /K [ 24 ] /P 5420 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5420 0 obj << /K [ 5421 0 R ] /P 5410 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5422 0 obj << /K [ 5423 0 R ] /P 5409 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5424 0 obj << /K [ 5437 0 R ] /P 5307 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5423 0 obj << /K [ 23 ] /P 5422 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5436 0 obj << /K [ 19 ] /P 5435 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5435 0 obj << /K [ 5436 0 R ] /P 5425 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5437 0 obj << /K [ 5438 0 R ] /P 5424 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5439 0 obj << /K [ 5452 0 R ] /P 5306 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5438 0 obj << /K [ 18 ] /P 5437 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5431 0 obj << /K [ 5432 0 R ] /P 5427 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5430 0 obj << /K [ 22 ] /P 5429 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5432 0 obj << /K [ 21 ] /P 5431 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5434 0 obj << /K [ 20 ] /P 5433 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5433 0 obj << /K [ 5434 0 R ] /P 5426 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5460 0 obj << /K [ 12 ] /P 5459 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5487 0 obj << /K [ 21 ] /P 5486 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5486 0 obj << /K [ 5487 0 R ] /P 2206 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5488 0 obj << /K [ 5493 0 R ] /P 2205 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5490 0 obj << /K [ 5491 0 R ] /P 2205 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5489 0 obj << /K [ 5492 0 R ] /P 2205 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5482 0 obj << /K [ 5483 0 R ] /P 5469 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5481 0 obj << /K [ 4 ] /P 5480 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5483 0 obj << /K [ 3 ] /P 5482 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5485 0 obj << /K [ 2 ] /P 5484 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5484 0 obj << /K [ 5485 0 R ] /P 2209 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5497 0 obj << /K [ 16 ] /P 5496 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5496 0 obj << /K [ 5497 0 R ] /P 2203 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5498 0 obj << /K [ 5499 0 R ] /P 2202 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5500 0 obj << /K [ 5525 0 R ] /P 2201 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5499 0 obj << /K [ 15 ] /P 5498 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5492 0 obj << /K [ 19 ] /P 5489 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5491 0 obj << /K [ 20 ] /P 5490 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5493 0 obj << /K [ 18 ] /P 5488 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5495 0 obj << /K [ 17 ] /P 5494 0 R /Pg 497 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5494 0 obj << /K [ 5495 0 R ] /P 2204 0 R /Pg 497 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5467 0 obj << /K [ 5468 0 R ] /P 5454 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5466 0 obj << /K [ 9 ] /P 5465 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5468 0 obj << /K [ 8 ] /P 5467 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5470 0 obj << /K [ 5480 0 R ] /P 5304 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5469 0 obj << /K [ 5482 0 R ] /P 5304 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5462 0 obj << /K [ 11 ] /P 5461 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5461 0 obj << /K [ 5462 0 R ] /P 5457 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5463 0 obj << /K [ 5464 0 R ] /P 5456 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5465 0 obj << /K [ 5466 0 R ] /P 5455 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5464 0 obj << /K [ 10 ] /P 5463 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5477 0 obj << /K [ 6 ] /P 5476 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5476 0 obj << /K [ 5477 0 R ] /P 5472 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5478 0 obj << /K [ 5479 0 R ] /P 5471 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5480 0 obj << /K [ 5481 0 R ] /P 5470 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5479 0 obj << /K [ 5 ] /P 5478 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5472 0 obj << /K [ 5476 0 R ] /P 5304 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5471 0 obj << /K [ 5478 0 R ] /P 5304 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5473 0 obj << /K [ 5474 0 R ] /P 5304 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5475 0 obj << /K [ 7 ] /P 5474 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5474 0 obj << /K [ 5475 0 R ] /P 5473 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5365 0 obj << /K [ 5375 0 R ] /P 5311 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5364 0 obj << /K [ 5377 0 R ] /P 5311 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5366 0 obj << /K [ 5373 0 R ] /P 5311 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5368 0 obj << /K [ 5369 0 R ] /P 5311 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5367 0 obj << /K [ 5371 0 R ] /P 5311 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5360 0 obj << /K [ 5361 0 R ] /P 5350 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5359 0 obj << /K [ 45 ] /P 5358 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5361 0 obj << /K [ 44 ] /P 5360 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5363 0 obj << /K [ 43 ] /P 5362 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5362 0 obj << /K [ 5363 0 R ] /P 5349 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5375 0 obj << /K [ 5376 0 R ] /P 5365 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5374 0 obj << /K [ 40 ] /P 5373 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5376 0 obj << /K [ 39 ] /P 5375 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5378 0 obj << /K [ 38 ] /P 5377 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5377 0 obj << /K [ 5378 0 R ] /P 5364 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5370 0 obj << /K [ 42 ] /P 5369 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5369 0 obj << /K [ 5370 0 R ] /P 5368 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5371 0 obj << /K [ 5372 0 R ] /P 5367 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5373 0 obj << /K [ 5374 0 R ] /P 5366 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5372 0 obj << /K [ 41 ] /P 5371 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5345 0 obj << /K [ 5346 0 R ] /P 5335 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5344 0 obj << /K [ 50 ] /P 5343 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5346 0 obj << /K [ 49 ] /P 5345 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5348 0 obj << /K [ 48 ] /P 5347 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5347 0 obj << /K [ 5348 0 R ] /P 5334 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5340 0 obj << /K [ 52 ] /P 5339 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5339 0 obj << /K [ 5340 0 R ] /P 5338 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5341 0 obj << /K [ 5342 0 R ] /P 5337 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5343 0 obj << /K [ 5344 0 R ] /P 5336 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5342 0 obj << /K [ 51 ] /P 5341 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5355 0 obj << /K [ 47 ] /P 5354 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5354 0 obj << /K [ 5355 0 R ] /P 5353 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5356 0 obj << /K [ 5357 0 R ] /P 5352 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5358 0 obj << /K [ 5359 0 R ] /P 5351 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5357 0 obj << /K [ 46 ] /P 5356 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5350 0 obj << /K [ 5360 0 R ] /P 5312 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5349 0 obj << /K [ 5362 0 R ] /P 5312 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5351 0 obj << /K [ 5358 0 R ] /P 5312 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5353 0 obj << /K [ 5354 0 R ] /P 5312 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5352 0 obj << /K [ 5356 0 R ] /P 5312 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5379 0 obj << /K [ 5392 0 R ] /P 5310 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5406 0 obj << /K [ 29 ] /P 5405 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5405 0 obj << /K [ 5406 0 R ] /P 5395 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5407 0 obj << /K [ 5408 0 R ] /P 5394 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5409 0 obj << /K [ 5422 0 R ] /P 5308 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5408 0 obj << /K [ 28 ] /P 5407 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5401 0 obj << /K [ 5402 0 R ] /P 5397 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5400 0 obj << /K [ 32 ] /P 5399 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5402 0 obj << /K [ 31 ] /P 5401 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5404 0 obj << /K [ 30 ] /P 5403 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5403 0 obj << /K [ 5404 0 R ] /P 5396 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5416 0 obj << /K [ 5417 0 R ] /P 5412 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5415 0 obj << /K [ 27 ] /P 5414 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5417 0 obj << /K [ 26 ] /P 5416 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5419 0 obj << /K [ 25 ] /P 5418 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5418 0 obj << /K [ 5419 0 R ] /P 5411 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5411 0 obj << /K [ 5418 0 R ] /P 5308 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5410 0 obj << /K [ 5420 0 R ] /P 5308 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5412 0 obj << /K [ 5416 0 R ] /P 5308 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5414 0 obj << /K [ 5415 0 R ] /P 5413 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5413 0 obj << /K [ 5414 0 R ] /P 5308 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5386 0 obj << /K [ 5387 0 R ] /P 5382 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5385 0 obj << /K [ 37 ] /P 5384 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5387 0 obj << /K [ 36 ] /P 5386 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5389 0 obj << /K [ 35 ] /P 5388 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5388 0 obj << /K [ 5389 0 R ] /P 5381 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5381 0 obj << /K [ 5388 0 R ] /P 5310 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5380 0 obj << /K [ 5390 0 R ] /P 5310 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5382 0 obj << /K [ 5386 0 R ] /P 5310 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5384 0 obj << /K [ 5385 0 R ] /P 5383 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5383 0 obj << /K [ 5384 0 R ] /P 5310 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5396 0 obj << /K [ 5403 0 R ] /P 5309 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5395 0 obj << /K [ 5405 0 R ] /P 5309 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5397 0 obj << /K [ 5401 0 R ] /P 5309 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5399 0 obj << /K [ 5400 0 R ] /P 5398 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5398 0 obj << /K [ 5399 0 R ] /P 5309 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5391 0 obj << /K [ 34 ] /P 5390 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5390 0 obj << /K [ 5391 0 R ] /P 5380 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5392 0 obj << /K [ 5393 0 R ] /P 5379 0 R /Pg 505 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5394 0 obj << /K [ 5407 0 R ] /P 5309 0 R /Pg 505 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5393 0 obj << /K [ 33 ] /P 5392 0 R /Pg 505 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6258 0 obj << /K [ 27 ] /P 6257 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6257 0 obj << /K [ 6258 0 R ] /P 6256 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6259 0 obj << /K [ 6260 0 R ] /P 6255 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6261 0 obj << /K [ 6262 0 R ] /P 6254 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6260 0 obj << /K [ 26 ] /P 6259 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6253 0 obj << /K [ 6263 0 R ] /P 6035 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6252 0 obj << /K [ 6265 0 R ] /P 6035 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6254 0 obj << /K [ 6261 0 R ] /P 6035 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6256 0 obj << /K [ 6257 0 R ] /P 6035 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6255 0 obj << /K [ 6259 0 R ] /P 6035 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6268 0 obj << /K [ 6272 0 R ] /P 6034 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6267 0 obj << /K [ 6274 0 R ] /P 6034 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6269 0 obj << /K [ 6270 0 R ] /P 6034 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6271 0 obj << /K [ 22 ] /P 6270 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6270 0 obj << /K [ 6271 0 R ] /P 6269 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6263 0 obj << /K [ 6264 0 R ] /P 6253 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6262 0 obj << /K [ 25 ] /P 6261 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6264 0 obj << /K [ 24 ] /P 6263 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6266 0 obj << /K [ 23 ] /P 6265 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6265 0 obj << /K [ 6266 0 R ] /P 6252 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6238 0 obj << /K [ 6248 0 R ] /P 6036 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6237 0 obj << /K [ 6250 0 R ] /P 6036 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6239 0 obj << /K [ 6246 0 R ] /P 6036 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6241 0 obj << /K [ 6242 0 R ] /P 6036 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6240 0 obj << /K [ 6244 0 R ] /P 6036 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6233 0 obj << /K [ 6234 0 R ] /P 6229 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6232 0 obj << /K [ 35 ] /P 6231 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6234 0 obj << /K [ 34 ] /P 6233 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6236 0 obj << /K [ 33 ] /P 6235 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6235 0 obj << /K [ 6236 0 R ] /P 6228 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6248 0 obj << /K [ 6249 0 R ] /P 6238 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6247 0 obj << /K [ 30 ] /P 6246 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6249 0 obj << /K [ 29 ] /P 6248 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6251 0 obj << /K [ 28 ] /P 6250 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6250 0 obj << /K [ 6251 0 R ] /P 6237 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6243 0 obj << /K [ 32 ] /P 6242 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6242 0 obj << /K [ 6243 0 R ] /P 6241 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6244 0 obj << /K [ 6245 0 R ] /P 6240 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6246 0 obj << /K [ 6247 0 R ] /P 6239 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6245 0 obj << /K [ 31 ] /P 6244 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6272 0 obj << /K [ 6273 0 R ] /P 6268 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6299 0 obj << /K [ 6302 0 R ] /P 6296 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6298 0 obj << /K [ 6303 0 R ] /P 6296 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6300 0 obj << /K [ 6301 0 R ] /P 6296 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6302 0 obj << /K [ 12 ] /P 6299 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6301 0 obj << /K [ 13 ] /P 6300 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6294 0 obj << /K [ 6307 0 R ] /P 6031 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6293 0 obj << /K [ 14 ] /P 6292 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6295 0 obj << /K [ 6305 0 R ] /P 6031 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6297 0 obj << /K [ 6304 0 R ] /P 6296 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6296 0 obj << /K [ 6297 0 R 6298 0 R 6299 0 R 6300 0 R ] /P 6031 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6309 0 obj << /K [ 6316 0 R ] /P 6030 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6308 0 obj << /K [ 8 ] /P 6307 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6310 0 obj << /K [ 6314 0 R ] /P 6030 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6312 0 obj << /K [ 6313 0 R ] /P 6311 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6311 0 obj << /K [ 6312 0 R ] /P 6030 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6304 0 obj << /K [ 10 ] /P 6297 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6303 0 obj << /K [ 11 ] /P 6298 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6305 0 obj << /K [ 6306 0 R ] /P 6295 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6307 0 obj << /K [ 6308 0 R ] /P 6294 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6306 0 obj << /K [ 9 ] /P 6305 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6279 0 obj << /K [ 6280 0 R ] /P 6278 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6278 0 obj << /K [ 6279 0 R ] /P 6033 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6280 0 obj << /K [ 19 ] /P 6279 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6282 0 obj << /K [ 18 ] /P 6281 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6281 0 obj << /K [ 6282 0 R ] /P 6277 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6274 0 obj << /K [ 6275 0 R ] /P 6267 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6273 0 obj << /K [ 21 ] /P 6272 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6275 0 obj << /K [ 20 ] /P 6274 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6277 0 obj << /K [ 6281 0 R ] /P 6033 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6276 0 obj << /K [ 6283 0 R ] /P 6033 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6289 0 obj << /K [ 16 ] /P 6288 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6288 0 obj << /K [ 6289 0 R ] /P 6287 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6290 0 obj << /K [ 6291 0 R ] /P 6286 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6292 0 obj << /K [ 6293 0 R ] /P 6285 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6291 0 obj << /K [ 15 ] /P 6290 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6284 0 obj << /K [ 17 ] /P 6283 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6283 0 obj << /K [ 6284 0 R ] /P 6276 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6285 0 obj << /K [ 6292 0 R ] /P 6032 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6287 0 obj << /K [ 6288 0 R ] /P 6032 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6286 0 obj << /K [ 6290 0 R ] /P 6032 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6177 0 obj << /K [ 6178 0 R ] /P 6170 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6176 0 obj << /K [ 54 ] /P 6175 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6178 0 obj << /K [ 53 ] /P 6177 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6180 0 obj << /K [ 52 ] /P 6179 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6179 0 obj << /K [ 6180 0 R ] /P 6169 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6172 0 obj << /K [ 6173 0 R ] /P 6041 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6171 0 obj << /K [ 6175 0 R ] /P 6041 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6173 0 obj << /K [ 6174 0 R ] /P 6172 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6175 0 obj << /K [ 6176 0 R ] /P 6171 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6174 0 obj << /K [ 55 ] /P 6173 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6187 0 obj << /K [ 6188 0 R ] /P 6040 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6186 0 obj << /K [ 6190 0 R ] /P 6040 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6188 0 obj << /K [ 6189 0 R ] /P 6187 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6190 0 obj << /K [ 6191 0 R ] /P 6186 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6189 0 obj << /K [ 50 ] /P 6188 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6182 0 obj << /K [ 51 ] /P 6181 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6181 0 obj << /K [ 6182 0 R ] /P 6168 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6183 0 obj << /K [ 6196 0 R ] /P 6040 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6185 0 obj << /K [ 6192 0 R ] /P 6040 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6184 0 obj << /K [ 6194 0 R ] /P 6040 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6157 0 obj << /K [ 6158 0 R ] /P 6042 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6156 0 obj << /K [ 6160 0 R ] /P 6042 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6158 0 obj << /K [ 6159 0 R ] /P 6157 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6160 0 obj << /K [ 6161 0 R ] /P 6156 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6159 0 obj << /K [ 60 ] /P 6158 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6152 0 obj << /K [ 61 ] /P 6151 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6151 0 obj << /K [ 6152 0 R ] /P 6144 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6153 0 obj << /K [ 6166 0 R ] /P 6042 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6155 0 obj << /K [ 6162 0 R ] /P 6042 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6154 0 obj << /K [ 6164 0 R ] /P 6042 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6167 0 obj << /K [ 56 ] /P 6166 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6166 0 obj << /K [ 6167 0 R ] /P 6153 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6168 0 obj << /K [ 6181 0 R ] /P 6041 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6170 0 obj << /K [ 6177 0 R ] /P 6041 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6169 0 obj << /K [ 6179 0 R ] /P 6041 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6162 0 obj << /K [ 6163 0 R ] /P 6155 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6161 0 obj << /K [ 59 ] /P 6160 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6163 0 obj << /K [ 58 ] /P 6162 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6165 0 obj << /K [ 57 ] /P 6164 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6164 0 obj << /K [ 6165 0 R ] /P 6154 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6191 0 obj << /K [ 49 ] /P 6190 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6218 0 obj << /K [ 6219 0 R ] /P 6217 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6217 0 obj << /K [ 6218 0 R ] /P 6038 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6219 0 obj << /K [ 40 ] /P 6218 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6221 0 obj << /K [ 39 ] /P 6220 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6220 0 obj << /K [ 6221 0 R ] /P 6216 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6213 0 obj << /K [ 6226 0 R ] /P 6038 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6212 0 obj << /K [ 41 ] /P 6211 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6214 0 obj << /K [ 6224 0 R ] /P 6038 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6216 0 obj << /K [ 6220 0 R ] /P 6038 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6215 0 obj << /K [ 6222 0 R ] /P 6038 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6228 0 obj << /K [ 6235 0 R ] /P 6037 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6227 0 obj << /K [ 36 ] /P 6226 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6229 0 obj << /K [ 6233 0 R ] /P 6037 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6231 0 obj << /K [ 6232 0 R ] /P 6230 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6230 0 obj << /K [ 6231 0 R ] /P 6037 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6223 0 obj << /K [ 38 ] /P 6222 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6222 0 obj << /K [ 6223 0 R ] /P 6215 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6224 0 obj << /K [ 6225 0 R ] /P 6214 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6226 0 obj << /K [ 6227 0 R ] /P 6213 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6225 0 obj << /K [ 37 ] /P 6224 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6198 0 obj << /K [ 6211 0 R ] /P 6039 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6197 0 obj << /K [ 46 ] /P 6196 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6199 0 obj << /K [ 6209 0 R ] /P 6039 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6201 0 obj << /K [ 6205 0 R ] /P 6039 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6200 0 obj << /K [ 6207 0 R ] /P 6039 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6193 0 obj << /K [ 48 ] /P 6192 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6192 0 obj << /K [ 6193 0 R ] /P 6185 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6194 0 obj << /K [ 6195 0 R ] /P 6184 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6196 0 obj << /K [ 6197 0 R ] /P 6183 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6195 0 obj << /K [ 47 ] /P 6194 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6208 0 obj << /K [ 43 ] /P 6207 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6207 0 obj << /K [ 6208 0 R ] /P 6200 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6209 0 obj << /K [ 6210 0 R ] /P 6199 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6211 0 obj << /K [ 6212 0 R ] /P 6198 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6210 0 obj << /K [ 42 ] /P 6209 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6203 0 obj << /K [ 6204 0 R ] /P 6202 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6202 0 obj << /K [ 6203 0 R ] /P 6039 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6204 0 obj << /K [ 45 ] /P 6203 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6206 0 obj << /K [ 44 ] /P 6205 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6205 0 obj << /K [ 6206 0 R ] /P 6201 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6313 0 obj << /K [ 7 ] /P 6312 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6421 0 obj << /K [ 6424 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6420 0 obj << /K [ 6425 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6422 0 obj << /K [ 6423 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6424 0 obj << /K [ 50 ] /P 6421 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6423 0 obj << /K [ 51 ] /P 6422 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6416 0 obj << /K [ 6429 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6415 0 obj << /K [ 6430 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6417 0 obj << /K [ 6428 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6419 0 obj << /K [ 6426 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6418 0 obj << /K [ 6427 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6431 0 obj << /K [ 43 ] /P 6414 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6430 0 obj << /K [ 44 ] /P 6415 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6432 0 obj << /K [ 42 ] /P 6413 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6434 0 obj << /K [ 40 ] /P 6411 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6433 0 obj << /K [ 41 ] /P 6412 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6426 0 obj << /K [ 48 ] /P 6419 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6425 0 obj << /K [ 49 ] /P 6420 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6427 0 obj << /K [ 47 ] /P 6418 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6429 0 obj << /K [ 45 ] /P 6416 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6428 0 obj << /K [ 46 ] /P 6417 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6401 0 obj << /K [ 6404 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6400 0 obj << /K [ 6405 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6402 0 obj << /K [ 6403 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6404 0 obj << /K [ 58 ] /P 6401 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6403 0 obj << /K [ 59 ] /P 6402 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6396 0 obj << /K [ 6409 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6395 0 obj << /K [ 6410 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6397 0 obj << /K [ 6408 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6399 0 obj << /K [ 6406 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6398 0 obj << /K [ 6407 0 R ] /P 6394 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6411 0 obj << /K [ 6434 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6410 0 obj << /K [ 52 ] /P 6395 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6412 0 obj << /K [ 6433 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6414 0 obj << /K [ 6431 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6413 0 obj << /K [ 6432 0 R ] /P 6393 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6406 0 obj << /K [ 56 ] /P 6399 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6405 0 obj << /K [ 57 ] /P 6400 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6407 0 obj << /K [ 55 ] /P 6398 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6409 0 obj << /K [ 53 ] /P 6396 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6408 0 obj << /K [ 54 ] /P 6397 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6435 0 obj << /K [ 6436 0 R ] /P 6392 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6462 0 obj << /K [ 6463 0 R ] /P 6461 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6461 0 obj << /K [ 6462 0 R ] /P 6340 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6463 0 obj << /K [ 30 ] /P 6462 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6465 0 obj << /K [ 29 ] /P 6464 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6464 0 obj << /K [ 6465 0 R ] /P 6460 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6457 0 obj << /K [ 6458 0 R ] /P 6446 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6456 0 obj << /K [ 32 ] /P 6453 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6458 0 obj << /K [ 31 ] /P 6457 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6460 0 obj << /K [ 6464 0 R ] /P 6340 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6459 0 obj << /K [ 6466 0 R ] /P 6340 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6472 0 obj << /K [ 6475 0 R ] /P 6470 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6471 0 obj << /K [ 6476 0 R ] /P 6470 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6473 0 obj << /K [ 6474 0 R ] /P 6470 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6475 0 obj << /K [ 26 ] /P 6472 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6474 0 obj << /K [ 27 ] /P 6473 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6467 0 obj << /K [ 28 ] /P 6466 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6466 0 obj << /K [ 6467 0 R ] /P 6459 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6468 0 obj << /K [ 6481 0 R ] /P 6339 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6470 0 obj << /K [ 6471 0 R 6472 0 R 6473 0 R ] /P 6339 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6469 0 obj << /K [ 6477 0 R 6478 0 R ] /P 6339 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6442 0 obj << /K [ 6443 0 R ] /P 6438 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6441 0 obj << /K [ 38 ] /P 6440 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6443 0 obj << /K [ 37 ] /P 6442 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6445 0 obj << /K [ 36 ] /P 6444 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6444 0 obj << /K [ 6445 0 R ] /P 6437 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6437 0 obj << /K [ 6444 0 R ] /P 6342 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6436 0 obj << /K [ 39 ] /P 6435 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6438 0 obj << /K [ 6442 0 R ] /P 6342 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6440 0 obj << /K [ 6441 0 R ] /P 6439 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6439 0 obj << /K [ 6440 0 R ] /P 6342 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6452 0 obj << /K [ 34 ] /P 6449 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6451 0 obj << /K [ 35 ] /P 6450 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6453 0 obj << /K [ 6456 0 R ] /P 6447 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6455 0 obj << /K [ 33 ] /P 6454 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6454 0 obj << /K [ 6455 0 R ] /P 6447 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6447 0 obj << /K [ 6453 0 R 6454 0 R ] /P 6341 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6446 0 obj << /K [ 6457 0 R ] /P 6341 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6448 0 obj << /K [ 6449 0 R 6450 0 R ] /P 6341 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6450 0 obj << /K [ 6451 0 R ] /P 6448 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6449 0 obj << /K [ 6452 0 R ] /P 6448 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6340 0 obj << /K [ 6459 0 R 6460 0 R 6461 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6339 0 obj << /K [ 6468 0 R 6469 0 R 6470 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6341 0 obj << /K [ 6446 0 R 6447 0 R 6448 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6343 0 obj << /K [ 6392 0 R 6393 0 R 6394 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6342 0 obj << /K [ 6437 0 R 6438 0 R 6439 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6335 0 obj << /K [ 6514 0 R 6515 0 R 6516 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6334 0 obj << /K [ 6529 0 R 6530 0 R 6531 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6336 0 obj << /K [ 6505 0 R 6506 0 R 6507 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6338 0 obj << /K [ 6483 0 R 6484 0 R 6485 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6337 0 obj << /K [ 6492 0 R 6493 0 R 6494 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6350 0 obj << /K [ 6351 0 R ] /P 6347 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6349 0 obj << /K [ 6353 0 R ] /P 6347 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6351 0 obj << /K [ 6352 0 R ] /P 6350 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6353 0 obj << /K [ 6354 0 R ] /P 6349 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6352 0 obj << /K [ 75 ] /P 6351 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6345 0 obj << /K [ 6366 0 R 6367 0 R 6368 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6344 0 obj << /K [ 6383 0 R 6384 0 R 6385 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6346 0 obj << /K [ 6357 0 R 6358 0 R 6359 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6348 0 obj << /K [ 6355 0 R ] /P 6347 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6347 0 obj << /K [ 6348 0 R 6349 0 R 6350 0 R ] /P 6333 0 R /Pg 430 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6320 0 obj << /K [ 6321 0 R ] /P 6029 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6319 0 obj << /K [ 6323 0 R ] /P 6029 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6321 0 obj << /K [ 6322 0 R ] /P 6320 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6323 0 obj << /K [ 6324 0 R ] /P 6319 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6322 0 obj << /K [ 4 ] /P 6321 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6315 0 obj << /K [ 6 ] /P 6314 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6314 0 obj << /K [ 6315 0 R ] /P 6310 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6316 0 obj << /K [ 6317 0 R ] /P 6309 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6318 0 obj << /K [ 6325 0 R ] /P 6029 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6317 0 obj << /K [ 5 ] /P 6316 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6330 0 obj << /K [ 77 ] /P 6329 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6329 0 obj << /K [ 6330 0 R ] /P 2119 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6331 0 obj << /K [ 6332 0 R ] /P 2118 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6333 0 obj << /K [ 6334 0 R 6335 0 R 6336 0 R 6337 0 R 6338 0 R 6339 0 R 6340 0 R 6341 0 R 6342 0 R 6343 0 R 6344 0 R 6345 0 R 6346 0 R 6347 0 R ] /P 2117 0 R /Pg 430 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 6332 0 obj << /K [ 76 ] /P 6331 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6325 0 obj << /K [ 6326 0 R ] /P 6318 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6324 0 obj << /K [ 3 ] /P 6323 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6326 0 obj << /K [ 2 ] /P 6325 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6328 0 obj << /K [ 78 ] /P 6327 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6327 0 obj << /K [ 6328 0 R ] /P 2120 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6354 0 obj << /K [ 74 ] /P 6353 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6381 0 obj << /K [ 6382 0 R ] /P 6366 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6380 0 obj << /K [ 64 ] /P 6375 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6382 0 obj << /K [ 63 ] /P 6381 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6384 0 obj << /K [ 6388 0 R ] /P 6344 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6383 0 obj << /K [ 6390 0 R ] /P 6344 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6376 0 obj << /K [ 6379 0 R ] /P 6367 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6375 0 obj << /K [ 6380 0 R ] /P 6367 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6377 0 obj << /K [ 6378 0 R ] /P 6367 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6379 0 obj << /K [ 65 ] /P 6376 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6378 0 obj << /K [ 66 ] /P 6377 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6391 0 obj << /K [ 60 ] /P 6390 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6390 0 obj << /K [ 6391 0 R ] /P 6383 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6392 0 obj << /K [ 6435 0 R ] /P 6343 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6394 0 obj << /K [ 6395 0 R 6396 0 R 6397 0 R 6398 0 R 6399 0 R 6400 0 R 6401 0 R 6402 0 R ] /P 6343 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6393 0 obj << /K [ 6411 0 R 6412 0 R 6413 0 R 6414 0 R 6415 0 R 6416 0 R 6417 0 R 6418 0 R 6419 0 R 6420 0 R 6421 0 R 6422 0 R ] /P 6343 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6386 0 obj << /K [ 6387 0 R ] /P 6385 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6385 0 obj << /K [ 6386 0 R ] /P 6344 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6387 0 obj << /K [ 62 ] /P 6386 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6389 0 obj << /K [ 61 ] /P 6388 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6388 0 obj << /K [ 6389 0 R ] /P 6384 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6361 0 obj << /K [ 72 ] /P 6360 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6360 0 obj << /K [ 6361 0 R ] /P 6359 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6362 0 obj << /K [ 6363 0 R ] /P 6358 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6364 0 obj << /K [ 6365 0 R ] /P 6357 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6363 0 obj << /K [ 71 ] /P 6362 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6356 0 obj << /K [ 73 ] /P 6355 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6355 0 obj << /K [ 6356 0 R ] /P 6348 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6357 0 obj << /K [ 6364 0 R ] /P 6346 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6359 0 obj << /K [ 6360 0 R ] /P 6346 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6358 0 obj << /K [ 6362 0 R ] /P 6346 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6371 0 obj << /K [ 6372 0 R ] /P 6368 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6370 0 obj << /K [ 6373 0 R ] /P 6368 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6372 0 obj << /K [ 69 ] /P 6371 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6374 0 obj << /K [ 67 ] /P 6369 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6373 0 obj << /K [ 68 ] /P 6370 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6366 0 obj << /K [ 6381 0 R ] /P 6345 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6365 0 obj << /K [ 70 ] /P 6364 0 R /Pg 430 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6367 0 obj << /K [ 6375 0 R 6376 0 R 6377 0 R ] /P 6345 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6369 0 obj << /K [ 6374 0 R ] /P 6368 0 R /Pg 430 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6368 0 obj << /K [ 6369 0 R 6370 0 R 6371 0 R ] /P 6345 0 R /Pg 430 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5933 0 obj << /K [ 5934 0 R ] /P 2152 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5932 0 obj << /K [ 7 ] /P 5931 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5934 0 obj << /K [ 6 ] /P 5933 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5936 0 obj << /K [ 5 ] /P 5935 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5935 0 obj << /K [ 5936 0 R ] /P 2151 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5928 0 obj << /K [ 9 ] /P 5927 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5927 0 obj << /K [ 5928 0 R ] /P 2155 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5929 0 obj << /K [ 5930 0 R ] /P 2154 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5931 0 obj << /K [ 5932 0 R ] /P 2153 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5930 0 obj << /K [ 8 ] /P 5929 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5943 0 obj << /K [ 5944 0 R ] /P 2147 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5942 0 obj << /K [ 2 ] /P 5941 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5944 0 obj << /K [ 1 ] /P 5943 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5946 0 obj << /K [ 5949 0 R ] /P 2145 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5945 0 obj << /K [ 5950 0 R ] /P 2145 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5938 0 obj << /K [ 4 ] /P 5937 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5937 0 obj << /K [ 5938 0 R ] /P 2150 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5939 0 obj << /K [ 5940 0 R ] /P 2149 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5941 0 obj << /K [ 5942 0 R ] /P 2148 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5940 0 obj << /K [ 3 ] /P 5939 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5913 0 obj << /K [ 17 ] /P 5912 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5912 0 obj << /K [ 5913 0 R ] /P 2161 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5914 0 obj << /K [ 16 ] /P 5911 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5916 0 obj << /K [ 15 ] /P 5915 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5915 0 obj << /K [ 5916 0 R ] /P 2160 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5908 0 obj << /K [ 19 ] /P 5907 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5907 0 obj << /K [ 5908 0 R ] /P 2163 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5909 0 obj << /K [ 5910 0 R ] /P 2162 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5911 0 obj << /K [ 5914 0 R ] /P 2161 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5910 0 obj << /K [ 18 ] /P 5909 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5923 0 obj << /K [ 5924 0 R ] /P 2157 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5922 0 obj << /K [ 12 ] /P 5921 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5924 0 obj << /K [ 11 ] /P 5923 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5926 0 obj << /K [ 10 ] /P 5925 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5925 0 obj << /K [ 5926 0 R ] /P 2156 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5918 0 obj << /K [ 5919 0 R ] /P 2159 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5917 0 obj << /K [ 5920 0 R ] /P 2159 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5919 0 obj << /K [ 14 ] /P 5918 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5921 0 obj << /K [ 5922 0 R ] /P 2158 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5920 0 obj << /K [ 13 ] /P 5917 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5947 0 obj << /K [ 5948 0 R ] /P 2145 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5974 0 obj << /K [ 11 ] /P 5973 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5973 0 obj << /K [ 5974 0 R ] /P 2137 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5975 0 obj << /K [ 5976 0 R ] /P 2136 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5977 0 obj << /K [ 5978 0 R ] /P 2135 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5976 0 obj << /K [ 10 ] /P 5975 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5969 0 obj << /K [ 14 ] /P 5968 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5968 0 obj << /K [ 5969 0 R ] /P 2139 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5970 0 obj << /K [ 13 ] /P 5967 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5972 0 obj << /K [ 12 ] /P 5971 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5971 0 obj << /K [ 5972 0 R ] /P 2138 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5984 0 obj << /K [ 7 ] /P 5983 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5983 0 obj << /K [ 5984 0 R ] /P 2133 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5985 0 obj << /K [ 6 ] /P 5982 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5987 0 obj << /K [ 5992 0 R ] /P 2132 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5986 0 obj << /K [ 5 ] /P 5981 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5979 0 obj << /K [ 5980 0 R ] /P 2134 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5978 0 obj << /K [ 9 ] /P 5977 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5980 0 obj << /K [ 8 ] /P 5979 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5982 0 obj << /K [ 5985 0 R ] /P 2133 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5981 0 obj << /K [ 5986 0 R ] /P 2133 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5954 0 obj << /K [ 5955 0 R ] /P 2143 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5953 0 obj << /K [ 5956 0 R ] /P 2143 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5955 0 obj << /K [ 21 ] /P 5954 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5957 0 obj << /K [ 5962 0 R ] /P 2142 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5956 0 obj << /K [ 20 ] /P 5953 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5949 0 obj << /K [ 24 ] /P 5946 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5948 0 obj << /K [ 25 ] /P 5947 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5950 0 obj << /K [ 23 ] /P 5945 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5952 0 obj << /K [ 22 ] /P 5951 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5951 0 obj << /K [ 5952 0 R ] /P 2144 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5964 0 obj << /K [ 16 ] /P 5963 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5963 0 obj << /K [ 5964 0 R ] /P 2141 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5965 0 obj << /K [ 5966 0 R ] /P 2140 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5967 0 obj << /K [ 5970 0 R ] /P 2139 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5966 0 obj << /K [ 15 ] /P 5965 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5959 0 obj << /K [ 5960 0 R ] /P 2142 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5958 0 obj << /K [ 5961 0 R ] /P 2142 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5960 0 obj << /K [ 19 ] /P 5959 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5962 0 obj << /K [ 17 ] /P 5957 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5961 0 obj << /K [ 18 ] /P 5958 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5852 0 obj << /K [ 5856 0 R ] /P 5850 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5851 0 obj << /K [ 5858 0 R ] /P 5850 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5853 0 obj << /K [ 5854 0 R ] /P 5850 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5855 0 obj << /K [ 43 ] /P 5854 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5854 0 obj << /K [ 5855 0 R ] /P 5853 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5847 0 obj << /K [ 44 ] /P 5846 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5846 0 obj << /K [ 5847 0 R ] /P 2175 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5848 0 obj << /K [ 5849 0 R 5850 0 R ] /P 2174 0 R /Pg 463 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 5850 0 obj << /K [ 5851 0 R 5852 0 R 5853 0 R ] /P 5848 0 R /Pg 463 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5849 0 obj << /K [ 5860 0 R 5861 0 R 5862 0 R 5863 0 R 5864 0 R ] /P 5848 0 R /Pg 463 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 5862 0 obj << /K [ 5869 0 R ] /P 5849 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5861 0 obj << /K [ 5871 0 R ] /P 5849 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5863 0 obj << /K [ 5867 0 R ] /P 5849 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5865 0 obj << /K [ 5866 0 R ] /P 5864 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5864 0 obj << /K [ 5865 0 R ] /P 5849 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5857 0 obj << /K [ 42 ] /P 5856 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5856 0 obj << /K [ 5857 0 R ] /P 5852 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5858 0 obj << /K [ 5859 0 R ] /P 5851 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5860 0 obj << /K [ 5873 0 R ] /P 5849 0 R /Pg 463 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 5859 0 obj << /K [ 41 ] /P 5858 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5832 0 obj << /K [ 5841 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5831 0 obj << /K [ 5842 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5833 0 obj << /K [ 5840 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5835 0 obj << /K [ 5838 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5834 0 obj << /K [ 5839 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5827 0 obj << /K [ 5828 0 R ] /P 2180 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5826 0 obj << /K [ 2 ] /P 5817 0 R /Pg 472 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5828 0 obj << /K [ 55 ] /P 5827 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5830 0 obj << /K [ 54 ] /P 5829 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5829 0 obj << /K [ 5830 0 R ] /P 2179 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5842 0 obj << /K [ 48 ] /P 5831 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5841 0 obj << /K [ 49 ] /P 5832 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5843 0 obj << /A [ << /BBox [ 715.7 500.18 1044.25 800.18 ] /Height 300 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 46 ] /P 2177 0 R /Pg 463 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 5845 0 obj << /K [ 45 ] /P 5844 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5844 0 obj << /K [ 5845 0 R ] /P 2176 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5837 0 obj << /K [ 53 ] /P 5836 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5836 0 obj << /K [ 5837 0 R ] /P 2178 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5838 0 obj << /K [ 52 ] /P 5835 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5840 0 obj << /K [ 50 ] /P 5833 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5839 0 obj << /K [ 51 ] /P 5834 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5866 0 obj << /K [ 40 ] /P 5865 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5893 0 obj << /K [ 5894 0 R ] /P 2170 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5892 0 obj << /K [ 27 ] /P 5879 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5894 0 obj << /K [ 26 ] /P 5893 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5896 0 obj << /K [ 25 ] /P 5895 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5895 0 obj << /K [ 5896 0 R ] /P 2169 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5888 0 obj << /K [ 31 ] /P 5883 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5887 0 obj << /K [ 32 ] /P 5884 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5889 0 obj << /K [ 30 ] /P 5882 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5891 0 obj << /K [ 28 ] /P 5880 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5890 0 obj << /K [ 29 ] /P 5881 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5903 0 obj << /K [ 5904 0 R ] /P 2165 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5902 0 obj << /K [ 22 ] /P 5901 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5904 0 obj << /K [ 21 ] /P 5903 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5906 0 obj << /K [ 20 ] /P 5905 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5905 0 obj << /K [ 5906 0 R ] /P 2164 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5898 0 obj << /K [ 24 ] /P 5897 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5897 0 obj << /K [ 5898 0 R ] /P 2168 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5899 0 obj << /K [ 5900 0 R ] /P 2167 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5901 0 obj << /K [ 5902 0 R ] /P 2166 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5900 0 obj << /K [ 23 ] /P 5899 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5873 0 obj << /K [ 5874 0 R ] /P 5860 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5872 0 obj << /K [ 37 ] /P 5871 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5874 0 obj << /K [ 36 ] /P 5873 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5876 0 obj << /K [ 35 ] /P 5875 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5875 0 obj << /K [ 5876 0 R ] /P 2173 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5868 0 obj << /K [ 39 ] /P 5867 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5867 0 obj << /K [ 5868 0 R ] /P 5863 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5869 0 obj << /K [ 5870 0 R ] /P 5862 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5871 0 obj << /K [ 5872 0 R ] /P 5861 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5870 0 obj << /K [ 38 ] /P 5869 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5883 0 obj << /K [ 5888 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5882 0 obj << /K [ 5889 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5884 0 obj << /K [ 5887 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5886 0 obj << /K [ 33 ] /P 5885 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5885 0 obj << /K [ 5886 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5878 0 obj << /K [ 34 ] /P 5877 0 R /Pg 463 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5877 0 obj << /K [ 5878 0 R ] /P 2172 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5879 0 obj << /K [ 5892 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5881 0 obj << /K [ 5890 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5880 0 obj << /K [ 5891 0 R ] /P 2171 0 R /Pg 463 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5988 0 obj << /K [ 5991 0 R ] /P 2132 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6096 0 obj << /K [ 6106 0 R ] /P 6046 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6095 0 obj << /K [ 6108 0 R ] /P 6046 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6097 0 obj << /K [ 6104 0 R ] /P 6046 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6099 0 obj << /K [ 6100 0 R ] /P 6046 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6098 0 obj << /K [ 6102 0 R ] /P 6046 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6091 0 obj << /K [ 6092 0 R ] /P 6081 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6090 0 obj << /K [ 83 ] /P 6089 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6092 0 obj << /K [ 82 ] /P 6091 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6094 0 obj << /K [ 81 ] /P 6093 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6093 0 obj << /K [ 6094 0 R ] /P 6080 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6106 0 obj << /K [ 6107 0 R ] /P 6096 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6105 0 obj << /K [ 78 ] /P 6104 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6107 0 obj << /K [ 77 ] /P 6106 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6109 0 obj << /K [ 76 ] /P 6108 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6108 0 obj << /K [ 6109 0 R ] /P 6095 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6101 0 obj << /K [ 80 ] /P 6100 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6100 0 obj << /K [ 6101 0 R ] /P 6099 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6102 0 obj << /K [ 6103 0 R ] /P 6098 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6104 0 obj << /K [ 6105 0 R ] /P 6097 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6103 0 obj << /K [ 79 ] /P 6102 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6076 0 obj << /K [ 6077 0 R ] /P 6066 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6075 0 obj << /K [ 88 ] /P 6074 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6077 0 obj << /K [ 87 ] /P 6076 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6079 0 obj << /K [ 86 ] /P 6078 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6078 0 obj << /K [ 6079 0 R ] /P 6065 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6071 0 obj << /K [ 90 ] /P 6070 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6070 0 obj << /K [ 6071 0 R ] /P 6069 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6072 0 obj << /K [ 6073 0 R ] /P 6068 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6074 0 obj << /K [ 6075 0 R ] /P 6067 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6073 0 obj << /K [ 89 ] /P 6072 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6086 0 obj << /K [ 85 ] /P 6085 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6085 0 obj << /K [ 6086 0 R ] /P 6084 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6087 0 obj << /K [ 6088 0 R ] /P 6083 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6089 0 obj << /K [ 6090 0 R ] /P 6082 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6088 0 obj << /K [ 84 ] /P 6087 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6081 0 obj << /K [ 6091 0 R ] /P 6047 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6080 0 obj << /K [ 6093 0 R ] /P 6047 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6082 0 obj << /K [ 6089 0 R ] /P 6047 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6084 0 obj << /K [ 6085 0 R ] /P 6047 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6083 0 obj << /K [ 6087 0 R ] /P 6047 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6110 0 obj << /K [ 6127 0 R ] /P 6045 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6137 0 obj << /K [ 67 ] /P 6136 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6136 0 obj << /K [ 6137 0 R ] /P 6132 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6138 0 obj << /K [ 6139 0 R ] /P 6131 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6140 0 obj << /K [ 6141 0 R ] /P 6130 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6139 0 obj << /K [ 66 ] /P 6138 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6132 0 obj << /K [ 6136 0 R ] /P 6044 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6131 0 obj << /K [ 6138 0 R ] /P 6044 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6133 0 obj << /K [ 6134 0 R ] /P 6044 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6135 0 obj << /K [ 68 ] /P 6134 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6134 0 obj << /K [ 6135 0 R ] /P 6133 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6147 0 obj << /K [ 6148 0 R ] /P 6146 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6146 0 obj << /K [ 6147 0 R ] /P 6043 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6148 0 obj << /K [ 63 ] /P 6147 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6150 0 obj << /K [ 62 ] /P 6149 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6149 0 obj << /K [ 6150 0 R ] /P 6145 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6142 0 obj << /K [ 6143 0 R ] /P 6129 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6141 0 obj << /K [ 65 ] /P 6140 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6143 0 obj << /K [ 64 ] /P 6142 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6145 0 obj << /K [ 6149 0 R ] /P 6043 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6144 0 obj << /K [ 6151 0 R ] /P 6043 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6117 0 obj << /K [ 6118 0 R ] /P 6114 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6116 0 obj << /K [ 6119 0 R ] /P 6114 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6118 0 obj << /K [ 75 ] /P 6117 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6120 0 obj << /K [ 73 ] /P 6115 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6119 0 obj << /K [ 74 ] /P 6116 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6112 0 obj << /K [ 6123 0 R ] /P 6045 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6111 0 obj << /K [ 6125 0 R ] /P 6045 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6113 0 obj << /K [ 6121 0 R ] /P 6045 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6115 0 obj << /K [ 6120 0 R ] /P 6114 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6114 0 obj << /K [ 6115 0 R 6116 0 R 6117 0 R ] /P 6045 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6127 0 obj << /K [ 6128 0 R ] /P 6110 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6126 0 obj << /K [ 70 ] /P 6125 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6128 0 obj << /K [ 69 ] /P 6127 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6130 0 obj << /K [ 6140 0 R ] /P 6044 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6129 0 obj << /K [ 6142 0 R ] /P 6044 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6122 0 obj << /K [ 72 ] /P 6121 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6121 0 obj << /K [ 6122 0 R ] /P 6113 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6123 0 obj << /K [ 6124 0 R ] /P 6112 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6125 0 obj << /K [ 6126 0 R ] /P 6111 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6124 0 obj << /K [ 71 ] /P 6123 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6015 0 obj << /K [ 6018 0 R ] /P 2127 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6014 0 obj << /K [ 6019 0 R ] /P 2127 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6016 0 obj << /K [ 6017 0 R ] /P 2127 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6018 0 obj << /K [ 6 ] /P 6015 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6017 0 obj << /K [ 7 ] /P 6016 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6010 0 obj << /K [ 10 ] /P 5993 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6009 0 obj << /K [ 11 ] /P 5994 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6011 0 obj << /A [ << /BBox [ 156.5 563.03 1034.15 1011.13 ] /Height 448.1 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 9 ] /P 2129 0 R /Pg 446 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 6013 0 obj << /K [ 8 ] /P 6012 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6012 0 obj << /K [ 6013 0 R ] /P 2128 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6025 0 obj << /K [ 2 ] /P 6020 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6024 0 obj << /K [ 3 ] /P 6021 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6026 0 obj << /K [ 6027 0 R ] /P 2124 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6028 0 obj << /K [ 6029 0 R 6030 0 R 6031 0 R 6032 0 R 6033 0 R 6034 0 R 6035 0 R 6036 0 R 6037 0 R 6038 0 R 6039 0 R 6040 0 R 6041 0 R 6042 0 R 6043 0 R 6044 0 R 6045 0 R 6046 0 R 6047 0 R 6048 0 R 6049 0 R ] /P 2123 0 R /Pg 438 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 6027 0 obj << /K [ 96 ] /P 6026 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6020 0 obj << /K [ 6025 0 R ] /P 2126 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6019 0 obj << /K [ 5 ] /P 6014 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6021 0 obj << /K [ 6024 0 R ] /P 2126 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6023 0 obj << /K [ 4 ] /P 6022 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6022 0 obj << /K [ 6023 0 R ] /P 2126 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5995 0 obj << /K [ 6008 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5994 0 obj << /K [ 6009 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5996 0 obj << /K [ 6007 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5998 0 obj << /K [ 6005 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5997 0 obj << /K [ 6006 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5990 0 obj << /K [ 4 ] /P 5989 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5989 0 obj << /K [ 5990 0 R ] /P 2132 0 R /Pg 455 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5991 0 obj << /K [ 3 ] /P 5988 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 5993 0 obj << /K [ 6010 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5992 0 obj << /K [ 2 ] /P 5987 0 R /Pg 455 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6005 0 obj << /K [ 15 ] /P 5998 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6004 0 obj << /K [ 16 ] /P 5999 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6006 0 obj << /K [ 14 ] /P 5997 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6008 0 obj << /K [ 12 ] /P 5995 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6007 0 obj << /K [ 13 ] /P 5996 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6000 0 obj << /K [ 6003 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 5999 0 obj << /K [ 6004 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6001 0 obj << /K [ 6002 0 R ] /P 2130 0 R /Pg 446 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6003 0 obj << /K [ 17 ] /P 6000 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6002 0 obj << /K [ 18 ] /P 6001 0 R /Pg 446 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6029 0 obj << /K [ 6318 0 R 6319 0 R 6320 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6056 0 obj << /K [ 95 ] /P 6055 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6055 0 obj << /K [ 6056 0 R ] /P 6054 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6057 0 obj << /K [ 6058 0 R ] /P 6053 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6059 0 obj << /K [ 6060 0 R ] /P 6052 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6058 0 obj << /K [ 94 ] /P 6057 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6051 0 obj << /K [ 6061 0 R ] /P 6049 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6050 0 obj << /K [ 6063 0 R ] /P 6049 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6052 0 obj << /K [ 6059 0 R ] /P 6049 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6054 0 obj << /K [ 6055 0 R ] /P 6049 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6053 0 obj << /K [ 6057 0 R ] /P 6049 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6066 0 obj << /K [ 6076 0 R ] /P 6048 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6065 0 obj << /K [ 6078 0 R ] /P 6048 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6067 0 obj << /K [ 6074 0 R ] /P 6048 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6069 0 obj << /K [ 6070 0 R ] /P 6048 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6068 0 obj << /K [ 6072 0 R ] /P 6048 0 R /Pg 438 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 6061 0 obj << /K [ 6062 0 R ] /P 6051 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6060 0 obj << /K [ 93 ] /P 6059 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6062 0 obj << /K [ 92 ] /P 6061 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6064 0 obj << /K [ 91 ] /P 6063 0 R /Pg 438 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 6063 0 obj << /K [ 6064 0 R ] /P 6050 0 R /Pg 438 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 6036 0 obj << /K [ 6237 0 R 6238 0 R 6239 0 R 6240 0 R 6241 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6035 0 obj << /K [ 6252 0 R 6253 0 R 6254 0 R 6255 0 R 6256 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6037 0 obj << /K [ 6228 0 R 6229 0 R 6230 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6039 0 obj << /K [ 6198 0 R 6199 0 R 6200 0 R 6201 0 R 6202 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6038 0 obj << /K [ 6213 0 R 6214 0 R 6215 0 R 6216 0 R 6217 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6031 0 obj << /K [ 6294 0 R 6295 0 R 6296 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6030 0 obj << /K [ 6309 0 R 6310 0 R 6311 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6032 0 obj << /K [ 6285 0 R 6286 0 R 6287 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6034 0 obj << /K [ 6267 0 R 6268 0 R 6269 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6033 0 obj << /K [ 6276 0 R 6277 0 R 6278 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6046 0 obj << /K [ 6095 0 R 6096 0 R 6097 0 R 6098 0 R 6099 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6045 0 obj << /K [ 6110 0 R 6111 0 R 6112 0 R 6113 0 R 6114 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6047 0 obj << /K [ 6080 0 R 6081 0 R 6082 0 R 6083 0 R 6084 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6049 0 obj << /K [ 6050 0 R 6051 0 R 6052 0 R 6053 0 R 6054 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6048 0 obj << /K [ 6065 0 R 6066 0 R 6067 0 R 6068 0 R 6069 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6041 0 obj << /K [ 6168 0 R 6169 0 R 6170 0 R 6171 0 R 6172 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6040 0 obj << /K [ 6183 0 R 6184 0 R 6185 0 R 6186 0 R 6187 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6042 0 obj << /K [ 6153 0 R 6154 0 R 6155 0 R 6156 0 R 6157 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6044 0 obj << /K [ 6129 0 R 6130 0 R 6131 0 R 6132 0 R 6133 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 6043 0 obj << /K [ 6144 0 R 6145 0 R 6146 0 R ] /P 6028 0 R /Pg 438 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9510 0 obj << /K [ 50 ] /P 9461 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9509 0 obj << /K [ 51 ] /P 9462 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9511 0 obj << /K [ 49 ] /P 9460 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9513 0 obj << /K [ 9588 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9512 0 obj << /K [ 9589 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9505 0 obj << /K [ 55 ] /P 9466 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9504 0 obj << /K [ 56 ] /P 9467 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9506 0 obj << /K [ 54 ] /P 9465 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9508 0 obj << /K [ 52 ] /P 9463 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9507 0 obj << /K [ 53 ] /P 9464 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9520 0 obj << /K [ 9581 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9519 0 obj << /K [ 9582 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9521 0 obj << /K [ 9580 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9523 0 obj << /K [ 9578 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9522 0 obj << /K [ 9579 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9515 0 obj << /K [ 9586 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9514 0 obj << /K [ 9587 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9516 0 obj << /K [ 9585 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9518 0 obj << /K [ 9583 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9517 0 obj << /K [ 9584 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9490 0 obj << /K [ 70 ] /P 9481 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9489 0 obj << /K [ 71 ] /P 9482 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9491 0 obj << /K [ 69 ] /P 9480 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9493 0 obj << /K [ 67 ] /P 9478 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9492 0 obj << /K [ 68 ] /P 9479 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9485 0 obj << /K [ 9486 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9484 0 obj << /K [ 9487 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9486 0 obj << /K [ 74 ] /P 9485 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9488 0 obj << /K [ 72 ] /P 9483 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9487 0 obj << /K [ 73 ] /P 9484 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9500 0 obj << /K [ 60 ] /P 9471 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9499 0 obj << /K [ 61 ] /P 9472 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9501 0 obj << /K [ 59 ] /P 9470 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9503 0 obj << /K [ 57 ] /P 9468 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9502 0 obj << /K [ 58 ] /P 9469 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9495 0 obj << /K [ 65 ] /P 9476 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9494 0 obj << /K [ 66 ] /P 9477 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9496 0 obj << /K [ 64 ] /P 9475 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9498 0 obj << /K [ 62 ] /P 9473 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9497 0 obj << /K [ 63 ] /P 9474 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9524 0 obj << /K [ 9577 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9551 0 obj << /K [ 48 ] /P 9550 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9550 0 obj << /K [ 9551 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9552 0 obj << /K [ 47 ] /P 9549 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9554 0 obj << /K [ 45 ] /P 9547 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9553 0 obj << /K [ 46 ] /P 9548 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9546 0 obj << /K [ 9555 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9545 0 obj << /K [ 9556 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9547 0 obj << /K [ 9554 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9549 0 obj << /K [ 9552 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9548 0 obj << /K [ 9553 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9561 0 obj << /K [ 38 ] /P 9540 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9560 0 obj << /K [ 39 ] /P 9541 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9562 0 obj << /K [ 37 ] /P 9539 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9564 0 obj << /K [ 35 ] /P 9537 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9563 0 obj << /K [ 36 ] /P 9538 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9556 0 obj << /K [ 43 ] /P 9545 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9555 0 obj << /K [ 44 ] /P 9546 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9557 0 obj << /K [ 42 ] /P 9544 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9559 0 obj << /K [ 40 ] /P 9542 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9558 0 obj << /K [ 41 ] /P 9543 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9531 0 obj << /K [ 9570 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9530 0 obj << /K [ 9571 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9532 0 obj << /K [ 9569 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9534 0 obj << /K [ 9567 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9533 0 obj << /K [ 9568 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9526 0 obj << /K [ 9575 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9525 0 obj << /K [ 9576 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9527 0 obj << /K [ 9574 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9529 0 obj << /K [ 9572 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9528 0 obj << /K [ 9573 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9541 0 obj << /K [ 9560 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9540 0 obj << /K [ 9561 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9542 0 obj << /K [ 9559 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9544 0 obj << /K [ 9557 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9543 0 obj << /K [ 9558 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9536 0 obj << /K [ 9565 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9535 0 obj << /K [ 9566 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9537 0 obj << /K [ 9564 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9539 0 obj << /K [ 9562 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9538 0 obj << /K [ 9563 0 R ] /P 1944 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9429 0 obj << /K [ 9431 0 R ] /P 9338 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9428 0 obj << /K [ 20 ] /P 9426 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9430 0 obj << /K [ 19 ] /P 9338 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9432 0 obj << /K [ 9434 0 R ] /P 9337 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9431 0 obj << /K [ 18 ] /P 9429 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9424 0 obj << /K [ 23 ] /P 9422 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9423 0 obj << /K [ 24 ] /P 9341 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9425 0 obj << /K [ 22 ] /P 9340 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9427 0 obj << /K [ 21 ] /P 9339 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9426 0 obj << /K [ 9428 0 R ] /P 9339 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9439 0 obj << /K [ 13 ] /P 9335 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9438 0 obj << /K [ 9440 0 R ] /P 9335 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9440 0 obj << /K [ 12 ] /P 9438 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9442 0 obj << /K [ 11 ] /P 9334 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9441 0 obj << /K [ 9443 0 R ] /P 9334 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9434 0 obj << /K [ 16 ] /P 9432 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9433 0 obj << /K [ 17 ] /P 9337 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9435 0 obj << /K [ 9437 0 R ] /P 9336 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9437 0 obj << /K [ 14 ] /P 9435 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9436 0 obj << /K [ 15 ] /P 9336 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9409 0 obj << /K [ 9411 0 R ] /P 9346 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9408 0 obj << /K [ 34 ] /P 9406 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9410 0 obj << /K [ 33 ] /P 9346 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9412 0 obj << /K [ 9414 0 R ] /P 9345 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9411 0 obj << /K [ 32 ] /P 9409 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9404 0 obj << /K [ 37 ] /P 9348 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9403 0 obj << /K [ 9405 0 R ] /P 9348 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9405 0 obj << /K [ 36 ] /P 9403 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9407 0 obj << /K [ 35 ] /P 9347 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9406 0 obj << /K [ 9408 0 R ] /P 9347 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9419 0 obj << /K [ 27 ] /P 9343 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9418 0 obj << /K [ 9420 0 R ] /P 9343 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9420 0 obj << /K [ 26 ] /P 9418 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9422 0 obj << /K [ 9424 0 R ] /P 9341 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9421 0 obj << /K [ 25 ] /P 9342 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9414 0 obj << /K [ 30 ] /P 9412 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9413 0 obj << /K [ 31 ] /P 9345 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9415 0 obj << /K [ 9417 0 R ] /P 9344 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9417 0 obj << /K [ 28 ] /P 9415 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9416 0 obj << /K [ 29 ] /P 9344 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9443 0 obj << /K [ 10 ] /P 9441 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9470 0 obj << /K [ 9501 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9469 0 obj << /K [ 9502 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9471 0 obj << /K [ 9500 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9473 0 obj << /K [ 9498 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9472 0 obj << /K [ 9499 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9465 0 obj << /K [ 9506 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9464 0 obj << /K [ 9507 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9466 0 obj << /K [ 9505 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9468 0 obj << /K [ 9503 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9467 0 obj << /K [ 9504 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9480 0 obj << /K [ 9491 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9479 0 obj << /K [ 9492 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9481 0 obj << /K [ 9490 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9483 0 obj << /K [ 9488 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9482 0 obj << /K [ 9489 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9475 0 obj << /K [ 9496 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9474 0 obj << /K [ 9497 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9476 0 obj << /K [ 9495 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9478 0 obj << /K [ 9493 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9477 0 obj << /K [ 9494 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9450 0 obj << /K [ 9452 0 R ] /P 9331 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9449 0 obj << /K [ 6 ] /P 9447 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9451 0 obj << /K [ 5 ] /P 9331 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9453 0 obj << /K [ 9455 0 R ] /P 9330 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9452 0 obj << /K [ 4 ] /P 9450 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9445 0 obj << /K [ 9 ] /P 9333 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9444 0 obj << /K [ 9446 0 R ] /P 9333 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9446 0 obj << /K [ 8 ] /P 9444 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9448 0 obj << /K [ 7 ] /P 9332 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9447 0 obj << /K [ 9449 0 R ] /P 9332 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9460 0 obj << /K [ 9511 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9459 0 obj << /K [ 75 ] /P 9456 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9461 0 obj << /K [ 9510 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9463 0 obj << /K [ 9508 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9462 0 obj << /K [ 9509 0 R ] /P 1945 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9455 0 obj << /K [ 2 ] /P 9453 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9454 0 obj << /K [ 3 ] /P 9330 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9456 0 obj << /K [ 9459 0 R ] /P 1946 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9458 0 obj << /K [ 76 ] /P 9457 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9457 0 obj << /K [ 9458 0 R ] /P 1946 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9565 0 obj << /K [ 34 ] /P 9536 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9673 0 obj << /K [ 9675 0 R ] /P 9660 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9672 0 obj << /K [ 91 ] /P 9670 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9674 0 obj << /K [ 90 ] /P 9660 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9676 0 obj << /K [ 9678 0 R ] /P 9659 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9675 0 obj << /K [ 89 ] /P 9673 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9668 0 obj << /K [ 94 ] /P 9662 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9667 0 obj << /K [ 9669 0 R ] /P 9662 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9669 0 obj << /K [ 93 ] /P 9667 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9671 0 obj << /K [ 92 ] /P 9661 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9670 0 obj << /K [ 9672 0 R ] /P 9661 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9683 0 obj << /K [ 84 ] /P 9657 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9682 0 obj << /K [ 9684 0 R ] /P 9657 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9684 0 obj << /K [ 83 ] /P 9682 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9686 0 obj << /K [ 82 ] /P 9656 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9685 0 obj << /K [ 9687 0 R ] /P 9656 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9678 0 obj << /K [ 87 ] /P 9676 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9677 0 obj << /K [ 88 ] /P 9659 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9679 0 obj << /K [ 9681 0 R ] /P 9658 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9681 0 obj << /K [ 85 ] /P 9679 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9680 0 obj << /K [ 86 ] /P 9658 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9653 0 obj << /K [ 9694 0 R 9695 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9652 0 obj << /K [ 9697 0 R 9698 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9654 0 obj << /K [ 9691 0 R 9692 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9656 0 obj << /K [ 9685 0 R 9686 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9655 0 obj << /K [ 9688 0 R 9689 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9648 0 obj << /K [ 9707 0 R 9708 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9647 0 obj << /K [ 9710 0 R 9711 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9649 0 obj << /K [ 9704 0 R 9705 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9651 0 obj << /K [ 9700 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9650 0 obj << /K [ 9701 0 R 9702 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9663 0 obj << /K [ 9664 0 R 9665 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9662 0 obj << /K [ 9667 0 R 9668 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9664 0 obj << /K [ 9666 0 R ] /P 9663 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9666 0 obj << /K [ 95 ] /P 9664 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9665 0 obj << /K [ 96 ] /P 9663 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9658 0 obj << /K [ 9679 0 R 9680 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9657 0 obj << /K [ 9682 0 R 9683 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9659 0 obj << /K [ 9676 0 R 9677 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9661 0 obj << /K [ 9670 0 R 9671 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9660 0 obj << /K [ 9673 0 R 9674 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9687 0 obj << /K [ 81 ] /P 9685 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9714 0 obj << /K [ 63 ] /P 9646 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9713 0 obj << /K [ 9715 0 R ] /P 9646 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9715 0 obj << /K [ 62 ] /P 9713 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9717 0 obj << /K [ 61 ] /P 9645 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9716 0 obj << /K [ 9718 0 R ] /P 9645 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9709 0 obj << /K [ 66 ] /P 9707 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9708 0 obj << /K [ 67 ] /P 9648 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9710 0 obj << /K [ 9712 0 R ] /P 9647 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9712 0 obj << /K [ 64 ] /P 9710 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9711 0 obj << /K [ 65 ] /P 9647 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9724 0 obj << /K [ 56 ] /P 9722 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9723 0 obj << /K [ 57 ] /P 9643 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9725 0 obj << /K [ 9727 0 R ] /P 9642 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9727 0 obj << /K [ 54 ] /P 9725 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9726 0 obj << /K [ 55 ] /P 9642 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9719 0 obj << /K [ 9721 0 R ] /P 9644 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9718 0 obj << /K [ 60 ] /P 9716 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9720 0 obj << /K [ 59 ] /P 9644 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9722 0 obj << /K [ 9724 0 R ] /P 9643 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9721 0 obj << /K [ 58 ] /P 9719 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9694 0 obj << /K [ 9696 0 R ] /P 9653 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9693 0 obj << /K [ 77 ] /P 9691 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9695 0 obj << /K [ 76 ] /P 9653 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9697 0 obj << /K [ 9699 0 R ] /P 9652 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9696 0 obj << /K [ 75 ] /P 9694 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9689 0 obj << /K [ 80 ] /P 9655 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9688 0 obj << /K [ 9690 0 R ] /P 9655 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9690 0 obj << /K [ 79 ] /P 9688 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9692 0 obj << /K [ 78 ] /P 9654 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9691 0 obj << /K [ 9693 0 R ] /P 9654 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9704 0 obj << /K [ 9706 0 R ] /P 9649 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9703 0 obj << /K [ 70 ] /P 9701 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9705 0 obj << /K [ 69 ] /P 9649 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9707 0 obj << /K [ 9709 0 R ] /P 9648 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9706 0 obj << /K [ 68 ] /P 9704 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9699 0 obj << /K [ 73 ] /P 9697 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9698 0 obj << /K [ 74 ] /P 9652 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9700 0 obj << /K [ 72 ] /P 9651 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9702 0 obj << /K [ 71 ] /P 9650 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9701 0 obj << /K [ 9703 0 R ] /P 9650 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9592 0 obj << /K [ 9600 0 R 9601 0 R ] /P 9590 0 R /Pg 74 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9591 0 obj << /K [ 9606 0 R 9607 0 R ] /P 9590 0 R /Pg 74 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9593 0 obj << /K [ 9594 0 R 9595 0 R ] /P 9590 0 R /Pg 74 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9595 0 obj << /K [ 9596 0 R ] /P 9593 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9594 0 obj << /K [ 9598 0 R ] /P 9593 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9587 0 obj << /K [ 12 ] /P 9514 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9586 0 obj << /K [ 13 ] /P 9515 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9588 0 obj << /K [ 11 ] /P 9513 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9590 0 obj << /K [ 9591 0 R 9592 0 R 9593 0 R ] /P 1943 0 R /Pg 74 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 9589 0 obj << /K [ 10 ] /P 9512 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9602 0 obj << /K [ 9603 0 R ] /P 9601 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9601 0 obj << /K [ 9602 0 R ] /P 9592 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9603 0 obj << /K [ 7 ] /P 9602 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9605 0 obj << /K [ 6 ] /P 9604 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9604 0 obj << /K [ 9605 0 R ] /P 9600 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9597 0 obj << /K [ 9 ] /P 9596 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9596 0 obj << /K [ 9597 0 R ] /P 9595 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9598 0 obj << /K [ 9599 0 R ] /P 9594 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9600 0 obj << /K [ 9604 0 R ] /P 9592 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9599 0 obj << /K [ 8 ] /P 9598 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9572 0 obj << /K [ 27 ] /P 9529 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9571 0 obj << /K [ 28 ] /P 9530 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9573 0 obj << /K [ 26 ] /P 9528 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9575 0 obj << /K [ 24 ] /P 9526 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9574 0 obj << /K [ 25 ] /P 9527 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9567 0 obj << /K [ 32 ] /P 9534 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9566 0 obj << /K [ 33 ] /P 9535 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9568 0 obj << /K [ 31 ] /P 9533 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9570 0 obj << /K [ 29 ] /P 9531 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9569 0 obj << /K [ 30 ] /P 9532 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9582 0 obj << /K [ 17 ] /P 9519 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9581 0 obj << /K [ 18 ] /P 9520 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9583 0 obj << /K [ 16 ] /P 9518 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9585 0 obj << /K [ 14 ] /P 9516 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9584 0 obj << /K [ 15 ] /P 9517 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9577 0 obj << /K [ 22 ] /P 9524 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9576 0 obj << /K [ 23 ] /P 9525 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9578 0 obj << /K [ 21 ] /P 9523 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9580 0 obj << /K [ 19 ] /P 9521 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9579 0 obj << /K [ 20 ] /P 9522 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9606 0 obj << /K [ 9610 0 R ] /P 9591 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9633 0 obj << /K [ 9752 0 R 9753 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9632 0 obj << /K [ 9755 0 R 9756 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9634 0 obj << /K [ 9749 0 R 9750 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9636 0 obj << /K [ 9743 0 R 9744 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9635 0 obj << /K [ 9746 0 R 9747 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9628 0 obj << /K [ 9767 0 R 9768 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9627 0 obj << /K [ 9770 0 R 9771 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9629 0 obj << /K [ 9764 0 R 9765 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9631 0 obj << /K [ 9758 0 R 9759 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9630 0 obj << /K [ 9761 0 R 9762 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9643 0 obj << /K [ 9722 0 R 9723 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9642 0 obj << /K [ 9725 0 R 9726 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9644 0 obj << /K [ 9719 0 R 9720 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9646 0 obj << /K [ 9713 0 R 9714 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9645 0 obj << /K [ 9716 0 R 9717 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9638 0 obj << /K [ 9737 0 R 9738 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9637 0 obj << /K [ 9740 0 R 9741 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9639 0 obj << /K [ 9734 0 R 9735 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9641 0 obj << /K [ 9728 0 R 9729 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9640 0 obj << /K [ 9731 0 R 9732 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9613 0 obj << /K [ 9614 0 R ] /P 1942 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9612 0 obj << /K [ 9615 0 R ] /P 1942 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9614 0 obj << /K [ 3 ] /P 9613 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9616 0 obj << /K [ 9803 0 R 9804 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9615 0 obj << /K [ 2 ] /P 9612 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9608 0 obj << /K [ 9609 0 R ] /P 9607 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9607 0 obj << /K [ 9608 0 R ] /P 9591 0 R /Pg 74 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9609 0 obj << /K [ 5 ] /P 9608 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9611 0 obj << /K [ 4 ] /P 9610 0 R /Pg 74 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9610 0 obj << /K [ 9611 0 R ] /P 9606 0 R /Pg 74 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9623 0 obj << /K [ 9782 0 R 9783 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9622 0 obj << /K [ 9785 0 R 9786 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9624 0 obj << /K [ 9779 0 R 9780 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9626 0 obj << /K [ 9773 0 R 9774 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9625 0 obj << /K [ 9776 0 R 9777 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9618 0 obj << /K [ 9797 0 R 9798 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9617 0 obj << /K [ 9800 0 R 9801 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9619 0 obj << /K [ 9794 0 R 9795 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9621 0 obj << /K [ 9788 0 R 9789 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9620 0 obj << /K [ 9791 0 R 9792 0 R ] /P 1939 0 R /Pg 66 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9185 0 obj << /K [ 4 ] /P 9184 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9184 0 obj << /K [ 9185 0 R ] /P 1966 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9186 0 obj << /K [ 3 ] /P 9183 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9188 0 obj << /K [ 9189 0 R ] /P 1964 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9187 0 obj << /K [ 2 ] /P 9182 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9180 0 obj << /K [ 6 ] /P 9157 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9179 0 obj << /K [ 7 ] /P 9158 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9181 0 obj << /K [ 5 ] /P 9156 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9183 0 obj << /K [ 9186 0 R ] /P 1966 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9182 0 obj << /K [ 9187 0 R ] /P 1966 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9195 0 obj << /K [ 9200 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9194 0 obj << /K [ 9201 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9196 0 obj << /K [ 9199 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9198 0 obj << /K [ 48 ] /P 9197 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9197 0 obj << /K [ 9198 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9190 0 obj << /K [ 9208 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9189 0 obj << /K [ 49 ] /P 9188 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9191 0 obj << /K [ 9207 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9193 0 obj << /K [ 9202 0 R 9203 0 R 9204 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9192 0 obj << /K [ 9206 0 R ] /P 1963 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9165 0 obj << /K [ 9172 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9164 0 obj << /K [ 9173 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9166 0 obj << /K [ 9171 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9168 0 obj << /K [ 9169 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9167 0 obj << /K [ 9170 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9160 0 obj << /K [ 9177 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9159 0 obj << /K [ 9178 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9161 0 obj << /K [ 9176 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9163 0 obj << /K [ 9174 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9162 0 obj << /K [ 9175 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9175 0 obj << /K [ 11 ] /P 9162 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9174 0 obj << /K [ 12 ] /P 9163 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9176 0 obj << /K [ 10 ] /P 9161 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9178 0 obj << /K [ 8 ] /P 9159 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9177 0 obj << /K [ 9 ] /P 9160 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9170 0 obj << /K [ 16 ] /P 9167 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9169 0 obj << /K [ 17 ] /P 9168 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9171 0 obj << /K [ 15 ] /P 9166 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9173 0 obj << /K [ 13 ] /P 9164 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9172 0 obj << /K [ 14 ] /P 9165 0 R /Pg 106 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9199 0 obj << /K [ 47 ] /P 9196 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9226 0 obj << /K [ 9257 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9225 0 obj << /K [ 34 ] /P 9224 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9227 0 obj << /K [ 9256 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9229 0 obj << /K [ 9254 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9228 0 obj << /K [ 9255 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9221 0 obj << /K [ 36 ] /P 9220 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9220 0 obj << /K [ 9221 0 R ] /P 9219 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9222 0 obj << /K [ 9223 0 R ] /P 9218 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9224 0 obj << /K [ 9225 0 R ] /P 1961 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9223 0 obj << /K [ 35 ] /P 9222 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9236 0 obj << /K [ 9247 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9235 0 obj << /K [ 9248 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9237 0 obj << /K [ 9246 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9239 0 obj << /K [ 9244 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9238 0 obj << /K [ 9245 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9231 0 obj << /K [ 9252 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9230 0 obj << /K [ 9253 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9232 0 obj << /K [ 9251 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9234 0 obj << /K [ 9249 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9233 0 obj << /K [ 9250 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9206 0 obj << /K [ 41 ] /P 9192 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9205 0 obj << /K [ 43 ] /P 9203 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9207 0 obj << /K [ 40 ] /P 9191 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9209 0 obj << /K [ 9210 0 R 9211 0 R ] /P 1962 0 R /Pg 98 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 9208 0 obj << /K [ 39 ] /P 9190 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9201 0 obj << /K [ 45 ] /P 9194 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9200 0 obj << /K [ 46 ] /P 9195 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9202 0 obj << /K [ 42 ] /P 9193 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9204 0 obj << /K [ 44 ] /P 9193 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9203 0 obj << /K [ 9205 0 R ] /P 9193 0 R /Pg 98 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9216 0 obj << /K [ 9217 0 R ] /P 9212 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9215 0 obj << /K [ 38 ] /P 9214 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9217 0 obj << /K [ 37 ] /P 9216 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9219 0 obj << /K [ 9220 0 R ] /P 9210 0 R /Pg 98 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9218 0 obj << /K [ 9222 0 R ] /P 9210 0 R /Pg 98 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9211 0 obj << /K [ 9212 0 R 9213 0 R ] /P 9209 0 R /Pg 98 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9210 0 obj << /K [ 9218 0 R 9219 0 R ] /P 9209 0 R /Pg 98 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 9212 0 obj << /K [ 9216 0 R ] /P 9211 0 R /Pg 98 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9214 0 obj << /K [ 9215 0 R ] /P 9213 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9213 0 obj << /K [ 9214 0 R ] /P 9211 0 R /Pg 98 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9104 0 obj << /K [ 7 ] /P 9103 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9103 0 obj << /K [ 9104 0 R ] /P 1975 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9105 0 obj << /A [ << /BBox [ 163.44 581.98 1020 1200.23 ] /Height 618.25 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 6 ] /P 1974 0 R /Pg 122 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 9107 0 obj << /K [ 9112 0 R ] /P 1973 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9106 0 obj << /K [ 9113 0 R ] /P 1973 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9099 0 obj << /K [ 11 ] /P 9098 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9098 0 obj << /K [ 9099 0 R ] /P 1976 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9100 0 obj << /K [ 10 ] /P 9097 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9102 0 obj << /K [ 8 ] /P 9095 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9101 0 obj << /K [ 9 ] /P 9096 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9114 0 obj << /K [ 9151 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9113 0 obj << /K [ 2 ] /P 9106 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9115 0 obj << /K [ 9150 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9117 0 obj << /K [ 9148 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9116 0 obj << /K [ 9149 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9109 0 obj << /K [ 9110 0 R ] /P 1973 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9108 0 obj << /K [ 9111 0 R ] /P 1973 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9110 0 obj << /K [ 5 ] /P 9109 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9112 0 obj << /K [ 3 ] /P 9107 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9111 0 obj << /K [ 4 ] /P 9108 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9084 0 obj << /K [ 8 ] /P 9055 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9083 0 obj << /K [ 9 ] /P 9056 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9085 0 obj << /K [ 7 ] /P 9054 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9087 0 obj << /K [ 5 ] /P 9052 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9086 0 obj << /K [ 6 ] /P 9053 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9079 0 obj << /K [ 13 ] /P 9060 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9078 0 obj << /K [ 14 ] /P 9061 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9080 0 obj << /K [ 12 ] /P 9059 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9082 0 obj << /K [ 10 ] /P 9057 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9081 0 obj << /K [ 11 ] /P 9058 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9094 0 obj << /K [ 12 ] /P 9093 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9093 0 obj << /K [ 9094 0 R ] /P 1977 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9095 0 obj << /K [ 9102 0 R ] /P 1976 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9097 0 obj << /K [ 9100 0 R ] /P 1976 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9096 0 obj << /K [ 9101 0 R ] /P 1976 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9089 0 obj << /K [ 3 ] /P 9050 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9088 0 obj << /K [ 4 ] /P 9051 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9090 0 obj << /K [ 2 ] /P 9049 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9092 0 obj << /K [ 13 ] /P 9091 0 R /Pg 122 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9091 0 obj << /K [ 9092 0 R ] /P 1978 0 R /Pg 122 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9118 0 obj << /K [ 9147 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9145 0 obj << /K [ 10 ] /P 9120 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9144 0 obj << /K [ 11 ] /P 9121 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9146 0 obj << /K [ 9 ] /P 9119 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9148 0 obj << /K [ 7 ] /P 9117 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9147 0 obj << /K [ 8 ] /P 9118 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9140 0 obj << /K [ 15 ] /P 9125 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9139 0 obj << /K [ 16 ] /P 9126 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9141 0 obj << /K [ 14 ] /P 9124 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9143 0 obj << /K [ 12 ] /P 9122 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9142 0 obj << /K [ 13 ] /P 9123 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9155 0 obj << /K [ 2 ] /P 9152 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9154 0 obj << /K [ 3 ] /P 9153 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9156 0 obj << /K [ 9181 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9158 0 obj << /K [ 9179 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9157 0 obj << /K [ 9180 0 R ] /P 1967 0 R /Pg 106 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9150 0 obj << /K [ 5 ] /P 9115 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9149 0 obj << /K [ 6 ] /P 9116 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9151 0 obj << /K [ 4 ] /P 9114 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9153 0 obj << /K [ 9154 0 R ] /P 1969 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9152 0 obj << /K [ 9155 0 R ] /P 1969 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9125 0 obj << /K [ 9140 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9124 0 obj << /K [ 9141 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9126 0 obj << /K [ 9139 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9128 0 obj << /K [ 9137 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9127 0 obj << /K [ 9138 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9120 0 obj << /K [ 9145 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9119 0 obj << /K [ 9146 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9121 0 obj << /K [ 9144 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9123 0 obj << /K [ 9142 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9122 0 obj << /K [ 9143 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9135 0 obj << /K [ 20 ] /P 9130 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9134 0 obj << /K [ 21 ] /P 9131 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9136 0 obj << /K [ 19 ] /P 9129 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9138 0 obj << /K [ 17 ] /P 9127 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9137 0 obj << /K [ 18 ] /P 9128 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9130 0 obj << /K [ 9135 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9129 0 obj << /K [ 9136 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9131 0 obj << /K [ 9134 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9133 0 obj << /K [ 22 ] /P 9132 0 R /Pg 114 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9132 0 obj << /K [ 9133 0 R ] /P 1970 0 R /Pg 114 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9240 0 obj << /K [ 9243 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9348 0 obj << /K [ 9403 0 R 9404 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9347 0 obj << /K [ 9406 0 R 9407 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9349 0 obj << /K [ 9400 0 R 9401 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9351 0 obj << /K [ 9394 0 R 9395 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9350 0 obj << /K [ 9397 0 R 9398 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9343 0 obj << /K [ 9418 0 R 9419 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9342 0 obj << /K [ 9421 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9344 0 obj << /K [ 9415 0 R 9416 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9346 0 obj << /K [ 9409 0 R 9410 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9345 0 obj << /K [ 9412 0 R 9413 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9358 0 obj << /K [ 9373 0 R 9374 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9357 0 obj << /K [ 9376 0 R 9377 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9359 0 obj << /K [ 9370 0 R 9371 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9361 0 obj << /K [ 9366 0 R 9367 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9360 0 obj << /K [ 9369 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9353 0 obj << /K [ 9388 0 R 9389 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9352 0 obj << /K [ 9391 0 R 9392 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9354 0 obj << /K [ 9385 0 R 9386 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9356 0 obj << /K [ 9379 0 R 9380 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9355 0 obj << /K [ 9382 0 R 9383 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9328 0 obj << /K [ 9329 0 R ] /P 1950 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9327 0 obj << /K [ 3 ] /P 9326 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9329 0 obj << /K [ 2 ] /P 9328 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9331 0 obj << /K [ 9450 0 R 9451 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9330 0 obj << /K [ 9453 0 R 9454 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9323 0 obj << /K [ 5 ] /P 9300 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9322 0 obj << /K [ 6 ] /P 9301 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9324 0 obj << /K [ 9325 0 R ] /P 1952 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9326 0 obj << /K [ 9327 0 R ] /P 1951 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9325 0 obj << /K [ 4 ] /P 9324 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9338 0 obj << /K [ 9429 0 R 9430 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9337 0 obj << /K [ 9432 0 R 9433 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9339 0 obj << /K [ 9426 0 R 9427 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9341 0 obj << /K [ 9422 0 R 9423 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9340 0 obj << /K [ 9425 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9333 0 obj << /K [ 9444 0 R 9445 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9332 0 obj << /K [ 9447 0 R 9448 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9334 0 obj << /K [ 9441 0 R 9442 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9336 0 obj << /K [ 9435 0 R 9436 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9335 0 obj << /K [ 9438 0 R 9439 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9362 0 obj << /K [ 9363 0 R 9364 0 R ] /P 1948 0 R /Pg 82 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9389 0 obj << /K [ 47 ] /P 9353 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9388 0 obj << /K [ 9390 0 R ] /P 9353 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9390 0 obj << /K [ 46 ] /P 9388 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9392 0 obj << /K [ 45 ] /P 9352 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9391 0 obj << /K [ 9393 0 R ] /P 9352 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9384 0 obj << /K [ 50 ] /P 9382 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9383 0 obj << /K [ 51 ] /P 9355 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9385 0 obj << /K [ 9387 0 R ] /P 9354 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9387 0 obj << /K [ 48 ] /P 9385 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9386 0 obj << /K [ 49 ] /P 9354 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9399 0 obj << /K [ 40 ] /P 9397 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9398 0 obj << /K [ 41 ] /P 9350 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9400 0 obj << /K [ 9402 0 R ] /P 9349 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9402 0 obj << /K [ 38 ] /P 9400 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9401 0 obj << /K [ 39 ] /P 9349 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9394 0 obj << /K [ 9396 0 R ] /P 9351 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9393 0 obj << /K [ 44 ] /P 9391 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9395 0 obj << /K [ 43 ] /P 9351 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9397 0 obj << /K [ 9399 0 R ] /P 9350 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9396 0 obj << /K [ 42 ] /P 9394 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9369 0 obj << /K [ 60 ] /P 9360 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9368 0 obj << /K [ 61 ] /P 9366 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9370 0 obj << /K [ 9372 0 R ] /P 9359 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9372 0 obj << /K [ 58 ] /P 9370 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9371 0 obj << /K [ 59 ] /P 9359 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9364 0 obj << /K [ 64 ] /P 9362 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9363 0 obj << /K [ 9365 0 R ] /P 9362 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9365 0 obj << /K [ 63 ] /P 9363 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9367 0 obj << /K [ 62 ] /P 9361 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9366 0 obj << /K [ 9368 0 R ] /P 9361 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9379 0 obj << /K [ 9381 0 R ] /P 9356 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9378 0 obj << /K [ 54 ] /P 9376 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9380 0 obj << /K [ 53 ] /P 9356 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9382 0 obj << /K [ 9384 0 R ] /P 9355 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9381 0 obj << /K [ 52 ] /P 9379 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9374 0 obj << /K [ 57 ] /P 9358 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9373 0 obj << /K [ 9375 0 R ] /P 9358 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9375 0 obj << /K [ 56 ] /P 9373 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9377 0 obj << /K [ 55 ] /P 9357 0 R /Pg 82 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9376 0 obj << /K [ 9378 0 R ] /P 9357 0 R /Pg 82 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9267 0 obj << /K [ 9272 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9266 0 obj << /K [ 9273 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9268 0 obj << /K [ 9271 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9270 0 obj << /K [ 17 ] /P 9269 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9269 0 obj << /K [ 9270 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9262 0 obj << /K [ 9277 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9261 0 obj << /K [ 9278 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9263 0 obj << /K [ 9276 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9265 0 obj << /K [ 9274 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9264 0 obj << /K [ 9275 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9277 0 obj << /K [ 10 ] /P 9262 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9276 0 obj << /K [ 11 ] /P 9263 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9278 0 obj << /K [ 9 ] /P 9261 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9280 0 obj << /K [ 7 ] /P 9259 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9279 0 obj << /K [ 8 ] /P 9260 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9272 0 obj << /K [ 15 ] /P 9267 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9271 0 obj << /K [ 16 ] /P 9268 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9273 0 obj << /K [ 14 ] /P 9266 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9275 0 obj << /K [ 12 ] /P 9264 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9274 0 obj << /K [ 13 ] /P 9265 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9247 0 obj << /K [ 28 ] /P 9236 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9246 0 obj << /K [ 29 ] /P 9237 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9248 0 obj << /K [ 27 ] /P 9235 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9250 0 obj << /K [ 25 ] /P 9233 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9249 0 obj << /K [ 26 ] /P 9234 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9242 0 obj << /K [ 33 ] /P 9241 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9241 0 obj << /K [ 9242 0 R ] /P 1960 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9243 0 obj << /K [ 32 ] /P 9240 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9245 0 obj << /K [ 30 ] /P 9238 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9244 0 obj << /K [ 31 ] /P 9239 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9257 0 obj << /K [ 18 ] /P 9226 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9256 0 obj << /K [ 19 ] /P 9227 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9258 0 obj << /K [ 9281 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9260 0 obj << /K [ 9279 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9259 0 obj << /K [ 9280 0 R ] /P 1959 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9252 0 obj << /K [ 23 ] /P 9231 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9251 0 obj << /K [ 24 ] /P 9232 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9253 0 obj << /K [ 22 ] /P 9230 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9255 0 obj << /K [ 20 ] /P 9228 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9254 0 obj << /K [ 21 ] /P 9229 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9281 0 obj << /K [ 6 ] /P 9258 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9308 0 obj << /K [ 9315 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9307 0 obj << /K [ 9316 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9309 0 obj << /K [ 9314 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9311 0 obj << /K [ 9312 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9310 0 obj << /K [ 9313 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9303 0 obj << /K [ 9320 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9302 0 obj << /K [ 9321 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9304 0 obj << /K [ 9319 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9306 0 obj << /K [ 9317 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9305 0 obj << /K [ 9318 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9318 0 obj << /K [ 10 ] /P 9305 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9317 0 obj << /K [ 11 ] /P 9306 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9319 0 obj << /K [ 9 ] /P 9304 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9321 0 obj << /K [ 7 ] /P 9302 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9320 0 obj << /K [ 8 ] /P 9303 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9313 0 obj << /K [ 15 ] /P 9310 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9312 0 obj << /K [ 16 ] /P 9311 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9314 0 obj << /K [ 14 ] /P 9309 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9316 0 obj << /K [ 12 ] /P 9307 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9315 0 obj << /K [ 13 ] /P 9308 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9288 0 obj << /K [ 9289 0 R ] /P 1957 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9287 0 obj << /K [ 3 ] /P 9282 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9289 0 obj << /K [ 2 ] /P 9288 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9291 0 obj << /K [ 9298 0 R ] /P 1954 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9290 0 obj << /K [ 9299 0 R ] /P 1954 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9283 0 obj << /K [ 9286 0 R ] /P 1958 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9282 0 obj << /K [ 9287 0 R ] /P 1958 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9284 0 obj << /K [ 9285 0 R ] /P 1958 0 R /Pg 98 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9286 0 obj << /K [ 4 ] /P 9283 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9285 0 obj << /K [ 5 ] /P 9284 0 R /Pg 98 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9298 0 obj << /K [ 18 ] /P 9291 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9297 0 obj << /K [ 19 ] /P 9292 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9299 0 obj << /K [ 17 ] /P 9290 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9301 0 obj << /K [ 9322 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9300 0 obj << /K [ 9323 0 R ] /P 1953 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9293 0 obj << /K [ 9296 0 R ] /P 1954 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9292 0 obj << /K [ 9297 0 R ] /P 1954 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9294 0 obj << /K [ 9295 0 R ] /P 1954 0 R /Pg 90 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9296 0 obj << /K [ 20 ] /P 9293 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9295 0 obj << /K [ 21 ] /P 9294 0 R /Pg 90 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10160 0 obj << /K [ 55 ] /P 10159 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10159 0 obj << /K [ 10160 0 R ] /P 10155 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10161 0 obj << /K [ 10162 0 R ] /P 10154 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10163 0 obj << /K [ 10170 0 R ] /P 10142 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10162 0 obj << /K [ 54 ] /P 10161 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10155 0 obj << /K [ 10159 0 R ] /P 10143 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10154 0 obj << /K [ 10161 0 R ] /P 10143 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10156 0 obj << /K [ 10157 0 R ] /P 10143 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10158 0 obj << /K [ 56 ] /P 10157 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10157 0 obj << /K [ 10158 0 R ] /P 10156 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10170 0 obj << /K [ 10171 0 R ] /P 10163 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10169 0 obj << /K [ 52 ] /P 10168 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10171 0 obj << /K [ 51 ] /P 10170 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10173 0 obj << /K [ 10177 0 R ] /P 10141 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10172 0 obj << /K [ 10179 0 R ] /P 10141 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10165 0 obj << /K [ 10166 0 R ] /P 10142 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10164 0 obj << /K [ 10168 0 R ] /P 10142 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10166 0 obj << /K [ 10167 0 R ] /P 10165 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10168 0 obj << /K [ 10169 0 R ] /P 10164 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10167 0 obj << /K [ 53 ] /P 10166 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10140 0 obj << /K [ 10181 0 R 10182 0 R 10183 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10139 0 obj << /K [ 10190 0 R 10191 0 R 10192 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10141 0 obj << /K [ 10172 0 R 10173 0 R 10174 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10143 0 obj << /K [ 10154 0 R 10155 0 R 10156 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10142 0 obj << /K [ 10163 0 R 10164 0 R 10165 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10135 0 obj << /K [ 10226 0 R 10227 0 R 10228 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10134 0 obj << /K [ 10235 0 R 10236 0 R 10237 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10136 0 obj << /K [ 10217 0 R 10218 0 R 10219 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10138 0 obj << /K [ 10199 0 R 10200 0 R 10201 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10137 0 obj << /K [ 10208 0 R 10209 0 R 10210 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10150 0 obj << /K [ 10151 0 R ] /P 10146 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10149 0 obj << /K [ 59 ] /P 10148 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10151 0 obj << /K [ 58 ] /P 10150 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10153 0 obj << /K [ 57 ] /P 10152 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10152 0 obj << /K [ 10153 0 R ] /P 10145 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10145 0 obj << /K [ 10152 0 R ] /P 10144 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10144 0 obj << /K [ 10145 0 R 10146 0 R 10147 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10146 0 obj << /K [ 10150 0 R ] /P 10144 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10148 0 obj << /K [ 10149 0 R ] /P 10147 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10147 0 obj << /K [ 10148 0 R ] /P 10144 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10174 0 obj << /K [ 10175 0 R ] /P 10141 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10201 0 obj << /K [ 10202 0 R ] /P 10138 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10200 0 obj << /K [ 10204 0 R ] /P 10138 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10202 0 obj << /K [ 10203 0 R ] /P 10201 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10204 0 obj << /K [ 10205 0 R ] /P 10200 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10203 0 obj << /K [ 41 ] /P 10202 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10196 0 obj << /K [ 43 ] /P 10195 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10195 0 obj << /K [ 10196 0 R ] /P 10191 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10197 0 obj << /K [ 10198 0 R ] /P 10190 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10199 0 obj << /K [ 10206 0 R ] /P 10138 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10198 0 obj << /K [ 42 ] /P 10197 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10211 0 obj << /K [ 10212 0 R ] /P 10210 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10210 0 obj << /K [ 10211 0 R ] /P 10137 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10212 0 obj << /K [ 38 ] /P 10211 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10214 0 obj << /K [ 37 ] /P 10213 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10213 0 obj << /K [ 10214 0 R ] /P 10209 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10206 0 obj << /K [ 10207 0 R ] /P 10199 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10205 0 obj << /K [ 40 ] /P 10204 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10207 0 obj << /K [ 39 ] /P 10206 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10209 0 obj << /K [ 10213 0 R ] /P 10137 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10208 0 obj << /K [ 10215 0 R ] /P 10137 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10181 0 obj << /K [ 10188 0 R ] /P 10140 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10180 0 obj << /K [ 48 ] /P 10179 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10182 0 obj << /K [ 10186 0 R ] /P 10140 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10184 0 obj << /K [ 10185 0 R ] /P 10183 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10183 0 obj << /K [ 10184 0 R ] /P 10140 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10176 0 obj << /K [ 50 ] /P 10175 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10175 0 obj << /K [ 10176 0 R ] /P 10174 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10177 0 obj << /K [ 10178 0 R ] /P 10173 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10179 0 obj << /K [ 10180 0 R ] /P 10172 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10178 0 obj << /K [ 49 ] /P 10177 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10191 0 obj << /K [ 10195 0 R ] /P 10139 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10190 0 obj << /K [ 10197 0 R ] /P 10139 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10192 0 obj << /K [ 10193 0 R ] /P 10139 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10194 0 obj << /K [ 44 ] /P 10193 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10193 0 obj << /K [ 10194 0 R ] /P 10192 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10186 0 obj << /K [ 10187 0 R ] /P 10182 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10185 0 obj << /K [ 47 ] /P 10184 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10187 0 obj << /K [ 46 ] /P 10186 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10189 0 obj << /K [ 45 ] /P 10188 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10188 0 obj << /K [ 10189 0 R ] /P 10181 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10079 0 obj << /K [ 10080 0 R ] /P 10072 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10078 0 obj << /K [ 9 ] /P 10077 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10080 0 obj << /K [ 8 ] /P 10079 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10082 0 obj << /K [ 10086 0 R ] /P 10070 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10081 0 obj << /K [ 10088 0 R ] /P 10070 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10074 0 obj << /K [ 10075 0 R ] /P 10071 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10073 0 obj << /K [ 10077 0 R ] /P 10071 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10075 0 obj << /K [ 10076 0 R ] /P 10074 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10077 0 obj << /K [ 10078 0 R ] /P 10073 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10076 0 obj << /K [ 10 ] /P 10075 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10089 0 obj << /K [ 5 ] /P 10088 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10088 0 obj << /K [ 10089 0 R ] /P 10081 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10090 0 obj << /K [ 10097 0 R ] /P 10069 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10092 0 obj << /K [ 10093 0 R ] /P 10069 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10091 0 obj << /K [ 10095 0 R ] /P 10069 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10084 0 obj << /K [ 10085 0 R ] /P 10083 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10083 0 obj << /K [ 10084 0 R ] /P 10070 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10085 0 obj << /K [ 7 ] /P 10084 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10087 0 obj << /K [ 6 ] /P 10086 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10086 0 obj << /K [ 10087 0 R ] /P 10082 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10059 0 obj << /K [ 10062 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10058 0 obj << /K [ 10063 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10060 0 obj << /K [ 10061 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10062 0 obj << /K [ 7 ] /P 10059 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10061 0 obj << /K [ 8 ] /P 10060 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10054 0 obj << /K [ 10067 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10053 0 obj << /K [ 9 ] /P 10052 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10055 0 obj << /K [ 10066 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10057 0 obj << /K [ 10064 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10056 0 obj << /K [ 10065 0 R ] /P 1911 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10069 0 obj << /K [ 10090 0 R 10091 0 R 10092 0 R ] /P 10068 0 R /Pg 34 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10068 0 obj << /K [ 10069 0 R 10070 0 R 10071 0 R ] /P 1908 0 R /Pg 34 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 10070 0 obj << /K [ 10081 0 R 10082 0 R 10083 0 R ] /P 10068 0 R /Pg 34 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10072 0 obj << /K [ 10079 0 R ] /P 10071 0 R /Pg 34 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10071 0 obj << /K [ 10072 0 R 10073 0 R 10074 0 R ] /P 10068 0 R /Pg 34 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10064 0 obj << /K [ 5 ] /P 10057 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10063 0 obj << /K [ 6 ] /P 10058 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10065 0 obj << /K [ 4 ] /P 10056 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10067 0 obj << /K [ 2 ] /P 10054 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10066 0 obj << /K [ 3 ] /P 10055 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10093 0 obj << /K [ 10094 0 R ] /P 10092 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10120 0 obj << /K [ 5 ] /P 10119 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10119 0 obj << /K [ 10120 0 R ] /P 10112 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10121 0 obj << /K [ 10128 0 R ] /P 10100 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10123 0 obj << /K [ 10124 0 R ] /P 10100 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10122 0 obj << /K [ 10126 0 R ] /P 10100 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10115 0 obj << /K [ 10116 0 R ] /P 10114 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10114 0 obj << /K [ 10115 0 R ] /P 10101 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10116 0 obj << /K [ 7 ] /P 10115 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10118 0 obj << /K [ 6 ] /P 10117 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10117 0 obj << /K [ 10118 0 R ] /P 10113 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10130 0 obj << /K [ 10131 0 R 10132 0 R 10133 0 R 10134 0 R 10135 0 R 10136 0 R 10137 0 R 10138 0 R 10139 0 R 10140 0 R 10141 0 R 10142 0 R 10143 0 R 10144 0 R ] /P 1902 0 R /Pg 18 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 10129 0 obj << /K [ 2 ] /P 10128 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10131 0 obj << /K [ 10262 0 R 10263 0 R 10264 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10133 0 obj << /K [ 10244 0 R 10245 0 R 10246 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10132 0 obj << /K [ 10253 0 R 10254 0 R 10255 0 R ] /P 10130 0 R /Pg 18 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10125 0 obj << /K [ 4 ] /P 10124 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10124 0 obj << /K [ 10125 0 R ] /P 10123 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10126 0 obj << /K [ 10127 0 R ] /P 10122 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10128 0 obj << /K [ 10129 0 R ] /P 10121 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10127 0 obj << /K [ 3 ] /P 10126 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10100 0 obj << /K [ 10121 0 R 10122 0 R 10123 0 R ] /P 10099 0 R /Pg 26 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10099 0 obj << /K [ 10100 0 R 10101 0 R 10102 0 R ] /P 1905 0 R /Pg 26 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 10101 0 obj << /K [ 10112 0 R 10113 0 R 10114 0 R ] /P 10099 0 R /Pg 26 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10103 0 obj << /K [ 10110 0 R ] /P 10102 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10102 0 obj << /K [ 10103 0 R 10104 0 R 10105 0 R ] /P 10099 0 R /Pg 26 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 10095 0 obj << /K [ 10096 0 R ] /P 10091 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10094 0 obj << /K [ 4 ] /P 10093 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10096 0 obj << /K [ 3 ] /P 10095 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10098 0 obj << /K [ 2 ] /P 10097 0 R /Pg 34 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10097 0 obj << /K [ 10098 0 R ] /P 10090 0 R /Pg 34 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10110 0 obj << /K [ 10111 0 R ] /P 10103 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10109 0 obj << /K [ 9 ] /P 10108 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10111 0 obj << /K [ 8 ] /P 10110 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10113 0 obj << /K [ 10117 0 R ] /P 10101 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10112 0 obj << /K [ 10119 0 R ] /P 10101 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10105 0 obj << /K [ 10106 0 R ] /P 10102 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10104 0 obj << /K [ 10108 0 R ] /P 10102 0 R /Pg 26 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10106 0 obj << /K [ 10107 0 R ] /P 10105 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10108 0 obj << /K [ 10109 0 R ] /P 10104 0 R /Pg 26 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10107 0 obj << /K [ 10 ] /P 10106 0 R /Pg 26 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10215 0 obj << /K [ 10216 0 R ] /P 10208 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10323 0 obj << /K [ 8 ] /P 10322 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10322 0 obj << /K [ 10323 0 R ] /P 1885 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10324 0 obj << /K [ 10325 0 R ] /P 1884 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10326 0 obj << /K [ 10327 0 R ] /P 1883 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10325 0 obj << /K [ 7 ] /P 10324 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10318 0 obj << /K [ 11 ] /P 10311 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10317 0 obj << /K [ 12 ] /P 10312 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10319 0 obj << /K [ 10 ] /P 10310 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10321 0 obj << /K [ 9 ] /P 10320 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10320 0 obj << /K [ 10321 0 R ] /P 1886 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10333 0 obj << /K [ 3 ] /P 10332 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10332 0 obj << /K [ 10333 0 R ] /P 1880 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10334 0 obj << /K [ 10335 0 R ] /P 1879 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10336 0 obj << /K [ 10337 0 R ] /P 1878 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10335 0 obj << /K [ 2 ] /P 10334 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10328 0 obj << /K [ 10329 0 R ] /P 1882 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10327 0 obj << /K [ 6 ] /P 10326 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10329 0 obj << /K [ 5 ] /P 10328 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10331 0 obj << /K [ 4 ] /P 10330 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10330 0 obj << /K [ 10331 0 R ] /P 1881 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10303 0 obj << /K [ 10304 0 R ] /P 1891 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10302 0 obj << /K [ 2 ] /P 10297 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10304 0 obj << /K [ 18 ] /P 10303 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10306 0 obj << /K [ 17 ] /P 10305 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10305 0 obj << /K [ 10306 0 R ] /P 1890 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10298 0 obj << /K [ 10301 0 R ] /P 1894 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10297 0 obj << /K [ 10302 0 R ] /P 1894 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10299 0 obj << /K [ 10300 0 R ] /P 1894 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10301 0 obj << /K [ 3 ] /P 10298 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10300 0 obj << /K [ 4 ] /P 10299 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10313 0 obj << /K [ 10316 0 R ] /P 1887 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10312 0 obj << /K [ 10317 0 R ] /P 1887 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10314 0 obj << /K [ 10315 0 R ] /P 1887 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10316 0 obj << /K [ 13 ] /P 10313 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10315 0 obj << /K [ 14 ] /P 10314 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10308 0 obj << /K [ 16 ] /P 10307 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10307 0 obj << /K [ 10308 0 R ] /P 1889 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10309 0 obj << /A [ << /BBox [ 195.44 130.35 266.89 157.89 ] /Height 27.549 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 15 ] /P 1888 0 R /Pg 9 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 10311 0 obj << /K [ 10318 0 R ] /P 1887 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10310 0 obj << /K [ 10319 0 R ] /P 1887 0 R /Pg 9 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10337 0 obj << /K [ 1 ] /P 10336 0 R /Pg 9 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10364 0 obj << /K [ 10365 0 R ] /P 1873 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10363 0 obj << /K [ 1 ] /P 10362 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10365 0 obj << /K [ 0 ] /P 10364 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10367 0 obj << /K [ 10368 0 R ] /P 1871 0 R /Pg 10380 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10366 0 obj << /A [ << /BBox [ 109.2 85.69 252 174.49 ] /Height 88.8 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 5 ] /P 1872 0 R /Pg 10380 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 10359 0 obj << /K [ 4 ] /P 10344 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10358 0 obj << /K [ 5 ] /P 10345 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10360 0 obj << /K [ 3 ] /P 10343 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10362 0 obj << /K [ 10363 0 R ] /P 1874 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10361 0 obj << /K [ 2 ] /P 10342 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10374 0 obj << /K [ 10375 0 R ] /P 1867 0 R /Pg 10380 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10373 0 obj << /A [ << /BBox [ 0 1243.19 1188.95 1441.69 ] /Height 198.5 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 1 ] /P 1868 0 R /Pg 10380 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 10375 0 obj << /K [ 0 ] /P 10374 0 R /Pg 10380 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10377 0 obj << /CreationDate (D:20180817092534Z) /Creator (bingdian001.com) /Keywords (bingdian001.com) /ModDate (D:20230422165214+08'00') /Producer (ABBYY FineReader 12) >> endobj 10376 0 obj << /Count 92 /Kids [ 10380 0 R 1 0 R 9 0 R 18 0 R 26 0 R 34 0 R 42 0 R 50 0 R 58 0 R 66 0 R 74 0 R 82 0 R 90 0 R 98 0 R 106 0 R 114 0 R 122 0 R 131 0 R 139 0 R 147 0 R 155 0 R 163 0 R 170 0 R 178 0 R 186 0 R 194 0 R 203 0 R 211 0 R 218 0 R 226 0 R 234 0 R 247 0 R 254 0 R 262 0 R 270 0 R 278 0 R 285 0 R 293 0 R 301 0 R 309 0 R 317 0 R 325 0 R 333 0 R 340 0 R 347 0 R 355 0 R 362 0 R 370 0 R 378 0 R 386 0 R 393 0 R 400 0 R 407 0 R 414 0 R 422 0 R 430 0 R 438 0 R 446 0 R 455 0 R 463 0 R 472 0 R 480 0 R 488 0 R 497 0 R 505 0 R 514 0 R 522 0 R 531 0 R 539 0 R 547 0 R 554 0 R 562 0 R 570 0 R 578 0 R 586 0 R 594 0 R 602 0 R 610 0 R 618 0 R 626 0 R 634 0 R 642 0 R 650 0 R 658 0 R 666 0 R 674 0 R 682 0 R 692 0 R 700 0 R 708 0 R 716 0 R 724 0 R ] /Type /Pages >> endobj 10369 0 obj << /K [ 10370 0 R ] /P 1870 0 R /Pg 10380 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10368 0 obj << /K [ 4 ] /P 10367 0 R /Pg 10380 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10370 0 obj << /K [ 3 ] /P 10369 0 R /Pg 10380 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10372 0 obj << /K [ 2 ] /P 10371 0 R /Pg 10380 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10371 0 obj << /K [ 10372 0 R ] /P 1869 0 R /Pg 10380 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10344 0 obj << /K [ 10359 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10343 0 obj << /K [ 10360 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10345 0 obj << /K [ 10358 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10347 0 obj << /K [ 10356 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10346 0 obj << /K [ 10357 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10339 0 obj << /K [ 10340 0 R ] /P 1876 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10338 0 obj << /K [ 10341 0 R ] /P 1876 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10340 0 obj << /K [ 13 ] /P 10339 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10342 0 obj << /K [ 10361 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10341 0 obj << /K [ 12 ] /P 10338 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10354 0 obj << /K [ 9 ] /P 10349 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10353 0 obj << /K [ 10 ] /P 10350 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10355 0 obj << /K [ 8 ] /P 10348 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10357 0 obj << /K [ 6 ] /P 10346 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10356 0 obj << /K [ 7 ] /P 10347 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10349 0 obj << /K [ 10354 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10348 0 obj << /K [ 10355 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10350 0 obj << /K [ 10353 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10352 0 obj << /K [ 11 ] /P 10351 0 R /Pg 1 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10351 0 obj << /K [ 10352 0 R ] /P 1875 0 R /Pg 1 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10242 0 obj << /K [ 10243 0 R ] /P 10235 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10241 0 obj << /K [ 28 ] /P 10240 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10243 0 obj << /K [ 27 ] /P 10242 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10245 0 obj << /K [ 10249 0 R ] /P 10133 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10244 0 obj << /K [ 10251 0 R ] /P 10133 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10237 0 obj << /K [ 10238 0 R ] /P 10134 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10236 0 obj << /K [ 10240 0 R ] /P 10134 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10238 0 obj << /K [ 10239 0 R ] /P 10237 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10240 0 obj << /K [ 10241 0 R ] /P 10236 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10239 0 obj << /K [ 29 ] /P 10238 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10252 0 obj << /K [ 24 ] /P 10251 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10251 0 obj << /K [ 10252 0 R ] /P 10244 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10253 0 obj << /K [ 10260 0 R ] /P 10132 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10255 0 obj << /K [ 10256 0 R ] /P 10132 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10254 0 obj << /K [ 10258 0 R ] /P 10132 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10247 0 obj << /K [ 10248 0 R ] /P 10246 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10246 0 obj << /K [ 10247 0 R ] /P 10133 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10248 0 obj << /K [ 26 ] /P 10247 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10250 0 obj << /K [ 25 ] /P 10249 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10249 0 obj << /K [ 10250 0 R ] /P 10245 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10222 0 obj << /K [ 10223 0 R ] /P 10218 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10221 0 obj << /K [ 35 ] /P 10220 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10223 0 obj << /K [ 34 ] /P 10222 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10225 0 obj << /K [ 33 ] /P 10224 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10224 0 obj << /K [ 10225 0 R ] /P 10217 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10217 0 obj << /K [ 10224 0 R ] /P 10136 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10216 0 obj << /K [ 36 ] /P 10215 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10218 0 obj << /K [ 10222 0 R ] /P 10136 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10220 0 obj << /K [ 10221 0 R ] /P 10219 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10219 0 obj << /K [ 10220 0 R ] /P 10136 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10232 0 obj << /K [ 31 ] /P 10231 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10231 0 obj << /K [ 10232 0 R ] /P 10227 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10233 0 obj << /K [ 10234 0 R ] /P 10226 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10235 0 obj << /K [ 10242 0 R ] /P 10134 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10234 0 obj << /K [ 30 ] /P 10233 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10227 0 obj << /K [ 10231 0 R ] /P 10135 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10226 0 obj << /K [ 10233 0 R ] /P 10135 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10228 0 obj << /K [ 10229 0 R ] /P 10135 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10230 0 obj << /K [ 32 ] /P 10229 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10229 0 obj << /K [ 10230 0 R ] /P 10228 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10256 0 obj << /K [ 10257 0 R ] /P 10255 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10283 0 obj << /K [ 10284 0 R ] /P 1897 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10282 0 obj << /K [ 12 ] /P 10281 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10284 0 obj << /K [ 11 ] /P 10283 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10286 0 obj << /K [ 10 ] /P 10285 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10285 0 obj << /K [ 10286 0 R ] /P 1896 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10278 0 obj << /K [ 14 ] /P 10277 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10277 0 obj << /K [ 10278 0 R ] /P 1900 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10279 0 obj << /K [ 10280 0 R ] /P 1899 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10281 0 obj << /K [ 10282 0 R ] /P 1898 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10280 0 obj << /K [ 13 ] /P 10279 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10293 0 obj << /K [ 8 ] /P 10290 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10292 0 obj << /K [ 9 ] /P 10291 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10294 0 obj << /K [ 7 ] /P 10289 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10296 0 obj << /K [ 5 ] /P 10287 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10295 0 obj << /K [ 6 ] /P 10288 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10288 0 obj << /K [ 10295 0 R ] /P 1895 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10287 0 obj << /K [ 10296 0 R ] /P 1895 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10289 0 obj << /K [ 10294 0 R ] /P 1895 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10291 0 obj << /K [ 10292 0 R ] /P 1895 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10290 0 obj << /K [ 10293 0 R ] /P 1895 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10263 0 obj << /K [ 10267 0 R ] /P 10131 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10262 0 obj << /K [ 10269 0 R ] /P 10131 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10264 0 obj << /K [ 10265 0 R ] /P 10131 0 R /Pg 18 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 10266 0 obj << /K [ 20 ] /P 10265 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10265 0 obj << /K [ 10266 0 R ] /P 10264 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10258 0 obj << /K [ 10259 0 R ] /P 10254 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10257 0 obj << /K [ 23 ] /P 10256 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10259 0 obj << /K [ 22 ] /P 10258 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10261 0 obj << /K [ 21 ] /P 10260 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10260 0 obj << /K [ 10261 0 R ] /P 10253 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10273 0 obj << /K [ 10274 0 R ] /P 1901 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10272 0 obj << /K [ 10275 0 R ] /P 1901 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10274 0 obj << /K [ 17 ] /P 10273 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10276 0 obj << /K [ 15 ] /P 10271 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10275 0 obj << /K [ 16 ] /P 10272 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10268 0 obj << /K [ 19 ] /P 10267 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10267 0 obj << /K [ 10268 0 R ] /P 10263 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10269 0 obj << /K [ 10270 0 R ] /P 10262 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10271 0 obj << /K [ 10276 0 R ] /P 1901 0 R /Pg 18 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10270 0 obj << /K [ 18 ] /P 10269 0 R /Pg 18 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9835 0 obj << /K [ 9900 0 R 9901 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9834 0 obj << /K [ 9903 0 R 9904 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9836 0 obj << /K [ 9897 0 R 9898 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9838 0 obj << /K [ 9891 0 R 9892 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9837 0 obj << /K [ 9894 0 R 9895 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9830 0 obj << /K [ 9915 0 R 9916 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9829 0 obj << /K [ 9918 0 R 9919 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9831 0 obj << /K [ 9912 0 R 9913 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9833 0 obj << /K [ 9906 0 R 9907 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9832 0 obj << /K [ 9909 0 R 9910 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9845 0 obj << /K [ 9872 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9844 0 obj << /K [ 9873 0 R 9874 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9846 0 obj << /K [ 9869 0 R 9870 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9848 0 obj << /K [ 9863 0 R 9864 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9847 0 obj << /K [ 9866 0 R 9867 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9840 0 obj << /K [ 9885 0 R 9886 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9839 0 obj << /K [ 9888 0 R 9889 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9841 0 obj << /K [ 9882 0 R 9883 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9843 0 obj << /K [ 9876 0 R 9877 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9842 0 obj << /K [ 9879 0 R 9880 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9815 0 obj << /K [ 9960 0 R 9961 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9814 0 obj << /K [ 9963 0 R 9964 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9816 0 obj << /K [ 9957 0 R 9958 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9818 0 obj << /K [ 9951 0 R 9952 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9817 0 obj << /K [ 9954 0 R 9955 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9810 0 obj << /K [ 9975 0 R 9976 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9809 0 obj << /K [ 9978 0 R 9979 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9811 0 obj << /K [ 9972 0 R 9973 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9813 0 obj << /K [ 9966 0 R 9967 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9812 0 obj << /K [ 9969 0 R 9970 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9825 0 obj << /K [ 9930 0 R 9931 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9824 0 obj << /K [ 9933 0 R 9934 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9826 0 obj << /K [ 9927 0 R 9928 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9828 0 obj << /K [ 9921 0 R 9922 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9827 0 obj << /K [ 9924 0 R 9925 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9820 0 obj << /K [ 9945 0 R 9946 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9819 0 obj << /K [ 9948 0 R 9949 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9821 0 obj << /K [ 9942 0 R 9943 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9823 0 obj << /K [ 9936 0 R 9937 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9822 0 obj << /K [ 9939 0 R 9940 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9849 0 obj << /K [ 9862 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9876 0 obj << /K [ 9878 0 R ] /P 9843 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9875 0 obj << /K [ 77 ] /P 9873 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9877 0 obj << /K [ 76 ] /P 9843 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9879 0 obj << /K [ 9881 0 R ] /P 9842 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9878 0 obj << /K [ 75 ] /P 9876 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9871 0 obj << /K [ 80 ] /P 9869 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9870 0 obj << /K [ 81 ] /P 9846 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9872 0 obj << /K [ 79 ] /P 9845 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9874 0 obj << /K [ 78 ] /P 9844 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9873 0 obj << /K [ 9875 0 R ] /P 9844 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9886 0 obj << /K [ 70 ] /P 9840 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9885 0 obj << /K [ 9887 0 R ] /P 9840 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9887 0 obj << /K [ 69 ] /P 9885 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9889 0 obj << /K [ 68 ] /P 9839 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9888 0 obj << /K [ 9890 0 R ] /P 9839 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9881 0 obj << /K [ 73 ] /P 9879 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9880 0 obj << /K [ 74 ] /P 9842 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9882 0 obj << /K [ 9884 0 R ] /P 9841 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9884 0 obj << /K [ 71 ] /P 9882 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9883 0 obj << /K [ 72 ] /P 9841 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9856 0 obj << /K [ 9858 0 R ] /P 9851 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9855 0 obj << /K [ 91 ] /P 9853 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9857 0 obj << /K [ 90 ] /P 9851 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9859 0 obj << /K [ 9861 0 R ] /P 9850 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9858 0 obj << /K [ 89 ] /P 9856 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9851 0 obj << /K [ 9856 0 R 9857 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9850 0 obj << /K [ 9859 0 R 9860 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9852 0 obj << /K [ 9853 0 R 9854 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9854 0 obj << /K [ 92 ] /P 9852 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9853 0 obj << /K [ 9855 0 R ] /P 9852 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9866 0 obj << /K [ 9868 0 R ] /P 9847 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9865 0 obj << /K [ 84 ] /P 9863 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9867 0 obj << /K [ 83 ] /P 9847 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9869 0 obj << /K [ 9871 0 R ] /P 9846 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9868 0 obj << /K [ 82 ] /P 9866 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9861 0 obj << /K [ 87 ] /P 9859 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9860 0 obj << /K [ 88 ] /P 9850 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9862 0 obj << /K [ 86 ] /P 9849 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9864 0 obj << /K [ 85 ] /P 9848 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9863 0 obj << /K [ 9865 0 R ] /P 9848 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9754 0 obj << /K [ 36 ] /P 9752 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9753 0 obj << /K [ 37 ] /P 9633 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9755 0 obj << /K [ 9757 0 R ] /P 9632 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9757 0 obj << /K [ 34 ] /P 9755 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9756 0 obj << /K [ 35 ] /P 9632 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9749 0 obj << /K [ 9751 0 R ] /P 9634 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9748 0 obj << /K [ 40 ] /P 9746 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9750 0 obj << /K [ 39 ] /P 9634 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9752 0 obj << /K [ 9754 0 R ] /P 9633 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9751 0 obj << /K [ 38 ] /P 9749 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9764 0 obj << /K [ 9766 0 R ] /P 9629 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9763 0 obj << /K [ 30 ] /P 9761 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9765 0 obj << /K [ 29 ] /P 9629 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9767 0 obj << /K [ 9769 0 R ] /P 9628 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9766 0 obj << /K [ 28 ] /P 9764 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9759 0 obj << /K [ 33 ] /P 9631 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9758 0 obj << /K [ 9760 0 R ] /P 9631 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9760 0 obj << /K [ 32 ] /P 9758 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9762 0 obj << /K [ 31 ] /P 9630 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9761 0 obj << /K [ 9763 0 R ] /P 9630 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9734 0 obj << /K [ 9736 0 R ] /P 9639 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9733 0 obj << /K [ 50 ] /P 9731 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9735 0 obj << /K [ 49 ] /P 9639 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9737 0 obj << /K [ 9739 0 R ] /P 9638 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9736 0 obj << /K [ 48 ] /P 9734 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9729 0 obj << /K [ 53 ] /P 9641 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9728 0 obj << /K [ 9730 0 R ] /P 9641 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9730 0 obj << /K [ 52 ] /P 9728 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9732 0 obj << /K [ 51 ] /P 9640 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9731 0 obj << /K [ 9733 0 R ] /P 9640 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9744 0 obj << /K [ 43 ] /P 9636 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9743 0 obj << /K [ 9745 0 R ] /P 9636 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9745 0 obj << /K [ 42 ] /P 9743 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9747 0 obj << /K [ 41 ] /P 9635 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9746 0 obj << /K [ 9748 0 R ] /P 9635 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9739 0 obj << /K [ 46 ] /P 9737 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9738 0 obj << /K [ 47 ] /P 9638 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9740 0 obj << /K [ 9742 0 R ] /P 9637 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9742 0 obj << /K [ 44 ] /P 9740 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9741 0 obj << /K [ 45 ] /P 9637 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9768 0 obj << /K [ 27 ] /P 9628 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9795 0 obj << /K [ 9 ] /P 9619 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9794 0 obj << /K [ 9796 0 R ] /P 9619 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9796 0 obj << /K [ 8 ] /P 9794 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9798 0 obj << /K [ 7 ] /P 9618 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9797 0 obj << /K [ 9799 0 R ] /P 9618 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9790 0 obj << /K [ 12 ] /P 9788 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9789 0 obj << /K [ 13 ] /P 9621 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9791 0 obj << /K [ 9793 0 R ] /P 9620 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9793 0 obj << /K [ 10 ] /P 9791 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9792 0 obj << /K [ 11 ] /P 9620 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9805 0 obj << /K [ 2 ] /P 9803 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9804 0 obj << /K [ 3 ] /P 9616 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9806 0 obj << /K [ 9987 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9808 0 obj << /K [ 9981 0 R 9982 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9807 0 obj << /K [ 9984 0 R 9985 0 R ] /P 1937 0 R /Pg 58 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9800 0 obj << /K [ 9802 0 R ] /P 9617 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9799 0 obj << /K [ 6 ] /P 9797 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9801 0 obj << /K [ 5 ] /P 9617 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9803 0 obj << /K [ 9805 0 R ] /P 9616 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9802 0 obj << /K [ 4 ] /P 9800 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9775 0 obj << /K [ 22 ] /P 9773 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9774 0 obj << /K [ 23 ] /P 9626 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9776 0 obj << /K [ 9778 0 R ] /P 9625 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9778 0 obj << /K [ 20 ] /P 9776 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9777 0 obj << /K [ 21 ] /P 9625 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9770 0 obj << /K [ 9772 0 R ] /P 9627 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9769 0 obj << /K [ 26 ] /P 9767 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9771 0 obj << /K [ 25 ] /P 9627 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9773 0 obj << /K [ 9775 0 R ] /P 9626 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9772 0 obj << /K [ 24 ] /P 9770 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9785 0 obj << /K [ 9787 0 R ] /P 9622 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9784 0 obj << /K [ 16 ] /P 9782 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9786 0 obj << /K [ 15 ] /P 9622 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9788 0 obj << /K [ 9790 0 R ] /P 9621 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9787 0 obj << /K [ 14 ] /P 9785 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9780 0 obj << /K [ 19 ] /P 9624 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9779 0 obj << /K [ 9781 0 R ] /P 9624 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9781 0 obj << /K [ 18 ] /P 9779 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9783 0 obj << /K [ 17 ] /P 9623 0 R /Pg 66 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9782 0 obj << /K [ 9784 0 R ] /P 9623 0 R /Pg 66 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9890 0 obj << /K [ 67 ] /P 9888 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9998 0 obj << /K [ 9999 0 R ] /P 1929 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9997 0 obj << /K [ 37 ] /P 9996 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9999 0 obj << /K [ 36 ] /P 9998 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10001 0 obj << /K [ 35 ] /P 10000 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10000 0 obj << /K [ 10001 0 R ] /P 1928 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9993 0 obj << /K [ 39 ] /P 9992 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9992 0 obj << /K [ 9993 0 R ] /P 1932 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9994 0 obj << /K [ 9995 0 R ] /P 1931 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9996 0 obj << /K [ 9997 0 R ] /P 1930 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9995 0 obj << /K [ 38 ] /P 9994 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10008 0 obj << /K [ 10009 0 R ] /P 1924 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10007 0 obj << /K [ 32 ] /P 10006 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10009 0 obj << /K [ 31 ] /P 10008 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10011 0 obj << /K [ 10022 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10010 0 obj << /K [ 10023 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10003 0 obj << /K [ 34 ] /P 10002 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10002 0 obj << /K [ 10003 0 R ] /P 1927 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10004 0 obj << /K [ 10005 0 R ] /P 1926 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10006 0 obj << /K [ 10007 0 R ] /P 1925 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10005 0 obj << /K [ 33 ] /P 10004 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9978 0 obj << /K [ 9980 0 R ] /P 9809 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9977 0 obj << /K [ 9 ] /P 9975 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9979 0 obj << /K [ 8 ] /P 9809 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9981 0 obj << /K [ 9983 0 R ] /P 9808 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9980 0 obj << /K [ 7 ] /P 9978 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9973 0 obj << /K [ 12 ] /P 9811 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9972 0 obj << /K [ 9974 0 R ] /P 9811 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9974 0 obj << /K [ 11 ] /P 9972 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9976 0 obj << /K [ 10 ] /P 9810 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9975 0 obj << /K [ 9977 0 R ] /P 9810 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9988 0 obj << /K [ 9989 0 R ] /P 1935 0 R /Pg 50 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9987 0 obj << /K [ 2 ] /P 9806 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9989 0 obj << /K [ 0 ] /P 9988 0 R /Pg 50 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9991 0 obj << /K [ 40 ] /P 9990 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9990 0 obj << /K [ 9991 0 R ] /P 1933 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9983 0 obj << /K [ 5 ] /P 9981 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9982 0 obj << /K [ 6 ] /P 9808 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9984 0 obj << /K [ 9986 0 R ] /P 9807 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9986 0 obj << /K [ 3 ] /P 9984 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9985 0 obj << /K [ 4 ] /P 9807 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10012 0 obj << /K [ 10021 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10039 0 obj << /K [ 16 ] /P 10038 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10038 0 obj << /K [ 10039 0 R ] /P 1919 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10040 0 obj << /K [ 10041 0 R ] /P 1918 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10042 0 obj << /K [ 10043 0 R ] /P 1917 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10041 0 obj << /K [ 15 ] /P 10040 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10034 0 obj << /K [ 10035 0 R ] /P 1920 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10033 0 obj << /K [ 10036 0 R ] /P 1920 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10035 0 obj << /K [ 19 ] /P 10034 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10037 0 obj << /K [ 17 ] /P 10032 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10036 0 obj << /K [ 18 ] /P 10033 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10049 0 obj << /K [ 11 ] /P 10048 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10048 0 obj << /K [ 10049 0 R ] /P 1914 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10050 0 obj << /K [ 10051 0 R ] /P 1913 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10052 0 obj << /K [ 10053 0 R ] /P 1912 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10051 0 obj << /K [ 10 ] /P 10050 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10044 0 obj << /K [ 10045 0 R ] /P 1916 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10043 0 obj << /K [ 14 ] /P 10042 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10045 0 obj << /K [ 13 ] /P 10044 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10047 0 obj << /K [ 12 ] /P 10046 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10046 0 obj << /K [ 10047 0 R ] /P 1915 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10019 0 obj << /K [ 28 ] /P 10014 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10018 0 obj << /K [ 29 ] /P 10015 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10020 0 obj << /K [ 27 ] /P 10013 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10022 0 obj << /K [ 25 ] /P 10011 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10021 0 obj << /K [ 26 ] /P 10012 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10014 0 obj << /K [ 10019 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10013 0 obj << /K [ 10020 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10015 0 obj << /K [ 10018 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10017 0 obj << /K [ 30 ] /P 10016 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10016 0 obj << /K [ 10017 0 R ] /P 1923 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10029 0 obj << /K [ 21 ] /P 10024 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10028 0 obj << /K [ 22 ] /P 10025 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10030 0 obj << /K [ 10031 0 R ] /P 1921 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10032 0 obj << /K [ 10037 0 R ] /P 1920 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10031 0 obj << /K [ 20 ] /P 10030 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10024 0 obj << /K [ 10029 0 R ] /P 1922 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10023 0 obj << /K [ 24 ] /P 10010 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10025 0 obj << /K [ 10028 0 R ] /P 1922 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 10027 0 obj << /K [ 23 ] /P 10026 0 R /Pg 42 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 10026 0 obj << /K [ 10027 0 R ] /P 1922 0 R /Pg 42 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9917 0 obj << /K [ 49 ] /P 9915 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9916 0 obj << /K [ 50 ] /P 9830 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9918 0 obj << /K [ 9920 0 R ] /P 9829 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9920 0 obj << /K [ 47 ] /P 9918 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9919 0 obj << /K [ 48 ] /P 9829 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9912 0 obj << /K [ 9914 0 R ] /P 9831 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9911 0 obj << /K [ 53 ] /P 9909 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9913 0 obj << /K [ 52 ] /P 9831 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9915 0 obj << /K [ 9917 0 R ] /P 9830 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9914 0 obj << /K [ 51 ] /P 9912 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9927 0 obj << /K [ 9929 0 R ] /P 9826 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9926 0 obj << /K [ 43 ] /P 9924 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9928 0 obj << /K [ 42 ] /P 9826 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9930 0 obj << /K [ 9932 0 R ] /P 9825 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9929 0 obj << /K [ 41 ] /P 9927 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9922 0 obj << /K [ 46 ] /P 9828 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9921 0 obj << /K [ 9923 0 R ] /P 9828 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9923 0 obj << /K [ 45 ] /P 9921 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9925 0 obj << /K [ 44 ] /P 9827 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9924 0 obj << /K [ 9926 0 R ] /P 9827 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9897 0 obj << /K [ 9899 0 R ] /P 9836 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9896 0 obj << /K [ 63 ] /P 9894 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9898 0 obj << /K [ 62 ] /P 9836 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9900 0 obj << /K [ 9902 0 R ] /P 9835 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9899 0 obj << /K [ 61 ] /P 9897 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9892 0 obj << /K [ 66 ] /P 9838 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9891 0 obj << /K [ 9893 0 R ] /P 9838 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9893 0 obj << /K [ 65 ] /P 9891 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9895 0 obj << /K [ 64 ] /P 9837 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9894 0 obj << /K [ 9896 0 R ] /P 9837 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9907 0 obj << /K [ 56 ] /P 9833 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9906 0 obj << /K [ 9908 0 R ] /P 9833 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9908 0 obj << /K [ 55 ] /P 9906 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9910 0 obj << /K [ 54 ] /P 9832 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9909 0 obj << /K [ 9911 0 R ] /P 9832 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9902 0 obj << /K [ 59 ] /P 9900 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9901 0 obj << /K [ 60 ] /P 9835 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9903 0 obj << /K [ 9905 0 R ] /P 9834 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9905 0 obj << /K [ 57 ] /P 9903 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9904 0 obj << /K [ 58 ] /P 9834 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9931 0 obj << /K [ 40 ] /P 9825 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9958 0 obj << /K [ 22 ] /P 9816 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9957 0 obj << /K [ 9959 0 R ] /P 9816 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9959 0 obj << /K [ 21 ] /P 9957 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9961 0 obj << /K [ 20 ] /P 9815 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9960 0 obj << /K [ 9962 0 R ] /P 9815 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9953 0 obj << /K [ 25 ] /P 9951 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9952 0 obj << /K [ 26 ] /P 9818 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9954 0 obj << /K [ 9956 0 R ] /P 9817 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9956 0 obj << /K [ 23 ] /P 9954 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9955 0 obj << /K [ 24 ] /P 9817 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9968 0 obj << /K [ 15 ] /P 9966 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9967 0 obj << /K [ 16 ] /P 9813 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9969 0 obj << /K [ 9971 0 R ] /P 9812 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9971 0 obj << /K [ 13 ] /P 9969 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9970 0 obj << /K [ 14 ] /P 9812 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9963 0 obj << /K [ 9965 0 R ] /P 9814 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9962 0 obj << /K [ 19 ] /P 9960 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9964 0 obj << /K [ 18 ] /P 9814 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9966 0 obj << /K [ 9968 0 R ] /P 9813 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9965 0 obj << /K [ 17 ] /P 9963 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9938 0 obj << /K [ 35 ] /P 9936 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9937 0 obj << /K [ 36 ] /P 9823 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9939 0 obj << /K [ 9941 0 R ] /P 9822 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9941 0 obj << /K [ 33 ] /P 9939 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9940 0 obj << /K [ 34 ] /P 9822 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9933 0 obj << /K [ 9935 0 R ] /P 9824 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9932 0 obj << /K [ 39 ] /P 9930 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9934 0 obj << /K [ 38 ] /P 9824 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9936 0 obj << /K [ 9938 0 R ] /P 9823 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9935 0 obj << /K [ 37 ] /P 9933 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9948 0 obj << /K [ 9950 0 R ] /P 9819 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9947 0 obj << /K [ 29 ] /P 9945 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9949 0 obj << /K [ 28 ] /P 9819 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9951 0 obj << /K [ 9953 0 R ] /P 9818 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9950 0 obj << /K [ 27 ] /P 9948 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9943 0 obj << /K [ 32 ] /P 9821 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9942 0 obj << /K [ 9944 0 R ] /P 9821 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9944 0 obj << /K [ 31 ] /P 9942 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9946 0 obj << /K [ 30 ] /P 9820 0 R /Pg 58 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9945 0 obj << /K [ 9947 0 R ] /P 9820 0 R /Pg 58 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 9077 0 obj << /K [ 15 ] /P 9062 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8209 0 obj << /K [ 32 ] /P 8206 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8208 0 obj << /K [ 33 ] /P 8207 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8210 0 obj << /K [ 31 ] /P 8205 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8212 0 obj << /K [ 29 ] /P 8203 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8211 0 obj << /K [ 30 ] /P 8204 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8204 0 obj << /K [ 8211 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8203 0 obj << /K [ 8212 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8205 0 obj << /K [ 8210 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8207 0 obj << /K [ 8208 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8206 0 obj << /K [ 8209 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8219 0 obj << /K [ 23 ] /P 8218 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8218 0 obj << /K [ 8219 0 R ] /P 2043 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8220 0 obj << /K [ 8221 0 R 8222 0 R ] /P 2042 0 R /Pg 234 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 8222 0 obj << /K [ 8223 0 R 8224 0 R 8225 0 R 8226 0 R ] /P 8220 0 R /Pg 234 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8221 0 obj << /K [ 8235 0 R 8236 0 R 8237 0 R 8238 0 R ] /P 8220 0 R /Pg 234 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8214 0 obj << /K [ 27 ] /P 8201 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8213 0 obj << /K [ 28 ] /P 8202 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8215 0 obj << /K [ 26 ] /P 8200 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8217 0 obj << /K [ 24 ] /P 8198 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8216 0 obj << /K [ 25 ] /P 8199 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8189 0 obj << /K [ 10 ] /P 8140 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8188 0 obj << /K [ 11 ] /P 8141 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8190 0 obj << /K [ 9 ] /P 8139 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8192 0 obj << /K [ 7 ] /P 8137 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8191 0 obj << /K [ 8 ] /P 8138 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8184 0 obj << /K [ 15 ] /P 8145 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8183 0 obj << /K [ 16 ] /P 8146 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8185 0 obj << /K [ 14 ] /P 8144 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8187 0 obj << /K [ 12 ] /P 8142 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8186 0 obj << /K [ 13 ] /P 8143 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8199 0 obj << /K [ 8216 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8198 0 obj << /K [ 8217 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8200 0 obj << /K [ 8215 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8202 0 obj << /K [ 8213 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8201 0 obj << /K [ 8214 0 R ] /P 2044 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8194 0 obj << /K [ 5 ] /P 8135 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8193 0 obj << /K [ 6 ] /P 8136 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8195 0 obj << /K [ 4 ] /P 8134 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8197 0 obj << /K [ 2 ] /P 8132 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8196 0 obj << /K [ 3 ] /P 8133 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8223 0 obj << /K [ 8233 0 R ] /P 8222 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8250 0 obj << /K [ 13 ] /P 8249 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8249 0 obj << /K [ 8250 0 R ] /P 2040 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8251 0 obj << /K [ 8252 0 R ] /P 2039 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8253 0 obj << /A [ << /BBox [ 300.5 903.38 862.79 1000.78 ] /Height 97.4 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 11 ] /P 2038 0 R /Pg 234 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8252 0 obj << /K [ 12 ] /P 8251 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8245 0 obj << /K [ 8246 0 R ] /P 8235 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8244 0 obj << /K [ 16 ] /P 8243 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8246 0 obj << /K [ 15 ] /P 8245 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8248 0 obj << /K [ 14 ] /P 8247 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8247 0 obj << /K [ 8248 0 R ] /P 2041 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8260 0 obj << /K [ 8261 0 R ] /P 2033 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8259 0 obj << /A [ << /BBox [ 367.45 1264.08 785.04 1325.53 ] /Height 61.449 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 7 ] /P 2034 0 R /Pg 234 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8261 0 obj << /K [ 6 ] /P 8260 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8263 0 obj << /K [ 8266 0 R ] /P 2031 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8262 0 obj << /A [ << /BBox [ 366.5 1356.98 784.1 1422.73 ] /Height 65.75 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 5 ] /P 2032 0 R /Pg 234 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8255 0 obj << /K [ 10 ] /P 8254 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8254 0 obj << /K [ 8255 0 R ] /P 2037 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8256 0 obj << /A [ << /BBox [ 209.05 1025.53 971.75 1231.68 ] /Height 206.15 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 9 ] /P 2036 0 R /Pg 234 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8258 0 obj << /K [ 8 ] /P 8257 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8257 0 obj << /K [ 8258 0 R ] /P 2035 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8230 0 obj << /K [ 21 ] /P 8229 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8229 0 obj << /K [ 8230 0 R ] /P 8225 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8231 0 obj << /K [ 8232 0 R ] /P 8224 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8233 0 obj << /K [ 8234 0 R ] /P 8223 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8232 0 obj << /K [ 20 ] /P 8231 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8225 0 obj << /K [ 8229 0 R ] /P 8222 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8224 0 obj << /K [ 8231 0 R ] /P 8222 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8226 0 obj << /K [ 8227 0 R ] /P 8222 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8228 0 obj << /K [ 22 ] /P 8227 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8227 0 obj << /K [ 8228 0 R ] /P 8226 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8240 0 obj << /K [ 18 ] /P 8239 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8239 0 obj << /K [ 8240 0 R ] /P 8238 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8241 0 obj << /K [ 8242 0 R ] /P 8237 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8243 0 obj << /K [ 8244 0 R ] /P 8236 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8242 0 obj << /K [ 17 ] /P 8241 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8235 0 obj << /K [ 8245 0 R ] /P 8221 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8234 0 obj << /K [ 19 ] /P 8233 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8236 0 obj << /K [ 8243 0 R ] /P 8221 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8238 0 obj << /K [ 8239 0 R ] /P 8221 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8237 0 obj << /K [ 8241 0 R ] /P 8221 0 R /Pg 234 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8128 0 obj << /K [ 5 ] /P 8081 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8127 0 obj << /K [ 6 ] /P 8082 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8129 0 obj << /K [ 4 ] /P 8080 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8131 0 obj << /K [ 2 ] /P 8078 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8130 0 obj << /K [ 3 ] /P 8079 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8123 0 obj << /K [ 10 ] /P 8086 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8122 0 obj << /K [ 11 ] /P 8087 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8124 0 obj << /K [ 9 ] /P 8085 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8126 0 obj << /K [ 7 ] /P 8083 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8125 0 obj << /K [ 8 ] /P 8084 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8138 0 obj << /K [ 8191 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8137 0 obj << /K [ 8192 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8139 0 obj << /K [ 8190 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8141 0 obj << /K [ 8188 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8140 0 obj << /K [ 8189 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8133 0 obj << /K [ 8196 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8132 0 obj << /K [ 8197 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8134 0 obj << /K [ 8195 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8136 0 obj << /K [ 8193 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8135 0 obj << /K [ 8194 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8108 0 obj << /K [ 25 ] /P 8101 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8107 0 obj << /K [ 26 ] /P 8102 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8109 0 obj << /K [ 24 ] /P 8100 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8111 0 obj << /K [ 22 ] /P 8098 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8110 0 obj << /K [ 23 ] /P 8099 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8103 0 obj << /K [ 8106 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8102 0 obj << /K [ 8107 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8104 0 obj << /K [ 8105 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8106 0 obj << /K [ 27 ] /P 8103 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8105 0 obj << /K [ 28 ] /P 8104 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8118 0 obj << /K [ 15 ] /P 8091 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8117 0 obj << /K [ 16 ] /P 8092 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8119 0 obj << /K [ 14 ] /P 8090 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8121 0 obj << /K [ 12 ] /P 8088 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8120 0 obj << /K [ 13 ] /P 8089 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8113 0 obj << /K [ 20 ] /P 8096 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8112 0 obj << /K [ 21 ] /P 8097 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8114 0 obj << /K [ 19 ] /P 8095 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8116 0 obj << /K [ 17 ] /P 8093 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8115 0 obj << /K [ 18 ] /P 8094 0 R /Pg 254 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8142 0 obj << /K [ 8187 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8169 0 obj << /K [ 30 ] /P 8160 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8168 0 obj << /K [ 31 ] /P 8161 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8170 0 obj << /K [ 29 ] /P 8159 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8172 0 obj << /K [ 27 ] /P 8157 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8171 0 obj << /K [ 28 ] /P 8158 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8164 0 obj << /K [ 8165 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8163 0 obj << /K [ 8166 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8165 0 obj << /K [ 34 ] /P 8164 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8167 0 obj << /K [ 32 ] /P 8162 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8166 0 obj << /K [ 33 ] /P 8163 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8179 0 obj << /K [ 20 ] /P 8150 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8178 0 obj << /K [ 21 ] /P 8151 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8180 0 obj << /K [ 19 ] /P 8149 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8182 0 obj << /K [ 17 ] /P 8147 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8181 0 obj << /K [ 18 ] /P 8148 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8174 0 obj << /K [ 25 ] /P 8155 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8173 0 obj << /K [ 26 ] /P 8156 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8175 0 obj << /K [ 24 ] /P 8154 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8177 0 obj << /K [ 22 ] /P 8152 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8176 0 obj << /K [ 23 ] /P 8153 0 R /Pg 247 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8149 0 obj << /K [ 8180 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8148 0 obj << /K [ 8181 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8150 0 obj << /K [ 8179 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8152 0 obj << /K [ 8177 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8151 0 obj << /K [ 8178 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8144 0 obj << /K [ 8185 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8143 0 obj << /K [ 8186 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8145 0 obj << /K [ 8184 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8147 0 obj << /K [ 8182 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8146 0 obj << /K [ 8183 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8159 0 obj << /K [ 8170 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8158 0 obj << /K [ 8171 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8160 0 obj << /K [ 8169 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8162 0 obj << /K [ 8167 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8161 0 obj << /K [ 8168 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8154 0 obj << /K [ 8175 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8153 0 obj << /K [ 8176 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8155 0 obj << /K [ 8174 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8157 0 obj << /K [ 8172 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8156 0 obj << /K [ 8173 0 R ] /P 2046 0 R /Pg 247 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8264 0 obj << /K [ 8265 0 R ] /P 2031 0 R /Pg 234 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8372 0 obj << /K [ 23 ] /P 8367 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8371 0 obj << /K [ 24 ] /P 8368 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8373 0 obj << /K [ 22 ] /P 8366 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8375 0 obj << /K [ 20 ] /P 8364 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8374 0 obj << /K [ 21 ] /P 8365 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8367 0 obj << /K [ 8372 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8366 0 obj << /K [ 8373 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8368 0 obj << /K [ 8371 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8370 0 obj << /K [ 25 ] /P 8369 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8369 0 obj << /K [ 8370 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8382 0 obj << /K [ 13 ] /P 8357 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8381 0 obj << /K [ 14 ] /P 8358 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8383 0 obj << /K [ 12 ] /P 8356 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8385 0 obj << /K [ 10 ] /P 8354 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8384 0 obj << /K [ 11 ] /P 8355 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8377 0 obj << /K [ 18 ] /P 8362 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8376 0 obj << /K [ 19 ] /P 8363 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8378 0 obj << /K [ 17 ] /P 8361 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8380 0 obj << /K [ 15 ] /P 8359 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8379 0 obj << /K [ 16 ] /P 8360 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8352 0 obj << /K [ 8387 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8351 0 obj << /K [ 8388 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8353 0 obj << /K [ 8386 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8355 0 obj << /K [ 8384 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8354 0 obj << /K [ 8385 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8347 0 obj << /K [ 8392 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8346 0 obj << /K [ 8393 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8348 0 obj << /K [ 8391 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8350 0 obj << /K [ 8389 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8349 0 obj << /K [ 8390 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8362 0 obj << /K [ 8377 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8361 0 obj << /K [ 8378 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8363 0 obj << /K [ 8376 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8365 0 obj << /K [ 8374 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8364 0 obj << /K [ 8375 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8357 0 obj << /K [ 8382 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8356 0 obj << /K [ 8383 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8358 0 obj << /K [ 8381 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8360 0 obj << /K [ 8379 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8359 0 obj << /K [ 8380 0 R ] /P 2021 0 R /Pg 211 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8386 0 obj << /K [ 9 ] /P 8353 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8413 0 obj << /K [ 15 ] /P 8394 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8412 0 obj << /K [ 16 ] /P 8395 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8414 0 obj << /K [ 8439 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8416 0 obj << /K [ 8437 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8415 0 obj << /K [ 8438 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8408 0 obj << /K [ 20 ] /P 8399 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8407 0 obj << /K [ 21 ] /P 8400 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8409 0 obj << /K [ 19 ] /P 8398 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8411 0 obj << /K [ 17 ] /P 8396 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8410 0 obj << /K [ 18 ] /P 8397 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8423 0 obj << /K [ 8430 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8422 0 obj << /K [ 8431 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8424 0 obj << /K [ 8429 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8426 0 obj << /K [ 8427 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8425 0 obj << /K [ 8428 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8418 0 obj << /K [ 8435 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8417 0 obj << /K [ 8436 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8419 0 obj << /K [ 8434 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8421 0 obj << /K [ 8432 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8420 0 obj << /K [ 8433 0 R ] /P 2018 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8393 0 obj << /K [ 2 ] /P 8346 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8392 0 obj << /K [ 3 ] /P 8347 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8394 0 obj << /K [ 8413 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8396 0 obj << /K [ 8411 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8395 0 obj << /K [ 8412 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8388 0 obj << /K [ 7 ] /P 8351 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8387 0 obj << /K [ 8 ] /P 8352 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8389 0 obj << /K [ 6 ] /P 8350 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8391 0 obj << /K [ 4 ] /P 8348 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8390 0 obj << /K [ 5 ] /P 8349 0 R /Pg 211 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8403 0 obj << /K [ 8404 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8402 0 obj << /K [ 8405 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8404 0 obj << /K [ 24 ] /P 8403 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8406 0 obj << /K [ 22 ] /P 8401 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8405 0 obj << /K [ 23 ] /P 8402 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8398 0 obj << /K [ 8409 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8397 0 obj << /K [ 8410 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8399 0 obj << /K [ 8408 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8401 0 obj << /K [ 8406 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8400 0 obj << /K [ 8407 0 R ] /P 2019 0 R /Pg 203 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8291 0 obj << /K [ 8292 0 R ] /P 2026 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8290 0 obj << /K [ 8293 0 R ] /P 2026 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8292 0 obj << /K [ 3 ] /P 8291 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8294 0 obj << /K [ 8345 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8293 0 obj << /K [ 2 ] /P 8290 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8286 0 obj << /K [ 7 ] /P 8271 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8285 0 obj << /K [ 8 ] /P 8272 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8287 0 obj << /K [ 6 ] /P 8270 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8289 0 obj << /K [ 4 ] /P 8268 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8288 0 obj << /K [ 5 ] /P 8269 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8301 0 obj << /K [ 8338 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8300 0 obj << /K [ 8339 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8302 0 obj << /K [ 8337 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8304 0 obj << /K [ 8335 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8303 0 obj << /K [ 8336 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8296 0 obj << /K [ 8343 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8295 0 obj << /K [ 8344 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8297 0 obj << /K [ 8342 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8299 0 obj << /K [ 8340 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8298 0 obj << /K [ 8341 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8271 0 obj << /K [ 8286 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8270 0 obj << /K [ 8287 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8272 0 obj << /K [ 8285 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8274 0 obj << /K [ 8283 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8273 0 obj << /K [ 8284 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8266 0 obj << /K [ 3 ] /P 8263 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8265 0 obj << /K [ 4 ] /P 8264 0 R /Pg 234 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8267 0 obj << /A [ << /BBox [ 366.5 1462.08 784.1 1492.78 ] /Height 30.699 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 2 ] /P 2030 0 R /Pg 234 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8269 0 obj << /K [ 8288 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8268 0 obj << /K [ 8289 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8281 0 obj << /K [ 12 ] /P 8276 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8280 0 obj << /K [ 13 ] /P 8277 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8282 0 obj << /K [ 11 ] /P 8275 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8284 0 obj << /K [ 9 ] /P 8273 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8283 0 obj << /K [ 10 ] /P 8274 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8276 0 obj << /K [ 8281 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8275 0 obj << /K [ 8282 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8277 0 obj << /K [ 8280 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8279 0 obj << /K [ 14 ] /P 8278 0 R /Pg 226 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8278 0 obj << /K [ 8279 0 R ] /P 2027 0 R /Pg 226 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8305 0 obj << /K [ 8334 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8332 0 obj << /K [ 15 ] /P 8307 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8331 0 obj << /K [ 16 ] /P 8308 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8333 0 obj << /K [ 14 ] /P 8306 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8335 0 obj << /K [ 12 ] /P 8304 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8334 0 obj << /K [ 13 ] /P 8305 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8327 0 obj << /K [ 20 ] /P 8312 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8326 0 obj << /K [ 21 ] /P 8313 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8328 0 obj << /K [ 19 ] /P 8311 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8330 0 obj << /K [ 17 ] /P 8309 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8329 0 obj << /K [ 18 ] /P 8310 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8342 0 obj << /K [ 5 ] /P 8297 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8341 0 obj << /K [ 6 ] /P 8298 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8343 0 obj << /K [ 4 ] /P 8296 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8345 0 obj << /K [ 2 ] /P 8294 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8344 0 obj << /K [ 3 ] /P 8295 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8337 0 obj << /K [ 10 ] /P 8302 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8336 0 obj << /K [ 11 ] /P 8303 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8338 0 obj << /K [ 9 ] /P 8301 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8340 0 obj << /K [ 7 ] /P 8299 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8339 0 obj << /K [ 8 ] /P 8300 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8312 0 obj << /K [ 8327 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8311 0 obj << /K [ 8328 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8313 0 obj << /K [ 8326 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8315 0 obj << /K [ 8324 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8314 0 obj << /K [ 8325 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8307 0 obj << /K [ 8332 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8306 0 obj << /K [ 8333 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8308 0 obj << /K [ 8331 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8310 0 obj << /K [ 8329 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8309 0 obj << /K [ 8330 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8322 0 obj << /K [ 25 ] /P 8317 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8321 0 obj << /K [ 26 ] /P 8318 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8323 0 obj << /K [ 24 ] /P 8316 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8325 0 obj << /K [ 22 ] /P 8314 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8324 0 obj << /K [ 23 ] /P 8315 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8317 0 obj << /K [ 8322 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8316 0 obj << /K [ 8323 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8318 0 obj << /K [ 8321 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8320 0 obj << /K [ 27 ] /P 8319 0 R /Pg 218 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8319 0 obj << /K [ 8320 0 R ] /P 2024 0 R /Pg 218 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7884 0 obj << /K [ 7891 0 R ] /P 7797 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7883 0 obj << /K [ 7893 0 R ] /P 7797 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7885 0 obj << /K [ 7889 0 R ] /P 7797 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7887 0 obj << /K [ 7888 0 R ] /P 7886 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7886 0 obj << /K [ 7887 0 R ] /P 7797 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7879 0 obj << /K [ 24 ] /P 7878 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7878 0 obj << /K [ 7879 0 R ] /P 7868 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7880 0 obj << /K [ 7881 0 R ] /P 7867 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7882 0 obj << /P 7797 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7881 0 obj << /K [ 23 ] /P 7880 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7894 0 obj << /K [ 19 ] /P 7893 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7893 0 obj << /K [ 7894 0 R ] /P 7883 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7895 0 obj << /K [ 7902 0 R ] /P 7796 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7897 0 obj << /K [ 7898 0 R ] /P 7796 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7896 0 obj << /K [ 7900 0 R ] /P 7796 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7889 0 obj << /K [ 7890 0 R ] /P 7885 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7888 0 obj << /K [ 22 ] /P 7887 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7890 0 obj << /K [ 21 ] /P 7889 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7892 0 obj << /K [ 20 ] /P 7891 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7891 0 obj << /K [ 7892 0 R ] /P 7884 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7864 0 obj << /K [ 29 ] /P 7863 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7863 0 obj << /K [ 7864 0 R ] /P 7856 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7865 0 obj << /K [ 7866 0 R ] /P 7855 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7867 0 obj << /K [ 7880 0 R ] /P 7798 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7866 0 obj << /K [ 28 ] /P 7865 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7859 0 obj << /K [ 7860 0 R ] /P 7858 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7858 0 obj << /K [ 7859 0 R ] /P 7799 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7860 0 obj << /K [ 31 ] /P 7859 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7862 0 obj << /K [ 30 ] /P 7861 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7861 0 obj << /K [ 7862 0 R ] /P 7857 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7874 0 obj << /K [ 7875 0 R ] /P 7870 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7873 0 obj << /K [ 27 ] /P 7872 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7875 0 obj << /K [ 26 ] /P 7874 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7877 0 obj << /K [ 25 ] /P 7876 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7876 0 obj << /K [ 7877 0 R ] /P 7869 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7869 0 obj << /K [ 7876 0 R ] /P 7798 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7868 0 obj << /K [ 7878 0 R ] /P 7798 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7870 0 obj << /K [ 7874 0 R ] /P 7798 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7872 0 obj << /K [ 7873 0 R ] /P 7871 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7871 0 obj << /K [ 7872 0 R ] /P 7798 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7898 0 obj << /K [ 7899 0 R ] /P 7897 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7925 0 obj << /K [ 8 ] /P 7914 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7924 0 obj << /K [ 9 ] /P 7915 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7926 0 obj << /K [ 7 ] /P 7913 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7928 0 obj << /K [ 5 ] /P 7911 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7927 0 obj << /K [ 6 ] /P 7912 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7920 0 obj << /K [ 13 ] /P 7919 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7919 0 obj << /K [ 7920 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7921 0 obj << /K [ 12 ] /P 7918 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7923 0 obj << /K [ 10 ] /P 7916 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7922 0 obj << /K [ 11 ] /P 7917 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7935 0 obj << /K [ 7976 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7934 0 obj << /K [ 7977 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7936 0 obj << /K [ 7975 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7938 0 obj << /K [ 7973 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7937 0 obj << /K [ 7974 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7930 0 obj << /K [ 3 ] /P 7909 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7929 0 obj << /K [ 4 ] /P 7910 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7931 0 obj << /K [ 2 ] /P 7908 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7933 0 obj << /K [ 7978 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7932 0 obj << /K [ 7979 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7905 0 obj << /K [ 7906 0 R ] /P 2058 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7904 0 obj << /K [ 7907 0 R ] /P 2058 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7906 0 obj << /K [ 15 ] /P 7905 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7908 0 obj << /K [ 7931 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7907 0 obj << /K [ 14 ] /P 7904 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7900 0 obj << /K [ 7901 0 R ] /P 7896 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7899 0 obj << /K [ 18 ] /P 7898 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7901 0 obj << /K [ 17 ] /P 7900 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7903 0 obj << /K [ 16 ] /P 7902 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7902 0 obj << /K [ 7903 0 R ] /P 7895 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7915 0 obj << /K [ 7924 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7914 0 obj << /K [ 7925 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7916 0 obj << /K [ 7923 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7918 0 obj << /K [ 7921 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7917 0 obj << /K [ 7922 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7910 0 obj << /K [ 7929 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7909 0 obj << /K [ 7930 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7911 0 obj << /K [ 7928 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7913 0 obj << /K [ 7926 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7912 0 obj << /K [ 7927 0 R ] /P 2057 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7803 0 obj << /K [ 7804 0 R 7805 0 R 7806 0 R 7807 0 R 7808 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7802 0 obj << /K [ 7815 0 R 7816 0 R 7817 0 R 7818 0 R 7819 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7804 0 obj << /P 7803 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7806 0 obj << /P 7803 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7805 0 obj << /K [ 7813 0 R ] /P 7803 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7798 0 obj << /K [ 7867 0 R 7868 0 R 7869 0 R 7870 0 R 7871 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7797 0 obj << /K [ 7882 0 R 7883 0 R 7884 0 R 7885 0 R 7886 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7799 0 obj << /K [ 7854 0 R 7855 0 R 7856 0 R 7857 0 R 7858 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7801 0 obj << /K [ 7830 0 R 7831 0 R 7832 0 R 7833 0 R 7834 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7800 0 obj << /K [ 7843 0 R 7844 0 R 7845 0 R 7846 0 R 7847 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7813 0 obj << /K [ 7814 0 R ] /P 7805 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7812 0 obj << /K [ 45 ] /P 7811 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7814 0 obj << /K [ 44 ] /P 7813 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7816 0 obj << /K [ 7826 0 R ] /P 7802 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7815 0 obj << /K [ 7828 0 R ] /P 7802 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7808 0 obj << /K [ 7809 0 R ] /P 7803 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7807 0 obj << /K [ 7811 0 R ] /P 7803 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7809 0 obj << /K [ 7810 0 R ] /P 7808 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7811 0 obj << /K [ 7812 0 R ] /P 7807 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7810 0 obj << /K [ 46 ] /P 7809 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7783 0 obj << /K [ 7 ] /P 7760 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7782 0 obj << /K [ 8 ] /P 7761 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7784 0 obj << /K [ 6 ] /P 7759 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7786 0 obj << /K [ 4 ] /P 7757 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7785 0 obj << /K [ 5 ] /P 7758 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7778 0 obj << /K [ 12 ] /P 7765 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7777 0 obj << /K [ 13 ] /P 7766 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7779 0 obj << /K [ 11 ] /P 7764 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7781 0 obj << /K [ 9 ] /P 7762 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7780 0 obj << /K [ 10 ] /P 7763 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7793 0 obj << /K [ 48 ] /P 7792 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7792 0 obj << /K [ 7793 0 R ] /P 2060 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7794 0 obj << /K [ 47 ] /P 7791 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7796 0 obj << /K [ 7895 0 R 7896 0 R 7897 0 R ] /P 7795 0 R /Pg 285 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 7795 0 obj << /K [ 7796 0 R 7797 0 R 7798 0 R 7799 0 R 7800 0 R 7801 0 R 7802 0 R 7803 0 R ] /P 2059 0 R /Pg 285 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 7788 0 obj << /K [ 2 ] /P 7755 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7787 0 obj << /K [ 3 ] /P 7756 0 R /Pg 293 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7789 0 obj << /K [ 7790 0 R ] /P 2061 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7791 0 obj << /K [ 7794 0 R ] /P 2060 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7790 0 obj << /K [ 49 ] /P 7789 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7817 0 obj << /K [ 7824 0 R ] /P 7802 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7844 0 obj << /P 7800 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7843 0 obj << /P 7800 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7845 0 obj << /K [ 7852 0 R ] /P 7800 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7847 0 obj << /K [ 7848 0 R ] /P 7800 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7846 0 obj << /K [ 7850 0 R ] /P 7800 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7839 0 obj << /K [ 7840 0 R ] /P 7832 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7838 0 obj << /K [ 37 ] /P 7837 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7840 0 obj << /K [ 36 ] /P 7839 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7842 0 obj << /K [ 35 ] /P 7841 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7841 0 obj << /K [ 7842 0 R ] /P 7831 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7854 0 obj << /P 7799 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7853 0 obj << /K [ 32 ] /P 7852 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7855 0 obj << /K [ 7865 0 R ] /P 7799 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7857 0 obj << /K [ 7861 0 R ] /P 7799 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7856 0 obj << /K [ 7863 0 R ] /P 7799 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7849 0 obj << /K [ 34 ] /P 7848 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7848 0 obj << /K [ 7849 0 R ] /P 7847 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7850 0 obj << /K [ 7851 0 R ] /P 7846 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7852 0 obj << /K [ 7853 0 R ] /P 7845 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7851 0 obj << /K [ 33 ] /P 7850 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7824 0 obj << /K [ 7825 0 R ] /P 7817 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7823 0 obj << /K [ 42 ] /P 7822 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7825 0 obj << /K [ 41 ] /P 7824 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7827 0 obj << /K [ 40 ] /P 7826 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7826 0 obj << /K [ 7827 0 R ] /P 7816 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7819 0 obj << /K [ 7820 0 R ] /P 7802 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7818 0 obj << /K [ 7822 0 R ] /P 7802 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7820 0 obj << /K [ 7821 0 R ] /P 7819 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7822 0 obj << /K [ 7823 0 R ] /P 7818 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7821 0 obj << /K [ 43 ] /P 7820 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7834 0 obj << /K [ 7835 0 R ] /P 7801 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7833 0 obj << /K [ 7837 0 R ] /P 7801 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7835 0 obj << /K [ 7836 0 R ] /P 7834 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7837 0 obj << /K [ 7838 0 R ] /P 7833 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7836 0 obj << /K [ 38 ] /P 7835 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7829 0 obj << /K [ 39 ] /P 7828 0 R /Pg 285 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7828 0 obj << /K [ 7829 0 R ] /P 7815 0 R /Pg 285 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7830 0 obj << /P 7801 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7832 0 obj << /K [ 7839 0 R ] /P 7801 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7831 0 obj << /K [ 7841 0 R ] /P 7801 0 R /Pg 285 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 7939 0 obj << /K [ 7972 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8047 0 obj << /K [ 8060 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8046 0 obj << /K [ 8061 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8048 0 obj << /K [ 8059 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8050 0 obj << /K [ 8057 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8049 0 obj << /K [ 8058 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8042 0 obj << /K [ 8065 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8041 0 obj << /K [ 8066 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8043 0 obj << /K [ 8064 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8045 0 obj << /K [ 8062 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8044 0 obj << /K [ 8063 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8057 0 obj << /K [ 22 ] /P 8050 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8056 0 obj << /K [ 23 ] /P 8051 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8058 0 obj << /K [ 21 ] /P 8049 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8060 0 obj << /K [ 19 ] /P 8047 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8059 0 obj << /K [ 20 ] /P 8048 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8052 0 obj << /K [ 8055 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8051 0 obj << /K [ 8056 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8053 0 obj << /K [ 8054 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8055 0 obj << /K [ 24 ] /P 8052 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8054 0 obj << /K [ 25 ] /P 8053 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8027 0 obj << /K [ 4 ] /P 7982 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8026 0 obj << /K [ 5 ] /P 7983 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8028 0 obj << /K [ 3 ] /P 7981 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8030 0 obj << /K [ 8077 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8029 0 obj << /K [ 2 ] /P 7980 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8022 0 obj << /K [ 9 ] /P 7987 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8021 0 obj << /K [ 10 ] /P 7988 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8023 0 obj << /K [ 8 ] /P 7986 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8025 0 obj << /K [ 6 ] /P 7984 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8024 0 obj << /K [ 7 ] /P 7985 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8037 0 obj << /K [ 8070 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8036 0 obj << /K [ 8071 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8038 0 obj << /K [ 8069 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8040 0 obj << /K [ 8067 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8039 0 obj << /K [ 8068 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8032 0 obj << /K [ 8075 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8031 0 obj << /K [ 8076 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8033 0 obj << /K [ 8074 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8035 0 obj << /K [ 8072 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8034 0 obj << /K [ 8073 0 R ] /P 2050 0 R /Pg 262 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8061 0 obj << /K [ 18 ] /P 8046 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8088 0 obj << /K [ 8121 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8087 0 obj << /K [ 8122 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8089 0 obj << /K [ 8120 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8091 0 obj << /K [ 8118 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8090 0 obj << /K [ 8119 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8083 0 obj << /K [ 8126 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8082 0 obj << /K [ 8127 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8084 0 obj << /K [ 8125 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8086 0 obj << /K [ 8123 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8085 0 obj << /K [ 8124 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8098 0 obj << /K [ 8111 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8097 0 obj << /K [ 8112 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8099 0 obj << /K [ 8110 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8101 0 obj << /K [ 8108 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8100 0 obj << /K [ 8109 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8093 0 obj << /K [ 8116 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8092 0 obj << /K [ 8117 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8094 0 obj << /K [ 8115 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8096 0 obj << /K [ 8113 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8095 0 obj << /K [ 8114 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8068 0 obj << /K [ 11 ] /P 8039 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8067 0 obj << /K [ 12 ] /P 8040 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8069 0 obj << /K [ 10 ] /P 8038 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8071 0 obj << /K [ 8 ] /P 8036 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8070 0 obj << /K [ 9 ] /P 8037 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8063 0 obj << /K [ 16 ] /P 8044 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8062 0 obj << /K [ 17 ] /P 8045 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8064 0 obj << /K [ 15 ] /P 8043 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8066 0 obj << /K [ 13 ] /P 8041 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8065 0 obj << /K [ 14 ] /P 8042 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8078 0 obj << /K [ 8131 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8077 0 obj << /K [ 2 ] /P 8030 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8079 0 obj << /K [ 8130 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8081 0 obj << /K [ 8128 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8080 0 obj << /K [ 8129 0 R ] /P 2048 0 R /Pg 254 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8073 0 obj << /K [ 6 ] /P 8034 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8072 0 obj << /K [ 7 ] /P 8035 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8074 0 obj << /K [ 5 ] /P 8033 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8076 0 obj << /K [ 3 ] /P 8031 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8075 0 obj << /K [ 4 ] /P 8032 0 R /Pg 262 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7966 0 obj << /K [ 15 ] /P 7945 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7965 0 obj << /K [ 16 ] /P 7946 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7967 0 obj << /K [ 14 ] /P 7944 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7969 0 obj << /K [ 12 ] /P 7942 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7968 0 obj << /K [ 13 ] /P 7943 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7961 0 obj << /K [ 20 ] /P 7950 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7960 0 obj << /K [ 21 ] /P 7951 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7962 0 obj << /K [ 19 ] /P 7949 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7964 0 obj << /K [ 17 ] /P 7947 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7963 0 obj << /K [ 18 ] /P 7948 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7976 0 obj << /K [ 5 ] /P 7935 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7975 0 obj << /K [ 6 ] /P 7936 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7977 0 obj << /K [ 4 ] /P 7934 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7979 0 obj << /K [ 2 ] /P 7932 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7978 0 obj << /K [ 3 ] /P 7933 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7971 0 obj << /K [ 10 ] /P 7940 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7970 0 obj << /K [ 11 ] /P 7941 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7972 0 obj << /K [ 9 ] /P 7939 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7974 0 obj << /K [ 7 ] /P 7937 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7973 0 obj << /K [ 8 ] /P 7938 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7946 0 obj << /K [ 7965 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7945 0 obj << /K [ 7966 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7947 0 obj << /K [ 7964 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7949 0 obj << /K [ 7962 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7948 0 obj << /K [ 7963 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7941 0 obj << /K [ 7970 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7940 0 obj << /K [ 7971 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7942 0 obj << /K [ 7969 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7944 0 obj << /K [ 7967 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7943 0 obj << /K [ 7968 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7956 0 obj << /K [ 25 ] /P 7955 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7955 0 obj << /K [ 7956 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7957 0 obj << /K [ 24 ] /P 7954 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7959 0 obj << /K [ 22 ] /P 7952 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7958 0 obj << /K [ 23 ] /P 7953 0 R /Pg 278 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7951 0 obj << /K [ 7960 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7950 0 obj << /K [ 7961 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7952 0 obj << /K [ 7959 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7954 0 obj << /K [ 7957 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7953 0 obj << /K [ 7958 0 R ] /P 2055 0 R /Pg 278 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7980 0 obj << /K [ 8029 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8007 0 obj << /K [ 24 ] /P 8002 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8006 0 obj << /K [ 25 ] /P 8003 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8008 0 obj << /K [ 23 ] /P 8001 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8010 0 obj << /K [ 21 ] /P 7999 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8009 0 obj << /K [ 22 ] /P 8000 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8002 0 obj << /K [ 8007 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8001 0 obj << /K [ 8008 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8003 0 obj << /K [ 8006 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8005 0 obj << /K [ 26 ] /P 8004 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8004 0 obj << /K [ 8005 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8017 0 obj << /K [ 14 ] /P 7992 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8016 0 obj << /K [ 15 ] /P 7993 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8018 0 obj << /K [ 13 ] /P 7991 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8020 0 obj << /K [ 11 ] /P 7989 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8019 0 obj << /K [ 12 ] /P 7990 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8012 0 obj << /K [ 19 ] /P 7997 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8011 0 obj << /K [ 20 ] /P 7998 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8013 0 obj << /K [ 18 ] /P 7996 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8015 0 obj << /K [ 16 ] /P 7994 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8014 0 obj << /K [ 17 ] /P 7995 0 R /Pg 270 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 7987 0 obj << /K [ 8022 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7986 0 obj << /K [ 8023 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7988 0 obj << /K [ 8021 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7990 0 obj << /K [ 8019 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7989 0 obj << /K [ 8020 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7982 0 obj << /K [ 8027 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7981 0 obj << /K [ 8028 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7983 0 obj << /K [ 8026 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7985 0 obj << /K [ 8024 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7984 0 obj << /K [ 8025 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7997 0 obj << /K [ 8012 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7996 0 obj << /K [ 8013 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7998 0 obj << /K [ 8011 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8000 0 obj << /K [ 8009 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7999 0 obj << /K [ 8010 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7992 0 obj << /K [ 8017 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7991 0 obj << /K [ 8018 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7993 0 obj << /K [ 8016 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7995 0 obj << /K [ 8014 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 7994 0 obj << /K [ 8015 0 R ] /P 2053 0 R /Pg 270 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8859 0 obj << /K [ 8860 0 R ] /P 8849 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8858 0 obj << /K [ 68 ] /P 8857 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8860 0 obj << /K [ 67 ] /P 8859 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8862 0 obj << /K [ 66 ] /P 8861 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8861 0 obj << /K [ 8862 0 R ] /P 8848 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8854 0 obj << /K [ 70 ] /P 8853 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8853 0 obj << /K [ 8854 0 R ] /P 8852 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8855 0 obj << /K [ 8856 0 R ] /P 8851 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8857 0 obj << /K [ 8858 0 R ] /P 8850 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8856 0 obj << /K [ 69 ] /P 8855 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8869 0 obj << /K [ 8873 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8868 0 obj << /K [ 8875 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8870 0 obj << /K [ 8871 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8872 0 obj << /K [ 64 ] /P 8871 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8871 0 obj << /K [ 8872 0 R ] /P 8870 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8864 0 obj << /K [ 65 ] /P 8863 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8863 0 obj << /K [ 8864 0 R ] /P 8847 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8865 0 obj << /K [ 8881 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8867 0 obj << /K [ 8877 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8866 0 obj << /K [ 8879 0 R ] /P 8826 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8839 0 obj << /K [ 8840 0 R ] /P 8832 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8838 0 obj << /K [ 75 ] /P 8837 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8840 0 obj << /K [ 74 ] /P 8839 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8842 0 obj << /K [ 73 ] /P 8841 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8841 0 obj << /K [ 8842 0 R ] /P 8831 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8834 0 obj << /K [ 8835 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8833 0 obj << /K [ 8837 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8835 0 obj << /K [ 8836 0 R ] /P 8834 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8837 0 obj << /K [ 8838 0 R ] /P 8833 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8836 0 obj << /K [ 76 ] /P 8835 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8849 0 obj << /K [ 8859 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8848 0 obj << /K [ 8861 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8850 0 obj << /K [ 8857 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8852 0 obj << /K [ 8853 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8851 0 obj << /K [ 8855 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8844 0 obj << /K [ 72 ] /P 8843 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8843 0 obj << /K [ 8844 0 R ] /P 8830 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8845 0 obj << /K [ 8846 0 R ] /P 8829 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8847 0 obj << /K [ 8863 0 R ] /P 8827 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8846 0 obj << /K [ 71 ] /P 8845 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8873 0 obj << /K [ 8874 0 R ] /P 8869 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8900 0 obj << /K [ 53 ] /P 8899 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8899 0 obj << /K [ 8900 0 R ] /P 8883 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8901 0 obj << /K [ 8917 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8903 0 obj << /K [ 8913 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8902 0 obj << /K [ 8915 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8895 0 obj << /K [ 8896 0 R ] /P 8885 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8894 0 obj << /K [ 56 ] /P 8893 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8896 0 obj << /K [ 55 ] /P 8895 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8898 0 obj << /K [ 54 ] /P 8897 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8897 0 obj << /K [ 8898 0 R ] /P 8884 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8910 0 obj << /K [ 51 ] /P 8909 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8909 0 obj << /K [ 8910 0 R ] /P 8905 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8911 0 obj << /K [ 8912 0 R ] /P 8904 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8913 0 obj << /K [ 8914 0 R ] /P 8903 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8912 0 obj << /K [ 50 ] /P 8911 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8905 0 obj << /K [ 8909 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8904 0 obj << /K [ 8911 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8906 0 obj << /K [ 8907 0 R ] /P 8824 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8908 0 obj << /K [ 52 ] /P 8907 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8907 0 obj << /K [ 8908 0 R ] /P 8906 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8880 0 obj << /K [ 60 ] /P 8879 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8879 0 obj << /K [ 8880 0 R ] /P 8866 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8881 0 obj << /K [ 8882 0 R ] /P 8865 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8883 0 obj << /K [ 8899 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8882 0 obj << /K [ 59 ] /P 8881 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8875 0 obj << /K [ 8876 0 R ] /P 8868 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8874 0 obj << /K [ 63 ] /P 8873 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8876 0 obj << /K [ 62 ] /P 8875 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8878 0 obj << /K [ 61 ] /P 8877 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8877 0 obj << /K [ 8878 0 R ] /P 8867 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8890 0 obj << /K [ 58 ] /P 8889 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8889 0 obj << /K [ 8890 0 R ] /P 8888 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8891 0 obj << /K [ 8892 0 R ] /P 8887 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8893 0 obj << /K [ 8894 0 R ] /P 8886 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8892 0 obj << /K [ 57 ] /P 8891 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8885 0 obj << /K [ 8895 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8884 0 obj << /K [ 8897 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8886 0 obj << /K [ 8893 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8888 0 obj << /K [ 8889 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8887 0 obj << /K [ 8891 0 R ] /P 8825 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8778 0 obj << /K [ 19 ] /P 8765 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8777 0 obj << /K [ 20 ] /P 8766 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8779 0 obj << /K [ 18 ] /P 8764 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8781 0 obj << /K [ 16 ] /P 8762 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8780 0 obj << /K [ 17 ] /P 8763 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8773 0 obj << /K [ 24 ] /P 8770 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8772 0 obj << /K [ 25 ] /P 8771 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8774 0 obj << /K [ 23 ] /P 8769 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8776 0 obj << /K [ 21 ] /P 8767 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8775 0 obj << /K [ 22 ] /P 8768 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8788 0 obj << /K [ 8803 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8787 0 obj << /K [ 8804 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8789 0 obj << /K [ 8802 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8791 0 obj << /K [ 8800 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8790 0 obj << /K [ 8801 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8783 0 obj << /K [ 14 ] /P 8760 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8782 0 obj << /K [ 15 ] /P 8761 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8784 0 obj << /K [ 13 ] /P 8759 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8786 0 obj << /K [ 11 ] /P 8757 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8785 0 obj << /K [ 12 ] /P 8758 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8758 0 obj << /K [ 8785 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8757 0 obj << /K [ 8786 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8759 0 obj << /K [ 8784 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8761 0 obj << /K [ 8782 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8760 0 obj << /K [ 8783 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8753 0 obj << /K [ 8756 0 R ] /P 1992 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8752 0 obj << /K [ 28 ] /P 8749 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8754 0 obj << /K [ 8755 0 R ] /P 1992 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8756 0 obj << /K [ 26 ] /P 8753 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8755 0 obj << /K [ 27 ] /P 8754 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8768 0 obj << /K [ 8775 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8767 0 obj << /K [ 8776 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8769 0 obj << /K [ 8774 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8771 0 obj << /K [ 8772 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8770 0 obj << /K [ 8773 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8763 0 obj << /K [ 8780 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8762 0 obj << /K [ 8781 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8764 0 obj << /K [ 8779 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8766 0 obj << /K [ 8777 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8765 0 obj << /K [ 8778 0 R ] /P 1991 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8792 0 obj << /K [ 8799 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8819 0 obj << /K [ 8995 0 R 8996 0 R 8997 0 R 8998 0 R 8999 0 R 9000 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8818 0 obj << /K [ 9013 0 R 9014 0 R 9015 0 R 9016 0 R 9017 0 R 9018 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8820 0 obj << /K [ 8977 0 R 8978 0 R 8979 0 R 8980 0 R 8981 0 R 8982 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8822 0 obj << /K [ 8939 0 R 8940 0 R 8941 0 R 8942 0 R 8943 0 R 8944 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8821 0 obj << /K [ 8959 0 R 8960 0 R 8961 0 R 8962 0 R 8963 0 R 8964 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8814 0 obj << /K [ 79 ] /P 8807 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8813 0 obj << /K [ 80 ] /P 8808 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8815 0 obj << /K [ 78 ] /P 8806 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8817 0 obj << /K [ 8818 0 R 8819 0 R 8820 0 R 8821 0 R 8822 0 R 8823 0 R 8824 0 R 8825 0 R 8826 0 R 8827 0 R 8828 0 R ] /P 1986 0 R /Pg 139 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 8816 0 obj << /K [ 77 ] /P 8805 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8829 0 obj << /K [ 8845 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8828 0 obj << /K [ 8829 0 R 8830 0 R 8831 0 R 8832 0 R 8833 0 R 8834 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8830 0 obj << /K [ 8843 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8832 0 obj << /K [ 8839 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8831 0 obj << /K [ 8841 0 R ] /P 8828 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8824 0 obj << /K [ 8901 0 R 8902 0 R 8903 0 R 8904 0 R 8905 0 R 8906 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8823 0 obj << /K [ 8919 0 R 8920 0 R 8921 0 R 8922 0 R 8923 0 R 8924 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8825 0 obj << /K [ 8883 0 R 8884 0 R 8885 0 R 8886 0 R 8887 0 R 8888 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8827 0 obj << /K [ 8847 0 R 8848 0 R 8849 0 R 8850 0 R 8851 0 R 8852 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8826 0 obj << /K [ 8865 0 R 8866 0 R 8867 0 R 8868 0 R 8869 0 R 8870 0 R ] /P 8817 0 R /Pg 139 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 8799 0 obj << /K [ 7 ] /P 8792 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8798 0 obj << /K [ 8 ] /P 8793 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8800 0 obj << /K [ 6 ] /P 8791 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8802 0 obj << /K [ 4 ] /P 8789 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8801 0 obj << /K [ 5 ] /P 8790 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8794 0 obj << /K [ 8797 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8793 0 obj << /K [ 8798 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8795 0 obj << /K [ 8796 0 R ] /P 1990 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8797 0 obj << /K [ 9 ] /P 8794 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8796 0 obj << /K [ 10 ] /P 8795 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8809 0 obj << /K [ 8812 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8808 0 obj << /K [ 8813 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8810 0 obj << /K [ 8811 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8812 0 obj << /K [ 81 ] /P 8809 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8811 0 obj << /K [ 82 ] /P 8810 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8804 0 obj << /K [ 2 ] /P 8787 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8803 0 obj << /K [ 3 ] /P 8788 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8805 0 obj << /K [ 8816 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8807 0 obj << /K [ 8814 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8806 0 obj << /K [ 8815 0 R ] /P 1987 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8914 0 obj << /K [ 49 ] /P 8913 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9022 0 obj << /K [ 13 ] /P 9021 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9021 0 obj << /K [ 9022 0 R ] /P 9017 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9023 0 obj << /K [ 9024 0 R ] /P 9016 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9025 0 obj << /K [ 9026 0 R ] /P 9015 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9024 0 obj << /K [ 12 ] /P 9023 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9017 0 obj << /K [ 9021 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9016 0 obj << /K [ 9023 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9018 0 obj << /K [ 9019 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9020 0 obj << /K [ 14 ] /P 9019 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9019 0 obj << /K [ 9020 0 R ] /P 9018 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9032 0 obj << /K [ 8 ] /P 9031 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9031 0 obj << /K [ 9032 0 R ] /P 1985 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9033 0 obj << /K [ 9044 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9035 0 obj << /K [ 9042 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9034 0 obj << /K [ 9043 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9027 0 obj << /K [ 9028 0 R ] /P 9014 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9026 0 obj << /K [ 11 ] /P 9025 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9028 0 obj << /K [ 10 ] /P 9027 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9030 0 obj << /K [ 9 ] /P 9029 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9029 0 obj << /K [ 9030 0 R ] /P 9013 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9002 0 obj << /K [ 20 ] /P 9001 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9001 0 obj << /K [ 9002 0 R ] /P 9000 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9003 0 obj << /K [ 9004 0 R ] /P 8999 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9005 0 obj << /K [ 9006 0 R ] /P 8998 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9004 0 obj << /K [ 19 ] /P 9003 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8997 0 obj << /K [ 9007 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8996 0 obj << /K [ 9009 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8998 0 obj << /K [ 9005 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9000 0 obj << /K [ 9001 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8999 0 obj << /K [ 9003 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9012 0 obj << /K [ 15 ] /P 9011 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9011 0 obj << /K [ 9012 0 R ] /P 8995 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9013 0 obj << /K [ 9029 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9015 0 obj << /K [ 9025 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9014 0 obj << /K [ 9027 0 R ] /P 8818 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 9007 0 obj << /K [ 9008 0 R ] /P 8997 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9006 0 obj << /K [ 18 ] /P 9005 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9008 0 obj << /K [ 17 ] /P 9007 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9010 0 obj << /K [ 16 ] /P 9009 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9009 0 obj << /K [ 9010 0 R ] /P 8996 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9036 0 obj << /K [ 9041 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9063 0 obj << /K [ 9076 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9062 0 obj << /K [ 9077 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9064 0 obj << /K [ 9075 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9066 0 obj << /K [ 9073 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9065 0 obj << /K [ 9074 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9058 0 obj << /K [ 9081 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9057 0 obj << /K [ 9082 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9059 0 obj << /K [ 9080 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9061 0 obj << /K [ 9078 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9060 0 obj << /K [ 9079 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9073 0 obj << /K [ 19 ] /P 9066 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9072 0 obj << /K [ 20 ] /P 9067 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9074 0 obj << /K [ 18 ] /P 9065 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9076 0 obj << /K [ 16 ] /P 9063 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9075 0 obj << /K [ 17 ] /P 9064 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9068 0 obj << /K [ 9071 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9067 0 obj << /K [ 9072 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9069 0 obj << /K [ 9070 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9071 0 obj << /K [ 21 ] /P 9068 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9070 0 obj << /K [ 22 ] /P 9069 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9043 0 obj << /K [ 3 ] /P 9034 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9042 0 obj << /K [ 4 ] /P 9035 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9044 0 obj << /K [ 2 ] /P 9033 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9046 0 obj << /K [ 24 ] /P 9045 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9045 0 obj << /K [ 9046 0 R ] /P 1982 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9038 0 obj << /K [ 9039 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9037 0 obj << /K [ 9040 0 R ] /P 1984 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9039 0 obj << /K [ 7 ] /P 9038 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9041 0 obj << /K [ 5 ] /P 9036 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9040 0 obj << /K [ 6 ] /P 9037 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9053 0 obj << /K [ 9086 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9052 0 obj << /K [ 9087 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9054 0 obj << /K [ 9085 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9056 0 obj << /K [ 9083 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9055 0 obj << /K [ 9084 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9048 0 obj << /K [ 23 ] /P 9047 0 R /Pg 131 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 9047 0 obj << /K [ 9048 0 R ] /P 1981 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9049 0 obj << /K [ 9090 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9051 0 obj << /K [ 9088 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 9050 0 obj << /K [ 9089 0 R ] /P 1980 0 R /Pg 131 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8941 0 obj << /K [ 8953 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8940 0 obj << /K [ 8955 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8942 0 obj << /K [ 8951 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8944 0 obj << /K [ 8945 0 R 8946 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8943 0 obj << /K [ 8949 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8936 0 obj << /K [ 41 ] /P 8935 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8935 0 obj << /K [ 8936 0 R ] /P 8920 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8937 0 obj << /K [ 8938 0 R ] /P 8919 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8939 0 obj << /K [ 8957 0 R ] /P 8822 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8938 0 obj << /K [ 40 ] /P 8937 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8951 0 obj << /K [ 8952 0 R ] /P 8942 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8950 0 obj << /K [ 37 ] /P 8949 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8952 0 obj << /K [ 36 ] /P 8951 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8954 0 obj << /K [ 35 ] /P 8953 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8953 0 obj << /K [ 8954 0 R ] /P 8941 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8946 0 obj << /K [ 8947 0 R ] /P 8944 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8945 0 obj << /K [ 8948 0 R ] /P 8944 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8947 0 obj << /K [ 39 ] /P 8946 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8949 0 obj << /K [ 8950 0 R ] /P 8943 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8948 0 obj << /K [ 38 ] /P 8945 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8921 0 obj << /K [ 8933 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8920 0 obj << /K [ 8935 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8922 0 obj << /K [ 8929 0 R 8930 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8924 0 obj << /K [ 8925 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8923 0 obj << /K [ 8927 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8916 0 obj << /K [ 48 ] /P 8915 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8915 0 obj << /K [ 8916 0 R ] /P 8902 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8917 0 obj << /K [ 8918 0 R ] /P 8901 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8919 0 obj << /K [ 8937 0 R ] /P 8823 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8918 0 obj << /K [ 47 ] /P 8917 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8931 0 obj << /K [ 44 ] /P 8930 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8930 0 obj << /K [ 8931 0 R ] /P 8922 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8932 0 obj << /K [ 43 ] /P 8929 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8934 0 obj << /K [ 42 ] /P 8933 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8933 0 obj << /K [ 8934 0 R ] /P 8921 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8926 0 obj << /K [ 46 ] /P 8925 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8925 0 obj << /K [ 8926 0 R ] /P 8924 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8927 0 obj << /K [ 8928 0 R ] /P 8923 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8929 0 obj << /K [ 8932 0 R ] /P 8922 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8928 0 obj << /K [ 45 ] /P 8927 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8955 0 obj << /K [ 8956 0 R ] /P 8940 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8982 0 obj << /K [ 8983 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8981 0 obj << /K [ 8985 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8983 0 obj << /K [ 8984 0 R ] /P 8982 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8985 0 obj << /K [ 8986 0 R ] /P 8981 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8984 0 obj << /K [ 26 ] /P 8983 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8977 0 obj << /K [ 8993 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8976 0 obj << /K [ 27 ] /P 8975 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8978 0 obj << /K [ 8991 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8980 0 obj << /K [ 8987 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8979 0 obj << /K [ 8989 0 R ] /P 8820 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8992 0 obj << /K [ 22 ] /P 8991 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8991 0 obj << /K [ 8992 0 R ] /P 8978 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8993 0 obj << /K [ 8994 0 R ] /P 8977 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8995 0 obj << /K [ 9011 0 R ] /P 8819 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8994 0 obj << /K [ 21 ] /P 8993 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8987 0 obj << /K [ 8988 0 R ] /P 8980 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8986 0 obj << /K [ 25 ] /P 8985 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8988 0 obj << /K [ 24 ] /P 8987 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8990 0 obj << /K [ 23 ] /P 8989 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8989 0 obj << /K [ 8990 0 R ] /P 8979 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8962 0 obj << /K [ 8969 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8961 0 obj << /K [ 8971 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8963 0 obj << /K [ 8967 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8965 0 obj << /K [ 8966 0 R ] /P 8964 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8964 0 obj << /K [ 8965 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8957 0 obj << /K [ 8958 0 R ] /P 8939 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8956 0 obj << /K [ 34 ] /P 8955 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8958 0 obj << /K [ 33 ] /P 8957 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8960 0 obj << /K [ 8973 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8959 0 obj << /K [ 8975 0 R ] /P 8821 0 R /Pg 139 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 8972 0 obj << /K [ 29 ] /P 8971 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8971 0 obj << /K [ 8972 0 R ] /P 8961 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8973 0 obj << /K [ 8974 0 R ] /P 8960 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8975 0 obj << /K [ 8976 0 R ] /P 8959 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8974 0 obj << /K [ 28 ] /P 8973 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8967 0 obj << /K [ 8968 0 R ] /P 8963 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8966 0 obj << /K [ 32 ] /P 8965 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8968 0 obj << /K [ 31 ] /P 8967 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8970 0 obj << /K [ 30 ] /P 8969 0 R /Pg 139 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8969 0 obj << /K [ 8970 0 R ] /P 8962 0 R /Pg 139 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8534 0 obj << /K [ 8567 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8533 0 obj << /K [ 8568 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8535 0 obj << /K [ 8566 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8537 0 obj << /K [ 8564 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8536 0 obj << /K [ 8565 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8529 0 obj << /K [ 8572 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8528 0 obj << /K [ 8573 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8530 0 obj << /K [ 8571 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8532 0 obj << /K [ 8569 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8531 0 obj << /K [ 8570 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8544 0 obj << /K [ 8557 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8543 0 obj << /K [ 8558 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8545 0 obj << /K [ 8556 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8547 0 obj << /K [ 8554 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8546 0 obj << /K [ 8555 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8539 0 obj << /K [ 8562 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8538 0 obj << /K [ 8563 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8540 0 obj << /K [ 8561 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8542 0 obj << /K [ 8559 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8541 0 obj << /K [ 8560 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8514 0 obj << /K [ 10 ] /P 8479 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8513 0 obj << /K [ 11 ] /P 8480 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8515 0 obj << /K [ 9 ] /P 8478 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8517 0 obj << /K [ 7 ] /P 8476 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8516 0 obj << /K [ 8 ] /P 8477 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8509 0 obj << /K [ 15 ] /P 8484 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8508 0 obj << /K [ 16 ] /P 8485 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8510 0 obj << /K [ 14 ] /P 8483 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8512 0 obj << /K [ 12 ] /P 8481 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8511 0 obj << /K [ 13 ] /P 8482 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8524 0 obj << /K [ 8577 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8523 0 obj << /K [ 8578 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8525 0 obj << /K [ 8576 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8527 0 obj << /K [ 8574 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8526 0 obj << /K [ 8575 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8519 0 obj << /K [ 5 ] /P 8474 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8518 0 obj << /K [ 6 ] /P 8475 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8520 0 obj << /K [ 4 ] /P 8473 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8522 0 obj << /K [ 2 ] /P 8471 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8521 0 obj << /K [ 3 ] /P 8472 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8548 0 obj << /K [ 8553 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8575 0 obj << /K [ 5 ] /P 8526 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8574 0 obj << /K [ 6 ] /P 8527 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8576 0 obj << /K [ 4 ] /P 8525 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8578 0 obj << /K [ 2 ] /P 8523 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8577 0 obj << /K [ 3 ] /P 8524 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8570 0 obj << /K [ 10 ] /P 8531 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8569 0 obj << /K [ 11 ] /P 8532 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8571 0 obj << /K [ 9 ] /P 8530 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8573 0 obj << /K [ 7 ] /P 8528 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8572 0 obj << /K [ 8 ] /P 8529 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8585 0 obj << /K [ 8610 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8584 0 obj << /K [ 8611 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8586 0 obj << /K [ 8609 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8588 0 obj << /K [ 8607 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8587 0 obj << /K [ 8608 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8580 0 obj << /K [ 8615 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8579 0 obj << /K [ 8616 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8581 0 obj << /K [ 8614 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8583 0 obj << /K [ 8612 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8582 0 obj << /K [ 8613 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8555 0 obj << /K [ 25 ] /P 8546 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8554 0 obj << /K [ 26 ] /P 8547 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8556 0 obj << /K [ 24 ] /P 8545 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8558 0 obj << /K [ 22 ] /P 8543 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8557 0 obj << /K [ 23 ] /P 8544 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8550 0 obj << /K [ 8551 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8549 0 obj << /K [ 8552 0 R ] /P 2007 0 R /Pg 178 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8551 0 obj << /K [ 29 ] /P 8550 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8553 0 obj << /K [ 27 ] /P 8548 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8552 0 obj << /K [ 28 ] /P 8549 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8565 0 obj << /K [ 15 ] /P 8536 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8564 0 obj << /K [ 16 ] /P 8537 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8566 0 obj << /K [ 14 ] /P 8535 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8568 0 obj << /K [ 12 ] /P 8533 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8567 0 obj << /K [ 13 ] /P 8534 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8560 0 obj << /K [ 20 ] /P 8541 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8559 0 obj << /K [ 21 ] /P 8542 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8561 0 obj << /K [ 19 ] /P 8540 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8563 0 obj << /K [ 17 ] /P 8538 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8562 0 obj << /K [ 18 ] /P 8539 0 R /Pg 178 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8453 0 obj << /K [ 8464 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8452 0 obj << /K [ 8465 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8454 0 obj << /K [ 8463 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8456 0 obj << /K [ 8461 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8455 0 obj << /K [ 8462 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8448 0 obj << /K [ 8469 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8447 0 obj << /K [ 8470 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8449 0 obj << /K [ 8468 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8451 0 obj << /K [ 8466 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8450 0 obj << /K [ 8467 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8463 0 obj << /K [ 9 ] /P 8454 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8462 0 obj << /K [ 10 ] /P 8455 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8464 0 obj << /K [ 8 ] /P 8453 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8466 0 obj << /K [ 6 ] /P 8451 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8465 0 obj << /K [ 7 ] /P 8452 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8458 0 obj << /K [ 8459 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8457 0 obj << /K [ 8460 0 R ] /P 2011 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8459 0 obj << /K [ 13 ] /P 8458 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8461 0 obj << /K [ 11 ] /P 8456 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8460 0 obj << /K [ 12 ] /P 8457 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8433 0 obj << /K [ 8 ] /P 8420 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8432 0 obj << /K [ 9 ] /P 8421 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8434 0 obj << /K [ 7 ] /P 8419 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8436 0 obj << /K [ 5 ] /P 8417 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8435 0 obj << /K [ 6 ] /P 8418 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8428 0 obj << /K [ 13 ] /P 8425 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8427 0 obj << /K [ 14 ] /P 8426 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8429 0 obj << /K [ 12 ] /P 8424 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8431 0 obj << /K [ 10 ] /P 8422 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8430 0 obj << /K [ 11 ] /P 8423 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8443 0 obj << /K [ 16 ] /P 8442 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8442 0 obj << /K [ 8443 0 R ] /P 2014 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8444 0 obj << /A [ << /BBox [ 243.85 226.08 961.2 715.68 ] /Height 489.59 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 15 ] /P 2013 0 R /Pg 194 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 8446 0 obj << /K [ 14 ] /P 8445 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8445 0 obj << /K [ 8446 0 R ] /P 2012 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8438 0 obj << /K [ 3 ] /P 8415 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8437 0 obj << /K [ 4 ] /P 8416 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8439 0 obj << /K [ 2 ] /P 8414 0 R /Pg 203 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8441 0 obj << /K [ 17 ] /P 8440 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8440 0 obj << /K [ 8441 0 R ] /P 2015 0 R /Pg 194 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8467 0 obj << /K [ 5 ] /P 8450 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8494 0 obj << /K [ 8499 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8493 0 obj << /K [ 8500 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8495 0 obj << /K [ 8498 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8497 0 obj << /K [ 27 ] /P 8496 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8496 0 obj << /K [ 8497 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8489 0 obj << /K [ 8504 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8488 0 obj << /K [ 8505 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8490 0 obj << /K [ 8503 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8492 0 obj << /K [ 8501 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8491 0 obj << /K [ 8502 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8504 0 obj << /K [ 20 ] /P 8489 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8503 0 obj << /K [ 21 ] /P 8490 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8505 0 obj << /K [ 19 ] /P 8488 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8507 0 obj << /K [ 17 ] /P 8486 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8506 0 obj << /K [ 18 ] /P 8487 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8499 0 obj << /K [ 25 ] /P 8494 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8498 0 obj << /K [ 26 ] /P 8495 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8500 0 obj << /K [ 24 ] /P 8493 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8502 0 obj << /K [ 22 ] /P 8491 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8501 0 obj << /K [ 23 ] /P 8492 0 R /Pg 186 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8474 0 obj << /K [ 8519 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8473 0 obj << /K [ 8520 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8475 0 obj << /K [ 8518 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8477 0 obj << /K [ 8516 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8476 0 obj << /K [ 8517 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8469 0 obj << /K [ 3 ] /P 8448 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8468 0 obj << /K [ 4 ] /P 8449 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8470 0 obj << /K [ 2 ] /P 8447 0 R /Pg 194 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8472 0 obj << /K [ 8521 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8471 0 obj << /K [ 8522 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8484 0 obj << /K [ 8509 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8483 0 obj << /K [ 8510 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8485 0 obj << /K [ 8508 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8487 0 obj << /K [ 8506 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8486 0 obj << /K [ 8507 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8479 0 obj << /K [ 8514 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8478 0 obj << /K [ 8515 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8480 0 obj << /K [ 8513 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8482 0 obj << /K [ 8511 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8481 0 obj << /K [ 8512 0 R ] /P 2009 0 R /Pg 186 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8589 0 obj << /K [ 8606 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8697 0 obj << /K [ 8742 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8696 0 obj << /K [ 8743 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8698 0 obj << /K [ 8741 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8700 0 obj << /K [ 8739 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8699 0 obj << /K [ 8740 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8692 0 obj << /K [ 8747 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8691 0 obj << /K [ 8748 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8693 0 obj << /K [ 8746 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8695 0 obj << /K [ 8744 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8694 0 obj << /K [ 8745 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8707 0 obj << /K [ 8732 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8706 0 obj << /K [ 8733 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8708 0 obj << /K [ 8731 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8710 0 obj << /K [ 8729 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8709 0 obj << /K [ 8730 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8702 0 obj << /K [ 8737 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8701 0 obj << /K [ 8738 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8703 0 obj << /K [ 8736 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8705 0 obj << /K [ 8734 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8704 0 obj << /K [ 8735 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8677 0 obj << /K [ 11 ] /P 8642 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8676 0 obj << /K [ 12 ] /P 8643 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8678 0 obj << /K [ 10 ] /P 8641 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8680 0 obj << /K [ 8 ] /P 8639 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8679 0 obj << /K [ 9 ] /P 8640 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8672 0 obj << /K [ 16 ] /P 8647 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8671 0 obj << /K [ 17 ] /P 8648 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8673 0 obj << /K [ 15 ] /P 8646 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8675 0 obj << /K [ 13 ] /P 8644 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8674 0 obj << /K [ 14 ] /P 8645 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8687 0 obj << /K [ 5 ] /P 8686 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8686 0 obj << /K [ 8687 0 R ] /P 1999 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8688 0 obj << /K [ 4 ] /P 8685 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8690 0 obj << /K [ 2 ] /P 8683 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8689 0 obj << /K [ 3 ] /P 8684 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8682 0 obj << /K [ 6 ] /P 8637 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8681 0 obj << /K [ 7 ] /P 8638 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8683 0 obj << /K [ 8690 0 R ] /P 1999 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8685 0 obj << /K [ 8688 0 R ] /P 1999 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8684 0 obj << /K [ 8689 0 R ] /P 1999 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8711 0 obj << /K [ 8728 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8738 0 obj << /K [ 12 ] /P 8701 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8737 0 obj << /K [ 13 ] /P 8702 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8739 0 obj << /K [ 11 ] /P 8700 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8741 0 obj << /K [ 9 ] /P 8698 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8740 0 obj << /K [ 10 ] /P 8699 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8733 0 obj << /K [ 17 ] /P 8706 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8732 0 obj << /K [ 18 ] /P 8707 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8734 0 obj << /K [ 16 ] /P 8705 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8736 0 obj << /K [ 14 ] /P 8703 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8735 0 obj << /K [ 15 ] /P 8704 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8748 0 obj << /K [ 2 ] /P 8691 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8747 0 obj << /K [ 3 ] /P 8692 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8749 0 obj << /K [ 8752 0 R ] /P 1993 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8751 0 obj << /K [ 29 ] /P 8750 0 R /Pg 147 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8750 0 obj << /K [ 8751 0 R ] /P 1993 0 R /Pg 147 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8743 0 obj << /K [ 7 ] /P 8696 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8742 0 obj << /K [ 8 ] /P 8697 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8744 0 obj << /K [ 6 ] /P 8695 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8746 0 obj << /K [ 4 ] /P 8693 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8745 0 obj << /K [ 5 ] /P 8694 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8718 0 obj << /K [ 8721 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8717 0 obj << /K [ 8722 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8719 0 obj << /K [ 8720 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8721 0 obj << /K [ 29 ] /P 8718 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8720 0 obj << /K [ 30 ] /P 8719 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8713 0 obj << /K [ 8726 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8712 0 obj << /K [ 8727 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8714 0 obj << /K [ 8725 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8716 0 obj << /K [ 8723 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8715 0 obj << /K [ 8724 0 R ] /P 1996 0 R /Pg 155 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8728 0 obj << /K [ 22 ] /P 8711 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8727 0 obj << /K [ 23 ] /P 8712 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8729 0 obj << /K [ 21 ] /P 8710 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8731 0 obj << /K [ 19 ] /P 8708 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8730 0 obj << /K [ 20 ] /P 8709 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8723 0 obj << /K [ 27 ] /P 8716 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8722 0 obj << /K [ 28 ] /P 8717 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8724 0 obj << /K [ 26 ] /P 8715 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8726 0 obj << /K [ 24 ] /P 8713 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8725 0 obj << /K [ 25 ] /P 8714 0 R /Pg 155 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8616 0 obj << /K [ 12 ] /P 8579 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8615 0 obj << /K [ 13 ] /P 8580 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8617 0 obj << /K [ 8636 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8619 0 obj << /K [ 8634 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8618 0 obj << /K [ 8635 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8611 0 obj << /K [ 17 ] /P 8584 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8610 0 obj << /K [ 18 ] /P 8585 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8612 0 obj << /K [ 16 ] /P 8583 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8614 0 obj << /K [ 14 ] /P 8581 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8613 0 obj << /K [ 15 ] /P 8582 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8626 0 obj << /K [ 8627 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8625 0 obj << /K [ 8628 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8627 0 obj << /K [ 11 ] /P 8626 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8629 0 obj << /K [ 9 ] /P 8624 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8628 0 obj << /K [ 10 ] /P 8625 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8621 0 obj << /K [ 8632 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8620 0 obj << /K [ 8633 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8622 0 obj << /K [ 8631 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8624 0 obj << /K [ 8629 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8623 0 obj << /K [ 8630 0 R ] /P 2003 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8596 0 obj << /K [ 8599 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8595 0 obj << /K [ 8600 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8597 0 obj << /K [ 8598 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8599 0 obj << /K [ 29 ] /P 8596 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8598 0 obj << /K [ 30 ] /P 8597 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8591 0 obj << /K [ 8604 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8590 0 obj << /K [ 8605 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8592 0 obj << /K [ 8603 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8594 0 obj << /K [ 8601 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8593 0 obj << /K [ 8602 0 R ] /P 2004 0 R /Pg 170 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8606 0 obj << /K [ 22 ] /P 8589 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8605 0 obj << /K [ 23 ] /P 8590 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8607 0 obj << /K [ 21 ] /P 8588 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8609 0 obj << /K [ 19 ] /P 8586 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8608 0 obj << /K [ 20 ] /P 8587 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8601 0 obj << /K [ 27 ] /P 8594 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8600 0 obj << /K [ 28 ] /P 8595 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8602 0 obj << /K [ 26 ] /P 8593 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8604 0 obj << /K [ 24 ] /P 8591 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8603 0 obj << /K [ 25 ] /P 8592 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8630 0 obj << /K [ 8 ] /P 8623 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8657 0 obj << /K [ 8662 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8656 0 obj << /K [ 8663 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8658 0 obj << /K [ 8661 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8660 0 obj << /K [ 28 ] /P 8659 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8659 0 obj << /K [ 8660 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8652 0 obj << /K [ 8667 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8651 0 obj << /K [ 8668 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8653 0 obj << /K [ 8666 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8655 0 obj << /K [ 8664 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8654 0 obj << /K [ 8665 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8667 0 obj << /K [ 21 ] /P 8652 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8666 0 obj << /K [ 22 ] /P 8653 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8668 0 obj << /K [ 20 ] /P 8651 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8670 0 obj << /K [ 18 ] /P 8649 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8669 0 obj << /K [ 19 ] /P 8650 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8662 0 obj << /K [ 26 ] /P 8657 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8661 0 obj << /K [ 27 ] /P 8658 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8663 0 obj << /K [ 25 ] /P 8656 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8665 0 obj << /K [ 23 ] /P 8654 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8664 0 obj << /K [ 24 ] /P 8655 0 R /Pg 163 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8637 0 obj << /K [ 8682 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8636 0 obj << /K [ 2 ] /P 8617 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8638 0 obj << /K [ 8681 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8640 0 obj << /K [ 8679 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8639 0 obj << /K [ 8680 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8632 0 obj << /K [ 6 ] /P 8621 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8631 0 obj << /K [ 7 ] /P 8622 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8633 0 obj << /K [ 5 ] /P 8620 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8635 0 obj << /K [ 3 ] /P 8618 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8634 0 obj << /K [ 4 ] /P 8619 0 R /Pg 170 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 8647 0 obj << /K [ 8672 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8646 0 obj << /K [ 8673 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8648 0 obj << /K [ 8671 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8650 0 obj << /K [ 8669 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8649 0 obj << /K [ 8670 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8642 0 obj << /K [ 8677 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8641 0 obj << /K [ 8678 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8643 0 obj << /K [ 8676 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8645 0 obj << /K [ 8674 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 8644 0 obj << /K [ 8675 0 R ] /P 2000 0 R /Pg 163 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2301 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 618 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2300 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 618 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2303 0 obj << /K [ 3939 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 618 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2302 0 obj << /K [ 3941 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 618 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2297 0 obj << /K [ 4313 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 610 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2296 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 610 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2299 0 obj << /K [ 4150 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 610 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2298 0 obj << /K [ 4152 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 610 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2309 0 obj << /K [ 3808 0 R 3809 0 R 3810 0 R 3811 0 R 3812 0 R 3813 0 R 3814 0 R 3815 0 R 3816 0 R 3817 0 R 3818 0 R 3819 0 R 3820 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 634 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2308 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 634 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2311 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2310 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2305 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 626 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2304 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 626 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2307 0 obj << /K [ 3834 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 626 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2306 0 obj << /K [ 3836 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 626 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2295 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 610 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2284 0 obj << /K [ 4459 0 R 4460 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2283 0 obj << /K [ 4463 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2286 0 obj << /K [ 4400 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2285 0 obj << /K [ 4457 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2280 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2279 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2282 0 obj << /K [ 4516 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2281 0 obj << /K [ 4518 0 R 4519 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2292 0 obj << /K [ 4321 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2291 0 obj << /K [ 4394 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2294 0 obj << /K [ 4315 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2293 0 obj << /K [ 4317 0 R 4318 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2288 0 obj << /K [ 4396 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2287 0 obj << /K [ 4398 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 594 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2290 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2289 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 602 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2312 0 obj << /K [ 3806 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2335 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 674 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2334 0 obj << /K [ 3003 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2337 0 obj << /K [ 3001 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 674 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2336 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 674 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2331 0 obj << /K [ 3009 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2330 0 obj << /K [ 3011 0 R 3012 0 R 3013 0 R 3014 0 R 3015 0 R 3016 0 R 3017 0 R 3018 0 R 3019 0 R 3020 0 R 3021 0 R 3022 0 R 3023 0 R 3024 0 R 3025 0 R 3026 0 R 3027 0 R 3028 0 R 3029 0 R 3030 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2333 0 obj << /K [ 3005 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2332 0 obj << /K [ 3007 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2343 0 obj << /K [ 2510 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 682 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2342 0 obj << /K [ 2511 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 682 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2345 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 692 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2344 0 obj << /K [ 2509 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 682 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2339 0 obj << /K [ 2584 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 674 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2338 0 obj << /K [ 2586 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 674 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2341 0 obj << /K [ 2580 0 R 2581 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 682 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2340 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 682 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2329 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2318 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2317 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2320 0 obj << /K [ 3426 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2319 0 obj << /K [ 3645 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2314 0 obj << /K [ 3651 0 R 3652 0 R 3653 0 R 3654 0 R 3655 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2313 0 obj << /K [ 3661 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2316 0 obj << /K [ 3647 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2315 0 obj << /K [ 3649 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 642 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2326 0 obj << /K [ 3053 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 658 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2325 0 obj << /K [ 3406 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 658 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2328 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 666 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2327 0 obj << /K [ 3051 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 658 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2322 0 obj << /K [ 3410 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2321 0 obj << /K [ 3412 0 R 3413 0 R 3414 0 R 3415 0 R 3416 0 R 3417 0 R 3418 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 650 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2324 0 obj << /K [ 3408 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 658 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2323 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 658 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2234 0 obj << /K [ 5064 0 R 5065 0 R 5066 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2233 0 obj << /K [ 5070 0 R 5071 0 R 5072 0 R 5073 0 R 5074 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2236 0 obj << /K [ 5046 0 R 5047 0 R 5048 0 R 5049 0 R 5050 0 R 5051 0 R 5052 0 R 5053 0 R 5054 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2235 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2230 0 obj << /K [ 5106 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2229 0 obj << /K [ 5107 0 R 5108 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2232 0 obj << /K [ 5080 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2231 0 obj << /K [ 5102 0 R 5103 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2242 0 obj << /K [ 5034 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2241 0 obj << /K [ 5036 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2244 0 obj << /K [ 4962 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2243 0 obj << /K [ 5032 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2238 0 obj << /K [ 5042 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2237 0 obj << /K [ 5044 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2240 0 obj << /K [ 5038 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2239 0 obj << /K [ 5040 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2228 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 522 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2217 0 obj << /K [ 5284 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2216 0 obj << /K [ 5286 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2219 0 obj << /K [ 5280 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2218 0 obj << /K [ 5282 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2213 0 obj << /K [ 5297 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2212 0 obj << /K [ 5299 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2215 0 obj << /K [ 5287 0 R 5288 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2214 0 obj << /K [ 5291 0 R 5292 0 R 5293 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2225 0 obj << /K [ 5237 0 R 5238 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2224 0 obj << /K [ 5241 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2227 0 obj << /K [ 5111 0 R 5112 0 R 5113 0 R 5114 0 R 5115 0 R 5116 0 R 5117 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2226 0 obj << /K [ 5125 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2221 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2220 0 obj << /K [ 5278 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2223 0 obj << /K [ 5262 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2222 0 obj << /K [ 5264 0 R 5265 0 R 5266 0 R 5267 0 R 5268 0 R 5269 0 R 5270 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 514 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2245 0 obj << /K [ 4954 0 R 4955 0 R 4956 0 R 4957 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 531 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2268 0 obj << /K [ 4625 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2267 0 obj << /K [ 4694 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2270 0 obj << /K [ 4621 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2269 0 obj << /K [ 4623 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2264 0 obj << /K [ 4733 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2263 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2266 0 obj << /K [ 4696 0 R 4697 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2265 0 obj << /K [ 4700 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2276 0 obj << /K [ 4532 0 R 4533 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2275 0 obj << /K [ 4536 0 R 4537 0 R 4538 0 R 4539 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2278 0 obj << /K [ 4522 0 R 4523 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2277 0 obj << /K [ 4526 0 R 4527 0 R 4528 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2272 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2271 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2274 0 obj << /K [ 4544 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2273 0 obj << /K [ 4619 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 586 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2262 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 578 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2251 0 obj << /K [ 4869 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 554 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2250 0 obj << /K [ 4871 0 R 4872 0 R 4873 0 R 4874 0 R 4875 0 R 4876 0 R 4877 0 R 4878 0 R 4879 0 R 4880 0 R 4881 0 R 4882 0 R 4883 0 R 4884 0 R 4885 0 R 4886 0 R 4887 0 R 4888 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 547 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2253 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 562 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2252 0 obj << /K [ 4859 0 R 4860 0 R 4861 0 R 4862 0 R 4863 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 554 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2247 0 obj << /K [ 4922 0 R 4923 0 R 4924 0 R 4925 0 R 4926 0 R 4927 0 R 4928 0 R 4929 0 R 4930 0 R 4931 0 R 4932 0 R 4933 0 R 4934 0 R 4935 0 R 4936 0 R 4937 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 539 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2246 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 539 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2249 0 obj << /K [ 4916 0 R 4917 0 R 4918 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 547 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2248 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 547 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2259 0 obj << /K [ 4741 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2258 0 obj << /K [ 4794 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2261 0 obj << /K [ 4735 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2260 0 obj << /K [ 4737 0 R 4738 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2255 0 obj << /K [ 4804 0 R 4805 0 R 4806 0 R 4807 0 R 4808 0 R 4809 0 R 4810 0 R 4811 0 R 4812 0 R 4813 0 R 4814 0 R 4815 0 R 4816 0 R 4817 0 R 4818 0 R 4819 0 R 4820 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 562 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2254 0 obj << /K [ 4853 0 R 4854 0 R 4855 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 562 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2257 0 obj << /K [ 4796 0 R 4797 0 R 4798 0 R 4799 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2256 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 570 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2346 0 obj << /K [ 2503 0 R 2504 0 R 2505 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 692 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2436 0 obj << /K [ 2469 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2435 0 obj << /K [ 2470 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2438 0 obj << /K [ 2467 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2437 0 obj << /K [ 2468 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2432 0 obj << /K [ 2 ] /P 2429 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2431 0 obj << /K [ 3 ] /P 2430 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2434 0 obj << /K [ 0 ] /P 2433 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2433 0 obj << /K [ 2434 0 R ] /P 2352 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2444 0 obj << /K [ 2461 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2443 0 obj << /K [ 2462 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2446 0 obj << /K [ 2459 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2445 0 obj << /K [ 2460 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2440 0 obj << /K [ 2465 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2439 0 obj << /K [ 2466 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2442 0 obj << /K [ 2463 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2441 0 obj << /K [ 2464 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2430 0 obj << /K [ 2431 0 R ] /P 2353 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2419 0 obj << /K [ 2428 0 R ] /P 2354 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2418 0 obj << /K [ 0 ] /P 2417 0 R /Pg 716 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2421 0 obj << /K [ 2426 0 R ] /P 2354 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2420 0 obj << /K [ 2427 0 R ] /P 2354 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2415 0 obj << /K [ 1802 0 R ] /P 2357 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2414 0 obj << /K [ 1801 0 R ] /P 2357 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2417 0 obj << /K [ 2418 0 R ] /P 2355 0 R /Pg 716 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2416 0 obj << /K [ 1803 0 R ] /P 2357 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2427 0 obj << /K [ 5 ] /P 2420 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2426 0 obj << /K [ 6 ] /P 2421 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2429 0 obj << /K [ 2432 0 R ] /P 2353 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2428 0 obj << /K [ 4 ] /P 2419 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2423 0 obj << /K [ 2425 0 R ] /P 2422 0 R /Pg 708 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2422 0 obj << /K [ 2423 0 R 2424 0 R ] /P 2354 0 R /Pg 708 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2425 0 obj << /K [ 7 ] /P 2423 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2424 0 obj << /K [ 8 ] /P 2422 0 R /Pg 708 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2447 0 obj << /K [ 2458 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2470 0 obj << /K [ 3 ] /P 2435 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2469 0 obj << /K [ 4 ] /P 2436 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2472 0 obj << /K [ 2 ] /P 2471 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2471 0 obj << /K [ 2472 0 R ] /P 2350 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2466 0 obj << /K [ 7 ] /P 2439 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2465 0 obj << /K [ 8 ] /P 2440 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2468 0 obj << /K [ 5 ] /P 2437 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2467 0 obj << /K [ 6 ] /P 2438 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2478 0 obj << /K [ 2479 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2477 0 obj << /K [ 2480 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2480 0 obj << /K [ 18 ] /P 2477 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2479 0 obj << /K [ 19 ] /P 2478 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2474 0 obj << /K [ 2483 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2473 0 obj << /K [ 2484 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2476 0 obj << /K [ 2481 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2475 0 obj << /K [ 2482 0 R ] /P 2348 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2464 0 obj << /K [ 9 ] /P 2441 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2453 0 obj << /K [ 20 ] /P 2452 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2452 0 obj << /K [ 2453 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2455 0 obj << /K [ 18 ] /P 2450 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2454 0 obj << /K [ 19 ] /P 2451 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2449 0 obj << /K [ 2456 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2448 0 obj << /K [ 2457 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2451 0 obj << /K [ 2454 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2450 0 obj << /K [ 2455 0 R ] /P 2351 0 R /Pg 700 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2461 0 obj << /K [ 12 ] /P 2444 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2460 0 obj << /K [ 13 ] /P 2445 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2463 0 obj << /K [ 10 ] /P 2442 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2462 0 obj << /K [ 11 ] /P 2443 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2457 0 obj << /K [ 16 ] /P 2448 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2456 0 obj << /K [ 17 ] /P 2449 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2459 0 obj << /K [ 14 ] /P 2446 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2458 0 obj << /K [ 15 ] /P 2447 0 R /Pg 700 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2369 0 obj << /K [ 1830 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2368 0 obj << /K [ 1829 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2371 0 obj << /K [ 1832 0 R 2394 0 R 1834 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2370 0 obj << /K [ 1831 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2365 0 obj << /K [ 1826 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2364 0 obj << /K [ 1825 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2367 0 obj << /K [ 1828 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2366 0 obj << /K [ 1827 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2377 0 obj << /K [ 1840 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2376 0 obj << /K [ 1839 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2379 0 obj << /K [ 1844 0 R 2392 0 R 1846 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2378 0 obj << /K [ 1841 0 R 2393 0 R 1843 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2373 0 obj << /K [ 1836 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2372 0 obj << /K [ 1835 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2375 0 obj << /K [ 1838 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2374 0 obj << /K [ 1837 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2363 0 obj << /K [ 1824 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2352 0 obj << /K [ 2433 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 708 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2351 0 obj << /K [ 2435 0 R 2436 0 R 2437 0 R 2438 0 R 2439 0 R 2440 0 R 2441 0 R 2442 0 R 2443 0 R 2444 0 R 2445 0 R 2446 0 R 2447 0 R 2448 0 R 2449 0 R 2450 0 R 2451 0 R 2452 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 700 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2354 0 obj << /K [ 2419 0 R 2420 0 R 2421 0 R 2422 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 708 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2353 0 obj << /K [ 2429 0 R 2430 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 708 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2348 0 obj << /K [ 2473 0 R 2474 0 R 2475 0 R 2476 0 R 2477 0 R 2478 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 692 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2347 0 obj << /K [ 2485 0 R 2486 0 R 2487 0 R 2488 0 R 2489 0 R 2490 0 R 2491 0 R 2492 0 R 2493 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 692 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2350 0 obj << /K [ 2471 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 700 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2349 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 700 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2360 0 obj << /K [ 2361 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2359 0 obj << /K [ 2362 0 R 2363 0 R 2364 0 R 2365 0 R 2366 0 R 2367 0 R 2368 0 R 2369 0 R 2370 0 R 2371 0 R 2372 0 R 2373 0 R 2374 0 R 2375 0 R 2376 0 R 2377 0 R 2378 0 R 2379 0 R 2380 0 R 2381 0 R 2382 0 R 2383 0 R 2384 0 R 2385 0 R 2386 0 R 2387 0 R 2388 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2362 0 obj << /K [ 1823 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2361 0 obj << /K [ 1862 0 R ] /P 2360 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2356 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2355 0 obj << /K [ 2417 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 716 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2358 0 obj << /K [ 2395 0 R 2396 0 R 2397 0 R 2398 0 R 2399 0 R 2400 0 R 2401 0 R 2402 0 R 2403 0 R 2404 0 R 2405 0 R 2406 0 R 2407 0 R 2408 0 R 2409 0 R 2410 0 R 2411 0 R 2412 0 R 2413 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2357 0 obj << /K [ 2414 0 R 2415 0 R 2416 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2380 0 obj << /K [ 1847 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2403 0 obj << /K [ 1812 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2402 0 obj << /K [ 1811 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2405 0 obj << /K [ 1814 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2404 0 obj << /K [ 1813 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2399 0 obj << /K [ 1808 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2398 0 obj << /K [ 1807 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2401 0 obj << /K [ 1810 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2400 0 obj << /K [ 1809 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2411 0 obj << /K [ 1820 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2410 0 obj << /K [ 1819 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2413 0 obj << /K [ 1822 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2412 0 obj << /K [ 1821 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2407 0 obj << /K [ 1816 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2406 0 obj << /K [ 1815 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2409 0 obj << /K [ 1818 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2408 0 obj << /K [ 1817 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2397 0 obj << /K [ 1806 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2386 0 obj << /K [ 1857 0 R 2389 0 R 1859 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2385 0 obj << /K [ 1854 0 R 2390 0 R 1856 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2388 0 obj << /K [ 1861 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2387 0 obj << /K [ 1860 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2382 0 obj << /K [ 1849 0 R 2391 0 R 1851 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2381 0 obj << /K [ 1848 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2384 0 obj << /K [ 1853 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2383 0 obj << /K [ 1852 0 R ] /P 2359 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2394 0 obj << /K [ 1833 0 R ] /P 2371 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2393 0 obj << /K [ 1842 0 R ] /P 2378 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2396 0 obj << /K [ 1805 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2395 0 obj << /K [ 1804 0 R ] /P 2358 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2390 0 obj << /K [ 1855 0 R ] /P 2385 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2389 0 obj << /K [ 1858 0 R ] /P 2386 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2392 0 obj << /K [ 1845 0 R ] /P 2379 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2391 0 obj << /K [ 1850 0 R ] /P 2382 0 R /Pg 724 0 R /S /Link /Type /StructElem >> endobj 2032 0 obj << /K [ 8262 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2031 0 obj << /K [ 8263 0 R 8264 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2034 0 obj << /K [ 8259 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2033 0 obj << /K [ 8260 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2028 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2027 0 obj << /K [ 8268 0 R 8269 0 R 8270 0 R 8271 0 R 8272 0 R 8273 0 R 8274 0 R 8275 0 R 8276 0 R 8277 0 R 8278 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 226 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2030 0 obj << /K [ 8267 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2029 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2040 0 obj << /K [ 8249 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2039 0 obj << /K [ 8251 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2042 0 obj << /K [ 8220 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2041 0 obj << /K [ 8247 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2036 0 obj << /K [ 8256 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2035 0 obj << /K [ 8257 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2038 0 obj << /K [ 8253 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2037 0 obj << /K [ 8254 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2026 0 obj << /K [ 8290 0 R 8291 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 226 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2015 0 obj << /K [ 8440 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2014 0 obj << /K [ 8442 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2017 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 203 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2016 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 203 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2011 0 obj << /K [ 8447 0 R 8448 0 R 8449 0 R 8450 0 R 8451 0 R 8452 0 R 8453 0 R 8454 0 R 8455 0 R 8456 0 R 8457 0 R 8458 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2010 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2013 0 obj << /K [ 8444 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2012 0 obj << /K [ 8445 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 194 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2023 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 218 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2022 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 218 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2025 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 226 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2024 0 obj << /K [ 8294 0 R 8295 0 R 8296 0 R 8297 0 R 8298 0 R 8299 0 R 8300 0 R 8301 0 R 8302 0 R 8303 0 R 8304 0 R 8305 0 R 8306 0 R 8307 0 R 8308 0 R 8309 0 R 8310 0 R 8311 0 R 8312 0 R 8313 0 R 8314 0 R 8315 0 R 8316 0 R 8317 0 R 8318 0 R 8319 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 218 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2019 0 obj << /K [ 8394 0 R 8395 0 R 8396 0 R 8397 0 R 8398 0 R 8399 0 R 8400 0 R 8401 0 R 8402 0 R 8403 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 203 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2018 0 obj << /K [ 8414 0 R 8415 0 R 8416 0 R 8417 0 R 8418 0 R 8419 0 R 8420 0 R 8421 0 R 8422 0 R 8423 0 R 8424 0 R 8425 0 R 8426 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 203 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2021 0 obj << /K [ 8346 0 R 8347 0 R 8348 0 R 8349 0 R 8350 0 R 8351 0 R 8352 0 R 8353 0 R 8354 0 R 8355 0 R 8356 0 R 8357 0 R 8358 0 R 8359 0 R 8360 0 R 8361 0 R 8362 0 R 8363 0 R 8364 0 R 8365 0 R 8366 0 R 8367 0 R 8368 0 R 8369 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 211 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2020 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 211 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2043 0 obj << /K [ 8218 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2066 0 obj << /K [ 7751 0 R 7752 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 301 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2065 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 301 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2068 0 obj << /K [ 7672 0 R 7673 0 R 7674 0 R 7675 0 R 7676 0 R 7677 0 R 7678 0 R 7679 0 R 7680 0 R 7681 0 R 7682 0 R 7683 0 R 7684 0 R 7685 0 R 7686 0 R 7687 0 R 7688 0 R 7689 0 R 7690 0 R 7691 0 R 7692 0 R 7693 0 R 7694 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 301 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2067 0 obj << /K [ 7718 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 301 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2062 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 293 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2061 0 obj << /K [ 7789 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2064 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 301 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2063 0 obj << /K [ 7755 0 R 7756 0 R 7757 0 R 7758 0 R 7759 0 R 7760 0 R 7761 0 R 7762 0 R 7763 0 R 7764 0 R 7765 0 R 7766 0 R 7767 0 R 7768 0 R 7769 0 R 7770 0 R 7771 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 293 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2074 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2073 0 obj << /K [ 7584 0 R 7585 0 R 7586 0 R 7587 0 R 7588 0 R 7589 0 R 7590 0 R 7591 0 R 7592 0 R 7593 0 R 7594 0 R 7595 0 R 7596 0 R 7597 0 R 7598 0 R 7599 0 R 7600 0 R 7601 0 R 7602 0 R 7603 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 317 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2076 0 obj << /K [ 7572 0 R 7573 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2075 0 obj << /K [ 7576 0 R 7577 0 R 7578 0 R 7579 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2070 0 obj << /K [ 7624 0 R 7625 0 R 7626 0 R 7627 0 R 7628 0 R 7629 0 R 7630 0 R 7631 0 R 7632 0 R 7633 0 R 7634 0 R 7635 0 R 7636 0 R 7637 0 R 7638 0 R 7639 0 R 7640 0 R 7641 0 R 7642 0 R 7643 0 R 7644 0 R 7645 0 R 7646 0 R 7647 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 309 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2069 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 309 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2072 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 317 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2071 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 317 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2060 0 obj << /K [ 7791 0 R 7792 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2049 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 262 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2048 0 obj << /K [ 8078 0 R 8079 0 R 8080 0 R 8081 0 R 8082 0 R 8083 0 R 8084 0 R 8085 0 R 8086 0 R 8087 0 R 8088 0 R 8089 0 R 8090 0 R 8091 0 R 8092 0 R 8093 0 R 8094 0 R 8095 0 R 8096 0 R 8097 0 R 8098 0 R 8099 0 R 8100 0 R 8101 0 R 8102 0 R 8103 0 R 8104 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 254 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2051 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 270 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2050 0 obj << /K [ 8030 0 R 8031 0 R 8032 0 R 8033 0 R 8034 0 R 8035 0 R 8036 0 R 8037 0 R 8038 0 R 8039 0 R 8040 0 R 8041 0 R 8042 0 R 8043 0 R 8044 0 R 8045 0 R 8046 0 R 8047 0 R 8048 0 R 8049 0 R 8050 0 R 8051 0 R 8052 0 R 8053 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 262 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2045 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 247 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2044 0 obj << /K [ 8198 0 R 8199 0 R 8200 0 R 8201 0 R 8202 0 R 8203 0 R 8204 0 R 8205 0 R 8206 0 R 8207 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 234 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2047 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 254 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2046 0 obj << /K [ 8132 0 R 8133 0 R 8134 0 R 8135 0 R 8136 0 R 8137 0 R 8138 0 R 8139 0 R 8140 0 R 8141 0 R 8142 0 R 8143 0 R 8144 0 R 8145 0 R 8146 0 R 8147 0 R 8148 0 R 8149 0 R 8150 0 R 8151 0 R 8152 0 R 8153 0 R 8154 0 R 8155 0 R 8156 0 R 8157 0 R 8158 0 R 8159 0 R 8160 0 R 8161 0 R 8162 0 R 8163 0 R 8164 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 247 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2057 0 obj << /K [ 7908 0 R 7909 0 R 7910 0 R 7911 0 R 7912 0 R 7913 0 R 7914 0 R 7915 0 R 7916 0 R 7917 0 R 7918 0 R 7919 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2056 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2059 0 obj << /K [ 7795 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2058 0 obj << /K [ 7904 0 R 7905 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 285 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2053 0 obj << /K [ 7980 0 R 7981 0 R 7982 0 R 7983 0 R 7984 0 R 7985 0 R 7986 0 R 7987 0 R 7988 0 R 7989 0 R 7990 0 R 7991 0 R 7992 0 R 7993 0 R 7994 0 R 7995 0 R 7996 0 R 7997 0 R 7998 0 R 7999 0 R 8000 0 R 8001 0 R 8002 0 R 8003 0 R 8004 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 270 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2052 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 270 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2055 0 obj << /K [ 7932 0 R 7933 0 R 7934 0 R 7935 0 R 7936 0 R 7937 0 R 7938 0 R 7939 0 R 7940 0 R 7941 0 R 7942 0 R 7943 0 R 7944 0 R 7945 0 R 7946 0 R 7947 0 R 7948 0 R 7949 0 R 7950 0 R 7951 0 R 7952 0 R 7953 0 R 7954 0 R 7955 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 278 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2054 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 278 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1965 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 106 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1964 0 obj << /K [ 9188 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1967 0 obj << /K [ 9156 0 R 9157 0 R 9158 0 R 9159 0 R 9160 0 R 9161 0 R 9162 0 R 9163 0 R 9164 0 R 9165 0 R 9166 0 R 9167 0 R 9168 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 106 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1966 0 obj << /K [ 9182 0 R 9183 0 R 9184 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 106 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1961 0 obj << /K [ 9224 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1960 0 obj << /K [ 9226 0 R 9227 0 R 9228 0 R 9229 0 R 9230 0 R 9231 0 R 9232 0 R 9233 0 R 9234 0 R 9235 0 R 9236 0 R 9237 0 R 9238 0 R 9239 0 R 9240 0 R 9241 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1963 0 obj << /K [ 9190 0 R 9191 0 R 9192 0 R 9193 0 R 9194 0 R 9195 0 R 9196 0 R 9197 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1962 0 obj << /K [ 9209 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1973 0 obj << /K [ 9106 0 R 9107 0 R 9108 0 R 9109 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1972 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1975 0 obj << /K [ 9103 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1974 0 obj << /K [ 9105 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1969 0 obj << /K [ 9152 0 R 9153 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 114 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1968 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 114 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1971 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1970 0 obj << /K [ 9114 0 R 9115 0 R 9116 0 R 9117 0 R 9118 0 R 9119 0 R 9120 0 R 9121 0 R 9122 0 R 9123 0 R 9124 0 R 9125 0 R 9126 0 R 9127 0 R 9128 0 R 9129 0 R 9130 0 R 9131 0 R 9132 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 114 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1959 0 obj << /K [ 9258 0 R 9259 0 R 9260 0 R 9261 0 R 9262 0 R 9263 0 R 9264 0 R 9265 0 R 9266 0 R 9267 0 R 9268 0 R 9269 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1948 0 obj << /K [ 9330 0 R 9331 0 R 9332 0 R 9333 0 R 9334 0 R 9335 0 R 9336 0 R 9337 0 R 9338 0 R 9339 0 R 9340 0 R 9341 0 R 9342 0 R 9343 0 R 9344 0 R 9345 0 R 9346 0 R 9347 0 R 9348 0 R 9349 0 R 9350 0 R 9351 0 R 9352 0 R 9353 0 R 9354 0 R 9355 0 R 9356 0 R 9357 0 R 9358 0 R 9359 0 R 9360 0 R 9361 0 R 9362 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 82 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1947 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 82 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1950 0 obj << /K [ 9328 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1949 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1944 0 obj << /K [ 9512 0 R 9513 0 R 9514 0 R 9515 0 R 9516 0 R 9517 0 R 9518 0 R 9519 0 R 9520 0 R 9521 0 R 9522 0 R 9523 0 R 9524 0 R 9525 0 R 9526 0 R 9527 0 R 9528 0 R 9529 0 R 9530 0 R 9531 0 R 9532 0 R 9533 0 R 9534 0 R 9535 0 R 9536 0 R 9537 0 R 9538 0 R 9539 0 R 9540 0 R 9541 0 R 9542 0 R 9543 0 R 9544 0 R 9545 0 R 9546 0 R 9547 0 R 9548 0 R 9549 0 R 9550 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1943 0 obj << /K [ 9590 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1946 0 obj << /K [ 9456 0 R 9457 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1945 0 obj << /K [ 9460 0 R 9461 0 R 9462 0 R 9463 0 R 9464 0 R 9465 0 R 9466 0 R 9467 0 R 9468 0 R 9469 0 R 9470 0 R 9471 0 R 9472 0 R 9473 0 R 9474 0 R 9475 0 R 9476 0 R 9477 0 R 9478 0 R 9479 0 R 9480 0 R 9481 0 R 9482 0 R 9483 0 R 9484 0 R 9485 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1956 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1955 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1958 0 obj << /K [ 9282 0 R 9283 0 R 9284 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1957 0 obj << /K [ 9288 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 98 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1952 0 obj << /K [ 9324 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1951 0 obj << /K [ 9326 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1954 0 obj << /K [ 9290 0 R 9291 0 R 9292 0 R 9293 0 R 9294 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1953 0 obj << /K [ 9300 0 R 9301 0 R 9302 0 R 9303 0 R 9304 0 R 9305 0 R 9306 0 R 9307 0 R 9308 0 R 9309 0 R 9310 0 R 9311 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 90 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1976 0 obj << /K [ 9095 0 R 9096 0 R 9097 0 R 9098 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1999 0 obj << /K [ 8683 0 R 8684 0 R 8685 0 R 8686 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 163 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1998 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 163 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2001 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 170 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2000 0 obj << /K [ 8637 0 R 8638 0 R 8639 0 R 8640 0 R 8641 0 R 8642 0 R 8643 0 R 8644 0 R 8645 0 R 8646 0 R 8647 0 R 8648 0 R 8649 0 R 8650 0 R 8651 0 R 8652 0 R 8653 0 R 8654 0 R 8655 0 R 8656 0 R 8657 0 R 8658 0 R 8659 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 163 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1995 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 155 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1994 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 155 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1997 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 163 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1996 0 obj << /K [ 8691 0 R 8692 0 R 8693 0 R 8694 0 R 8695 0 R 8696 0 R 8697 0 R 8698 0 R 8699 0 R 8700 0 R 8701 0 R 8702 0 R 8703 0 R 8704 0 R 8705 0 R 8706 0 R 8707 0 R 8708 0 R 8709 0 R 8710 0 R 8711 0 R 8712 0 R 8713 0 R 8714 0 R 8715 0 R 8716 0 R 8717 0 R 8718 0 R 8719 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 155 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2007 0 obj << /K [ 8523 0 R 8524 0 R 8525 0 R 8526 0 R 8527 0 R 8528 0 R 8529 0 R 8530 0 R 8531 0 R 8532 0 R 8533 0 R 8534 0 R 8535 0 R 8536 0 R 8537 0 R 8538 0 R 8539 0 R 8540 0 R 8541 0 R 8542 0 R 8543 0 R 8544 0 R 8545 0 R 8546 0 R 8547 0 R 8548 0 R 8549 0 R 8550 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 178 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2006 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 178 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2009 0 obj << /K [ 8471 0 R 8472 0 R 8473 0 R 8474 0 R 8475 0 R 8476 0 R 8477 0 R 8478 0 R 8479 0 R 8480 0 R 8481 0 R 8482 0 R 8483 0 R 8484 0 R 8485 0 R 8486 0 R 8487 0 R 8488 0 R 8489 0 R 8490 0 R 8491 0 R 8492 0 R 8493 0 R 8494 0 R 8495 0 R 8496 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 186 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2008 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 186 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2003 0 obj << /K [ 8617 0 R 8618 0 R 8619 0 R 8620 0 R 8621 0 R 8622 0 R 8623 0 R 8624 0 R 8625 0 R 8626 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 170 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2002 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 170 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2005 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 178 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2004 0 obj << /K [ 8579 0 R 8580 0 R 8581 0 R 8582 0 R 8583 0 R 8584 0 R 8585 0 R 8586 0 R 8587 0 R 8588 0 R 8589 0 R 8590 0 R 8591 0 R 8592 0 R 8593 0 R 8594 0 R 8595 0 R 8596 0 R 8597 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 170 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1993 0 obj << /K [ 8749 0 R 8750 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1982 0 obj << /K [ 9045 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 131 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1981 0 obj << /K [ 9047 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 131 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1984 0 obj << /K [ 9033 0 R 9034 0 R 9035 0 R 9036 0 R 9037 0 R 9038 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 139 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1983 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 139 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1978 0 obj << /K [ 9091 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1977 0 obj << /K [ 9093 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 122 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1980 0 obj << /K [ 9049 0 R 9050 0 R 9051 0 R 9052 0 R 9053 0 R 9054 0 R 9055 0 R 9056 0 R 9057 0 R 9058 0 R 9059 0 R 9060 0 R 9061 0 R 9062 0 R 9063 0 R 9064 0 R 9065 0 R 9066 0 R 9067 0 R 9068 0 R 9069 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 131 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1979 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 131 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1990 0 obj << /K [ 8787 0 R 8788 0 R 8789 0 R 8790 0 R 8791 0 R 8792 0 R 8793 0 R 8794 0 R 8795 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1989 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1992 0 obj << /K [ 8753 0 R 8754 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1991 0 obj << /K [ 8757 0 R 8758 0 R 8759 0 R 8760 0 R 8761 0 R 8762 0 R 8763 0 R 8764 0 R 8765 0 R 8766 0 R 8767 0 R 8768 0 R 8769 0 R 8770 0 R 8771 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1986 0 obj << /K [ 8817 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 139 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1985 0 obj << /K [ 9031 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 139 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1988 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 147 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1987 0 obj << /K [ 8805 0 R 8806 0 R 8807 0 R 8808 0 R 8809 0 R 8810 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 139 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2077 0 obj << /K [ 7498 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2167 0 obj << /K [ 5899 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2166 0 obj << /K [ 5901 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2169 0 obj << /K [ 5895 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2168 0 obj << /K [ 5897 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2163 0 obj << /K [ 5907 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2162 0 obj << /K [ 5909 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2165 0 obj << /K [ 5903 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2164 0 obj << /K [ 5905 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2175 0 obj << /K [ 5846 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2174 0 obj << /K [ 5848 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2177 0 obj << /K [ 5843 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2176 0 obj << /K [ 5844 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2171 0 obj << /K [ 5879 0 R 5880 0 R 5881 0 R 5882 0 R 5883 0 R 5884 0 R 5885 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2170 0 obj << /K [ 5893 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2173 0 obj << /K [ 5875 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2172 0 obj << /K [ 5877 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2161 0 obj << /K [ 5911 0 R 5912 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2150 0 obj << /K [ 5937 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2149 0 obj << /K [ 5939 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2152 0 obj << /K [ 5933 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2151 0 obj << /K [ 5935 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2146 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2145 0 obj << /K [ 5945 0 R 5946 0 R 5947 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2148 0 obj << /K [ 5941 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2147 0 obj << /K [ 5943 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2158 0 obj << /K [ 5921 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2157 0 obj << /K [ 5923 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2160 0 obj << /K [ 5915 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2159 0 obj << /K [ 5917 0 R 5918 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2154 0 obj << /K [ 5929 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2153 0 obj << /K [ 5931 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2156 0 obj << /K [ 5925 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2155 0 obj << /K [ 5927 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2178 0 obj << /K [ 5831 0 R 5832 0 R 5833 0 R 5834 0 R 5835 0 R 5836 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2201 0 obj << /K [ 5500 0 R 5501 0 R 5502 0 R 5503 0 R 5504 0 R 5505 0 R 5506 0 R 5507 0 R 5508 0 R 5509 0 R 5510 0 R 5511 0 R 5512 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2200 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2203 0 obj << /K [ 5496 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2202 0 obj << /K [ 5498 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2197 0 obj << /K [ 5528 0 R 5529 0 R 5530 0 R 5531 0 R 5532 0 R 5533 0 R 5534 0 R 5535 0 R 5536 0 R 5537 0 R 5538 0 R 5539 0 R 5540 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 488 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2196 0 obj << /K [ 5554 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 488 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2199 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2198 0 obj << /K [ 5526 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 488 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2209 0 obj << /K [ 5484 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2208 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2211 0 obj << /K [ 5301 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2210 0 obj << /K [ 5303 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2205 0 obj << /K [ 5488 0 R 5489 0 R 5490 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2204 0 obj << /K [ 5494 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2207 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 505 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2206 0 obj << /K [ 5486 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 497 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2195 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 488 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2184 0 obj << /K [ 5805 0 R 5806 0 R 5807 0 R 5808 0 R 5809 0 R 5810 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 472 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2183 0 obj << /K [ 5817 0 R 5818 0 R 5819 0 R 5820 0 R 5821 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 472 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2186 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2185 0 obj << /K [ 5795 0 R 5796 0 R 5797 0 R 5798 0 R 5799 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 472 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2180 0 obj << /K [ 5827 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2179 0 obj << /K [ 5829 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 463 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2182 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 472 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2181 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 472 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2192 0 obj << /K [ 5559 0 R 5560 0 R 5561 0 R 5562 0 R 5563 0 R 5564 0 R 5565 0 R 5566 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2191 0 obj << /K [ 5575 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2194 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 488 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2193 0 obj << /K [ 5555 0 R 5556 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2188 0 obj << /K [ 5793 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2187 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2190 0 obj << /K [ 5706 0 R 5707 0 R 5708 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2189 0 obj << /K [ 5712 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 480 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2100 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 393 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2099 0 obj << /K [ 6998 0 R 6999 0 R 7000 0 R 7001 0 R 7002 0 R 7003 0 R 7004 0 R 7005 0 R 7006 0 R 7007 0 R 7008 0 R 7009 0 R 7010 0 R 7011 0 R 7012 0 R 7013 0 R 7014 0 R 7015 0 R 7016 0 R 7017 0 R 7018 0 R 7019 0 R 7020 0 R 7021 0 R 7022 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 386 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2102 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 400 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2101 0 obj << /K [ 6958 0 R 6959 0 R 6960 0 R 6961 0 R 6962 0 R 6963 0 R 6964 0 R 6965 0 R 6966 0 R 6967 0 R 6968 0 R 6969 0 R 6970 0 R 6971 0 R 6972 0 R 6973 0 R 6974 0 R 6975 0 R 6976 0 R 6977 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 393 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2096 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 378 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2095 0 obj << /K [ 7100 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 370 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2098 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 386 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2097 0 obj << /K [ 7048 0 R 7049 0 R 7050 0 R 7051 0 R 7052 0 R 7053 0 R 7054 0 R 7055 0 R 7056 0 R 7057 0 R 7058 0 R 7059 0 R 7060 0 R 7061 0 R 7062 0 R 7063 0 R 7064 0 R 7065 0 R 7066 0 R 7067 0 R 7068 0 R 7069 0 R 7070 0 R 7071 0 R 7072 0 R 7073 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 378 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2108 0 obj << /K [ 6838 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 414 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2107 0 obj << /K [ 6840 0 R 6841 0 R 6842 0 R 6843 0 R 6844 0 R 6845 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 414 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2110 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 422 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2109 0 obj << /K [ 6695 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 414 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2104 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 407 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2103 0 obj << /K [ 6906 0 R 6907 0 R 6908 0 R 6909 0 R 6910 0 R 6911 0 R 6912 0 R 6913 0 R 6914 0 R 6915 0 R 6916 0 R 6917 0 R 6918 0 R 6919 0 R 6920 0 R 6921 0 R 6922 0 R 6923 0 R 6924 0 R 6925 0 R 6926 0 R 6927 0 R 6928 0 R 6929 0 R 6930 0 R 6931 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 400 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2106 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 414 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2105 0 obj << /K [ 6852 0 R 6853 0 R 6854 0 R 6855 0 R 6856 0 R 6857 0 R 6858 0 R 6859 0 R 6860 0 R 6861 0 R 6862 0 R 6863 0 R 6864 0 R 6865 0 R 6866 0 R 6867 0 R 6868 0 R 6869 0 R 6870 0 R 6871 0 R 6872 0 R 6873 0 R 6874 0 R 6875 0 R 6876 0 R 6877 0 R 6878 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 407 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2094 0 obj << /K [ 7102 0 R 7103 0 R 7104 0 R 7105 0 R 7106 0 R 7107 0 R 7108 0 R 7109 0 R 7110 0 R 7111 0 R 7112 0 R 7113 0 R 7114 0 R 7115 0 R 7116 0 R 7117 0 R 7118 0 R 7119 0 R 7120 0 R 7121 0 R 7122 0 R 7123 0 R 7124 0 R 7125 0 R 7126 0 R 7127 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 370 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2083 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 340 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2082 0 obj << /K [ 7346 0 R 7347 0 R 7348 0 R 7349 0 R 7350 0 R 7351 0 R 7352 0 R 7353 0 R 7354 0 R 7355 0 R 7356 0 R 7357 0 R 7358 0 R 7359 0 R 7360 0 R 7361 0 R 7362 0 R 7363 0 R 7364 0 R 7365 0 R 7366 0 R 7367 0 R 7368 0 R 7369 0 R 7370 0 R 7371 0 R 7372 0 R 7373 0 R 7374 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 333 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2085 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 347 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2084 0 obj << /K [ 7290 0 R 7291 0 R 7292 0 R 7293 0 R 7294 0 R 7295 0 R 7296 0 R 7297 0 R 7298 0 R 7299 0 R 7300 0 R 7301 0 R 7302 0 R 7303 0 R 7304 0 R 7305 0 R 7306 0 R 7307 0 R 7308 0 R 7309 0 R 7310 0 R 7311 0 R 7312 0 R 7313 0 R 7314 0 R 7315 0 R 7316 0 R 7317 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 340 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2079 0 obj << /K [ 7420 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2078 0 obj << /K [ 7494 0 R 7495 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2081 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 333 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2080 0 obj << /K [ 7404 0 R 7405 0 R 7406 0 R 7407 0 R 7408 0 R 7409 0 R 7410 0 R 7411 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 325 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2091 0 obj << /K [ 7158 0 R 7159 0 R 7160 0 R 7161 0 R 7162 0 R 7163 0 R 7164 0 R 7165 0 R 7166 0 R 7167 0 R 7168 0 R 7169 0 R 7170 0 R 7171 0 R 7172 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 362 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2090 0 obj << /K [ 7188 0 R 7189 0 R 7190 0 R 7191 0 R 7192 0 R 7193 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 362 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2093 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 370 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2092 0 obj << /K [ 7154 0 R 7155 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 362 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2087 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 355 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2086 0 obj << /K [ 7246 0 R 7247 0 R 7248 0 R 7249 0 R 7250 0 R 7251 0 R 7252 0 R 7253 0 R 7254 0 R 7255 0 R 7256 0 R 7257 0 R 7258 0 R 7259 0 R 7260 0 R 7261 0 R 7262 0 R 7263 0 R 7264 0 R 7265 0 R 7266 0 R 7267 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 347 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2089 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 362 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2088 0 obj << /K [ 7200 0 R 7201 0 R 7202 0 R 7203 0 R 7204 0 R 7205 0 R 7206 0 R 7207 0 R 7208 0 R 7209 0 R 7210 0 R 7211 0 R 7212 0 R 7213 0 R 7214 0 R 7215 0 R 7216 0 R 7217 0 R 7218 0 R 7219 0 R 7220 0 R 7221 0 R 7222 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 355 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2111 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 422 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2134 0 obj << /K [ 5979 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2133 0 obj << /K [ 5981 0 R 5982 0 R 5983 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2136 0 obj << /K [ 5975 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2135 0 obj << /K [ 5977 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2130 0 obj << /K [ 5993 0 R 5994 0 R 5995 0 R 5996 0 R 5997 0 R 5998 0 R 5999 0 R 6000 0 R 6001 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2129 0 obj << /K [ 6011 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2132 0 obj << /K [ 5987 0 R 5988 0 R 5989 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2131 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2142 0 obj << /K [ 5957 0 R 5958 0 R 5959 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2141 0 obj << /K [ 5963 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2144 0 obj << /K [ 5951 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2143 0 obj << /K [ 5953 0 R 5954 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2138 0 obj << /K [ 5971 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2137 0 obj << /K [ 5973 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2140 0 obj << /K [ 5965 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2139 0 obj << /K [ 5967 0 R 5968 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 455 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2128 0 obj << /K [ 6012 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2117 0 obj << /K [ 6333 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2116 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2119 0 obj << /K [ 6329 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2118 0 obj << /K [ 6331 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2113 0 obj << /K [ 6540 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 422 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2112 0 obj << /K [ 6542 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 422 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2115 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2114 0 obj << /K [ 6538 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 422 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2125 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2124 0 obj << /K [ 6026 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 438 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2127 0 obj << /K [ 6014 0 R 6015 0 R 6016 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2126 0 obj << /K [ 6020 0 R 6021 0 R 6022 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 446 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2121 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 438 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2120 0 obj << /K [ 6327 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 430 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2123 0 obj << /K [ 6028 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 438 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2122 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 438 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 2481 0 obj << /K [ 17 ] /P 2476 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2840 0 obj << /K [ 2841 0 R ] /P 2836 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2839 0 obj << /K [ 58 ] /P 2838 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2842 0 obj << /K [ 2843 0 R ] /P 2835 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2841 0 obj << /K [ 57 ] /P 2840 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2836 0 obj << /K [ 2840 0 R ] /P 2604 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2835 0 obj << /K [ 2842 0 R ] /P 2604 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2838 0 obj << /K [ 2839 0 R ] /P 2837 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2837 0 obj << /K [ 2838 0 R ] /P 2604 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2848 0 obj << /K [ 55 ] /P 2847 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2847 0 obj << /K [ 2848 0 R ] /P 2846 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2850 0 obj << /K [ 54 ] /P 2849 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2849 0 obj << /K [ 2850 0 R ] /P 2845 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2844 0 obj << /K [ 2851 0 R ] /P 2603 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2843 0 obj << /K [ 56 ] /P 2842 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2846 0 obj << /K [ 2847 0 R ] /P 2603 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2845 0 obj << /K [ 2849 0 R ] /P 2603 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2834 0 obj << /K [ 59 ] /P 2833 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2823 0 obj << /K [ 63 ] /P 2822 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2822 0 obj << /K [ 2823 0 R ] /P 2818 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2825 0 obj << /K [ 62 ] /P 2824 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2824 0 obj << /K [ 2825 0 R ] /P 2817 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2819 0 obj << /K [ 2820 0 R ] /P 2606 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2818 0 obj << /K [ 2822 0 R ] /P 2606 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2821 0 obj << /K [ 64 ] /P 2820 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2820 0 obj << /K [ 2821 0 R ] /P 2819 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2831 0 obj << /K [ 2832 0 R ] /P 2827 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2830 0 obj << /K [ 61 ] /P 2829 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2833 0 obj << /K [ 2834 0 R ] /P 2826 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2832 0 obj << /K [ 60 ] /P 2831 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2827 0 obj << /K [ 2831 0 R ] /P 2605 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2826 0 obj << /K [ 2833 0 R ] /P 2605 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2829 0 obj << /K [ 2830 0 R ] /P 2828 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2828 0 obj << /K [ 2829 0 R ] /P 2605 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2851 0 obj << /K [ 2852 0 R ] /P 2844 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2874 0 obj << /K [ 2875 0 R ] /P 2873 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2873 0 obj << /K [ 2874 0 R ] /P 2600 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2876 0 obj << /K [ 2877 0 R ] /P 2872 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2875 0 obj << /K [ 46 ] /P 2874 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2870 0 obj << /K [ 47 ] /P 2869 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2869 0 obj << /K [ 2870 0 R ] /P 2862 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2872 0 obj << /K [ 2876 0 R ] /P 2600 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2871 0 obj << /K [ 2878 0 R ] /P 2600 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2882 0 obj << /K [ 2883 0 R ] /P 2599 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2881 0 obj << /K [ 2885 0 R ] /P 2599 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2884 0 obj << /K [ 43 ] /P 2883 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2883 0 obj << /K [ 2884 0 R ] /P 2882 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2878 0 obj << /K [ 2879 0 R ] /P 2871 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2877 0 obj << /K [ 45 ] /P 2876 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2880 0 obj << /K [ 2887 0 R ] /P 2599 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2879 0 obj << /K [ 44 ] /P 2878 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2868 0 obj << /K [ 48 ] /P 2867 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2857 0 obj << /K [ 52 ] /P 2856 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2856 0 obj << /K [ 2857 0 R ] /P 2855 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2859 0 obj << /K [ 51 ] /P 2858 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2858 0 obj << /K [ 2859 0 R ] /P 2854 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2853 0 obj << /K [ 2860 0 R ] /P 2602 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2852 0 obj << /K [ 53 ] /P 2851 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2855 0 obj << /K [ 2856 0 R ] /P 2602 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2854 0 obj << /K [ 2858 0 R ] /P 2602 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2865 0 obj << /K [ 2866 0 R ] /P 2864 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2864 0 obj << /K [ 2865 0 R ] /P 2601 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2867 0 obj << /K [ 2868 0 R ] /P 2863 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2866 0 obj << /K [ 49 ] /P 2865 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2861 0 obj << /K [ 50 ] /P 2860 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2860 0 obj << /K [ 2861 0 R ] /P 2853 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2863 0 obj << /K [ 2867 0 R ] /P 2601 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2862 0 obj << /K [ 2869 0 R ] /P 2601 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2773 0 obj << /K [ 2777 0 R ] /P 2611 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2772 0 obj << /K [ 2779 0 R ] /P 2611 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2775 0 obj << /K [ 2776 0 R ] /P 2774 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2774 0 obj << /K [ 2775 0 R ] /P 2611 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2769 0 obj << /K [ 81 ] /P 2768 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2768 0 obj << /K [ 2769 0 R ] /P 2764 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2771 0 obj << /K [ 80 ] /P 2770 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2770 0 obj << /K [ 2771 0 R ] /P 2763 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2781 0 obj << /K [ 2788 0 R ] /P 2610 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2780 0 obj << /K [ 77 ] /P 2779 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2783 0 obj << /K [ 2784 0 R ] /P 2610 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2782 0 obj << /K [ 2786 0 R ] /P 2610 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2777 0 obj << /K [ 2778 0 R ] /P 2773 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2776 0 obj << /K [ 79 ] /P 2775 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2779 0 obj << /K [ 2780 0 R ] /P 2772 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2778 0 obj << /K [ 78 ] /P 2777 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2767 0 obj << /K [ 82 ] /P 2766 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2756 0 obj << /K [ 2757 0 R ] /P 2613 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2755 0 obj << /K [ 2759 0 R ] /P 2613 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2758 0 obj << /K [ 85 ] /P 2757 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2757 0 obj << /K [ 2758 0 R ] /P 2756 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2752 0 obj << /K [ 2753 0 R ] /P 2745 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2751 0 obj << /K [ 87 ] /P 2750 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2754 0 obj << /K [ 2761 0 R ] /P 2613 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2753 0 obj << /K [ 86 ] /P 2752 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2764 0 obj << /K [ 2768 0 R ] /P 2612 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2763 0 obj << /K [ 2770 0 R ] /P 2612 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2766 0 obj << /K [ 2767 0 R ] /P 2765 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2765 0 obj << /K [ 2766 0 R ] /P 2612 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2760 0 obj << /K [ 84 ] /P 2759 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2759 0 obj << /K [ 2760 0 R ] /P 2755 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2762 0 obj << /K [ 83 ] /P 2761 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2761 0 obj << /K [ 2762 0 R ] /P 2754 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2784 0 obj << /K [ 2785 0 R ] /P 2783 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2807 0 obj << /K [ 68 ] /P 2806 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2806 0 obj << /K [ 2807 0 R ] /P 2799 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2809 0 obj << /K [ 2813 0 R ] /P 2607 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2808 0 obj << /K [ 2815 0 R ] /P 2607 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2803 0 obj << /K [ 70 ] /P 2802 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2802 0 obj << /K [ 2803 0 R ] /P 2801 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2805 0 obj << /K [ 69 ] /P 2804 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2804 0 obj << /K [ 2805 0 R ] /P 2800 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2815 0 obj << /K [ 2816 0 R ] /P 2808 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2814 0 obj << /K [ 66 ] /P 2813 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2817 0 obj << /K [ 2824 0 R ] /P 2606 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2816 0 obj << /K [ 65 ] /P 2815 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2811 0 obj << /K [ 2812 0 R ] /P 2810 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2810 0 obj << /K [ 2811 0 R ] /P 2607 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2813 0 obj << /K [ 2814 0 R ] /P 2809 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2812 0 obj << /K [ 67 ] /P 2811 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2801 0 obj << /K [ 2802 0 R ] /P 2608 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2790 0 obj << /K [ 2797 0 R ] /P 2609 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2789 0 obj << /K [ 74 ] /P 2788 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2792 0 obj << /K [ 2793 0 R ] /P 2609 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2791 0 obj << /K [ 2795 0 R ] /P 2609 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2786 0 obj << /K [ 2787 0 R ] /P 2782 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2785 0 obj << /K [ 76 ] /P 2784 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2788 0 obj << /K [ 2789 0 R ] /P 2781 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2787 0 obj << /K [ 75 ] /P 2786 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2798 0 obj << /K [ 71 ] /P 2797 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2797 0 obj << /K [ 2798 0 R ] /P 2790 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2800 0 obj << /K [ 2804 0 R ] /P 2608 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2799 0 obj << /K [ 2806 0 R ] /P 2608 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2794 0 obj << /K [ 73 ] /P 2793 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2793 0 obj << /K [ 2794 0 R ] /P 2792 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2796 0 obj << /K [ 72 ] /P 2795 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2795 0 obj << /K [ 2796 0 R ] /P 2791 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2885 0 obj << /K [ 2886 0 R ] /P 2881 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2975 0 obj << /K [ 2976 0 R ] /P 2971 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2974 0 obj << /K [ 13 ] /P 2973 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2977 0 obj << /K [ 2978 0 R ] /P 2970 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2976 0 obj << /K [ 12 ] /P 2975 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2971 0 obj << /K [ 2975 0 R ] /P 2589 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2970 0 obj << /K [ 2977 0 R ] /P 2589 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2973 0 obj << /K [ 2974 0 R ] /P 2972 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2972 0 obj << /K [ 2973 0 R ] /P 2589 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2983 0 obj << /K [ 10 ] /P 2982 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2982 0 obj << /K [ 2983 0 R ] /P 2981 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2985 0 obj << /K [ 9 ] /P 2984 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2984 0 obj << /K [ 2985 0 R ] /P 2980 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2979 0 obj << /K [ 2986 0 R ] /P 2588 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2978 0 obj << /K [ 11 ] /P 2977 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2981 0 obj << /K [ 2982 0 R ] /P 2588 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2980 0 obj << /K [ 2984 0 R ] /P 2588 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2969 0 obj << /K [ 14 ] /P 2968 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2958 0 obj << /K [ 18 ] /P 2957 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2957 0 obj << /K [ 2958 0 R ] /P 2953 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2960 0 obj << /K [ 17 ] /P 2959 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2959 0 obj << /K [ 2960 0 R ] /P 2952 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2954 0 obj << /K [ 2955 0 R ] /P 2591 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2953 0 obj << /K [ 2957 0 R ] /P 2591 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2956 0 obj << /K [ 19 ] /P 2955 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2955 0 obj << /K [ 2956 0 R ] /P 2954 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2966 0 obj << /K [ 2967 0 R ] /P 2962 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2965 0 obj << /K [ 16 ] /P 2964 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2968 0 obj << /K [ 2969 0 R ] /P 2961 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2967 0 obj << /K [ 15 ] /P 2966 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2962 0 obj << /K [ 2966 0 R ] /P 2590 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2961 0 obj << /K [ 2968 0 R ] /P 2590 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2964 0 obj << /K [ 2965 0 R ] /P 2963 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2963 0 obj << /K [ 2964 0 R ] /P 2590 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2986 0 obj << /K [ 2987 0 R ] /P 2979 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3009 0 obj << /K [ 3010 0 R ] /P 2331 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3008 0 obj << /K [ 23 ] /P 3007 0 R /Pg 666 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3011 0 obj << /K [ 3050 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3010 0 obj << /K [ 22 ] /P 3009 0 R /Pg 666 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3005 0 obj << /K [ 3006 0 R ] /P 2333 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3004 0 obj << /K [ 25 ] /P 3003 0 R /Pg 666 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3007 0 obj << /K [ 3008 0 R ] /P 2332 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3006 0 obj << /K [ 24 ] /P 3005 0 R /Pg 666 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3017 0 obj << /K [ 3044 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3016 0 obj << /K [ 3045 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3019 0 obj << /K [ 3042 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3018 0 obj << /K [ 3043 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3013 0 obj << /K [ 3048 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3012 0 obj << /K [ 3049 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3015 0 obj << /K [ 3046 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3014 0 obj << /K [ 3047 0 R ] /P 2330 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 3003 0 obj << /K [ 3004 0 R ] /P 2334 0 R /Pg 666 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2992 0 obj << /K [ 7 ] /P 2991 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2991 0 obj << /K [ 2992 0 R ] /P 2990 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2994 0 obj << /K [ 2995 0 R ] /P 2989 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2993 0 obj << /K [ 2996 0 R ] /P 2989 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2988 0 obj << /K [ 2997 0 R 2998 0 R ] /P 2587 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2987 0 obj << /K [ 8 ] /P 2986 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2990 0 obj << /K [ 2991 0 R ] /P 2587 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2989 0 obj << /K [ 2993 0 R 2994 0 R ] /P 2587 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 3000 0 obj << /K [ 3 ] /P 2997 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2999 0 obj << /K [ 4 ] /P 2998 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3002 0 obj << /K [ 2 ] /P 3001 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 3001 0 obj << /K [ 3002 0 R ] /P 2337 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2996 0 obj << /K [ 5 ] /P 2993 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2995 0 obj << /K [ 6 ] /P 2994 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2998 0 obj << /K [ 2999 0 R ] /P 2988 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2997 0 obj << /K [ 3000 0 R ] /P 2988 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2908 0 obj << /K [ 2912 0 R ] /P 2596 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2907 0 obj << /K [ 2914 0 R ] /P 2596 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2910 0 obj << /K [ 2911 0 R ] /P 2909 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2909 0 obj << /K [ 2910 0 R ] /P 2596 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2904 0 obj << /K [ 36 ] /P 2903 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2903 0 obj << /K [ 2904 0 R ] /P 2899 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2906 0 obj << /K [ 35 ] /P 2905 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2905 0 obj << /K [ 2906 0 R ] /P 2898 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2916 0 obj << /K [ 2923 0 R ] /P 2595 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2915 0 obj << /K [ 32 ] /P 2914 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2918 0 obj << /K [ 2919 0 R ] /P 2595 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2917 0 obj << /K [ 2921 0 R ] /P 2595 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2912 0 obj << /K [ 2913 0 R ] /P 2908 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2911 0 obj << /K [ 34 ] /P 2910 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2914 0 obj << /K [ 2915 0 R ] /P 2907 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2913 0 obj << /K [ 33 ] /P 2912 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2902 0 obj << /K [ 37 ] /P 2901 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2891 0 obj << /K [ 2892 0 R ] /P 2598 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2890 0 obj << /K [ 2894 0 R ] /P 2598 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2893 0 obj << /K [ 40 ] /P 2892 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2892 0 obj << /K [ 2893 0 R ] /P 2891 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2887 0 obj << /K [ 2888 0 R ] /P 2880 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2886 0 obj << /K [ 42 ] /P 2885 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2889 0 obj << /K [ 2896 0 R ] /P 2598 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2888 0 obj << /K [ 41 ] /P 2887 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2899 0 obj << /K [ 2903 0 R ] /P 2597 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2898 0 obj << /K [ 2905 0 R ] /P 2597 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2901 0 obj << /K [ 2902 0 R ] /P 2900 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2900 0 obj << /K [ 2901 0 R ] /P 2597 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2895 0 obj << /K [ 39 ] /P 2894 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2894 0 obj << /K [ 2895 0 R ] /P 2890 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2897 0 obj << /K [ 38 ] /P 2896 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2896 0 obj << /K [ 2897 0 R ] /P 2889 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2919 0 obj << /K [ 2920 0 R ] /P 2918 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2942 0 obj << /K [ 23 ] /P 2941 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2941 0 obj << /K [ 2942 0 R ] /P 2934 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2944 0 obj << /K [ 2948 0 R ] /P 2592 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2943 0 obj << /K [ 2950 0 R ] /P 2592 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2938 0 obj << /K [ 25 ] /P 2937 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2937 0 obj << /K [ 2938 0 R ] /P 2936 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2940 0 obj << /K [ 24 ] /P 2939 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2939 0 obj << /K [ 2940 0 R ] /P 2935 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2950 0 obj << /K [ 2951 0 R ] /P 2943 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2949 0 obj << /K [ 21 ] /P 2948 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2952 0 obj << /K [ 2959 0 R ] /P 2591 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2951 0 obj << /K [ 20 ] /P 2950 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2946 0 obj << /K [ 2947 0 R ] /P 2945 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2945 0 obj << /K [ 2946 0 R ] /P 2592 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2948 0 obj << /K [ 2949 0 R ] /P 2944 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2947 0 obj << /K [ 22 ] /P 2946 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2936 0 obj << /K [ 2937 0 R ] /P 2593 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2925 0 obj << /K [ 2932 0 R ] /P 2594 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2924 0 obj << /K [ 29 ] /P 2923 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2927 0 obj << /K [ 2928 0 R ] /P 2594 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2926 0 obj << /K [ 2930 0 R ] /P 2594 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2921 0 obj << /K [ 2922 0 R ] /P 2917 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2920 0 obj << /K [ 31 ] /P 2919 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2923 0 obj << /K [ 2924 0 R ] /P 2916 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2922 0 obj << /K [ 30 ] /P 2921 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2933 0 obj << /K [ 26 ] /P 2932 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2932 0 obj << /K [ 2933 0 R ] /P 2925 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2935 0 obj << /K [ 2939 0 R ] /P 2593 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2934 0 obj << /K [ 2941 0 R ] /P 2593 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2929 0 obj << /K [ 28 ] /P 2928 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2928 0 obj << /K [ 2929 0 R ] /P 2927 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2931 0 obj << /K [ 27 ] /P 2930 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2930 0 obj << /K [ 2931 0 R ] /P 2926 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2571 0 obj << /K [ 8 ] /P 2570 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2570 0 obj << /K [ 2571 0 R ] /P 2569 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2573 0 obj << /K [ 2574 0 R ] /P 2568 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2572 0 obj << /K [ 2575 0 R ] /P 2568 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2567 0 obj << /K [ 2576 0 R 2577 0 R ] /P 2512 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2566 0 obj << /K [ 9 ] /P 2565 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2569 0 obj << /K [ 2570 0 R ] /P 2512 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2568 0 obj << /K [ 2572 0 R 2573 0 R ] /P 2512 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2579 0 obj << /K [ 4 ] /P 2576 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2578 0 obj << /K [ 5 ] /P 2577 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2581 0 obj << /K [ 2582 0 R ] /P 2341 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2580 0 obj << /K [ 2583 0 R ] /P 2341 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2575 0 obj << /K [ 6 ] /P 2572 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2574 0 obj << /K [ 7 ] /P 2573 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2577 0 obj << /K [ 2578 0 R ] /P 2567 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2576 0 obj << /K [ 2579 0 R ] /P 2567 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2565 0 obj << /K [ 2566 0 R ] /P 2558 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2554 0 obj << /K [ 2555 0 R ] /P 2550 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2553 0 obj << /K [ 14 ] /P 2552 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2556 0 obj << /K [ 2557 0 R ] /P 2549 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2555 0 obj << /K [ 13 ] /P 2554 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2550 0 obj << /K [ 2554 0 R ] /P 2514 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2549 0 obj << /K [ 2556 0 R ] /P 2514 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2552 0 obj << /K [ 2553 0 R ] /P 2551 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2551 0 obj << /K [ 2552 0 R ] /P 2514 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2562 0 obj << /K [ 11 ] /P 2561 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2561 0 obj << /K [ 2562 0 R ] /P 2560 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2564 0 obj << /K [ 10 ] /P 2563 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2563 0 obj << /K [ 2564 0 R ] /P 2559 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2558 0 obj << /K [ 2565 0 R ] /P 2513 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2557 0 obj << /K [ 12 ] /P 2556 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2560 0 obj << /K [ 2561 0 R ] /P 2513 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2559 0 obj << /K [ 2563 0 R ] /P 2513 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2582 0 obj << /K [ 3 ] /P 2581 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2605 0 obj << /K [ 2826 0 R 2827 0 R 2828 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2604 0 obj << /K [ 2835 0 R 2836 0 R 2837 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2607 0 obj << /K [ 2808 0 R 2809 0 R 2810 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2606 0 obj << /K [ 2817 0 R 2818 0 R 2819 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2601 0 obj << /K [ 2862 0 R 2863 0 R 2864 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2600 0 obj << /K [ 2871 0 R 2872 0 R 2873 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2603 0 obj << /K [ 2844 0 R 2845 0 R 2846 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2602 0 obj << /K [ 2853 0 R 2854 0 R 2855 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2613 0 obj << /K [ 2754 0 R 2755 0 R 2756 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2612 0 obj << /K [ 2763 0 R 2764 0 R 2765 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2615 0 obj << /K [ 2736 0 R 2737 0 R 2738 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2614 0 obj << /K [ 2745 0 R 2746 0 R 2747 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2609 0 obj << /K [ 2790 0 R 2791 0 R 2792 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2608 0 obj << /K [ 2799 0 R 2800 0 R 2801 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2611 0 obj << /K [ 2772 0 R 2773 0 R 2774 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2610 0 obj << /K [ 2781 0 R 2782 0 R 2783 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2599 0 obj << /K [ 2880 0 R 2881 0 R 2882 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2588 0 obj << /K [ 2979 0 R 2980 0 R 2981 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2587 0 obj << /K [ 2988 0 R 2989 0 R 2990 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2590 0 obj << /K [ 2961 0 R 2962 0 R 2963 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2589 0 obj << /K [ 2970 0 R 2971 0 R 2972 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2584 0 obj << /K [ 2585 0 R ] /P 2339 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2583 0 obj << /K [ 2 ] /P 2580 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2586 0 obj << /K [ 2587 0 R 2588 0 R 2589 0 R 2590 0 R 2591 0 R 2592 0 R 2593 0 R 2594 0 R 2595 0 R 2596 0 R 2597 0 R 2598 0 R 2599 0 R 2600 0 R 2601 0 R 2602 0 R 2603 0 R 2604 0 R 2605 0 R 2606 0 R 2607 0 R 2608 0 R 2609 0 R 2610 0 R 2611 0 R 2612 0 R 2613 0 R 2614 0 R 2615 0 R 2616 0 R 2617 0 R 2618 0 R 2619 0 R 2620 0 R 2621 0 R 2622 0 R 2623 0 R 2624 0 R 2625 0 R 2626 0 R 2627 0 R ] /P 2338 0 R /Pg 674 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 2585 0 obj << /K [ 128 ] /P 2584 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2596 0 obj << /K [ 2907 0 R 2908 0 R 2909 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2595 0 obj << /K [ 2916 0 R 2917 0 R 2918 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2598 0 obj << /K [ 2889 0 R 2890 0 R 2891 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2597 0 obj << /K [ 2898 0 R 2899 0 R 2900 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2592 0 obj << /K [ 2943 0 R 2944 0 R 2945 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2591 0 obj << /K [ 2952 0 R 2953 0 R 2954 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2594 0 obj << /K [ 2925 0 R 2926 0 R 2927 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2593 0 obj << /K [ 2934 0 R 2935 0 R 2936 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2504 0 obj << /K [ 2507 0 R ] /P 2346 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2503 0 obj << /K [ 2508 0 R ] /P 2346 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2506 0 obj << /K [ 4 ] /P 2505 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2505 0 obj << /K [ 2506 0 R ] /P 2346 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2500 0 obj << /K [ 7 ] /P 2487 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2499 0 obj << /K [ 8 ] /P 2488 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2502 0 obj << /K [ 5 ] /P 2485 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2501 0 obj << /K [ 6 ] /P 2486 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2512 0 obj << /K [ 2567 0 R 2568 0 R 2569 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2511 0 obj << /K [ 2512 0 R 2513 0 R 2514 0 R 2515 0 R 2516 0 R 2517 0 R 2518 0 R ] /P 2342 0 R /Pg 682 0 R /S /Table /Type /StructElem >> endobj 2514 0 obj << /K [ 2549 0 R 2550 0 R 2551 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2513 0 obj << /K [ 2558 0 R 2559 0 R 2560 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2508 0 obj << /K [ 2 ] /P 2503 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2507 0 obj << /K [ 3 ] /P 2504 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2510 0 obj << /A [ << /BBox [ 16.55 703.43 32.65 715.43 ] /Height 12 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 25 ] /P 2343 0 R /Pg 682 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 2509 0 obj << /A [ << /BBox [ 12.699 637.68 36.5 655.18 ] /Height 17.5 /O /Layout /Placement /Block >> ] /K [ 26 ] /P 2344 0 R /Pg 682 0 R /S /Figure /Type /StructElem >> endobj 2498 0 obj << /K [ 9 ] /P 2489 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2487 0 obj << /K [ 2500 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2486 0 obj << /K [ 2501 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2489 0 obj << /K [ 2498 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2488 0 obj << /K [ 2499 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2483 0 obj << /K [ 15 ] /P 2474 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2482 0 obj << /K [ 16 ] /P 2475 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2485 0 obj << /K [ 2502 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2484 0 obj << /K [ 14 ] /P 2473 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2495 0 obj << /K [ 12 ] /P 2492 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2494 0 obj << /K [ 13 ] /P 2493 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2497 0 obj << /K [ 10 ] /P 2490 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2496 0 obj << /K [ 11 ] /P 2491 0 R /Pg 692 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2491 0 obj << /K [ 2496 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2490 0 obj << /K [ 2497 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2493 0 obj << /K [ 2494 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2492 0 obj << /K [ 2495 0 R ] /P 2347 0 R /Pg 692 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2515 0 obj << /K [ 2540 0 R 2541 0 R 2542 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2538 0 obj << /K [ 2539 0 R ] /P 2531 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2537 0 obj << /K [ 19 ] /P 2536 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2540 0 obj << /K [ 2547 0 R ] /P 2515 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2539 0 obj << /K [ 18 ] /P 2538 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2534 0 obj << /K [ 2535 0 R ] /P 2533 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2533 0 obj << /K [ 2534 0 R ] /P 2516 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2536 0 obj << /K [ 2537 0 R ] /P 2532 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2535 0 obj << /K [ 20 ] /P 2534 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2546 0 obj << /K [ 16 ] /P 2545 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2545 0 obj << /K [ 2546 0 R ] /P 2541 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2548 0 obj << /K [ 15 ] /P 2547 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2547 0 obj << /K [ 2548 0 R ] /P 2540 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2542 0 obj << /K [ 2543 0 R ] /P 2515 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2541 0 obj << /K [ 2545 0 R ] /P 2515 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2544 0 obj << /K [ 17 ] /P 2543 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2543 0 obj << /K [ 2544 0 R ] /P 2542 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2532 0 obj << /K [ 2536 0 R ] /P 2516 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2521 0 obj << /K [ 24 ] /P 2520 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2520 0 obj << /K [ 2521 0 R ] /P 2519 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2523 0 obj << /K [ 2527 0 R ] /P 2517 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2522 0 obj << /K [ 2529 0 R ] /P 2517 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2517 0 obj << /K [ 2522 0 R 2523 0 R 2524 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2516 0 obj << /K [ 2531 0 R 2532 0 R 2533 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2519 0 obj << /K [ 2520 0 R ] /P 2518 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2518 0 obj << /K [ 2519 0 R ] /P 2511 0 R /Pg 682 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2529 0 obj << /K [ 2530 0 R ] /P 2522 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2528 0 obj << /K [ 22 ] /P 2527 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2531 0 obj << /K [ 2538 0 R ] /P 2516 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2530 0 obj << /K [ 21 ] /P 2529 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2525 0 obj << /K [ 2526 0 R ] /P 2524 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2524 0 obj << /K [ 2525 0 R ] /P 2517 0 R /Pg 682 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2527 0 obj << /K [ 2528 0 R ] /P 2523 0 R /Pg 682 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2526 0 obj << /K [ 23 ] /P 2525 0 R /Pg 682 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2616 0 obj << /K [ 2727 0 R 2728 0 R 2729 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2706 0 obj << /K [ 102 ] /P 2705 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2705 0 obj << /K [ 2706 0 R ] /P 2701 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2708 0 obj << /K [ 101 ] /P 2707 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2707 0 obj << /K [ 2708 0 R ] /P 2700 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2702 0 obj << /K [ 2703 0 R ] /P 2619 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2701 0 obj << /K [ 2705 0 R ] /P 2619 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2704 0 obj << /K [ 103 ] /P 2703 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2703 0 obj << /K [ 2704 0 R ] /P 2702 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2714 0 obj << /K [ 2715 0 R ] /P 2710 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2713 0 obj << /K [ 100 ] /P 2712 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2716 0 obj << /K [ 2717 0 R ] /P 2709 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2715 0 obj << /K [ 99 ] /P 2714 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2710 0 obj << /K [ 2714 0 R ] /P 2618 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2709 0 obj << /K [ 2716 0 R ] /P 2618 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2712 0 obj << /K [ 2713 0 R ] /P 2711 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2711 0 obj << /K [ 2712 0 R ] /P 2618 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2700 0 obj << /K [ 2707 0 R ] /P 2619 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2689 0 obj << /K [ 2690 0 R ] /P 2682 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2688 0 obj << /K [ 108 ] /P 2687 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2691 0 obj << /K [ 2698 0 R ] /P 2620 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2690 0 obj << /K [ 107 ] /P 2689 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2685 0 obj << /K [ 2686 0 R ] /P 2684 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2684 0 obj << /K [ 2685 0 R ] /P 2621 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2687 0 obj << /K [ 2688 0 R ] /P 2683 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2686 0 obj << /K [ 109 ] /P 2685 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2697 0 obj << /K [ 105 ] /P 2696 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2696 0 obj << /K [ 2697 0 R ] /P 2692 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2699 0 obj << /K [ 104 ] /P 2698 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2698 0 obj << /K [ 2699 0 R ] /P 2691 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2693 0 obj << /K [ 2694 0 R ] /P 2620 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2692 0 obj << /K [ 2696 0 R ] /P 2620 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2695 0 obj << /K [ 106 ] /P 2694 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2694 0 obj << /K [ 2695 0 R ] /P 2693 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2717 0 obj << /K [ 98 ] /P 2716 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2740 0 obj << /K [ 91 ] /P 2739 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2739 0 obj << /K [ 2740 0 R ] /P 2738 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2742 0 obj << /K [ 90 ] /P 2741 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2741 0 obj << /K [ 2742 0 R ] /P 2737 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2736 0 obj << /K [ 2743 0 R ] /P 2615 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2735 0 obj << /K [ 92 ] /P 2734 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2738 0 obj << /K [ 2739 0 R ] /P 2615 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2737 0 obj << /K [ 2741 0 R ] /P 2615 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2748 0 obj << /K [ 2749 0 R ] /P 2747 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2747 0 obj << /K [ 2748 0 R ] /P 2614 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2750 0 obj << /K [ 2751 0 R ] /P 2746 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2749 0 obj << /K [ 88 ] /P 2748 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2744 0 obj << /K [ 89 ] /P 2743 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2743 0 obj << /K [ 2744 0 R ] /P 2736 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2746 0 obj << /K [ 2750 0 R ] /P 2614 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2745 0 obj << /K [ 2752 0 R ] /P 2614 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2734 0 obj << /K [ 2735 0 R ] /P 2727 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2723 0 obj << /K [ 2724 0 R ] /P 2719 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2722 0 obj << /K [ 97 ] /P 2721 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2725 0 obj << /K [ 2726 0 R ] /P 2718 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2724 0 obj << /K [ 96 ] /P 2723 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2719 0 obj << /K [ 2723 0 R ] /P 2617 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2718 0 obj << /K [ 2725 0 R ] /P 2617 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2721 0 obj << /K [ 2722 0 R ] /P 2720 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2720 0 obj << /K [ 2721 0 R ] /P 2617 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2731 0 obj << /K [ 94 ] /P 2730 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2730 0 obj << /K [ 2731 0 R ] /P 2729 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2733 0 obj << /K [ 93 ] /P 2732 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2732 0 obj << /K [ 2733 0 R ] /P 2728 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2727 0 obj << /K [ 2734 0 R ] /P 2616 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2726 0 obj << /K [ 95 ] /P 2725 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2729 0 obj << /K [ 2730 0 R ] /P 2616 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2728 0 obj << /K [ 2732 0 R ] /P 2616 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2639 0 obj << /K [ 2640 0 R ] /P 2626 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2638 0 obj << /K [ 2642 0 R ] /P 2626 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2641 0 obj << /K [ 124 ] /P 2640 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2640 0 obj << /K [ 2641 0 R ] /P 2639 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2635 0 obj << /K [ 2636 0 R ] /P 2628 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2634 0 obj << /K [ 126 ] /P 2633 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2637 0 obj << /K [ 2644 0 R ] /P 2626 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2636 0 obj << /K [ 125 ] /P 2635 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2647 0 obj << /K [ 2651 0 R ] /P 2625 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2646 0 obj << /K [ 2653 0 R ] /P 2625 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2649 0 obj << /K [ 2650 0 R ] /P 2648 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2648 0 obj << /K [ 2649 0 R ] /P 2625 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2643 0 obj << /K [ 123 ] /P 2642 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2642 0 obj << /K [ 2643 0 R ] /P 2638 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2645 0 obj << /K [ 122 ] /P 2644 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2644 0 obj << /K [ 2645 0 R ] /P 2637 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2633 0 obj << /K [ 2634 0 R ] /P 2629 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2622 0 obj << /K [ 2673 0 R 2674 0 R 2675 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2621 0 obj << /K [ 2682 0 R 2683 0 R 2684 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2624 0 obj << /K [ 2655 0 R 2656 0 R 2657 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2623 0 obj << /K [ 2664 0 R 2665 0 R 2666 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2618 0 obj << /K [ 2709 0 R 2710 0 R 2711 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2617 0 obj << /K [ 2718 0 R 2719 0 R 2720 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2620 0 obj << /K [ 2691 0 R 2692 0 R 2693 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2619 0 obj << /K [ 2700 0 R 2701 0 R 2702 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2630 0 obj << /K [ 2631 0 R ] /P 2627 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2629 0 obj << /K [ 2633 0 R ] /P 2627 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2632 0 obj << /K [ 127 ] /P 2631 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2631 0 obj << /K [ 2632 0 R ] /P 2630 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2626 0 obj << /K [ 2637 0 R 2638 0 R 2639 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2625 0 obj << /K [ 2646 0 R 2647 0 R 2648 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2628 0 obj << /K [ 2635 0 R ] /P 2627 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2627 0 obj << /K [ 2628 0 R 2629 0 R 2630 0 R ] /P 2586 0 R /Pg 674 0 R /S /TR /Type /StructElem >> endobj 2650 0 obj << /K [ 121 ] /P 2649 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2673 0 obj << /K [ 2680 0 R ] /P 2622 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2672 0 obj << /K [ 113 ] /P 2671 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2675 0 obj << /K [ 2676 0 R ] /P 2622 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2674 0 obj << /K [ 2678 0 R ] /P 2622 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2669 0 obj << /K [ 2670 0 R ] /P 2665 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2668 0 obj << /K [ 115 ] /P 2667 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2671 0 obj << /K [ 2672 0 R ] /P 2664 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2670 0 obj << /K [ 114 ] /P 2669 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2681 0 obj << /K [ 110 ] /P 2680 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2680 0 obj << /K [ 2681 0 R ] /P 2673 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2683 0 obj << /K [ 2687 0 R ] /P 2621 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2682 0 obj << /K [ 2689 0 R ] /P 2621 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2677 0 obj << /K [ 112 ] /P 2676 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2676 0 obj << /K [ 2677 0 R ] /P 2675 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2679 0 obj << /K [ 111 ] /P 2678 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2678 0 obj << /K [ 2679 0 R ] /P 2674 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2667 0 obj << /K [ 2668 0 R ] /P 2666 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2656 0 obj << /K [ 2660 0 R ] /P 2624 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2655 0 obj << /K [ 2662 0 R ] /P 2624 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2658 0 obj << /K [ 2659 0 R ] /P 2657 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2657 0 obj << /K [ 2658 0 R ] /P 2624 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2652 0 obj << /K [ 120 ] /P 2651 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2651 0 obj << /K [ 2652 0 R ] /P 2647 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2654 0 obj << /K [ 119 ] /P 2653 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2653 0 obj << /K [ 2654 0 R ] /P 2646 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2664 0 obj << /K [ 2671 0 R ] /P 2623 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2663 0 obj << /K [ 116 ] /P 2662 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2666 0 obj << /K [ 2667 0 R ] /P 2623 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2665 0 obj << /K [ 2669 0 R ] /P 2623 0 R /Pg 674 0 R /S /TD /Type /StructElem >> endobj 2660 0 obj << /K [ 2661 0 R ] /P 2656 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2659 0 obj << /K [ 118 ] /P 2658 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 2662 0 obj << /K [ 2663 0 R ] /P 2655 0 R /Pg 674 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 2661 0 obj << /K [ 117 ] /P 2660 0 R /Pg 674 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1942 0 obj << /K [ 9612 0 R 9613 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1223 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1222 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1225 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1224 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1219 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1218 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1221 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1220 0 obj << /F_10 1221 0 R /F_12 1222 0 R /F_17 1223 0 R /F_2 1224 0 R /F_3 1225 0 R /F_8 1226 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1231 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1230 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1233 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1232 0 obj << /F_10 1233 0 R /F_12 1234 0 R /F_17 1235 0 R /F_2 1236 0 R /F_20 1238 0 R /F_3 1239 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1227 0 obj << /F_12 1228 0 R /F_17 1229 0 R /F_2 1230 0 R /F_3 1231 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1226 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1129 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 737 0 R /Type /Font >> endobj 1229 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1228 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1217 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1206 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 32 /FontBBox [ -628 -376 2000 1018 ] /FontName /Arial-BoldMT /FontWeight 700 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1205 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1208 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1207 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1202 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1201 0 obj << /F_12 1202 0 R /F_17 1203 0 R /F_18 1205 0 R /F_19 1207 0 R /F_2 1208 0 R /F_3 1209 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1204 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 96 /FontBBox [ -560 -376 1390 1018 ] /FontName /Arial-BoldItalicMT /FontWeight 700 /ItalicAngle -120 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1203 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1214 0 obj << /F_12 1215 0 R /F_17 1216 0 R /F_19 1217 0 R /F_2 1218 0 R /F_3 1219 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1213 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1216 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1215 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1210 0 obj << /F_12 1211 0 R /F_2 1212 0 R /F_3 1213 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1209 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1212 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1211 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1234 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1257 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1256 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1259 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1258 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1253 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1252 0 obj << /F_12 1253 0 R /F_15 1254 0 R /F_17 1255 0 R /F_18 1256 0 R /F_19 1257 0 R /F_2 1258 0 R /F_3 1259 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1255 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1254 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /one /colonmonospace /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1181 0 R /LastChar 4 /Subtype /TrueType /ToUnicode 744 0 R /Type /Font /Widths [ 500 500 1000 1000 ] >> endobj 1265 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1264 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1267 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1266 0 obj << /F_12 1267 0 R /F_17 1268 0 R /F_2 1269 0 R /F_3 1270 0 R /F_7 1271 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1261 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1260 0 obj << /F_12 1261 0 R /F_17 1262 0 R /F_18 1263 0 R /F_2 1264 0 R /F_3 1265 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1263 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1262 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1251 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1240 0 obj << /F_12 1241 0 R /F_17 1242 0 R /F_18 1243 0 R /F_2 1244 0 R /F_3 1245 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1239 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1242 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1241 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1236 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1235 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1238 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /P /F /H /q /p /f /h /d 11 /s /parenleft 14 /r /braceright /equal /a /exclam /b /S /slash /m /asciitilde /i /A ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1237 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 749 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 611 722 778 667 611 722 722 0 667 333 0 722 334 584 667 278 667 667 278 833 584 278 667 ] >> endobj 1237 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 131168 /FontBBox [ -1011 -330 2260 1078 ] /FontName /ArialUnicodeMS /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1248 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1247 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1250 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1249 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1244 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1243 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1246 0 obj << /F_10 1247 0 R /F_12 1248 0 R /F_17 1249 0 R /F_2 1250 0 R /F_3 1251 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1245 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1156 0 obj << /F_10 1157 0 R /F_12 1158 0 R /F_2 1159 0 R /F_3 1160 0 R /F_7 1161 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1155 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1158 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1157 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1152 0 obj << /F_12 1153 0 R /F_2 1154 0 R /F_3 1155 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1151 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1154 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1153 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1164 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 32 /FontBBox [ -1011 -330 2260 1078 ] /FontName /ArialUnicodeMS /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1163 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1166 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1165 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 278 /FontDescriptor 1164 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 6 [ 889 667 ] 14 [ 333 ] 516 [ 1000 ] 523 [ 1000 ] ] >> endobj 1160 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1159 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1162 0 obj << /F_12 1163 0 R /F_13 1166 0 R /F_2 1167 0 R /F_3 1168 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1161 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1150 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1139 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1138 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1141 0 obj << /BaseFont /AngsanaUPC /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /zero /one ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1140 0 R /LastChar 4 /Subtype /TrueType /ToUnicode 739 0 R /Type /Font /Widths [ 165 330 330 330 ] >> endobj 1140 0 obj << /Ascent 923 /CapHeight 0 /Descent -239 /Flags 34 /FontBBox [ -490 -410 791 941 ] /FontName /AngsanaUPC /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1135 0 obj << /F_10 1137 0 R /F_2 1138 0 R /F_3 1139 0 R /F_9 1141 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1134 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1129 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 737 0 R /Type /Font >> endobj 1137 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1136 0 obj << /Ascent 801 /CapHeight 0 /Descent -199 /Flags 35 /FontBBox [ 0 -198 999 801 ] /FontName /MingLiU /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1147 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 96 /FontBBox [ -1011 -330 2260 1078 ] /FontName /ArialUnicodeMS /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1146 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1149 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1148 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1143 0 obj << /Ascent 778 /CapHeight 0 /Descent -222 /Flags 98 /FontBBox [ -1105 -279 1222 1047 ] /FontName /Cambria-Italic /FontWeight 400 /ItalicAngle 1406 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1142 0 obj << /F_11 1144 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1145 0 obj << /F_10 1146 0 R /F_12 1148 0 R /F_2 1149 0 R /F_3 1150 0 R /F_7 1151 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1144 0 obj << /BaseFont /Cambria-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /T /h /i /s /p /a /g /e 11 /d /l 14 /b /r /t /y /f /n /k ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1143 0 R /LastChar 20 /Subtype /TrueType /ToUnicode 740 0 R /Type /Font /Widths [ 220 574 530 271 382 527 526 522 457 0 524 267 0 521 407 345 460 292 535 497 ] >> endobj 1167 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1190 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1189 0 obj << /F_10 1190 0 R /F_12 1191 0 R /F_2 1192 0 R /F_3 1193 0 R /F_7 1194 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1192 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1191 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1186 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1185 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1188 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1187 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1198 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1197 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1200 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1199 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1194 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1193 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1196 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1195 0 obj << /F_10 1196 0 R /F_12 1197 0 R /F_2 1198 0 R /F_3 1199 0 R /F_7 1200 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1184 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1173 0 obj << /F_0 1174 0 R /F_1 1175 0 R /F_10 1176 0 R /F_12 1177 0 R /F_14 1180 0 R /F_15 1182 0 R /F_16 1184 0 R /F_17 1185 0 R /F_2 1186 0 R /F_3 1187 0 R /F_7 1188 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1172 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1175 0 obj << /BaseFont /Candara /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /I /t /a /n /d /r 11 /s /P 14 /u /b /l /i /c /o /y /period /two /asciicircum /X /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10398 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10385 0 R /Type /Font /Widths [ 217 586 511 276 359 491 542 550 354 0 419 553 0 536 556 229 218 452 559 465 252 462 504 558 353 ] >> endobj 1174 0 obj << /BaseFont /Cambria /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /P /a /r /t /f /e /y /q /u /i /m /n /s /F /c /o /l /parenleft /I /C /parenright /R /T /H /A /D /h /d /U /K /p /period /comma /w /L /slash /g /z /b /v /copyright /nine /three /semicolon /x /k ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10396 0 R /LastChar 62 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10384 0 R /Type /Font /Widths [ 220 611 496 575 681 554 554 554 554 0 332 554 0 554 264 554 568 488 414 338 303 488 504 547 552 278 832 558 430 537 441 531 271 382 324 563 382 621 593 687 623 662 552 555 648 629 556 205 205 774 537 490 494 455 547 504 851 554 554 264 483 524 ] >> endobj 1169 0 obj << /F_12 1170 0 R /F_2 1171 0 R /F_3 1172 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1168 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1171 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1170 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1181 0 obj << /Ascent 801 /CapHeight 0 /Descent -199 /Flags 99 /FontBBox [ 0 -198 999 801 ] /FontName /MingLiU /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1180 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1179 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 743 0 R /Type /Font >> endobj 1183 0 obj << /Ascent 858 /CapHeight 0 /Descent -142 /Flags 32 /FontBBox [ 0 -150 1000 863 ] /FontName /Gulim /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1182 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /one /colonmonospace /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1181 0 R /LastChar 4 /Subtype /TrueType /ToUnicode 744 0 R /Type /Font /Widths [ 500 500 1000 1000 ] >> endobj 1177 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1176 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1179 0 obj << /BaseFont /MingLiU /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 500 /FontDescriptor 1178 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 595 [ 1000 ] ] >> endobj 1178 0 obj << /Ascent 801 /CapHeight 0 /Descent -199 /Flags 99 /FontBBox [ 0 -198 999 801 ] /FontName /MingLiU /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1268 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1358 0 obj << /F_12 1359 0 R /F_17 1360 0 R /F_18 1361 0 R /F_2 1362 0 R /F_3 1363 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1357 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1360 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1359 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1354 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1353 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1356 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1355 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1366 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1365 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1368 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1367 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1362 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1361 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1364 0 obj << /F_12 1365 0 R /F_17 1366 0 R /F_18 1367 0 R /F_2 1368 0 R /F_3 1369 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1363 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1352 0 obj << /F_12 1353 0 R /F_17 1354 0 R /F_18 1355 0 R /F_2 1356 0 R /F_3 1357 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1341 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1340 0 obj << /F_12 1341 0 R /F_17 1342 0 R /F_18 1343 0 R /F_2 1344 0 R /F_3 1345 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1343 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1342 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1337 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1336 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1339 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1338 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1349 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1348 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1351 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1350 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1345 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1344 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1347 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1346 0 obj << /F_12 1347 0 R /F_17 1348 0 R /F_18 1349 0 R /F_2 1350 0 R /F_3 1351 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1369 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1392 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1391 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1394 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1393 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1388 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1387 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1390 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1389 0 obj << /F_12 1390 0 R /F_17 1391 0 R /F_18 1392 0 R /F_2 1393 0 R /F_3 1394 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1400 0 obj << /Ascent 858 /CapHeight 0 /Descent -142 /Flags 96 /FontBBox [ 0 -150 1000 863 ] /FontName /Gulim /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1399 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1402 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1401 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 754 0 R /Type /Font >> endobj 1401 0 obj << /BaseFont /Gulim /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 333 /DW2 [ 858 -1000 ] /FontDescriptor 1400 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 2 [ 917 500 417 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 167 0 ] ] >> endobj 1396 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1395 0 obj << /F_12 1396 0 R /F_17 1397 0 R /F_18 1398 0 R /F_2 1399 0 R /F_24 1402 0 R /F_25 1405 0 R /F_3 1406 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1398 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1397 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1386 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1375 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 32 /FontBBox [ -665 -325 2000 1006 ] /FontName /ArialMT /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1374 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1377 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1376 0 obj << /BaseFont /ArialMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1375 0 R /LastChar 1 /Subtype /TrueType /ToUnicode 753 0 R /Type /Font /Widths [ 278 ] >> endobj 1371 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1370 0 obj << /F_12 1371 0 R /F_17 1372 0 R /F_18 1373 0 R /F_2 1374 0 R /F_23 1376 0 R /F_3 1377 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1373 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1372 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1383 0 obj << /F_12 1384 0 R /F_17 1385 0 R /F_18 1386 0 R /F_2 1387 0 R /F_3 1388 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1382 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1385 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1384 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1379 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1378 0 obj << /F_12 1379 0 R /F_17 1380 0 R /F_2 1381 0 R /F_3 1382 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1381 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1380 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1291 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1290 0 obj << /F_12 1291 0 R /F_17 1292 0 R /F_18 1293 0 R /F_2 1294 0 R /F_21 1296 0 R /F_3 1297 0 R /F_5 1298 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1293 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1292 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1287 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1286 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1289 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1288 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1299 0 obj << /F_12 1300 0 R /F_2 1301 0 R /F_21 1302 0 R /F_3 1303 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1298 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1301 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1300 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1295 0 obj << /Ascent 893 /CapHeight 0 /Descent -254 /Flags 96 /FontBBox [ -394 -460 781 898 ] /FontName /CordiaUPC-Italic /FontWeight 400 /ItalicAngle -100 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1294 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1297 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1296 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /colonmonospace /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1295 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 751 0 R /Type /Font /Widths [ 220 220 218 ] >> endobj 1285 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1274 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1273 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1276 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1275 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1270 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1269 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1272 0 obj << /F_12 1273 0 R /F_17 1274 0 R /F_2 1275 0 R /F_3 1276 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1271 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1282 0 obj << /F_12 1283 0 R /F_17 1284 0 R /F_18 1285 0 R /F_19 1286 0 R /F_2 1287 0 R /F_3 1288 0 R /F_7 1289 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1281 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1284 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1283 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1278 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1277 0 obj << /F_12 1278 0 R /F_17 1279 0 R /F_2 1280 0 R /F_3 1281 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1280 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1279 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1302 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /colonmonospace /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1295 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 751 0 R /Type /Font /Widths [ 220 220 218 ] >> endobj 1325 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /colonmonospace /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1295 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 751 0 R /Type /Font /Widths [ 220 220 218 ] >> endobj 1324 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1327 0 obj << /F_12 1328 0 R /F_17 1329 0 R /F_18 1330 0 R /F_19 1331 0 R /F_2 1332 0 R /F_3 1333 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1326 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1321 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1320 0 obj << /F_12 1321 0 R /F_17 1322 0 R /F_18 1323 0 R /F_2 1324 0 R /F_21 1325 0 R /F_3 1326 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1323 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1322 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1333 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1332 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1335 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1334 0 obj << /F_12 1335 0 R /F_17 1336 0 R /F_18 1337 0 R /F_2 1338 0 R /F_3 1339 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1329 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1328 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1331 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1330 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1319 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1308 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1307 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1310 0 obj << /F_12 1311 0 R /F_17 1312 0 R /F_18 1313 0 R /F_2 1314 0 R /F_21 1315 0 R /F_22 1317 0 R /F_3 1318 0 R /F_5 1319 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1309 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1304 0 obj << /F_12 1305 0 R /F_17 1306 0 R /F_18 1307 0 R /F_2 1308 0 R /F_3 1309 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1303 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1306 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1305 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1316 0 obj << /Ascent 735 /CapHeight 0 /Descent -265 /Flags 96 /FontBBox [ -99 -249 1009 735 ] /FontName /David /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1315 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /colonmonospace /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1295 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 751 0 R /Type /Font /Widths [ 220 220 218 ] >> endobj 1318 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1317 0 obj << /BaseFont /David /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /hyphen /two /one ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1316 0 R /LastChar 4 /Subtype /TrueType /ToUnicode 752 0 R /Type /Font /Widths [ 221 332 443 443 ] >> endobj 1312 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1311 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1314 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1313 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 954 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 641.74 1045.09 661.69 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 953 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 252.48 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 670.54 1045.8 690.49 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 956 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 1104.98 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 584.14 1045.09 604.09 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 955 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 1403.03 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 612.94 1045.09 632.89 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 950 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 1293.58 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 757.69 1045.8 777.64 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 949 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 1491.58 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 787.19 1045.8 807.14 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 952 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 305.98 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 700.09 1045.8 720.04 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 951 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 936.98 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 728.89 1045.8 748.84 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 962 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 140.05 386.89 1045.09 406.84 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 961 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 431.53 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 415.69 1045.09 435.64 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 964 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 1261.68 null ] /F 4 /Rect [ 168.1 324.94 1045.05 344.89 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 963 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 1384.58 null ] /F 4 /Rect [ 168.1 353.74 1045.05 373.69 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 958 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 953.03 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 525.84 1045.09 545.79 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 957 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 1061.53 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 554.64 1045.09 574.59 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 960 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 285.5 445.19 1045.09 465.14 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 959 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 400 0 R /XYZ 139.44 810.98 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 497.04 1045.09 516.99 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 948 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 393 0 R /XYZ 139.44 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 816.69 1045.8 836.64 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 937 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 1147.89 1042.2 1167.84 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 936 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 534.48 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1176.69 1045.09 1196.64 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 939 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 370 0 R /XYZ 140.15 1299.58 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1085.99 1042.2 1105.94 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 938 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 370 0 R /XYZ 140.15 1493.53 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1114.79 1042.2 1134.74 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 933 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 1104.48 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1263.84 1045.09 1283.79 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 932 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 1278.48 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1292.64 1045.09 1312.59 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 935 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 722.88 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1205.49 1045.09 1225.44 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 934 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 832.08 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1235.04 1045.09 1254.99 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 945 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 907.44 1045.05 927.39 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 944 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 386 0 R /XYZ 140.15 1116.48 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 936.24 1045.09 956.19 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 947 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 386 0 R /XYZ 140.15 241.43 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 845.49 1045.09 865.44 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 946 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 386 0 R /XYZ 140.15 932.63 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 874.29 1045.09 894.24 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 941 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 378 0 R /XYZ 140.15 237.58 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1023.34 1045.09 1043.29 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 940 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 1056.49 1045.05 1076.44 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 943 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 167.4 965.74 1045.09 985.69 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 942 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 167.4 994.54 1045.09 1014.49 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 965 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 1208.63 null ] /F 4 /Rect [ 185.4 295.44 1045.09 315.39 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 988 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 960.73 1042.9 980.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 987 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 414 0 R /XYZ 285.6 1135.93 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 993.13 1037.84 1013.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 990 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 895.18 1042.9 915.13 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 989 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 928.33 1042.9 948.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 984 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 1138.53 1042.9 1158.48 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 983 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 1161.58 933.5 1181.53 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 986 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 1026.23 1037.84 1046.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 985 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 1082.38 1037.84 1102.33 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 996 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 594 0 R /XYZ 140.4 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 697.18 1042.9 717.13 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 995 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 586 0 R /XYZ 395.5 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 730.33 1037.5 750.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 998 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 594 0 R /XYZ 336.95 789.13 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 630.93 1037.84 650.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 997 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 594 0 R /XYZ 140.65 885.13 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 664.08 1042.9 684.03 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 992 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 570 0 R /XYZ 140.65 1393.68 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 828.93 1042.9 848.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 991 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 862.08 1040.05 882.03 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 994 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 578 0 R /XYZ 140.4 1245.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 762.73 1042.9 782.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 993 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 578 0 R /XYZ 456.95 1511.53 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 795.83 1042.9 815.78 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 982 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 1194.73 1037.84 1214.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 971 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 116.89 1036.4 136.84 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 970 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 139.3 149.99 1040.05 169.94 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 973 0 obj [ 75 0 R 76 0 R 77 0 R 10414 0 R ] endobj 972 0 obj [ 67 0 R 68 0 R 69 0 R 10413 0 R ] endobj 967 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 779.98 null ] /F 4 /Rect [ 185.4 237.84 1045.09 257.79 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 966 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 1054.08 null ] /F 4 /Rect [ 185.4 266.64 1045.09 286.59 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 969 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 504.48 null ] /F 4 /Rect [ 185.4 178.79 1045.09 198.74 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 968 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 407 0 R /XYZ 140.15 623.98 null ] /F 4 /Rect [ 185.4 209.04 1045.09 228.99 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 979 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 140.05 1326.48 1042.95 1346.43 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 978 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 488 0 R /XYZ 141.35 354.48 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 1359.58 1042.95 1379.53 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 981 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 1227.13 1042.9 1247.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 980 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 522 0 R /XYZ 140.65 537.13 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 1293.33 1042.95 1313.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 975 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 446 0 R /XYZ 140.15 447.58 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 1458.23 1040.05 1478.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 974 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 234 0 R /XYZ 140.15 683.03 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 1491.33 1038.59 1511.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 977 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 505 0 R /XYZ 338.14 144.98 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 1392.73 1042.95 1412.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 976 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 140.05 1425.13 1042.95 1445.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 887 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 173.9 1197.58 1049.4 1217.53 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 886 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 186 0 R /XYZ 140.15 604.08 null ] /F 4 /Rect [ 173.9 1226.03 1049.4 1245.98 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 889 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 203 0 R /XYZ 140.15 1511.53 null ] /F 4 /Rect [ 191.15 1139.28 1049.4 1159.23 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 888 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 203 0 R /XYZ 140.15 1221.58 null ] /F 4 /Rect [ 191.15 1168.43 1049.4 1188.38 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 883 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 145.44 1325.73 1049.05 1345.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 882 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 146.15 1357.78 1049.05 1377.73 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 885 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 145.8 1259.13 1049.4 1279.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 884 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 145.44 1292.63 1049.4 1312.58 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 895 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 226 0 R /XYZ 139.9 1085.03 null ] /F 4 /Rect [ 174.25 962.53 1049.75 982.48 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 894 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 226 0 R /XYZ 139.9 1383.58 null ] /F 4 /Rect [ 174.25 989.88 1049.75 1009.83 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 897 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 234 0 R /XYZ 140.15 662.63 null ] /F 4 /Rect [ 174.25 903.83 1050.5 923.78 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 896 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 226 0 R /XYZ 139.9 999.13 null ] /F 4 /Rect [ 174.25 933.33 1049.75 953.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 891 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 211 0 R /XYZ 140.15 629.53 null ] /F 4 /Rect [ 191.15 1081.68 1046.5 1101.63 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 890 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 203 0 R /XYZ 140.15 1274.63 null ] /F 4 /Rect [ 191.15 1110.48 1049.4 1130.43 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 893 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 146.15 1023.33 1049.75 1043.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 892 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 226 0 R /XYZ 140.15 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 191.15 1052.13 1049.75 1072.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 881 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 146.9 1390.93 1046.15 1410.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 10399 0 obj << /BaseFont /Candara /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /I /t /a /n /d /r 11 /s /P 14 /u /b /l /i /c /o /y /period /two /asciicircum /X /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10398 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10385 0 R /Type /Font /Widths [ 217 586 511 276 359 491 542 550 354 0 419 553 0 536 556 229 218 452 559 465 252 462 504 558 353 ] >> endobj 10398 0 obj << /Ascent 725 /CapHeight 0 /Descent -275 /Flags 32 /FontBBox [ -468 -284 1115 952 ] /FontName /Candara /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 10401 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 10400 0 obj << /Ascent 778 /CapHeight 0 /Descent -222 /Flags 34 /FontBBox [ -1110 -299 1373 1047 ] /FontName /Cambria-Bold /FontWeight 700 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 10395 0 obj [ 10381 0 R 10382 0 R 10383 0 R 10403 0 R ] endobj 10394 0 obj << /F_0 10397 0 R /F_1 10399 0 R /F_2 10401 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 10397 0 obj << /BaseFont /Cambria /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /P /a /r /t /f /e /y /q /u /i /m /n /s /F /c /o /l /parenleft /I /C /parenright /R /T /H /A /D /h /d /U /K /p /period /comma /w /L /slash /g /z /b /v /copyright /nine /three /semicolon /x /k ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10396 0 R /LastChar 62 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10384 0 R /Type /Font /Widths [ 220 611 496 575 681 554 554 554 554 0 332 554 0 554 264 554 568 488 414 338 303 488 504 547 552 278 832 558 430 537 441 531 271 382 324 563 382 621 593 687 623 662 552 555 648 629 556 205 205 774 537 490 494 455 547 504 851 554 554 264 483 524 ] >> endobj 10396 0 obj << /Ascent 778 /CapHeight 0 /Descent -222 /Flags 34 /FontBBox [ -1475 -2463 2868 3117 ] /FontName /Cambria /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 878 0 obj [ 43 0 R 44 0 R 45 0 R 10410 0 R ] endobj 877 0 obj [ 35 0 R 36 0 R 37 0 R 10409 0 R ] endobj 880 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 146.15 1424.03 1046.15 1443.98 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 879 0 obj [ 51 0 R 52 0 R 53 0 R 10411 0 R ] endobj 874 0 obj [ 10 0 R 11 0 R 12 0 R 10406 0 R ] endobj 873 0 obj [ 2 0 R 3 0 R 4 0 R 10405 0 R ] endobj 876 0 obj [ 27 0 R 28 0 R 29 0 R 10408 0 R ] endobj 875 0 obj [ 19 0 R 20 0 R 21 0 R 10407 0 R ] endobj 898 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 254 0 R /XYZ 139.44 857.98 null ] /F 4 /Rect [ 174.25 875.38 1049.75 895.33 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 921 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 291.95 157.93 1051.2 177.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 920 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 192.6 209.73 1050.84 229.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 923 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 1230.98 null ] /F 4 /Rect [ 192.94 100.68 1051.2 120.63 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 922 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 1426.08 null ] /F 4 /Rect [ 192.94 129.13 1051.2 149.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 917 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 293 0 R /XYZ 138.94 1019.53 null ] /F 4 /Rect [ 192.6 319.93 1047.95 339.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 916 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 293 0 R /XYZ 138.94 1072.58 null ] /F 4 /Rect [ 174.94 349.43 1047.95 369.38 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 919 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 317 0 R /XYZ 140.15 1511.53 null ] /F 4 /Rect [ 192.6 239.28 1051.55 259.23 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 918 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 292.7 268.08 1048 288.03 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 929 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 342.48 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1379.74 1045.09 1399.69 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 928 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 626.18 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1408.54 1045.09 1428.49 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 931 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 362 0 R /XYZ 141.6 1321.68 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1321.44 1045.09 1341.39 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 930 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 207.13 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1350.94 1045.09 1370.89 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 925 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 1059.13 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1496.39 1045.09 1516.34 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 924 0 obj [ 59 0 R 60 0 R 61 0 R 10412 0 R ] endobj 927 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 814.58 null ] /F 4 /Rect [ 184.69 1437.34 1045.09 1457.29 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 926 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 355 0 R /XYZ 140.15 863.53 null ] /F 4 /Rect [ 167.4 1467.59 1045.09 1487.54 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 915 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 293 0 R /XYZ 138.94 1214.63 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 378.23 1047.95 398.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 904 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 270 0 R /XYZ 139.44 642.48 null ] /F 4 /Rect [ 191.9 700.78 1050.15 720.73 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 903 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 270 0 R /XYZ 139.44 1167.58 null ] /F 4 /Rect [ 191.9 729.93 1050.15 749.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 906 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 278 0 R /XYZ 138.94 804.48 null ] /F 4 /Rect [ 174.6 638.88 1050.09 658.83 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 905 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 146.5 672.33 1050.09 692.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 900 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 254 0 R /XYZ 139.44 290.18 null ] /F 4 /Rect [ 191.5 817.43 1050.09 837.38 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 899 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 254 0 R /XYZ 139.44 814.58 null ] /F 4 /Rect [ 191.5 845.88 1049.75 865.83 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 902 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 270 0 R /XYZ 139.44 1211.03 null ] /F 4 /Rect [ 174.6 759.48 1050.09 779.43 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 901 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 262 0 R /XYZ 138.94 654.48 null ] /F 4 /Rect [ 191.9 788.28 1050.15 808.23 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 912 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 285 0 R /XYZ 140.15 1110.48 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 465.33 1050.5 485.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 911 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 192.25 494.13 1050.5 514.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 914 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 293 0 R /XYZ 138.94 1356.98 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 407.03 1047.59 426.98 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 913 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 293 0 R /XYZ 138.94 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 436.18 1047.59 456.13 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 908 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 278 0 R /XYZ 138.94 552.48 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 581.28 1050.5 601.23 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 907 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 278 0 R /XYZ 138.94 751.68 null ] /F 4 /Rect [ 191.9 610.08 1050.5 630.03 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 910 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 278 0 R /XYZ 138.94 324.48 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 522.93 1050.5 542.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 909 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 278 0 R /XYZ 138.94 444.98 null ] /F 4 /Rect [ 192.25 552.48 1050.5 572.43 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 999 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 610 0 R /XYZ 336.95 1511.98 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 597.83 1040.05 617.78 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1089 0 obj [ 659 0 R 660 0 R 661 0 R 10487 0 R ] endobj 1088 0 obj [ 651 0 R 652 0 R 653 0 R 10486 0 R ] endobj 1091 0 obj [ 675 0 R 676 0 R 677 0 R 10489 0 R ] endobj 1090 0 obj [ 667 0 R 668 0 R 669 0 R 10488 0 R ] endobj 1085 0 obj [ 627 0 R 628 0 R 629 0 R 10483 0 R ] endobj 1084 0 obj [ 619 0 R 620 0 R 621 0 R 10482 0 R ] endobj 1087 0 obj [ 643 0 R 644 0 R 645 0 R 10485 0 R ] endobj 1086 0 obj [ 635 0 R 636 0 R 637 0 R 10484 0 R ] endobj 1097 0 obj [ 717 0 R 718 0 R 719 0 R 10494 0 R ] endobj 1096 0 obj [ 709 0 R 710 0 R 711 0 R 10493 0 R ] endobj 1099 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:orders@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 676.54 519.58 805.45 532.53 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1098 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:subscriptions@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 901.9 739.43 1072.55 752.38 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1093 0 obj [ 693 0 R 694 0 R 695 0 R 10491 0 R ] endobj 1092 0 obj [ 683 0 R 684 0 R 685 0 R 10490 0 R ] endobj 1095 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.dquv.de/ifa/Publikationen/Reports-Download/Reports-2013/IFA-Report-7-2013/index-2.isp) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 142.55 1192.33 932.4 1207.28 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1094 0 obj [ 701 0 R 702 0 R 703 0 R 10492 0 R ] endobj 1083 0 obj [ 611 0 R 612 0 R 613 0 R 10481 0 R ] endobj 1072 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.iedec.org/standards-documents/results/JESD22A121) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 799.45 626.18 1047.09 641.13 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1071 0 obj [ 555 0 R 556 0 R 557 0 R 10474 0 R ] endobj 1074 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.iedec.org/standards-documents/results/JESD201) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 142.55 532.83 608.9 547.78 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1073 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.iedec.org/standards-documents/results/JESD22A121) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 141.6 608.18 390 623.13 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1068 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://fides-reliability.org) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 939.85 288.78 1047.09 307.73 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1067 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.analog.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 571.2 346.38 749.04 365.33 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1070 0 obj [ 548 0 R 549 0 R 550 0 R 10473 0 R ] endobj 1069 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://fides-reliability.org) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 175.9 266.23 300.7 285.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1080 0 obj [ 587 0 R 588 0 R 589 0 R 10478 0 R ] endobj 1079 0 obj [ 579 0 R 580 0 R 581 0 R 10477 0 R ] endobj 1082 0 obj [ 603 0 R 604 0 R 605 0 R 10480 0 R ] endobj 1081 0 obj [ 595 0 R 596 0 R 597 0 R 10479 0 R ] endobj 1076 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Zinnwhisker-auf-Leiterplatten/index-2_jsp) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 142.1 457.23 360 472.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1075 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Zinnwhisker-auf-Leiterplatten/index-2_jsp) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 659.75 475.93 1047.09 490.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1078 0 obj [ 571 0 R 572 0 R 573 0 R 10476 0 R ] endobj 1077 0 obj [ 563 0 R 564 0 R 565 0 R 10475 0 R ] endobj 1100 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:cservices@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 689.75 499.68 838.54 512.63 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1123 0 obj << /Ascent 801 /CapHeight 0 /Descent -199 /Flags 35 /FontBBox [ 0 -198 999 801 ] /FontName /MingLiU /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1122 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1125 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1124 0 obj << /BaseFont /MingLiU /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 3 >> /DW 1000 /FontDescriptor 1123 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 1 [ 500 ] 9 [ 500 ] ] >> endobj 1119 0 obj << /BaseFont /SimSun /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1118 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 735 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1118 0 obj << /Ascent 859 /CapHeight 0 /Descent -141 /Flags 32 /FontBBox [ -8 -145 1000 859 ] /FontName /SimSun /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1121 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1120 0 obj << /F_2 1121 0 R /F_3 1122 0 R /F_7 1125 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1131 0 obj << /F_2 1132 0 R /F_3 1133 0 R /F_8 1134 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1130 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1129 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 737 0 R /Type /Font >> endobj 1133 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1132 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1127 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1126 0 obj << /F_2 1127 0 R /F_3 1128 0 R /F_8 1130 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1129 0 obj << /BaseFont /MingLiU /CIDSystemInfo << /Ordering (GB1) /Registry (Adobe) /Supplement 2 >> /DW 500 /FontDescriptor 1123 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 2296 [ 1000 ] ] >> endobj 1128 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1117 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1106 0 obj << /BaseFont /Cambria /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /P /a /r /t /f /e /y /q /u /i /m /n /s /F /c /o /l /parenleft /I /C /parenright /R /T /H /A /D /h /d /U /K /p /period /comma /w /L /slash /g /z /b /v /copyright /nine /three /semicolon /x /k ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10396 0 R /LastChar 62 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10384 0 R /Type /Font /Widths [ 220 611 496 575 681 554 554 554 554 0 332 554 0 554 264 554 568 488 414 338 303 488 504 547 552 278 832 558 430 537 441 531 271 382 324 563 382 621 593 687 623 662 552 555 648 629 556 205 205 774 537 490 494 455 547 504 851 554 554 264 483 524 ] >> endobj 1105 0 obj << /F_0 1106 0 R /F_2 1107 0 R /F_3 1109 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1108 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 32 /FontBBox [ -1011 -330 2260 1078 ] /FontName /ArialUnicodeMS /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1107 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1102 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:knowlGdgecentrG@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 615.85 356.63 816 369.58 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1101 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:subscriptions@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 615.85 428.13 789.6 441.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1104 0 obj [ 725 0 R 726 0 R 727 0 R 10495 0 R ] endobj 1103 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (mailto:copyright@bsigroup.com) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 615.85 285.58 768.5 298.53 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1114 0 obj << /Ascent 893 /CapHeight 0 /Descent -254 /Flags 32 /FontBBox [ -452 -488 777 898 ] /FontName /CordiaUPC /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1113 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1116 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -210 /Flags 131104 /FontBBox [ -1011 -330 2260 1078 ] /FontName /ArialUnicodeMS /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1115 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /semicolonmonospace ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1114 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 733 0 R /Type /Font /Widths [ 182 182 ] >> endobj 1110 0 obj << /F_0 1111 0 R /F_1 1112 0 R /F_3 1113 0 R /F_4 1115 0 R /F_5 1117 0 R /F_6 1119 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1109 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1112 0 obj << /BaseFont /Candara /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /I /t /a /n /d /r 11 /s /P 14 /u /b /l /i /c /o /y /period /two /asciicircum /X /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10398 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10385 0 R /Type /Font /Widths [ 217 586 511 276 359 491 542 550 354 0 419 553 0 536 556 229 218 452 559 465 252 462 504 558 353 ] >> endobj 1111 0 obj << /BaseFont /Cambria /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /P /a /r /t /f /e /y /q /u /i /m /n /s /F /c /o /l /parenleft /I /C /parenright /R /T /H /A /D /h /d /U /K /p /period /comma /w /L /slash /g /z /b /v /copyright /nine /three /semicolon /x /k ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10396 0 R /LastChar 62 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10384 0 R /Type /Font /Widths [ 220 611 496 575 681 554 554 554 554 0 332 554 0 554 264 554 568 488 414 338 303 488 504 547 552 278 832 558 430 537 441 531 271 382 324 563 382 621 593 687 623 662 552 555 648 629 556 205 205 774 537 490 494 455 547 504 851 554 554 264 483 524 ] >> endobj 1022 0 obj [ 187 0 R 188 0 R 189 0 R 10428 0 R ] endobj 1021 0 obj [ 179 0 R 180 0 R 181 0 R 10427 0 R ] endobj 1024 0 obj [ 204 0 R 205 0 R 206 0 R 10430 0 R ] endobj 1023 0 obj [ 195 0 R 196 0 R 197 0 R 10429 0 R ] endobj 1018 0 obj [ 156 0 R 157 0 R 158 0 R 10424 0 R ] endobj 1017 0 obj [ 148 0 R 149 0 R 150 0 R 10423 0 R ] endobj 1020 0 obj [ 171 0 R 172 0 R 173 0 R 10426 0 R ] endobj 1019 0 obj [ 164 0 R 165 0 R 166 0 R 10425 0 R ] endobj 1030 0 obj [ 255 0 R 256 0 R 257 0 R 10436 0 R ] endobj 1029 0 obj [ 248 0 R 249 0 R 250 0 R 10435 0 R ] endobj 1032 0 obj [ 271 0 R 272 0 R 273 0 R 10438 0 R ] endobj 1031 0 obj [ 263 0 R 264 0 R 265 0 R 10437 0 R ] endobj 1026 0 obj [ 219 0 R 220 0 R 221 0 R 10432 0 R ] endobj 1025 0 obj [ 212 0 R 213 0 R 214 0 R 10431 0 R ] endobj 1028 0 obj [ 235 0 R 236 0 R 237 0 R 10434 0 R ] endobj 1027 0 obj [ 227 0 R 228 0 R 229 0 R 10433 0 R ] endobj 1016 0 obj [ 140 0 R 141 0 R 142 0 R 10422 0 R ] endobj 1005 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 138.6 396.93 1042.9 416.88 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1004 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 658 0 R /XYZ 141.6 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 453.13 1042.9 473.08 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1007 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 682 0 R /XYZ 280.1 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 340.78 1042.9 360.73 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1006 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 682 0 R /XYZ 280.1 1552.58 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 363.83 957.25 383.78 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1001 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 642 0 R /XYZ 306.5 1511.98 null ] /F 4 /Rect [ 140.05 541.68 1042.95 561.63 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1000 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 642 0 R /XYZ 306.5 1511.98 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 564.73 934.9 584.68 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1003 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 650 0 R /XYZ 174 1511.98 null ] /F 4 /Rect [ 139.3 486.23 1037.45 506.18 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1002 0 obj << /Border [ 0 0 0 ] /Dest [ 650 0 R /XYZ 174 1511.98 null ] /F 4 /Rect [ 138.6 509.28 967.29 529.23 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1013 0 obj [ 115 0 R 116 0 R 117 0 R 10419 0 R ] endobj 1012 0 obj [ 107 0 R 108 0 R 109 0 R 10418 0 R ] endobj 1015 0 obj [ 132 0 R 133 0 R 134 0 R 10421 0 R ] endobj 1014 0 obj [ 123 0 R 124 0 R 125 0 R 10420 0 R ] endobj 1009 0 obj [ 91 0 R 92 0 R 93 0 R 10416 0 R ] endobj 1008 0 obj [ 83 0 R 84 0 R 85 0 R 10415 0 R ] endobj 1011 0 obj [ 99 0 R 100 0 R 101 0 R 10417 0 R ] endobj 1010 0 obj << /A << /S /URI /Type /Action /URI (http://webstore.iec.ch) >> /Border [ 0 0 0 ] /F 4 /Rect [ 710.29 430.78 915.5 450.73 ] /Subtype /Link /Type /Annot >> endobj 1033 0 obj [ 279 0 R 280 0 R 281 0 R 10439 0 R ] endobj 1056 0 obj [ 456 0 R 457 0 R 458 0 R 10462 0 R ] endobj 1055 0 obj [ 447 0 R 448 0 R 449 0 R 10461 0 R ] endobj 1058 0 obj [ 473 0 R 474 0 R 475 0 R 10464 0 R ] endobj 1057 0 obj [ 464 0 R 465 0 R 466 0 R 10463 0 R ] endobj 1052 0 obj [ 423 0 R 424 0 R 425 0 R 10458 0 R ] endobj 1051 0 obj [ 415 0 R 416 0 R 417 0 R 10457 0 R ] endobj 1054 0 obj [ 439 0 R 440 0 R 441 0 R 10460 0 R ] endobj 1053 0 obj [ 431 0 R 432 0 R 433 0 R 10459 0 R ] endobj 1064 0 obj [ 523 0 R 524 0 R 525 0 R 10470 0 R ] endobj 1063 0 obj [ 515 0 R 516 0 R 517 0 R 10469 0 R ] endobj 1066 0 obj [ 540 0 R 541 0 R 542 0 R 10472 0 R ] endobj 1065 0 obj [ 532 0 R 533 0 R 534 0 R 10471 0 R ] endobj 1060 0 obj [ 489 0 R 490 0 R 491 0 R 10466 0 R ] endobj 1059 0 obj [ 481 0 R 482 0 R 483 0 R 10465 0 R ] endobj 1062 0 obj [ 506 0 R 507 0 R 508 0 R 10468 0 R ] endobj 1061 0 obj [ 498 0 R 499 0 R 500 0 R 10467 0 R ] endobj 1050 0 obj [ 408 0 R 409 0 R 410 0 R 10456 0 R ] endobj 1039 0 obj [ 326 0 R 327 0 R 328 0 R 10445 0 R ] endobj 1038 0 obj [ 318 0 R 319 0 R 320 0 R 10444 0 R ] endobj 1041 0 obj [ 341 0 R 342 0 R 343 0 R 10447 0 R ] endobj 1040 0 obj [ 334 0 R 335 0 R 336 0 R 10446 0 R ] endobj 1035 0 obj [ 294 0 R 295 0 R 296 0 R 10441 0 R ] endobj 1034 0 obj [ 286 0 R 287 0 R 288 0 R 10440 0 R ] endobj 1037 0 obj [ 310 0 R 311 0 R 312 0 R 10443 0 R ] endobj 1036 0 obj [ 302 0 R 303 0 R 304 0 R 10442 0 R ] endobj 1047 0 obj [ 387 0 R 388 0 R 389 0 R 10453 0 R ] endobj 1046 0 obj [ 379 0 R 380 0 R 381 0 R 10452 0 R ] endobj 1049 0 obj [ 401 0 R 402 0 R 403 0 R 10455 0 R ] endobj 1048 0 obj [ 394 0 R 395 0 R 396 0 R 10454 0 R ] endobj 1043 0 obj [ 356 0 R 357 0 R 358 0 R 10449 0 R ] endobj 1042 0 obj [ 348 0 R 349 0 R 350 0 R 10448 0 R ] endobj 1045 0 obj [ 371 0 R 372 0 R 373 0 R 10451 0 R ] endobj 1044 0 obj [ 363 0 R 364 0 R 365 0 R 10450 0 R ] endobj 1403 0 obj << /Ascent 858 /CapHeight 0 /Descent -142 /Flags 32 /FontBBox [ 0 -150 1000 863 ] /FontName /Gulim /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1762 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1761 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1764 0 obj << /F_12 1765 0 R /F_19 1766 0 R /F_2 1767 0 R /F_3 1768 0 R /F_41 1770 0 R /F_42 1772 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1763 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1758 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1757 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1625 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 762 0 R /Type /Font >> endobj 1760 0 obj << /F_17 1761 0 R /F_2 1762 0 R /F_3 1763 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1759 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1770 0 obj << /BaseFont /Cambria-BoldItalic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /P /F /D /a /v /g /equal /asciicircum 11 /H /bullet ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1769 0 R /LastChar 12 /Subtype /TrueType /ToUnicode 771 0 R /Type /Font /Widths [ 220 596 536 679 570 500 565 573 573 0 691 443 ] >> endobj 1769 0 obj << /Ascent 778 /CapHeight 0 /Descent -222 /Flags 98 /FontBBox [ -1110 -299 1378 1047 ] /FontName /Cambria-BoldItalic /FontWeight 700 /ItalicAngle 1406 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1772 0 obj << /BaseFont /Cambria-BoldItalic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /T /m ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1771 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 772 0 R /Type /Font /Widths [ 220 603 818 ] >> endobj 1771 0 obj << /Ascent 778 /CapHeight 0 /Descent -222 /Flags 131170 /FontBBox [ -1110 -299 1378 1047 ] /FontName /Cambria-BoldItalic /FontWeight 700 /ItalicAngle 1406 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1766 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1765 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1768 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1767 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1756 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1745 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1744 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1747 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1737 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 769 0 R /Type /Font >> endobj 1746 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1741 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1740 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1743 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1742 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1753 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1752 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1755 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1754 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1749 0 obj << /BaseFont /MalgunGothicRegular /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 352 /DW2 [ 0 -352 ] /FontDescriptor 1748 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 2 [ 360 601 ] ] /W2 [ 2 [ -770 180 738 -800 300 544 ] ] >> endobj 1748 0 obj << /Ascent 800 /CapHeight 0 /Descent -200 /Flags 32 /FontBBox [ -160 -248 1199 931 ] /FontName /MalgunGothicRegular /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1751 0 obj << /F_16 1752 0 R /F_17 1753 0 R /F_2 1754 0 R /F_25 1755 0 R /F_3 1756 0 R /F_32 1757 0 R /F_33 1758 0 R /F_7 1759 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1750 0 obj << /BaseFont /MalgunGothicRegular /DescendantFonts [ 1749 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 770 0 R /Type /Font >> endobj 1773 0 obj << /F_12 1774 0 R /F_2 1775 0 R /F_3 1776 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1796 0 obj << /Ascent 728 /CapHeight 0 /Descent -208 /Flags 96 /FontBBox [ -517 -325 1359 998 ] /FontName /Arial-ItalicMT /FontWeight 400 /ItalicAngle -120 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1795 0 obj << /BaseFont /Calibri /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /N /O /C /P /Y /I /G /W 11 /T /H 14 /U /B /S /E /R /M /X /A /D /r /i /t /s /h /a /n /d /u /o /parenleft /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1794 0 R /LastChar 34 /Subtype /TrueType /ToUnicode 773 0 R /Type /Font /Widths [ 226 646 662 533 517 487 252 631 890 0 487 623 0 642 544 459 488 543 855 519 579 615 349 229 335 391 525 479 525 525 525 527 303 303 ] >> endobj 1798 0 obj << /Ascent 750 /CapHeight 0 /Descent -250 /Flags 32 /FontBBox [ -519 -306 1240 971 ] /FontName /Calibri-Bold /FontWeight 700 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1797 0 obj << /BaseFont /Arial-ItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /A /backslash /N ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1796 0 R /LastChar 5 /Subtype /TrueType /ToUnicode 774 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 278 722 ] >> endobj 1792 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1791 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1794 0 obj << /Ascent 750 /CapHeight 0 /Descent -250 /Flags 32 /FontBBox [ -503 -307 1240 964 ] /FontName /Calibri /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1793 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 768 0 R /Type /Font >> endobj 1804 0 obj << /K [ 4 ] /P 2395 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1803 0 obj << /K [ 3 ] /P 2416 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1806 0 obj << /K [ 6 ] /P 2397 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1805 0 obj << /K [ 5 ] /P 2396 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1800 0 obj << /K [ 1866 0 R ] /ParentTree << /Nums [ 0 [ 10375 0 R 10373 0 R 10372 0 R 10370 0 R 10368 0 R 10366 0 R ] 1 [ 10365 0 R 10363 0 R 10361 0 R 10360 0 R 10359 0 R 10358 0 R 10357 0 R 10356 0 R 10355 0 R 10354 0 R 10353 0 R 10352 0 R 10341 0 R 10340 0 R ] 2 [ null 10337 0 R 10335 0 R 10333 0 R 10331 0 R 10329 0 R 10327 0 R 10325 0 R 10323 0 R 10321 0 R 10319 0 R 10318 0 R 10317 0 R 10316 0 R 10315 0 R 10309 0 R 10308 0 R 10306 0 R 10304 0 R ] 3 [ null null 10302 0 R 10301 0 R 10300 0 R 10296 0 R 10295 0 R 10294 0 R 10293 0 R 10292 0 R 10286 0 R 10284 0 R 10282 0 R 10280 0 R 10278 0 R 10276 0 R 10275 0 R 10274 0 R 10270 0 R 10268 0 R 10266 0 R 10261 0 R 10259 0 R 10257 0 R 10252 0 R 10250 0 R 10248 0 R 10243 0 R 10241 0 R 10239 0 R 10234 0 R 10232 0 R 10230 0 R 10225 0 R 10223 0 R 10221 0 R 10216 0 R 10214 0 R 10212 0 R 10207 0 R 10205 0 R 10203 0 R 10198 0 R 10196 0 R 10194 0 R 10189 0 R 10187 0 R 10185 0 R 10180 0 R 10178 0 R 10176 0 R 10171 0 R 10169 0 R 10167 0 R 10162 0 R 10160 0 R 10158 0 R 10153 0 R 10151 0 R 10149 0 R ] 4 [ null null 10129 0 R 10127 0 R 10125 0 R 10120 0 R 10118 0 R 10116 0 R 10111 0 R 10109 0 R 10107 0 R ] 5 [ null null 10098 0 R 10096 0 R 10094 0 R 10089 0 R 10087 0 R 10085 0 R 10080 0 R 10078 0 R 10076 0 R ] 6 [ null null 10067 0 R 10066 0 R 10065 0 R 10064 0 R 10063 0 R 10062 0 R 10061 0 R 10053 0 R 10051 0 R 10049 0 R 10047 0 R 10045 0 R 10043 0 R 10041 0 R 10039 0 R 10037 0 R 10036 0 R 10035 0 R 10031 0 R 10029 0 R 10028 0 R 10027 0 R 10023 0 R 10022 0 R 10021 0 R 10020 0 R 10019 0 R 10018 0 R 10017 0 R 10009 0 R 10007 0 R 10005 0 R 10003 0 R 10001 0 R 9999 0 R 9997 0 R 9995 0 R 9993 0 R 9991 0 R ] 7 [ 9989 0 R ] 8 [ null null 9987 0 R 9986 0 R 9985 0 R 9983 0 R 9982 0 R 9980 0 R 9979 0 R 9977 0 R 9976 0 R 9974 0 R 9973 0 R 9971 0 R 9970 0 R 9968 0 R 9967 0 R 9965 0 R 9964 0 R 9962 0 R 9961 0 R 9959 0 R 9958 0 R 9956 0 R 9955 0 R 9953 0 R 9952 0 R 9950 0 R 9949 0 R 9947 0 R 9946 0 R 9944 0 R 9943 0 R 9941 0 R 9940 0 R 9938 0 R 9937 0 R 9935 0 R 9934 0 R 9932 0 R 9931 0 R 9929 0 R 9928 0 R 9926 0 R 9925 0 R 9923 0 R 9922 0 R 9920 0 R 9919 0 R 9917 0 R 9916 0 R 9914 0 R 9913 0 R 9911 0 R 9910 0 R 9908 0 R 9907 0 R 9905 0 R 9904 0 R 9902 0 R 9901 0 R 9899 0 R 9898 0 R 9896 0 R 9895 0 R 9893 0 R 9892 0 R 9890 0 R 9889 0 R 9887 0 R 9886 0 R 9884 0 R 9883 0 R 9881 0 R 9880 0 R 9878 0 R 9877 0 R 9875 0 R 9874 0 R 9872 0 R 9871 0 R 9870 0 R 9868 0 R 9867 0 R 9865 0 R 9864 0 R 9862 0 R 9861 0 R 9860 0 R 9858 0 R 9857 0 R 9855 0 R 9854 0 R ] 9 [ null null 9805 0 R 9804 0 R 9802 0 R 9801 0 R 9799 0 R 9798 0 R 9796 0 R 9795 0 R 9793 0 R 9792 0 R 9790 0 R 9789 0 R 9787 0 R 9786 0 R 9784 0 R 9783 0 R 9781 0 R 9780 0 R 9778 0 R 9777 0 R 9775 0 R 9774 0 R 9772 0 R 9771 0 R 9769 0 R 9768 0 R 9766 0 R 9765 0 R 9763 0 R 9762 0 R 9760 0 R 9759 0 R 9757 0 R 9756 0 R 9754 0 R 9753 0 R 9751 0 R 9750 0 R 9748 0 R 9747 0 R 9745 0 R 9744 0 R 9742 0 R 9741 0 R 9739 0 R 9738 0 R 9736 0 R 9735 0 R 9733 0 R 9732 0 R 9730 0 R 9729 0 R 9727 0 R 9726 0 R 9724 0 R 9723 0 R 9721 0 R 9720 0 R 9718 0 R 9717 0 R 9715 0 R 9714 0 R 9712 0 R 9711 0 R 9709 0 R 9708 0 R 9706 0 R 9705 0 R 9703 0 R 9702 0 R 9700 0 R 9699 0 R 9698 0 R 9696 0 R 9695 0 R 9693 0 R 9692 0 R 9690 0 R 9689 0 R 9687 0 R 9686 0 R 9684 0 R 9683 0 R 9681 0 R 9680 0 R 9678 0 R 9677 0 R 9675 0 R 9674 0 R 9672 0 R 9671 0 R 9669 0 R 9668 0 R 9666 0 R 9665 0 R ] 10 [ null null 9615 0 R 9614 0 R 9611 0 R 9609 0 R 9605 0 R 9603 0 R 9599 0 R 9597 0 R 9589 0 R 9588 0 R 9587 0 R 9586 0 R 9585 0 R 9584 0 R 9583 0 R 9582 0 R 9581 0 R 9580 0 R 9579 0 R 9578 0 R 9577 0 R 9576 0 R 9575 0 R 9574 0 R 9573 0 R 9572 0 R 9571 0 R 9570 0 R 9569 0 R 9568 0 R 9567 0 R 9566 0 R 9565 0 R 9564 0 R 9563 0 R 9562 0 R 9561 0 R 9560 0 R 9559 0 R 9558 0 R 9557 0 R 9556 0 R 9555 0 R 9554 0 R 9553 0 R 9552 0 R 9551 0 R 9511 0 R 9510 0 R 9509 0 R 9508 0 R 9507 0 R 9506 0 R 9505 0 R 9504 0 R 9503 0 R 9502 0 R 9501 0 R 9500 0 R 9499 0 R 9498 0 R 9497 0 R 9496 0 R 9495 0 R 9494 0 R 9493 0 R 9492 0 R 9491 0 R 9490 0 R 9489 0 R 9488 0 R 9487 0 R 9486 0 R 9459 0 R 9458 0 R ] 11 [ null null 9455 0 R 9454 0 R 9452 0 R 9451 0 R 9449 0 R 9448 0 R 9446 0 R 9445 0 R 9443 0 R 9442 0 R 9440 0 R 9439 0 R 9437 0 R 9436 0 R 9434 0 R 9433 0 R 9431 0 R 9430 0 R 9428 0 R 9427 0 R 9425 0 R 9424 0 R 9423 0 R 9421 0 R 9420 0 R 9419 0 R 9417 0 R 9416 0 R 9414 0 R 9413 0 R 9411 0 R 9410 0 R 9408 0 R 9407 0 R 9405 0 R 9404 0 R 9402 0 R 9401 0 R 9399 0 R 9398 0 R 9396 0 R 9395 0 R 9393 0 R 9392 0 R 9390 0 R 9389 0 R 9387 0 R 9386 0 R 9384 0 R 9383 0 R 9381 0 R 9380 0 R 9378 0 R 9377 0 R 9375 0 R 9374 0 R 9372 0 R 9371 0 R 9369 0 R 9368 0 R 9367 0 R 9365 0 R 9364 0 R ] 12 [ null null 9329 0 R 9327 0 R 9325 0 R 9323 0 R 9322 0 R 9321 0 R 9320 0 R 9319 0 R 9318 0 R 9317 0 R 9316 0 R 9315 0 R 9314 0 R 9313 0 R 9312 0 R 9299 0 R 9298 0 R 9297 0 R 9296 0 R 9295 0 R ] 13 [ null null 9289 0 R 9287 0 R 9286 0 R 9285 0 R 9281 0 R 9280 0 R 9279 0 R 9278 0 R 9277 0 R 9276 0 R 9275 0 R 9274 0 R 9273 0 R 9272 0 R 9271 0 R 9270 0 R 9257 0 R 9256 0 R 9255 0 R 9254 0 R 9253 0 R 9252 0 R 9251 0 R 9250 0 R 9249 0 R 9248 0 R 9247 0 R 9246 0 R 9245 0 R 9244 0 R 9243 0 R 9242 0 R 9225 0 R 9223 0 R 9221 0 R 9217 0 R 9215 0 R 9208 0 R 9207 0 R 9206 0 R 9202 0 R 9205 0 R 9204 0 R 9201 0 R 9200 0 R 9199 0 R 9198 0 R 9189 0 R ] 14 [ null null 9187 0 R 9186 0 R 9185 0 R 9181 0 R 9180 0 R 9179 0 R 9178 0 R 9177 0 R 9176 0 R 9175 0 R 9174 0 R 9173 0 R 9172 0 R 9171 0 R 9170 0 R 9169 0 R ] 15 [ null null 9155 0 R 9154 0 R 9151 0 R 9150 0 R 9149 0 R 9148 0 R 9147 0 R 9146 0 R 9145 0 R 9144 0 R 9143 0 R 9142 0 R 9141 0 R 9140 0 R 9139 0 R 9138 0 R 9137 0 R 9136 0 R 9135 0 R 9134 0 R 9133 0 R ] 16 [ null null 9113 0 R 9112 0 R 9111 0 R 9110 0 R 9105 0 R 9104 0 R 9102 0 R 9101 0 R 9100 0 R 9099 0 R 9094 0 R 9092 0 R ] 17 [ null null 9090 0 R 9089 0 R 9088 0 R 9087 0 R 9086 0 R 9085 0 R 9084 0 R 9083 0 R 9082 0 R 9081 0 R 9080 0 R 9079 0 R 9078 0 R 9077 0 R 9076 0 R 9075 0 R 9074 0 R 9073 0 R 9072 0 R 9071 0 R 9070 0 R 9048 0 R 9046 0 R ] 18 [ null null 9044 0 R 9043 0 R 9042 0 R 9041 0 R 9040 0 R 9039 0 R 9032 0 R 9030 0 R 9028 0 R 9026 0 R 9024 0 R 9022 0 R 9020 0 R 9012 0 R 9010 0 R 9008 0 R 9006 0 R 9004 0 R 9002 0 R 8994 0 R 8992 0 R 8990 0 R 8988 0 R 8986 0 R 8984 0 R 8976 0 R 8974 0 R 8972 0 R 8970 0 R 8968 0 R 8966 0 R 8958 0 R 8956 0 R 8954 0 R 8952 0 R 8950 0 R 8948 0 R 8947 0 R 8938 0 R 8936 0 R 8934 0 R 8932 0 R 8931 0 R 8928 0 R 8926 0 R 8918 0 R 8916 0 R 8914 0 R 8912 0 R 8910 0 R 8908 0 R 8900 0 R 8898 0 R 8896 0 R 8894 0 R 8892 0 R 8890 0 R 8882 0 R 8880 0 R 8878 0 R 8876 0 R 8874 0 R 8872 0 R 8864 0 R 8862 0 R 8860 0 R 8858 0 R 8856 0 R 8854 0 R 8846 0 R 8844 0 R 8842 0 R 8840 0 R 8838 0 R 8836 0 R 8816 0 R 8815 0 R 8814 0 R 8813 0 R 8812 0 R 8811 0 R ] 19 [ null null 8804 0 R 8803 0 R 8802 0 R 8801 0 R 8800 0 R 8799 0 R 8798 0 R 8797 0 R 8796 0 R 8786 0 R 8785 0 R 8784 0 R 8783 0 R 8782 0 R 8781 0 R 8780 0 R 8779 0 R 8778 0 R 8777 0 R 8776 0 R 8775 0 R 8774 0 R 8773 0 R 8772 0 R 8756 0 R 8755 0 R 8752 0 R 8751 0 R ] 20 [ null null 8748 0 R 8747 0 R 8746 0 R 8745 0 R 8744 0 R 8743 0 R 8742 0 R 8741 0 R 8740 0 R 8739 0 R 8738 0 R 8737 0 R 8736 0 R 8735 0 R 8734 0 R 8733 0 R 8732 0 R 8731 0 R 8730 0 R 8729 0 R 8728 0 R 8727 0 R 8726 0 R 8725 0 R 8724 0 R 8723 0 R 8722 0 R 8721 0 R 8720 0 R ] 21 [ null null 8690 0 R 8689 0 R 8688 0 R 8687 0 R 8682 0 R 8681 0 R 8680 0 R 8679 0 R 8678 0 R 8677 0 R 8676 0 R 8675 0 R 8674 0 R 8673 0 R 8672 0 R 8671 0 R 8670 0 R 8669 0 R 8668 0 R 8667 0 R 8666 0 R 8665 0 R 8664 0 R 8663 0 R 8662 0 R 8661 0 R 8660 0 R ] 22 [ null null 8636 0 R 8635 0 R 8634 0 R 8633 0 R 8632 0 R 8631 0 R 8630 0 R 8629 0 R 8628 0 R 8627 0 R 8616 0 R 8615 0 R 8614 0 R 8613 0 R 8612 0 R 8611 0 R 8610 0 R 8609 0 R 8608 0 R 8607 0 R 8606 0 R 8605 0 R 8604 0 R 8603 0 R 8602 0 R 8601 0 R 8600 0 R 8599 0 R 8598 0 R ] 23 [ null null 8578 0 R 8577 0 R 8576 0 R 8575 0 R 8574 0 R 8573 0 R 8572 0 R 8571 0 R 8570 0 R 8569 0 R 8568 0 R 8567 0 R 8566 0 R 8565 0 R 8564 0 R 8563 0 R 8562 0 R 8561 0 R 8560 0 R 8559 0 R 8558 0 R 8557 0 R 8556 0 R 8555 0 R 8554 0 R 8553 0 R 8552 0 R 8551 0 R ] 24 [ null null 8522 0 R 8521 0 R 8520 0 R 8519 0 R 8518 0 R 8517 0 R 8516 0 R 8515 0 R 8514 0 R 8513 0 R 8512 0 R 8511 0 R 8510 0 R 8509 0 R 8508 0 R 8507 0 R 8506 0 R 8505 0 R 8504 0 R 8503 0 R 8502 0 R 8501 0 R 8500 0 R 8499 0 R 8498 0 R 8497 0 R ] 25 [ null null 8470 0 R 8469 0 R 8468 0 R 8467 0 R 8466 0 R 8465 0 R 8464 0 R 8463 0 R 8462 0 R 8461 0 R 8460 0 R 8459 0 R 8446 0 R 8444 0 R 8443 0 R 8441 0 R ] 26 [ null null 8439 0 R 8438 0 R 8437 0 R 8436 0 R 8435 0 R 8434 0 R 8433 0 R 8432 0 R 8431 0 R 8430 0 R 8429 0 R 8428 0 R 8427 0 R 8413 0 R 8412 0 R 8411 0 R 8410 0 R 8409 0 R 8408 0 R 8407 0 R 8406 0 R 8405 0 R 8404 0 R ] 27 [ null null 8393 0 R 8392 0 R 8391 0 R 8390 0 R 8389 0 R 8388 0 R 8387 0 R 8386 0 R 8385 0 R 8384 0 R 8383 0 R 8382 0 R 8381 0 R 8380 0 R 8379 0 R 8378 0 R 8377 0 R 8376 0 R 8375 0 R 8374 0 R 8373 0 R 8372 0 R 8371 0 R 8370 0 R ] 28 [ null null 8345 0 R 8344 0 R 8343 0 R 8342 0 R 8341 0 R 8340 0 R 8339 0 R 8338 0 R 8337 0 R 8336 0 R 8335 0 R 8334 0 R 8333 0 R 8332 0 R 8331 0 R 8330 0 R 8329 0 R 8328 0 R 8327 0 R 8326 0 R 8325 0 R 8324 0 R 8323 0 R 8322 0 R 8321 0 R 8320 0 R ] 29 [ null null 8293 0 R 8292 0 R 8289 0 R 8288 0 R 8287 0 R 8286 0 R 8285 0 R 8284 0 R 8283 0 R 8282 0 R 8281 0 R 8280 0 R 8279 0 R ] 30 [ null null 8267 0 R 8266 0 R 8265 0 R 8262 0 R 8261 0 R 8259 0 R 8258 0 R 8256 0 R 8255 0 R 8253 0 R 8252 0 R 8250 0 R 8248 0 R 8246 0 R 8244 0 R 8242 0 R 8240 0 R 8234 0 R 8232 0 R 8230 0 R 8228 0 R 8219 0 R 8217 0 R 8216 0 R 8215 0 R 8214 0 R 8213 0 R 8212 0 R 8211 0 R 8210 0 R 8209 0 R 8208 0 R ] 31 [ null null 8197 0 R 8196 0 R 8195 0 R 8194 0 R 8193 0 R 8192 0 R 8191 0 R 8190 0 R 8189 0 R 8188 0 R 8187 0 R 8186 0 R 8185 0 R 8184 0 R 8183 0 R 8182 0 R 8181 0 R 8180 0 R 8179 0 R 8178 0 R 8177 0 R 8176 0 R 8175 0 R 8174 0 R 8173 0 R 8172 0 R 8171 0 R 8170 0 R 8169 0 R 8168 0 R 8167 0 R 8166 0 R 8165 0 R ] 32 [ null null 8131 0 R 8130 0 R 8129 0 R 8128 0 R 8127 0 R 8126 0 R 8125 0 R 8124 0 R 8123 0 R 8122 0 R 8121 0 R 8120 0 R 8119 0 R 8118 0 R 8117 0 R 8116 0 R 8115 0 R 8114 0 R 8113 0 R 8112 0 R 8111 0 R 8110 0 R 8109 0 R 8108 0 R 8107 0 R 8106 0 R 8105 0 R ] 33 [ null null 8077 0 R 8076 0 R 8075 0 R 8074 0 R 8073 0 R 8072 0 R 8071 0 R 8070 0 R 8069 0 R 8068 0 R 8067 0 R 8066 0 R 8065 0 R 8064 0 R 8063 0 R 8062 0 R 8061 0 R 8060 0 R 8059 0 R 8058 0 R 8057 0 R 8056 0 R 8055 0 R 8054 0 R ] 34 [ null null 8029 0 R 8028 0 R 8027 0 R 8026 0 R 8025 0 R 8024 0 R 8023 0 R 8022 0 R 8021 0 R 8020 0 R 8019 0 R 8018 0 R 8017 0 R 8016 0 R 8015 0 R 8014 0 R 8013 0 R 8012 0 R 8011 0 R 8010 0 R 8009 0 R 8008 0 R 8007 0 R 8006 0 R 8005 0 R ] 35 [ null null 7979 0 R 7978 0 R 7977 0 R 7976 0 R 7975 0 R 7974 0 R 7973 0 R 7972 0 R 7971 0 R 7970 0 R 7969 0 R 7968 0 R 7967 0 R 7966 0 R 7965 0 R 7964 0 R 7963 0 R 7962 0 R 7961 0 R 7960 0 R 7959 0 R 7958 0 R 7957 0 R 7956 0 R ] 36 [ null null 7931 0 R 7930 0 R 7929 0 R 7928 0 R 7927 0 R 7926 0 R 7925 0 R 7924 0 R 7923 0 R 7922 0 R 7921 0 R 7920 0 R 7907 0 R 7906 0 R 7903 0 R 7901 0 R 7899 0 R 7894 0 R 7892 0 R 7890 0 R 7888 0 R 7881 0 R 7879 0 R 7877 0 R 7875 0 R 7873 0 R 7866 0 R 7864 0 R 7862 0 R 7860 0 R 7853 0 R 7851 0 R 7849 0 R 7842 0 R 7840 0 R 7838 0 R 7836 0 R 7829 0 R 7827 0 R 7825 0 R 7823 0 R 7821 0 R 7814 0 R 7812 0 R 7810 0 R 7794 0 R 7793 0 R 7790 0 R ] 37 [ null null 7788 0 R 7787 0 R 7786 0 R 7785 0 R 7784 0 R 7783 0 R 7782 0 R 7781 0 R 7780 0 R 7779 0 R 7778 0 R 7777 0 R 7776 0 R 7775 0 R 7774 0 R 7773 0 R 7772 0 R ] 38 [ null null 7754 0 R 7753 0 R 7750 0 R 7748 0 R 7744 0 R 7742 0 R 7738 0 R 7736 0 R 7732 0 R 7730 0 R 7726 0 R 7717 0 R 7716 0 R 7715 0 R 7714 0 R 7713 0 R 7712 0 R 7711 0 R 7710 0 R 7709 0 R 7708 0 R 7707 0 R 7706 0 R 7705 0 R 7704 0 R 7703 0 R 7702 0 R 7701 0 R 7700 0 R 7699 0 R 7698 0 R 7697 0 R 7696 0 R 7695 0 R ] 39 [ null null 7671 0 R 7670 0 R 7669 0 R 7668 0 R 7667 0 R 7666 0 R 7665 0 R 7664 0 R 7663 0 R 7662 0 R 7661 0 R 7660 0 R 7659 0 R 7658 0 R 7657 0 R 7656 0 R 7655 0 R 7654 0 R 7653 0 R 7652 0 R 7651 0 R 7650 0 R 7649 0 R 7648 0 R ] 40 [ null null 7623 0 R 7622 0 R 7621 0 R 7620 0 R 7619 0 R 7618 0 R 7617 0 R 7616 0 R 7615 0 R 7614 0 R 7613 0 R 7612 0 R 7611 0 R 7610 0 R 7609 0 R 7608 0 R 7607 0 R 7606 0 R 7605 0 R 7604 0 R ] 41 [ null null 7583 0 R 7582 0 R 7581 0 R 7580 0 R 7575 0 R 7574 0 R 7571 0 R 7569 0 R 7568 0 R 7565 0 R 7563 0 R 7562 0 R 7555 0 R 7553 0 R 7551 0 R 7549 0 R 7543 0 R 7541 0 R 7539 0 R 7537 0 R 7531 0 R 7529 0 R 7527 0 R 7525 0 R 7519 0 R 7517 0 R 7515 0 R 7513 0 R 7507 0 R 7497 0 R 7496 0 R 7493 0 R 7491 0 R 7490 0 R 7487 0 R 7485 0 R 7484 0 R 7477 0 R 7475 0 R 7473 0 R 7471 0 R 7465 0 R 7463 0 R 7461 0 R 7459 0 R 7453 0 R 7451 0 R 7449 0 R 7447 0 R 7441 0 R 7439 0 R 7437 0 R 7435 0 R 7429 0 R 7419 0 R 7418 0 R 7417 0 R 7416 0 R 7415 0 R 7414 0 R 7413 0 R 7412 0 R ] 42 [ null null 7403 0 R 7402 0 R 7401 0 R 7400 0 R 7399 0 R 7398 0 R 7397 0 R 7396 0 R 7395 0 R 7394 0 R 7393 0 R 7392 0 R 7391 0 R 7390 0 R 7389 0 R 7388 0 R 7387 0 R 7386 0 R 7385 0 R 7384 0 R 7383 0 R 7382 0 R 7381 0 R 7380 0 R 7379 0 R 7378 0 R 7377 0 R 7376 0 R 7375 0 R ] 43 [ null null 7345 0 R 7344 0 R 7343 0 R 7342 0 R 7341 0 R 7340 0 R 7339 0 R 7338 0 R 7337 0 R 7336 0 R 7335 0 R 7334 0 R 7333 0 R 7332 0 R 7331 0 R 7330 0 R 7329 0 R 7328 0 R 7327 0 R 7326 0 R 7325 0 R 7324 0 R 7323 0 R 7322 0 R 7321 0 R 7320 0 R 7319 0 R 7318 0 R ] 44 [ null null 7289 0 R 7288 0 R 7287 0 R 7286 0 R 7285 0 R 7284 0 R 7283 0 R 7282 0 R 7281 0 R 7280 0 R 7279 0 R 7278 0 R 7277 0 R 7276 0 R 7275 0 R 7274 0 R 7273 0 R 7272 0 R 7271 0 R 7270 0 R 7269 0 R 7268 0 R ] 45 [ null null 7245 0 R 7244 0 R 7243 0 R 7242 0 R 7241 0 R 7240 0 R 7239 0 R 7238 0 R 7237 0 R 7236 0 R 7235 0 R 7234 0 R 7233 0 R 7232 0 R 7231 0 R 7230 0 R 7229 0 R 7228 0 R 7227 0 R 7226 0 R 7225 0 R 7224 0 R 7223 0 R ] 46 [ null 7199 0 R 7198 0 R 7197 0 R 7196 0 R 7195 0 R 7194 0 R null 7187 0 R 7186 0 R 7185 0 R 7184 0 R 7183 0 R 7182 0 R 7181 0 R 7180 0 R 7179 0 R 7178 0 R 7177 0 R 7176 0 R 7175 0 R 7174 0 R 7173 0 R 7157 0 R 7156 0 R ] 47 [ null null 7153 0 R 7152 0 R 7151 0 R 7150 0 R 7149 0 R 7148 0 R 7147 0 R 7146 0 R 7145 0 R 7144 0 R 7143 0 R 7142 0 R 7141 0 R 7140 0 R 7139 0 R 7138 0 R 7137 0 R 7136 0 R 7135 0 R 7134 0 R 7133 0 R 7132 0 R 7131 0 R 7130 0 R 7129 0 R 7128 0 R 7101 0 R ] 48 [ null null 7099 0 R 7098 0 R 7097 0 R 7096 0 R 7095 0 R 7094 0 R 7093 0 R 7092 0 R 7091 0 R 7090 0 R 7089 0 R 7088 0 R 7087 0 R 7086 0 R 7085 0 R 7084 0 R 7083 0 R 7082 0 R 7081 0 R 7080 0 R 7079 0 R 7078 0 R 7077 0 R 7076 0 R 7075 0 R 7074 0 R ] 49 [ null null 7047 0 R 7046 0 R 7045 0 R 7044 0 R 7043 0 R 7042 0 R 7041 0 R 7040 0 R 7039 0 R 7038 0 R 7037 0 R 7036 0 R 7035 0 R 7034 0 R 7033 0 R 7032 0 R 7031 0 R 7030 0 R 7029 0 R 7028 0 R 7027 0 R 7026 0 R 7025 0 R 7024 0 R 7023 0 R ] 50 [ null null 6997 0 R 6996 0 R 6995 0 R 6994 0 R 6993 0 R 6992 0 R 6991 0 R 6990 0 R 6989 0 R 6988 0 R 6987 0 R 6986 0 R 6985 0 R 6984 0 R 6983 0 R 6982 0 R 6981 0 R 6980 0 R 6979 0 R 6978 0 R ] 51 [ null null 6957 0 R 6956 0 R 6955 0 R 6954 0 R 6953 0 R 6952 0 R 6951 0 R 6950 0 R 6949 0 R 6948 0 R 6947 0 R 6946 0 R 6945 0 R 6944 0 R 6943 0 R 6942 0 R 6941 0 R 6940 0 R 6939 0 R 6938 0 R 6937 0 R 6936 0 R 6935 0 R 6934 0 R 6933 0 R 6932 0 R ] 52 [ null null 6905 0 R 6904 0 R 6903 0 R 6902 0 R 6901 0 R 6900 0 R 6899 0 R 6898 0 R 6897 0 R 6896 0 R 6895 0 R 6894 0 R 6893 0 R 6892 0 R 6891 0 R 6890 0 R 6889 0 R 6888 0 R 6887 0 R 6886 0 R 6885 0 R 6884 0 R 6883 0 R 6882 0 R 6881 0 R 6880 0 R 6879 0 R ] 53 [ null null 6851 0 R 6850 0 R 6849 0 R 6848 0 R 6847 0 R 6846 0 R 6839 0 R 6837 0 R 6835 0 R 6833 0 R 6828 0 R 6826 0 R 6824 0 R 6819 0 R 6817 0 R 6816 0 R 6813 0 R 6808 0 R 6806 0 R 6804 0 R 6799 0 R 6797 0 R 6795 0 R 6790 0 R 6788 0 R 6786 0 R 6781 0 R 6779 0 R 6777 0 R 6772 0 R 6770 0 R 6769 0 R 6768 0 R 6764 0 R 6759 0 R 6757 0 R 6755 0 R 6750 0 R 6748 0 R 6746 0 R 6741 0 R 6739 0 R 6737 0 R 6732 0 R 6730 0 R 6729 0 R 6728 0 R 6727 0 R 6726 0 R 6725 0 R 6724 0 R 6723 0 R 6722 0 R 6712 0 R ] 54 [ null null 6694 0 R 6692 0 R 6690 0 R 6685 0 R 6683 0 R 6681 0 R 6676 0 R 6674 0 R 6673 0 R 6670 0 R 6665 0 R 6663 0 R 6661 0 R 6656 0 R 6654 0 R 6652 0 R 6651 0 R 6650 0 R 6649 0 R 6648 0 R 6647 0 R 6646 0 R 6645 0 R 6644 0 R 6631 0 R 6629 0 R 6627 0 R 6622 0 R 6620 0 R 6619 0 R 6616 0 R 6615 0 R 6609 0 R 6607 0 R 6605 0 R 6600 0 R 6598 0 R 6597 0 R 6596 0 R 6595 0 R 6594 0 R 6593 0 R 6592 0 R 6591 0 R 6590 0 R 6589 0 R 6588 0 R 6587 0 R 6586 0 R 6572 0 R 6571 0 R 6570 0 R 6569 0 R 6568 0 R 6567 0 R 6566 0 R 6565 0 R 6564 0 R 6541 0 R 6539 0 R ] 55 [ null null 6537 0 R 6535 0 R 6533 0 R 6528 0 R 6526 0 R 6525 0 R 6522 0 R 6521 0 R 6520 0 R 6513 0 R 6511 0 R 6509 0 R 6504 0 R 6502 0 R 6501 0 R 6498 0 R 6497 0 R 6491 0 R 6489 0 R 6487 0 R 6482 0 R 6480 0 R 6479 0 R 6476 0 R 6475 0 R 6474 0 R 6467 0 R 6465 0 R 6463 0 R 6458 0 R 6456 0 R 6455 0 R 6452 0 R 6451 0 R 6445 0 R 6443 0 R 6441 0 R 6436 0 R 6434 0 R 6433 0 R 6432 0 R 6431 0 R 6430 0 R 6429 0 R 6428 0 R 6427 0 R 6426 0 R 6425 0 R 6424 0 R 6423 0 R 6410 0 R 6409 0 R 6408 0 R 6407 0 R 6406 0 R 6405 0 R 6404 0 R 6403 0 R 6391 0 R 6389 0 R 6387 0 R 6382 0 R 6380 0 R 6379 0 R 6378 0 R 6374 0 R 6373 0 R 6372 0 R 6365 0 R 6363 0 R 6361 0 R 6356 0 R 6354 0 R 6352 0 R 6332 0 R 6330 0 R 6328 0 R ] 56 [ null null 6326 0 R 6324 0 R 6322 0 R 6317 0 R 6315 0 R 6313 0 R 6308 0 R 6306 0 R 6304 0 R 6303 0 R 6302 0 R 6301 0 R 6293 0 R 6291 0 R 6289 0 R 6284 0 R 6282 0 R 6280 0 R 6275 0 R 6273 0 R 6271 0 R 6266 0 R 6264 0 R 6262 0 R 6260 0 R 6258 0 R 6251 0 R 6249 0 R 6247 0 R 6245 0 R 6243 0 R 6236 0 R 6234 0 R 6232 0 R 6227 0 R 6225 0 R 6223 0 R 6221 0 R 6219 0 R 6212 0 R 6210 0 R 6208 0 R 6206 0 R 6204 0 R 6197 0 R 6195 0 R 6193 0 R 6191 0 R 6189 0 R 6182 0 R 6180 0 R 6178 0 R 6176 0 R 6174 0 R 6167 0 R 6165 0 R 6163 0 R 6161 0 R 6159 0 R 6152 0 R 6150 0 R 6148 0 R 6143 0 R 6141 0 R 6139 0 R 6137 0 R 6135 0 R 6128 0 R 6126 0 R 6124 0 R 6122 0 R 6120 0 R 6119 0 R 6118 0 R 6109 0 R 6107 0 R 6105 0 R 6103 0 R 6101 0 R 6094 0 R 6092 0 R 6090 0 R 6088 0 R 6086 0 R 6079 0 R 6077 0 R 6075 0 R 6073 0 R 6071 0 R 6064 0 R 6062 0 R 6060 0 R 6058 0 R 6056 0 R 6027 0 R ] 57 [ null null 6025 0 R 6024 0 R 6023 0 R 6019 0 R 6018 0 R 6017 0 R 6013 0 R 6011 0 R 6010 0 R 6009 0 R 6008 0 R 6007 0 R 6006 0 R 6005 0 R 6004 0 R 6003 0 R 6002 0 R ] 58 [ null null 5992 0 R 5991 0 R 5990 0 R 5986 0 R 5985 0 R 5984 0 R 5980 0 R 5978 0 R 5976 0 R 5974 0 R 5972 0 R 5970 0 R 5969 0 R 5966 0 R 5964 0 R 5962 0 R 5961 0 R 5960 0 R 5956 0 R 5955 0 R 5952 0 R 5950 0 R 5949 0 R 5948 0 R ] 59 [ null 5944 0 R 5942 0 R 5940 0 R 5938 0 R 5936 0 R 5934 0 R 5932 0 R 5930 0 R 5928 0 R 5926 0 R 5924 0 R 5922 0 R 5920 0 R 5919 0 R 5916 0 R 5914 0 R 5913 0 R 5910 0 R 5908 0 R 5906 0 R 5904 0 R 5902 0 R 5900 0 R 5898 0 R 5896 0 R 5894 0 R 5892 0 R 5891 0 R 5890 0 R 5889 0 R 5888 0 R 5887 0 R 5886 0 R 5878 0 R 5876 0 R 5874 0 R 5872 0 R 5870 0 R 5868 0 R 5866 0 R 5859 0 R 5857 0 R 5855 0 R 5847 0 R 5845 0 R 5843 0 R null 5842 0 R 5841 0 R 5840 0 R 5839 0 R 5838 0 R 5837 0 R 5830 0 R 5828 0 R ] 60 [ null null 5826 0 R 5825 0 R 5824 0 R 5823 0 R 5822 0 R 5816 0 R 5815 0 R 5814 0 R 5813 0 R 5812 0 R 5811 0 R 5804 0 R 5803 0 R 5802 0 R 5801 0 R 5800 0 R ] 61 [ null null 5794 0 R 5792 0 R 5790 0 R 5788 0 R 5783 0 R 5781 0 R 5779 0 R 5774 0 R 5772 0 R 5770 0 R 5765 0 R 5763 0 R 5761 0 R 5756 0 R 5754 0 R 5752 0 R 5747 0 R 5745 0 R 5743 0 R 5738 0 R 5736 0 R 5734 0 R 5729 0 R 5727 0 R 5725 0 R 5711 0 R 5710 0 R 5709 0 R 5705 0 R 5703 0 R 5701 0 R 5699 0 R 5693 0 R 5691 0 R 5689 0 R 5687 0 R 5681 0 R 5679 0 R 5677 0 R 5675 0 R 5669 0 R 5667 0 R 5665 0 R 5663 0 R 5657 0 R 5655 0 R 5653 0 R 5651 0 R 5645 0 R 5643 0 R 5641 0 R 5639 0 R 5633 0 R 5631 0 R 5629 0 R 5627 0 R 5621 0 R 5619 0 R 5617 0 R 5615 0 R 5609 0 R 5607 0 R 5605 0 R 5603 0 R 5597 0 R 5595 0 R 5593 0 R 5591 0 R 5574 0 R 5573 0 R 5572 0 R 5571 0 R 5570 0 R 5569 0 R 5568 0 R 5567 0 R 5558 0 R 5557 0 R ] 62 [ null null 5554 0 R 5553 0 R 5552 0 R 5551 0 R 5550 0 R 5549 0 R 5548 0 R 5547 0 R 5546 0 R 5545 0 R 5544 0 R 5543 0 R 5542 0 R 5541 0 R 5527 0 R ] 63 [ null null 5525 0 R 5524 0 R 5523 0 R 5522 0 R 5521 0 R 5520 0 R 5519 0 R 5518 0 R 5517 0 R 5516 0 R 5515 0 R 5514 0 R 5513 0 R 5499 0 R 5497 0 R 5495 0 R 5493 0 R 5492 0 R 5491 0 R 5487 0 R ] 64 [ null null 5485 0 R 5483 0 R 5481 0 R 5479 0 R 5477 0 R 5475 0 R 5468 0 R 5466 0 R 5464 0 R 5462 0 R 5460 0 R 5453 0 R 5451 0 R 5449 0 R 5447 0 R 5445 0 R 5438 0 R 5436 0 R 5434 0 R 5432 0 R 5430 0 R 5423 0 R 5421 0 R 5419 0 R 5417 0 R 5415 0 R 5408 0 R 5406 0 R 5404 0 R 5402 0 R 5400 0 R 5393 0 R 5391 0 R 5389 0 R 5387 0 R 5385 0 R 5378 0 R 5376 0 R 5374 0 R 5372 0 R 5370 0 R 5363 0 R 5361 0 R 5359 0 R 5357 0 R 5355 0 R 5348 0 R 5346 0 R 5344 0 R 5342 0 R 5340 0 R 5333 0 R 5331 0 R 5329 0 R 5327 0 R 5325 0 R 5318 0 R 5302 0 R 5300 0 R 5298 0 R 5296 0 R 5295 0 R 5294 0 R 5290 0 R 5289 0 R 5286 0 R 5285 0 R 5283 0 R 5281 0 R 5279 0 R ] 65 [ null null 5277 0 R 5276 0 R 5275 0 R 5274 0 R 5273 0 R 5272 0 R 5271 0 R 5263 0 R 5261 0 R 5259 0 R 5257 0 R 5252 0 R 5250 0 R 5248 0 R 5240 0 R 5239 0 R 5236 0 R 5234 0 R 5230 0 R 5228 0 R 5226 0 R 5224 0 R 5218 0 R 5216 0 R 5214 0 R 5212 0 R 5206 0 R 5204 0 R 5202 0 R 5200 0 R 5194 0 R 5192 0 R 5190 0 R 5188 0 R 5182 0 R 5180 0 R 5178 0 R 5176 0 R 5170 0 R 5168 0 R 5166 0 R 5164 0 R 5158 0 R 5156 0 R 5154 0 R 5152 0 R 5146 0 R 5144 0 R 5142 0 R 5140 0 R 5124 0 R 5123 0 R 5122 0 R 5121 0 R 5120 0 R 5119 0 R 5118 0 R ] 66 [ null null 5110 0 R 5109 0 R 5106 0 R 5105 0 R 5104 0 R 5101 0 R 5099 0 R 5095 0 R 5093 0 R 5089 0 R 5087 0 R 5079 0 R 5078 0 R 5077 0 R 5076 0 R 5075 0 R 5069 0 R 5068 0 R 5067 0 R ] 67 [ null null 5063 0 R 5062 0 R 5061 0 R 5060 0 R 5059 0 R 5058 0 R 5057 0 R 5056 0 R 5055 0 R 5045 0 R 5043 0 R 5041 0 R 5039 0 R 5037 0 R 5035 0 R 5033 0 R 5031 0 R 5029 0 R 5027 0 R 5025 0 R 5019 0 R 5017 0 R 5015 0 R 5013 0 R 5007 0 R 5005 0 R 5003 0 R 5001 0 R 4995 0 R 4993 0 R 4991 0 R 4989 0 R 4983 0 R 4981 0 R 4979 0 R 4977 0 R 4971 0 R 4961 0 R 4960 0 R 4959 0 R 4958 0 R ] 68 [ null null 4953 0 R 4952 0 R 4951 0 R 4950 0 R 4949 0 R 4948 0 R 4947 0 R 4946 0 R 4945 0 R 4944 0 R 4943 0 R 4942 0 R 4941 0 R 4940 0 R 4939 0 R 4938 0 R ] 69 [ null null 4921 0 R 4920 0 R 4919 0 R 4915 0 R 4914 0 R 4913 0 R 4912 0 R 4911 0 R 4910 0 R 4909 0 R 4908 0 R 4907 0 R 4906 0 R 4905 0 R 4904 0 R 4903 0 R 4902 0 R 4898 0 R 4901 0 R 4900 0 R 4891 0 R 4897 0 R 4893 0 R 4896 0 R 4895 0 R 4890 0 R 4889 0 R ] 70 [ 4870 0 R null 4868 0 R 4867 0 R 4866 0 R 4865 0 R 4864 0 R ] 71 [ null null 4858 0 R 4857 0 R 4856 0 R 4852 0 R 4851 0 R 4850 0 R 4849 0 R 4848 0 R 4847 0 R 4846 0 R 4845 0 R 4844 0 R 4843 0 R 4836 0 R 4842 0 R 4838 0 R 4841 0 R 4840 0 R 4832 0 R 4835 0 R 4834 0 R 4825 0 R 4831 0 R 4827 0 R 4830 0 R 4829 0 R 4824 0 R 4823 0 R 4822 0 R 4821 0 R ] 72 [ null null 4803 0 R 4802 0 R 4801 0 R 4800 0 R 4795 0 R 4793 0 R 4791 0 R 4789 0 R 4784 0 R 4782 0 R 4780 0 R 4779 0 R 4778 0 R 4777 0 R 4776 0 R 4775 0 R 4774 0 R 4773 0 R 4772 0 R 4771 0 R 4757 0 R 4755 0 R 4753 0 R 4748 0 R 4740 0 R 4739 0 R 4736 0 R ] 73 [ null null 4734 0 R 4732 0 R 4730 0 R 4728 0 R 4723 0 R 4721 0 R 4719 0 R 4718 0 R 4712 0 R 4710 0 R 4708 0 R 4699 0 R 4698 0 R 4695 0 R 4693 0 R 4691 0 R 4689 0 R 4684 0 R 4682 0 R 4681 0 R 4678 0 R 4677 0 R 4676 0 R 4675 0 R 4674 0 R 4673 0 R 4672 0 R 4671 0 R 4670 0 R 4657 0 R 4655 0 R 4653 0 R 4648 0 R 4646 0 R 4644 0 R 4639 0 R 4637 0 R 4635 0 R 4624 0 R 4622 0 R ] 74 [ null null 4620 0 R 4618 0 R 4616 0 R 4614 0 R 4609 0 R 4607 0 R 4605 0 R 4600 0 R 4598 0 R 4593 0 R 4591 0 R 4586 0 R 4584 0 R 4579 0 R 4577 0 R 4575 0 R 4574 0 R 4568 0 R 4566 0 R 4561 0 R 4559 0 R 4557 0 R 4543 0 R 4542 0 R 4541 0 R 4540 0 R 4535 0 R 4534 0 R 4531 0 R 4530 0 R 4529 0 R 4525 0 R 4524 0 R ] 75 [ null null 4521 0 R 4520 0 R 4517 0 R 4515 0 R 4513 0 R 4511 0 R 4506 0 R 4504 0 R 4502 0 R 4497 0 R 4495 0 R 4490 0 R 4488 0 R 4483 0 R 4481 0 R 4479 0 R 4478 0 R 4477 0 R 4476 0 R 4462 0 R 4461 0 R 4458 0 R 4456 0 R 4454 0 R 4452 0 R 4447 0 R 4445 0 R 4443 0 R 4438 0 R 4436 0 R 4431 0 R 4429 0 R 4424 0 R 4422 0 R 4417 0 R 4415 0 R 4410 0 R 4399 0 R null 4397 0 R ] 76 [ null null 4395 0 R 4393 0 R 4391 0 R 4389 0 R 4384 0 R 4382 0 R 4380 0 R 4375 0 R 4373 0 R 4368 0 R 4366 0 R 4361 0 R 4359 0 R 4354 0 R 4352 0 R 4347 0 R 4345 0 R 4340 0 R 4338 0 R 4333 0 R 4320 0 R 4319 0 R 4316 0 R ] 77 [ null null 4314 0 R 4312 0 R 4310 0 R 4308 0 R 4303 0 R 4300 0 R 4298 0 R 4296 0 R 4291 0 R 4289 0 R 4287 0 R 4282 0 R 4280 0 R 4278 0 R 4277 0 R 4271 0 R 4269 0 R 4267 0 R 4262 0 R 4260 0 R 4258 0 R 4253 0 R 4251 0 R 4249 0 R 4244 0 R 4242 0 R 4240 0 R 4235 0 R 4234 0 R 4233 0 R 4232 0 R 4227 0 R 4226 0 R 4225 0 R 4221 0 R 4220 0 R 4219 0 R 4218 0 R 4217 0 R 4216 0 R 4215 0 R 4214 0 R 4213 0 R 4212 0 R 4211 0 R 4210 0 R 4209 0 R 4208 0 R 4207 0 R 4206 0 R 4186 0 R 4184 0 R 4182 0 R 4177 0 R 4175 0 R 4173 0 R 4168 0 R 4151 0 R ] 78 [ null null 4149 0 R 4147 0 R 4145 0 R 4140 0 R 4138 0 R 4136 0 R 4131 0 R 4129 0 R 4127 0 R 4126 0 R 4120 0 R 4118 0 R 4116 0 R 4111 0 R 4109 0 R 4107 0 R 4102 0 R 4099 0 R 4097 0 R 4095 0 R 4090 0 R 4088 0 R 4086 0 R 4081 0 R 4079 0 R 4077 0 R 4072 0 R 4069 0 R 4067 0 R 4065 0 R 4060 0 R 4057 0 R 4056 0 R 4055 0 R 4054 0 R 4053 0 R 4052 0 R 4051 0 R 4050 0 R 4041 0 R 4039 0 R 4034 0 R 4031 0 R 4029 0 R 4027 0 R 4022 0 R 4019 0 R 4017 0 R 4015 0 R 4010 0 R 4007 0 R 4005 0 R 4003 0 R 3998 0 R 3995 0 R 3993 0 R 3991 0 R 3986 0 R 3984 0 R 3982 0 R 3977 0 R 3974 0 R 3972 0 R 3970 0 R 3940 0 R ] 79 [ null null 3938 0 R 3936 0 R 3934 0 R 3929 0 R 3928 0 R 3927 0 R 3923 0 R 3921 0 R 3916 0 R 3914 0 R 3912 0 R 3907 0 R 3905 0 R 3903 0 R 3898 0 R 3896 0 R 3894 0 R 3889 0 R 3887 0 R 3885 0 R 3880 0 R 3878 0 R 3876 0 R 3871 0 R 3869 0 R 3867 0 R 3862 0 R 3860 0 R 3858 0 R 3853 0 R 3850 0 R 3835 0 R ] 80 [ null null 3833 0 R 3832 0 R 3831 0 R 3830 0 R 3829 0 R 3828 0 R 3827 0 R 3826 0 R 3825 0 R 3824 0 R 3823 0 R 3822 0 R 3821 0 R ] 81 [ null null 3807 0 R 3805 0 R 3803 0 R 3801 0 R 3799 0 R 3793 0 R 3791 0 R 3789 0 R 3783 0 R 3781 0 R 3779 0 R 3777 0 R 3771 0 R 3769 0 R 3768 0 R 3765 0 R 3764 0 R 3761 0 R 3759 0 R 3758 0 R 3755 0 R 3747 0 R 3745 0 R 3744 0 R 3741 0 R 3739 0 R 3738 0 R 3729 0 R 3727 0 R 3725 0 R 3723 0 R 3722 0 R 3719 0 R 3717 0 R 3716 0 R 3707 0 R 3705 0 R 3704 0 R 3701 0 R 3700 0 R 3697 0 R 3695 0 R 3694 0 R 3691 0 R 3683 0 R 3681 0 R 3679 0 R 3677 0 R 3660 0 R 3659 0 R 3658 0 R 3657 0 R 3656 0 R 3650 0 R 3648 0 R ] 82 [ null null 3646 0 R 3644 0 R 3642 0 R 3640 0 R 3635 0 R 3633 0 R 3631 0 R 3629 0 R 3623 0 R 3621 0 R 3619 0 R 3617 0 R 3611 0 R 3609 0 R 3607 0 R 3605 0 R 3599 0 R 3597 0 R 3595 0 R 3593 0 R 3587 0 R 3585 0 R 3583 0 R 3581 0 R 3575 0 R 3573 0 R 3571 0 R 3569 0 R 3563 0 R 3561 0 R 3559 0 R 3557 0 R 3551 0 R 3549 0 R 3547 0 R 3545 0 R 3539 0 R 3537 0 R 3535 0 R 3533 0 R 3527 0 R 3525 0 R 3523 0 R 3521 0 R 3515 0 R 3513 0 R 3511 0 R 3509 0 R 3503 0 R 3501 0 R 3499 0 R 3497 0 R 3491 0 R 3489 0 R 3487 0 R 3485 0 R 3479 0 R 3477 0 R 3475 0 R 3473 0 R 3467 0 R 3465 0 R 3463 0 R 3461 0 R 3455 0 R 3453 0 R 3451 0 R 3449 0 R 3425 0 R 3424 0 R 3423 0 R 3422 0 R 3421 0 R 3420 0 R 3419 0 R 3411 0 R ] 83 [ null null 3409 0 R 3407 0 R 3405 0 R 3403 0 R 3401 0 R 3399 0 R 3397 0 R 3390 0 R 3388 0 R 3386 0 R 3384 0 R 3382 0 R 3375 0 R 3373 0 R 3372 0 R 3369 0 R 3367 0 R 3365 0 R 3364 0 R 3356 0 R 3354 0 R 3352 0 R 3350 0 R 3348 0 R 3347 0 R 3339 0 R 3337 0 R 3335 0 R 3333 0 R 3331 0 R 3324 0 R 3322 0 R 3320 0 R 3318 0 R 3316 0 R 3309 0 R 3307 0 R 3305 0 R 3303 0 R 3301 0 R 3294 0 R 3292 0 R 3290 0 R 3288 0 R 3286 0 R 3279 0 R 3277 0 R 3275 0 R 3273 0 R 3271 0 R 3264 0 R 3262 0 R 3260 0 R 3258 0 R 3256 0 R 3249 0 R 3247 0 R 3246 0 R 3243 0 R 3241 0 R 3240 0 R 3237 0 R 3230 0 R 3228 0 R 3227 0 R 3224 0 R 3222 0 R 3220 0 R 3213 0 R 3211 0 R 3209 0 R 3207 0 R 3205 0 R 3198 0 R 3196 0 R 3194 0 R 3192 0 R 3190 0 R 3183 0 R 3181 0 R 3179 0 R 3177 0 R 3175 0 R 3168 0 R 3166 0 R 3165 0 R 3162 0 R 3160 0 R 3158 0 R 3151 0 R 3149 0 R 3147 0 R 3145 0 R 3143 0 R 3136 0 R 3135 0 R 3132 0 R 3130 0 R 3128 0 R 3126 0 R 3119 0 R 3118 0 R 3115 0 R 3113 0 R 3111 0 R 3104 0 R 3102 0 R 3100 0 R 3098 0 R 3096 0 R 3089 0 R 3087 0 R 3085 0 R 3083 0 R 3081 0 R 3052 0 R ] 84 [ null null 3050 0 R 3049 0 R 3048 0 R 3047 0 R 3046 0 R 3045 0 R 3044 0 R 3043 0 R 3042 0 R 3041 0 R 3040 0 R 3039 0 R 3038 0 R 3037 0 R 3036 0 R 3035 0 R 3034 0 R 3033 0 R 3032 0 R 3031 0 R 3010 0 R 3008 0 R 3006 0 R 3004 0 R ] 85 [ null null 3002 0 R 3000 0 R 2999 0 R 2996 0 R 2995 0 R 2992 0 R 2987 0 R 2985 0 R 2983 0 R 2978 0 R 2976 0 R 2974 0 R 2969 0 R 2967 0 R 2965 0 R 2960 0 R 2958 0 R 2956 0 R 2951 0 R 2949 0 R 2947 0 R 2942 0 R 2940 0 R 2938 0 R 2933 0 R 2931 0 R 2929 0 R 2924 0 R 2922 0 R 2920 0 R 2915 0 R 2913 0 R 2911 0 R 2906 0 R 2904 0 R 2902 0 R 2897 0 R 2895 0 R 2893 0 R 2888 0 R 2886 0 R 2884 0 R 2879 0 R 2877 0 R 2875 0 R 2870 0 R 2868 0 R 2866 0 R 2861 0 R 2859 0 R 2857 0 R 2852 0 R 2850 0 R 2848 0 R 2843 0 R 2841 0 R 2839 0 R 2834 0 R 2832 0 R 2830 0 R 2825 0 R 2823 0 R 2821 0 R 2816 0 R 2814 0 R 2812 0 R 2807 0 R 2805 0 R 2803 0 R 2798 0 R 2796 0 R 2794 0 R 2789 0 R 2787 0 R 2785 0 R 2780 0 R 2778 0 R 2776 0 R 2771 0 R 2769 0 R 2767 0 R 2762 0 R 2760 0 R 2758 0 R 2753 0 R 2751 0 R 2749 0 R 2744 0 R 2742 0 R 2740 0 R 2735 0 R 2733 0 R 2731 0 R 2726 0 R 2724 0 R 2722 0 R 2717 0 R 2715 0 R 2713 0 R 2708 0 R 2706 0 R 2704 0 R 2699 0 R 2697 0 R 2695 0 R 2690 0 R 2688 0 R 2686 0 R 2681 0 R 2679 0 R 2677 0 R 2672 0 R 2670 0 R 2668 0 R 2663 0 R 2661 0 R 2659 0 R 2654 0 R 2652 0 R 2650 0 R 2645 0 R 2643 0 R 2641 0 R 2636 0 R 2634 0 R 2632 0 R 2585 0 R ] 86 [ null null 2583 0 R 2582 0 R 2579 0 R 2578 0 R 2575 0 R 2574 0 R 2571 0 R 2566 0 R 2564 0 R 2562 0 R 2557 0 R 2555 0 R 2553 0 R 2548 0 R 2546 0 R 2544 0 R 2539 0 R 2537 0 R 2535 0 R 2530 0 R 2528 0 R 2526 0 R 2521 0 R 2510 0 R 2509 0 R ] 87 [ null null 2508 0 R 2507 0 R 2506 0 R 2502 0 R 2501 0 R 2500 0 R 2499 0 R 2498 0 R 2497 0 R 2496 0 R 2495 0 R 2494 0 R 2484 0 R 2483 0 R 2482 0 R 2481 0 R 2480 0 R 2479 0 R ] 88 [ null null 2472 0 R 2470 0 R 2469 0 R 2468 0 R 2467 0 R 2466 0 R 2465 0 R 2464 0 R 2463 0 R 2462 0 R 2461 0 R 2460 0 R 2459 0 R 2458 0 R 2457 0 R 2456 0 R 2455 0 R 2454 0 R 2453 0 R ] 89 [ 2434 0 R null 2432 0 R 2431 0 R 2428 0 R 2427 0 R 2426 0 R 2425 0 R 2424 0 R ] 90 [ 2418 0 R ] 91 [ null 1801 0 R 1802 0 R 1803 0 R 1804 0 R 1805 0 R 1806 0 R 1807 0 R 1808 0 R 1809 0 R 1810 0 R 1811 0 R 1812 0 R 1813 0 R 1814 0 R 1815 0 R 1816 0 R 1817 0 R 1818 0 R 1819 0 R 1820 0 R 1821 0 R 1822 0 R 1823 0 R 1824 0 R 1825 0 R 1826 0 R 1827 0 R 1828 0 R 1829 0 R 1830 0 R 1831 0 R 1832 0 R 1833 0 R 1834 0 R 1835 0 R 1836 0 R 1837 0 R 1838 0 R 1839 0 R 1840 0 R 1841 0 R 1842 0 R 1843 0 R 1844 0 R 1845 0 R 1846 0 R 1847 0 R 1848 0 R 1849 0 R 1850 0 R 1851 0 R 1852 0 R 1853 0 R 1854 0 R 1855 0 R 1856 0 R 1857 0 R 1858 0 R 1859 0 R 1860 0 R 1861 0 R 1862 0 R 1863 0 R ] ] >> /Type /StructTreeRoot >> endobj 1799 0 obj << /BaseFont /Calibri-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /zero /b /s /i /period ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1798 0 R /LastChar 6 /Subtype /TrueType /ToUnicode 775 0 R /Type /Font /Widths [ 226 507 537 399 246 267 ] >> endobj 1802 0 obj << /K [ 2 ] /P 2415 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1801 0 obj << /K [ 1 ] /P 2414 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1790 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1779 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1778 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1781 0 obj << /F_3 1782 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1780 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1775 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1774 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1777 0 obj << /F_10 1778 0 R /F_12 1779 0 R /F_3 1780 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1776 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1787 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1786 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1789 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1788 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1783 0 obj << /F_12 1784 0 R /F_13 1785 0 R /F_16 1786 0 R /F_17 1787 0 R /F_25 1788 0 R /F_26 1789 0 R /F_3 1790 0 R /F_33 1791 0 R /F_34 1792 0 R /F_38 1793 0 R /F_43 1795 0 R /F_44 1797 0 R /F_45 1799 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1782 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1785 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1784 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1695 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1694 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1697 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1696 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1691 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1690 0 obj << /F_12 1691 0 R /F_13 1692 0 R /F_16 1693 0 R /F_17 1694 0 R /F_2 1695 0 R /F_25 1696 0 R /F_3 1697 0 R /F_32 1698 0 R /F_33 1699 0 R /F_34 1700 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1693 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1692 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1703 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1702 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1705 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1704 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1699 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1698 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1625 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 762 0 R /Type /Font >> endobj 1701 0 obj << /F_12 1702 0 R /F_17 1703 0 R /F_2 1704 0 R /F_3 1705 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1700 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1689 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1678 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1677 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1680 0 obj << /BaseFont /MingLiU /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 500 /DW2 [ 801 -1000 ] /FontDescriptor 1123 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 2 [ 1000 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 250 1000 ] ] >> endobj 1679 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1674 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1673 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1676 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1675 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1686 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1685 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1688 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1687 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1682 0 obj << /F_16 1683 0 R /F_17 1684 0 R /F_2 1685 0 R /F_25 1686 0 R /F_3 1687 0 R /F_34 1688 0 R /F_7 1689 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1681 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1680 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 767 0 R /Type /Font >> endobj 1684 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1683 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1706 0 obj << /F_12 1707 0 R /F_16 1708 0 R /F_17 1709 0 R /F_2 1710 0 R /F_25 1711 0 R /F_3 1712 0 R /F_34 1713 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1729 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1728 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1731 0 obj << /BaseFont /David /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /hyphen /two /one ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1316 0 R /LastChar 4 /Subtype /TrueType /ToUnicode 752 0 R /Type /Font /Widths [ 221 332 443 443 ] >> endobj 1730 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1725 0 obj << /F_10 1726 0 R /F_12 1727 0 R /F_16 1728 0 R /F_17 1729 0 R /F_2 1730 0 R /F_22 1731 0 R /F_25 1732 0 R /F_3 1733 0 R /F_34 1734 0 R /F_37 1735 0 R /F_38 1736 0 R /F_39 1738 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1724 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1727 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1726 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1737 0 obj << /BaseFont /MingLiU /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 500 /DW2 [ 801 -1000 ] /FontDescriptor 1123 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 595 [ 1000 ] 613 [ 1000 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 250 1000 ] ] >> endobj 1736 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 768 0 R /Type /Font >> endobj 1739 0 obj << /F_10 1740 0 R /F_12 1741 0 R /F_16 1742 0 R /F_2 1743 0 R /F_25 1744 0 R /F_3 1745 0 R /F_34 1746 0 R /F_39 1747 0 R /F_40 1750 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1738 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1737 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 769 0 R /Type /Font >> endobj 1733 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1732 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1735 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1680 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 767 0 R /Type /Font >> endobj 1734 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1723 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1625 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 762 0 R /Type /Font >> endobj 1712 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1711 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1714 0 obj << /F_12 1715 0 R /F_16 1716 0 R /F_17 1717 0 R /F_18 1718 0 R /F_2 1719 0 R /F_25 1720 0 R /F_26 1721 0 R /F_3 1722 0 R /F_32 1723 0 R /F_33 1724 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1713 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1708 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1707 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1710 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1709 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1720 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1719 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1722 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1721 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1716 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1715 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1718 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1717 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1807 0 obj << /K [ 7 ] /P 2398 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1897 0 obj << /K [ 10283 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1896 0 obj << /K [ 10285 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1899 0 obj << /K [ 10279 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1898 0 obj << /K [ 10281 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1893 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1892 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1895 0 obj << /K [ 10287 0 R 10288 0 R 10289 0 R 10290 0 R 10291 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1894 0 obj << /K [ 10297 0 R 10298 0 R 10299 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1905 0 obj << /K [ 10099 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 26 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1904 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 26 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1907 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 34 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1906 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 26 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1901 0 obj << /K [ 10271 0 R 10272 0 R 10273 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1900 0 obj << /K [ 10277 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1903 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1902 0 obj << /K [ 10130 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 18 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1891 0 obj << /K [ 10303 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1880 0 obj << /K [ 10332 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1879 0 obj << /K [ 10334 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1882 0 obj << /K [ 10328 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1881 0 obj << /K [ 10330 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1876 0 obj << /K [ 10338 0 R 10339 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 1 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1875 0 obj << /K [ 10342 0 R 10343 0 R 10344 0 R 10345 0 R 10346 0 R 10347 0 R 10348 0 R 10349 0 R 10350 0 R 10351 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 1 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1878 0 obj << /K [ 10336 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1877 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1888 0 obj << /K [ 10309 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1887 0 obj << /K [ 10310 0 R 10311 0 R 10312 0 R 10313 0 R 10314 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1890 0 obj << /K [ 10305 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1889 0 obj << /K [ 10307 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1884 0 obj << /K [ 10324 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1883 0 obj << /K [ 10326 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1886 0 obj << /K [ 10320 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1885 0 obj << /K [ 10322 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 9 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1908 0 obj << /K [ 10068 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 34 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1931 0 obj << /K [ 9994 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1930 0 obj << /K [ 9996 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1933 0 obj << /K [ 9990 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1932 0 obj << /K [ 9992 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1927 0 obj << /K [ 10002 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1926 0 obj << /K [ 10004 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1929 0 obj << /K [ 9998 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1928 0 obj << /K [ 10000 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1939 0 obj << /K [ 9616 0 R 9617 0 R 9618 0 R 9619 0 R 9620 0 R 9621 0 R 9622 0 R 9623 0 R 9624 0 R 9625 0 R 9626 0 R 9627 0 R 9628 0 R 9629 0 R 9630 0 R 9631 0 R 9632 0 R 9633 0 R 9634 0 R 9635 0 R 9636 0 R 9637 0 R 9638 0 R 9639 0 R 9640 0 R 9641 0 R 9642 0 R 9643 0 R 9644 0 R 9645 0 R 9646 0 R 9647 0 R 9648 0 R 9649 0 R 9650 0 R 9651 0 R 9652 0 R 9653 0 R 9654 0 R 9655 0 R 9656 0 R 9657 0 R 9658 0 R 9659 0 R 9660 0 R 9661 0 R 9662 0 R 9663 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 66 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1938 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 66 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1941 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1940 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 74 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1935 0 obj << /K [ 9988 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 50 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1934 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1937 0 obj << /K [ 9806 0 R 9807 0 R 9808 0 R 9809 0 R 9810 0 R 9811 0 R 9812 0 R 9813 0 R 9814 0 R 9815 0 R 9816 0 R 9817 0 R 9818 0 R 9819 0 R 9820 0 R 9821 0 R 9822 0 R 9823 0 R 9824 0 R 9825 0 R 9826 0 R 9827 0 R 9828 0 R 9829 0 R 9830 0 R 9831 0 R 9832 0 R 9833 0 R 9834 0 R 9835 0 R 9836 0 R 9837 0 R 9838 0 R 9839 0 R 9840 0 R 9841 0 R 9842 0 R 9843 0 R 9844 0 R 9845 0 R 9846 0 R 9847 0 R 9848 0 R 9849 0 R 9850 0 R 9851 0 R 9852 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 58 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1936 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 58 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1925 0 obj << /K [ 10006 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1914 0 obj << /K [ 10048 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1913 0 obj << /K [ 10050 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1916 0 obj << /K [ 10044 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1915 0 obj << /K [ 10046 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1910 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1909 0 obj << /P 1866 0 R /Pg 34 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1912 0 obj << /K [ 10052 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1911 0 obj << /K [ 10054 0 R 10055 0 R 10056 0 R 10057 0 R 10058 0 R 10059 0 R 10060 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1922 0 obj << /K [ 10024 0 R 10025 0 R 10026 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1921 0 obj << /K [ 10030 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1924 0 obj << /K [ 10008 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1923 0 obj << /K [ 10010 0 R 10011 0 R 10012 0 R 10013 0 R 10014 0 R 10015 0 R 10016 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1918 0 obj << /K [ 10040 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1917 0 obj << /K [ 10042 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1920 0 obj << /K [ 10032 0 R 10033 0 R 10034 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1919 0 obj << /K [ 10038 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 42 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1830 0 obj << /K [ 30 ] /P 2369 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1829 0 obj << /K [ 29 ] /P 2368 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1832 0 obj << /K [ 32 ] /P 2371 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1831 0 obj << /K [ 31 ] /P 2370 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1826 0 obj << /K [ 26 ] /P 2365 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1825 0 obj << /K [ 25 ] /P 2364 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1828 0 obj << /K [ 28 ] /P 2367 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1827 0 obj << /K [ 27 ] /P 2366 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1838 0 obj << /K [ 38 ] /P 2375 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1837 0 obj << /K [ 37 ] /P 2374 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1840 0 obj << /K [ 40 ] /P 2377 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1839 0 obj << /K [ 39 ] /P 2376 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1834 0 obj << /K [ 34 ] /P 2371 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1833 0 obj << /K [ 33 ] /P 2394 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1836 0 obj << /K [ 36 ] /P 2373 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1835 0 obj << /K [ 35 ] /P 2372 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1824 0 obj << /K [ 24 ] /P 2363 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1813 0 obj << /K [ 13 ] /P 2404 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1812 0 obj << /K [ 12 ] /P 2403 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1815 0 obj << /K [ 15 ] /P 2406 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1814 0 obj << /K [ 14 ] /P 2405 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1809 0 obj << /K [ 9 ] /P 2400 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1808 0 obj << /K [ 8 ] /P 2399 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1811 0 obj << /K [ 11 ] /P 2402 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1810 0 obj << /K [ 10 ] /P 2401 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1821 0 obj << /K [ 21 ] /P 2412 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1820 0 obj << /K [ 20 ] /P 2411 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1823 0 obj << /K [ 23 ] /P 2362 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1822 0 obj << /K [ 22 ] /P 2413 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1817 0 obj << /K [ 17 ] /P 2408 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1816 0 obj << /K [ 16 ] /P 2407 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1819 0 obj << /K [ 19 ] /P 2410 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1818 0 obj << /K [ 18 ] /P 2409 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1841 0 obj << /K [ 41 ] /P 2378 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1864 0 obj << /K [ 1863 0 R ] /P 1865 0 R /Pg 724 0 R /S /P /Type /StructElem >> endobj 1863 0 obj << /K [ 63 ] /P 1864 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1866 0 obj << /K [ 1867 0 R 1868 0 R 1869 0 R 1870 0 R 1871 0 R 1872 0 R 1873 0 R 1874 0 R 1875 0 R 1876 0 R 1877 0 R 1878 0 R 1879 0 R 1880 0 R 1881 0 R 1882 0 R 1883 0 R 1884 0 R 1885 0 R 1886 0 R 1887 0 R 1888 0 R 1889 0 R 1890 0 R 1891 0 R 1892 0 R 1893 0 R 1894 0 R 1895 0 R 1896 0 R 1897 0 R 1898 0 R 1899 0 R 1900 0 R 1901 0 R 1902 0 R 1903 0 R 1904 0 R 1905 0 R 1906 0 R 1907 0 R 1908 0 R 1909 0 R 1910 0 R 1911 0 R 1912 0 R 1913 0 R 1914 0 R 1915 0 R 1916 0 R 1917 0 R 1918 0 R 1919 0 R 1920 0 R 1921 0 R 1922 0 R 1923 0 R 1924 0 R 1925 0 R 1926 0 R 1927 0 R 1928 0 R 1929 0 R 1930 0 R 1931 0 R 1932 0 R 1933 0 R 1934 0 R 1935 0 R 1936 0 R 1937 0 R 1938 0 R 1939 0 R 1940 0 R 1941 0 R 1942 0 R 1943 0 R 1944 0 R 1945 0 R 1946 0 R 1947 0 R 1948 0 R 1949 0 R 1950 0 R 1951 0 R 1952 0 R 1953 0 R 1954 0 R 1955 0 R 1956 0 R 1957 0 R 1958 0 R 1959 0 R 1960 0 R 1961 0 R 1962 0 R 1963 0 R 1964 0 R 1965 0 R 1966 0 R 1967 0 R 1968 0 R 1969 0 R 1970 0 R 1971 0 R 1972 0 R 1973 0 R 1974 0 R 1975 0 R 1976 0 R 1977 0 R 1978 0 R 1979 0 R 1980 0 R 1981 0 R 1982 0 R 1983 0 R 1984 0 R 1985 0 R 1986 0 R 1987 0 R 1988 0 R 1989 0 R 1990 0 R 1991 0 R 1992 0 R 1993 0 R 1994 0 R 1995 0 R 1996 0 R 1997 0 R 1998 0 R 1999 0 R 2000 0 R 2001 0 R 2002 0 R 2003 0 R 2004 0 R 2005 0 R 2006 0 R 2007 0 R 2008 0 R 2009 0 R 2010 0 R 2011 0 R 2012 0 R 2013 0 R 2014 0 R 2015 0 R 2016 0 R 2017 0 R 2018 0 R 2019 0 R 2020 0 R 2021 0 R 2022 0 R 2023 0 R 2024 0 R 2025 0 R 2026 0 R 2027 0 R 2028 0 R 2029 0 R 2030 0 R 2031 0 R 2032 0 R 2033 0 R 2034 0 R 2035 0 R 2036 0 R 2037 0 R 2038 0 R 2039 0 R 2040 0 R 2041 0 R 2042 0 R 2043 0 R 2044 0 R 2045 0 R 2046 0 R 2047 0 R 2048 0 R 2049 0 R 2050 0 R 2051 0 R 2052 0 R 2053 0 R 2054 0 R 2055 0 R 2056 0 R 2057 0 R 2058 0 R 2059 0 R 2060 0 R 2061 0 R 2062 0 R 2063 0 R 2064 0 R 2065 0 R 2066 0 R 2067 0 R 2068 0 R 2069 0 R 2070 0 R 2071 0 R 2072 0 R 2073 0 R 2074 0 R 2075 0 R 2076 0 R 2077 0 R 2078 0 R 2079 0 R 2080 0 R 2081 0 R 2082 0 R 2083 0 R 2084 0 R 2085 0 R 2086 0 R 2087 0 R 2088 0 R 2089 0 R 2090 0 R 2091 0 R 2092 0 R 2093 0 R 2094 0 R 2095 0 R 2096 0 R 2097 0 R 2098 0 R 2099 0 R 2100 0 R 2101 0 R 2102 0 R 2103 0 R 2104 0 R 2105 0 R 2106 0 R 2107 0 R 2108 0 R 2109 0 R 2110 0 R 2111 0 R 2112 0 R 2113 0 R 2114 0 R 2115 0 R 2116 0 R 2117 0 R 2118 0 R 2119 0 R 2120 0 R 2121 0 R 2122 0 R 2123 0 R 2124 0 R 2125 0 R 2126 0 R 2127 0 R 2128 0 R 2129 0 R 2130 0 R 2131 0 R 2132 0 R 2133 0 R 2134 0 R 2135 0 R 2136 0 R 2137 0 R 2138 0 R 2139 0 R 2140 0 R 2141 0 R 2142 0 R 2143 0 R 2144 0 R 2145 0 R 2146 0 R 2147 0 R 2148 0 R 2149 0 R 2150 0 R 2151 0 R 2152 0 R 2153 0 R 2154 0 R 2155 0 R 2156 0 R 2157 0 R 2158 0 R 2159 0 R 2160 0 R 2161 0 R 2162 0 R 2163 0 R 2164 0 R 2165 0 R 2166 0 R 2167 0 R 2168 0 R 2169 0 R 2170 0 R 2171 0 R 2172 0 R 2173 0 R 2174 0 R 2175 0 R 2176 0 R 2177 0 R 2178 0 R 2179 0 R 2180 0 R 2181 0 R 2182 0 R 2183 0 R 2184 0 R 2185 0 R 2186 0 R 2187 0 R 2188 0 R 2189 0 R 2190 0 R 2191 0 R 2192 0 R 2193 0 R 2194 0 R 2195 0 R 2196 0 R 2197 0 R 2198 0 R 2199 0 R 2200 0 R 2201 0 R 2202 0 R 2203 0 R 2204 0 R 2205 0 R 2206 0 R 2207 0 R 2208 0 R 2209 0 R 2210 0 R 2211 0 R 2212 0 R 2213 0 R 2214 0 R 2215 0 R 2216 0 R 2217 0 R 2218 0 R 2219 0 R 2220 0 R 2221 0 R 2222 0 R 2223 0 R 2224 0 R 2225 0 R 2226 0 R 2227 0 R 2228 0 R 2229 0 R 2230 0 R 2231 0 R 2232 0 R 2233 0 R 2234 0 R 2235 0 R 2236 0 R 2237 0 R 2238 0 R 2239 0 R 2240 0 R 2241 0 R 2242 0 R 2243 0 R 2244 0 R 2245 0 R 2246 0 R 2247 0 R 2248 0 R 2249 0 R 2250 0 R 2251 0 R 2252 0 R 2253 0 R 2254 0 R 2255 0 R 2256 0 R 2257 0 R 2258 0 R 2259 0 R 2260 0 R 2261 0 R 2262 0 R 2263 0 R 2264 0 R 2265 0 R 2266 0 R 2267 0 R 2268 0 R 2269 0 R 2270 0 R 2271 0 R 2272 0 R 2273 0 R 2274 0 R 2275 0 R 2276 0 R 2277 0 R 2278 0 R 2279 0 R 2280 0 R 2281 0 R 2282 0 R 2283 0 R 2284 0 R 2285 0 R 2286 0 R 2287 0 R 2288 0 R 2289 0 R 2290 0 R 2291 0 R 2292 0 R 2293 0 R 2294 0 R 2295 0 R 2296 0 R 2297 0 R 2298 0 R 2299 0 R 2300 0 R 2301 0 R 2302 0 R 2303 0 R 2304 0 R 2305 0 R 2306 0 R 2307 0 R 2308 0 R 2309 0 R 2310 0 R 2311 0 R 2312 0 R 2313 0 R 2314 0 R 2315 0 R 2316 0 R 2317 0 R 2318 0 R 2319 0 R 2320 0 R 2321 0 R 2322 0 R 2323 0 R 2324 0 R 2325 0 R 2326 0 R 2327 0 R 2328 0 R 2329 0 R 2330 0 R 2331 0 R 2332 0 R 2333 0 R 2334 0 R 2335 0 R 2336 0 R 2337 0 R 2338 0 R 2339 0 R 2340 0 R 2341 0 R 2342 0 R 2343 0 R 2344 0 R 2345 0 R 2346 0 R 2347 0 R 2348 0 R 2349 0 R 2350 0 R 2351 0 R 2352 0 R 2353 0 R 2354 0 R 2355 0 R 2356 0 R 2357 0 R 2358 0 R 2359 0 R 2360 0 R 1865 0 R ] /P 1800 0 R /S /Document /Type /StructElem >> endobj 1865 0 obj << /K [ 1864 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 724 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1860 0 obj << /K [ 60 ] /P 2387 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1859 0 obj << /K [ 59 ] /P 2386 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1862 0 obj << /K [ 62 ] /P 2361 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1861 0 obj << /K [ 61 ] /P 2388 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1872 0 obj << /K [ 10366 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1871 0 obj << /K [ 10367 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1874 0 obj << /K [ 10362 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 1 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1873 0 obj << /K [ 10364 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 1 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1868 0 obj << /K [ 10373 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1867 0 obj << /K [ 10374 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1870 0 obj << /K [ 10369 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1869 0 obj << /K [ 10371 0 R ] /P 1866 0 R /Pg 10380 0 R /S /Div /Type /StructElem >> endobj 1858 0 obj << /K [ 58 ] /P 2389 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1847 0 obj << /K [ 47 ] /P 2380 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1846 0 obj << /K [ 46 ] /P 2379 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1849 0 obj << /K [ 49 ] /P 2382 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1848 0 obj << /K [ 48 ] /P 2381 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1843 0 obj << /K [ 43 ] /P 2378 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1842 0 obj << /K [ 42 ] /P 2393 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1845 0 obj << /K [ 45 ] /P 2392 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1844 0 obj << /K [ 44 ] /P 2379 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1855 0 obj << /K [ 55 ] /P 2390 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1854 0 obj << /K [ 54 ] /P 2385 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1857 0 obj << /K [ 57 ] /P 2386 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1856 0 obj << /K [ 56 ] /P 2385 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1851 0 obj << /K [ 51 ] /P 2382 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1850 0 obj << /K [ 50 ] /P 2391 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1853 0 obj << /K [ 53 ] /P 2384 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1852 0 obj << /K [ 52 ] /P 2383 0 R /Pg 724 0 R /S /Span /Type /StructElem >> endobj 1493 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /P /F /H /q /p /f /h /d 11 /s /parenleft 14 /r /braceright /equal /a /exclam /b /S /slash /m /asciitilde /i /A ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1237 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 749 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 611 722 778 667 611 722 722 0 667 333 0 722 334 584 667 278 667 667 278 833 584 278 667 ] >> endobj 1492 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1495 0 obj << /F_10 1496 0 R /F_12 1497 0 R /F_17 1498 0 R /F_18 1499 0 R /F_19 1500 0 R /F_2 1501 0 R /F_25 1502 0 R /F_3 1503 0 R /F_7 1504 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1494 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1489 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1488 0 obj << /F_12 1489 0 R /F_17 1490 0 R /F_18 1491 0 R /F_2 1492 0 R /F_20 1493 0 R /F_3 1494 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1491 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1490 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1501 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1500 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1503 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1502 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1497 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1496 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1499 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1498 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1487 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1476 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1475 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1478 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1477 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1472 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1471 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1474 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1473 0 obj << /F_12 1474 0 R /F_16 1475 0 R /F_17 1476 0 R /F_2 1477 0 R /F_25 1478 0 R /F_3 1479 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1484 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1483 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1486 0 obj << /BaseFont /ArialMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1375 0 R /LastChar 1 /Subtype /TrueType /ToUnicode 753 0 R /Type /Font /Widths [ 278 ] >> endobj 1485 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1480 0 obj << /F_12 1481 0 R /F_17 1482 0 R /F_18 1483 0 R /F_19 1484 0 R /F_2 1485 0 R /F_23 1486 0 R /F_3 1487 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1479 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1482 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1481 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1504 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1527 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1526 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1529 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1528 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /P /F /H /q /p /f /h /d 11 /s /parenleft 14 /r /braceright /equal /a /exclam /b /S /slash /m /asciitilde /i /A ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1237 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 749 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 611 722 778 667 611 722 722 0 667 333 0 722 334 584 667 278 667 667 278 833 584 278 667 ] >> endobj 1523 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1522 0 obj << /F_12 1523 0 R /F_16 1524 0 R /F_17 1525 0 R /F_18 1526 0 R /F_2 1527 0 R /F_20 1528 0 R /F_25 1529 0 R /F_3 1530 0 R /F_5 1531 0 R /F_7 1532 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1525 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1524 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1535 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1534 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1537 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1536 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1531 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1530 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1533 0 obj << /F_10 1534 0 R /F_12 1535 0 R /F_17 1536 0 R /F_18 1537 0 R /F_2 1538 0 R /F_27 1540 0 R /F_3 1541 0 R /F_5 1542 0 R /F_7 1543 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1532 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1521 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1510 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1509 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1512 0 obj << /F_10 1513 0 R /F_12 1514 0 R /F_17 1515 0 R /F_18 1516 0 R /F_2 1517 0 R /F_20 1518 0 R /F_3 1519 0 R /F_5 1520 0 R /F_7 1521 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1511 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1506 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1505 0 obj << /F_12 1506 0 R /F_17 1507 0 R /F_18 1508 0 R /F_2 1509 0 R /F_3 1510 0 R /F_5 1511 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1508 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1507 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1518 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /P /F /H /q /p /f /h /d 11 /s /parenleft 14 /r /braceright /equal /a /exclam /b /S /slash /m /asciitilde /i /A ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1237 0 R /LastChar 25 /Subtype /TrueType /ToUnicode 749 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 611 722 778 667 611 722 722 0 667 333 0 722 334 584 667 278 667 667 278 833 584 278 667 ] >> endobj 1517 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1520 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /quotesingle /a /q /s /hyphen /g /l /parenright 11 /A /d 14 /u /D /C /b /asterisk /parenleft /one /X /comma /B /S /plus /zero /bullet /seven /quotedbl /m /equal /asciicircum /p /v /slash /L /bracketleft /P /question /F /H /emdash /J /filledbox /three ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1116 0 R /LastChar 45 /Subtype /TrueType /ToUnicode 734 0 R /Type /Font /Widths [ 278 191 667 778 667 333 778 556 333 0 667 722 0 722 722 722 667 389 333 556 667 278 667 667 584 556 350 556 355 833 584 469 667 667 278 556 278 667 556 611 722 1000 500 600 556 ] >> endobj 1519 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1514 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1513 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1516 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1515 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1426 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1425 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1428 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1427 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1422 0 obj << /F_12 1423 0 R /F_13 1424 0 R /F_17 1425 0 R /F_18 1426 0 R /F_19 1427 0 R /F_2 1428 0 R /F_3 1429 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1421 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1424 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1423 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1434 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1433 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1436 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1435 0 obj << /F_12 1436 0 R /F_17 1437 0 R /F_2 1438 0 R /F_3 1439 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1430 0 obj << /F_12 1431 0 R /F_17 1432 0 R /F_2 1433 0 R /F_3 1434 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1429 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1432 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1431 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1420 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1409 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1408 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1411 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1410 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1405 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1404 0 obj << /BaseFont /Gulim /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 574 /DW2 [ 858 -1000 ] /FontDescriptor 1403 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 1 [ 333 1000 417 917 563 605 572 605 567 ] 11 [ 605 333 ] 14 [ 231 605 ] 17 [ 525 570 580 722 666 600 ] 24 [ 500 313 633 500 625 646 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 167 0 ] ] >> endobj 1407 0 obj << /F_12 1408 0 R /F_13 1409 0 R /F_17 1410 0 R /F_18 1411 0 R /F_19 1412 0 R /F_2 1413 0 R /F_21 1414 0 R /F_3 1415 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1406 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1417 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1416 0 obj << /F_12 1417 0 R /F_17 1418 0 R /F_18 1419 0 R /F_2 1420 0 R /F_3 1421 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1419 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1418 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1413 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1412 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1415 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1414 0 obj << /BaseFont /CordiaUPC-Italic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /colonmonospace /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1295 0 R /LastChar 3 /Subtype /TrueType /ToUnicode 751 0 R /Type /Font /Widths [ 220 220 218 ] >> endobj 1437 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1460 0 obj << /BaseFont /ArialMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1375 0 R /LastChar 1 /Subtype /TrueType /ToUnicode 753 0 R /Type /Font /Widths [ 278 ] >> endobj 1459 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1462 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1461 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1456 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1455 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /DescendantFonts [ 1165 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 742 0 R /Type /Font >> endobj 1458 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1457 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1468 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1467 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1470 0 obj << /Ascent 859 /CapHeight 0 /Descent -141 /Flags 33 /FontBBox [ -121 -137 996 859 ] /FontName /MS-Gothic /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1469 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1464 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1463 0 obj << /F_12 1464 0 R /F_16 1465 0 R /F_17 1466 0 R /F_18 1467 0 R /F_2 1468 0 R /F_25 1469 0 R /F_26 1471 0 R /F_3 1472 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1466 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1465 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1454 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1443 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1442 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1445 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1444 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1439 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1438 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1441 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1440 0 obj << /F_12 1441 0 R /F_17 1442 0 R /F_19 1443 0 R /F_2 1444 0 R /F_3 1445 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1451 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1450 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1453 0 obj << /F_12 1454 0 R /F_13 1455 0 R /F_16 1456 0 R /F_17 1457 0 R /F_18 1458 0 R /F_2 1459 0 R /F_23 1460 0 R /F_25 1461 0 R /F_3 1462 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1452 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1447 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1446 0 obj << /F_12 1447 0 R /F_17 1448 0 R /F_18 1449 0 R /F_19 1450 0 R /F_2 1451 0 R /F_3 1452 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1449 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldItalicMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /E /C /P /D /S /parenleft /R 11 /parenright /s 14 /a /f /e /t /y /u /b /hyphen /n /c /i /o /comma /greater /l /g /r /L /softhyphen /F /H /v /colon /asciitilde /m /V /d /q /p /period /B /two /braceleft /asciicircum /backslash /j /seven /six /w ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1204 0 R /LastChar 52 /Subtype /TrueType /ToUnicode 747 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 667 722 667 722 667 333 722 0 333 556 0 556 333 556 333 556 611 611 333 611 556 278 611 278 584 278 611 389 611 333 611 722 556 333 584 889 667 611 611 611 278 722 556 389 584 278 278 556 556 778 ] >> endobj 1448 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1538 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1628 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1627 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 1000 /DW2 [ 859 -1000 ] /FontDescriptor 1624 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 1 [ 500 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 250 0 ] ] >> endobj 1630 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1629 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 764 0 R /Type /Font >> endobj 1629 0 obj << /BaseFont /Gulim /CIDSystemInfo << /Ordering (CNS1) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 574 /DW2 [ 858 -1000 ] /FontDescriptor 1403 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 1 2 333 13 [ 334 ] 38 [ 625 ] 42 [ 270 ] 44 [ 635 ] 48 [ 770 ] 54 [ 711 ] 63 [ 542 ] 72 [ 605 ] 74 75 241 89 [ 500 ] ] /W2 [ 1 [ -1000 167 0 ] ] >> endobj 1624 0 obj << /Ascent 859 /CapHeight 0 /Descent -141 /Flags 33 /FontBBox [ -121 -137 996 859 ] /FontName /MS-Gothic /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1623 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1626 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1625 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 762 0 R /Type /Font >> endobj 1625 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 500 /DW2 [ 0 -1000 ] /FontDescriptor 1624 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ ] /W2 [ 2 [ -1000 250 859 ] ] >> endobj 1636 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1635 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1638 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1637 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1632 0 obj << /F_12 1633 0 R /F_16 1634 0 R /F_17 1635 0 R /F_2 1636 0 R /F_25 1637 0 R /F_26 1638 0 R /F_3 1639 0 R /F_32 1640 0 R /F_33 1641 0 R /F_7 1642 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1631 0 obj << /BaseFont /MingLiU /DescendantFonts [ 1124 0 R ] /Encoding /Identity-H /Subtype /Type0 /ToUnicode 736 0 R /Type /Font >> endobj 1634 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1633 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1622 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1611 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1610 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1613 0 obj << /BaseFont /Arial-BoldMT /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /two /N /o /r /m /a /t /i 11 /v /e 14 /f /n /c /s /three /T /d /four /D /g /five /M /six /R /q /u /l /p /seven /I /nine /one /zero /A /x /S /k /b /B /E /period /G /P /parenleft /parenright /F /H /C /w /h ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1206 0 R /LastChar 53 /Subtype /TrueType /ToUnicode 748 0 R /Type /Font /Widths [ 278 556 722 611 389 889 556 333 278 0 556 556 0 333 611 556 556 556 611 611 556 722 611 556 833 556 722 611 611 278 611 556 278 556 556 556 722 556 667 556 611 722 667 278 778 667 333 333 611 722 722 778 611 ] >> endobj 1612 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1607 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1606 0 obj << /F_12 1607 0 R /F_3 1608 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1609 0 obj << /F_10 1610 0 R /F_12 1611 0 R /F_17 1612 0 R /F_19 1613 0 R /F_2 1614 0 R /F_3 1615 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1608 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1619 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1618 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1621 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1620 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1615 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1614 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1617 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1616 0 obj << /F_12 1617 0 R /F_16 1618 0 R /F_17 1619 0 R /F_2 1620 0 R /F_25 1621 0 R /F_26 1622 0 R /F_3 1623 0 R /F_32 1626 0 R /F_33 1628 0 R /F_34 1630 0 R /F_7 1631 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1639 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1662 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /s /a /f /e /t /y /u /b 11 /hyphen /n 14 /c /i /o /S /l /P /D /parenleft /R /parenright /g /r /I /L /F /m /V /v /d /H /colon /softhyphen /braceright /quotesingle /quotedbl /A /j /p /comma /period /h /z /semicolon /E /q 50 /G /M /C /two /four /w /T /three /slash /five /six /nine /seven /W /zero /eight /O /x /k /B /bracketright /backslash /braceleft /asterisk /commamonospace /asciicircum /quoteright /N /less /bullet /plus /percent /J /asciitilde /U /Y /K /ampersand /Q ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1147 0 R /LastChar 88 /Subtype /TrueType /ToUnicode 741 0 R /Type /Font /Widths [ 278 500 556 278 556 278 500 556 556 0 333 556 0 500 222 556 667 222 667 722 333 722 333 556 333 278 556 611 833 667 500 556 722 278 333 334 191 355 667 222 556 278 278 556 500 278 667 556 556 778 833 722 556 556 722 611 556 278 556 556 556 556 944 556 556 778 500 500 667 278 278 334 389 1000 469 222 722 584 350 584 889 500 584 722 667 667 667 778 ] >> endobj 1661 0 obj << /F_12 1662 0 R /F_16 1663 0 R /F_17 1664 0 R /F_2 1665 0 R /F_25 1666 0 R /F_26 1667 0 R /F_3 1668 0 R /F_32 1669 0 R /F_33 1670 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1664 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1663 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /q /parenright /c /n /P /J /O /l 11 /x /o 14 /M /emdash /A /s /a /u /ampersand /greater /C /L /t /zero /one /X /i /Q /underscore /colon /d /p /D /S /e /U /I /nine /quotesingle /T /N /slash /hyphen /V /equal /period /five /E /asciicircum /j /less /G /v /parenleft /asterisk /r /backslash /comma /f /quotedbl /Z /three /exclam ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1183 0 R /LastChar 64 /Subtype /TrueType /ToUnicode 745 0 R /Type /Font /Widths [ 333 605 375 572 580 637 500 770 231 0 500 605 0 813 1000 646 525 563 570 688 625 718 543 313 574 574 625 241 773 500 334 605 605 722 633 567 711 270 574 283 582 699 417 625 600 625 334 574 625 542 241 625 770 500 375 500 333 917 334 342 375 625 574 333 ] >> endobj 1658 0 obj << /Ascent 858 /CapHeight 0 /Descent -142 /Flags 131104 /FontBBox [ 0 -150 1000 863 ] /FontName /Gulim /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1657 0 obj << /BaseFont /Gulim /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /g /d /t /emdash /c /n ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1656 0 R /LastChar 7 /Subtype /TrueType /ToUnicode 765 0 R /Type /Font /Widths [ 333 770 722 582 1000 718 699 ] >> endobj 1660 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1659 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 766 0 R /Type /Font >> endobj 1659 0 obj << /BaseFont /Gulim /CIDSystemInfo << /Ordering (Identity) /Registry (Adobe) /Supplement 0 >> /DW 333 /DW2 [ 0 -1000 ] /FontDescriptor 1658 0 R /Subtype /CIDFontType2 /Type /Font /W [ 2 [ 770 ] ] /W2 [ 2 [ -1000 385 858 ] ] >> endobj 1670 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1627 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 763 0 R /Type /Font >> endobj 1669 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /DescendantFonts [ 1625 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 762 0 R /Type /Font >> endobj 1672 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1671 0 obj << /F_10 1672 0 R /F_12 1673 0 R /F_16 1674 0 R /F_17 1675 0 R /F_2 1676 0 R /F_25 1677 0 R /F_3 1678 0 R /F_34 1679 0 R /F_37 1681 0 R /QuickPDFFdfce2f48 10404 0 R >> endobj 1666 0 obj << /BaseFont /Gulim /DescendantFonts [ 1404 0 R ] /Encoding /Identity-V /Subtype /Type0 /ToUnicode 755 0 R /Type /Font >> endobj 1665 0 obj << /BaseFont /Cambria-Bold /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /A /d /j /u /s /t /a /b 11 /l /e 14 /p /c /r /i /o /w /v /y /m /N /n /f /C /h /B /S /g /period /slash /E /six /one /eight /zero /hyphen /five /two /colon /seven /parenright ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 10400 0 R /LastChar 43 /Subtype /TrueType /ToUnicode 10386 0 R /Type /Font /Widths [ 220 652 597 302 597 459 365 535 591 0 308 531 0 597 469 461 314 569 798 531 531 890 679 604 326 573 597 651 513 520 232 505 578 592 592 592 592 337 592 592 280 592 408 ] >> endobj 1668 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 584 334 1000 278 333 389 1000 584 584 222 584 584 889 1000 600 778 260 1000 556 611 1000 584 737 1000 556 222 1015 ] >> endobj 1667 0 obj << /BaseFont /MS-Gothic /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1470 0 R /LastChar 2 /Subtype /TrueType /ToUnicode 756 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 ] >> endobj 1656 0 obj << /Ascent 858 /CapHeight 0 /Descent -142 /Flags 131104 /FontBBox [ 0 -150 1000 863 ] /FontName /Gulim /FontWeight 400 /ItalicAngle 0 /StemV 0 /Type /FontDescriptor >> endobj 1645 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /I /M /P /O /R /T /A /N 11 /hyphen /h 14 /e /bullet /c /o /l /u /r /i /n /s /d /nine /g /t /v /p /a /f /b /w /period /U /m /F /one /three /B /D /two /y /C /four /five /six /seven /eight /S /zero /z /parenleft /parenright /q /H /L /less /G /k /j /E /x /Y /Z /colon /slash /underscore /V /comma /K /quotedblleft /quotedblright /asterisk /semicolon /equal /W /degree /plus ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 79 /Subtype /TrueType /ToUnicode 746 0 R /Type /Font /Widths [ 278 278 833 667 778 722 611 667 722 0 333 556 0 556 350 500 556 222 556 333 222 556 500 556 556 556 278 500 556 556 278 556 722 278 722 833 611 556 556 667 722 556 500 722 556 556 556 556 556 667 556 500 333 333 556 722 556 584 778 500 222 667 500 667 611 278 278 500 667 278 667 333 333 389 278 584 944 400 584 ] >> endobj 1644 0 obj << /BaseFont /MingLiU /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /ideographiczero /hyphen /four /cornerbracketleft /commamonospace /semicolonmonospace /colonmonospace /ideographiccomma 11 /e /p 14 /period /D /C ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1136 0 R /LastChar 16 /Subtype /TrueType /ToUnicode 738 0 R /Type /Font /Widths [ 500 1000 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 0 500 500 0 500 500 500 ] >> endobj 1647 0 obj << /BaseFont /ArialUnicodeMS /Encoding << /BaseEncoding /WinAnsiEncoding /Differences [ 1 /space /B /S /E /N /six /one /eight /zero 11 /hyphen /five 14 /two /colon /seven /U /R /O /P /A /T /D /M /l /C /H /p /r /i /u /e /s /d /b /asciicircum /exclam /slash /n /g /h /V /o /j /t /a /c /w /v /y /m /f /q /F /parenleft /I /parenright /x /k /L /z /three /period /backslash /comma /G /Y /quotesingle /guillemotleft /K /copyright /quotedblleft /quotedblright /quotedbl /bullet /four /bracketleft /bracketright /J /nine /W /underscore /cornerbracketleft /asciitilde /braceleft /parenrightmonospace /semicolon /softhyphen /asterisk /commamonospace /plus /equal /quoteright /greater /less /percent /parenleftmonospace /filledbox /Q /bar /ideographiczero /question /Z /emdash /plusminus /registered /semicolonmonospace /Euro /quoteleft /at ] /Type /Encoding >> /FirstChar 1 /FontDescriptor 1108 0 R /LastChar 110 /Subtype /TrueType /ToUnicode 732 0 R /Type /Font /Widths [ 278 667 667 667 722 556 556 556 556 0 333 556 0 556 278 556 722 722 778 667 667 611 722 833 222 722 722 556 333 222 556 556 500 556 556 469 278 278 556 556 556 667 556 222 278 556 500 722 500 500 833 278 556 611 333 278 333 500 500 556 500 556 278 278 278 778 667 191 556 667 737 333 333 355 350 556 278 278 500 556 944 500 1000 5